• No results found

Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716) dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 9 kap. 8 § och 14 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 b och 1 c §§, av följande lydelse.

2 kap.

1 b § En ansökan om främlingspass ska avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre sådana pass för utlänningen och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan.

Första stycket gäller inte de fall som anges i 1 a § andra stycket.

1 c § Migrationsverket ska återkalla ett främlingspass om innehavaren 1. blir svensk medborgare,

2. får en annan handling som gäller som pass, 3. ska resa till sitt hemland,

4. inte längre har rätt att vistas i landet enligt ett beslut om avvisning eller utvisning, eller

5. avlider.

Första stycket gäller inte om särskilda skäl talar emot det.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall svenska myndigheter får utfärda pass för utlänningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om främlingspass.

4 kap.

4 § För en flykting eller en statslös utlänning får det utfärdas en särskild passhandling för resor utanför Sverige (resedokument). Ett resedokument ska dock inte utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver att så inte sker.

Ett resedokument ska återkallas om innehavaren upphör att vara flykting eller statslös.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om resedokument.

1 Prop. 2020/21:159, bet. 2020/21:SfU24, rskr. 2020/21:299.

SFS 2021:390

Publicerad den 28 maj 2021

(2)

SFS 2021:390

2 9 kap.

8 §2 Migrationsverket eller Polismyndigheten får fotografera en utlänning och, om utlänningen har fyllt 14 år, ta hans eller hennes fingeravtryck om

1. utlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till Sverige,

2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, 3. det finns grund för att besluta om förvar, eller

4. varken utlänningens identitet eller rätt att vistas i Sverige kan klarläggas vid en kontroll enligt 9 §.

Det fotografi och de fingeravtryck som har tagits med stöd av första stycket 4 ska omedelbart förstöras om det framkommer att utlänningen har rätt att vistas i Sverige.

14 kap.

6 §3 Migrationsverkets beslut enligt 4 kap. 3, 3 a, 3 c och 4 §§ i fråga om statusförklaring eller resedokument eller om återkallelse av statusförklaring får överklagas till en migrationsdomstol.

Ett beslut om återkallelse av resedokument på den grund att innehavaren upphör att vara flykting får dock överklagas endast i samband med ett överklagande av ett beslut om återkallelse av flyktingstatusförklaring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén

(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:655.

3 Senaste lydelse 2009:1542.

References

Related documents

Att bilda ”Region Blekinge 2019” innebär att Landstinget Blekinge och Region Blekinge bildar en regionkommun ”Region Blekinge”.. Formerna för ett fortsatt inflytande

Enligt en lagrådsremiss den 16 maj 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

Detta kapitel behandlar regeringens styrning av samhällets krisberedskap och svarar på följande frågor: Har regeringen säkerställt en god förmåga för samhället att

Tyvärr måste vi här beakta modulkonceptet som för gränsöverskridande transporter tillåter 60 ton (Sverige 62 ton) varför regeln 25 % drivaxeltryck inte kan tillämpas

Med anledning av den 40-åriga ockupationen av Västsahara arrangerar Emmaus Stockholm med andra organisationer ett riksdagsseminarium för att lyfta Sveriges ansvar för situationen

Vi be- höver mindre prat och mer handling, framförallt när det gäller att arbeta mot fattigdomen, säger Jenny van der Meerwe, som är grundare till och chef för barnhemmet House

om, vilket innebar stora skattesänk- ningar för personer – främst män – med höga taxeringsvärden på sina hus.. Samtidigt gjordes omfattande besparingar

51 Detta perspektiv blir viktigt då vi väljer att undersöka hur ledningen presenterar Regeringen för att sedan sätta detta i relation till hur IT-konsulterna använder

‒ Sänkta marginalskatter för stärkta incitamenten till arbete, utbildning och ökat ansvar.. Sverige har världens högsta marginalskatt på 60% (70%

‒ Sänkt kapitalskattesats generellt för sparande, investeringar och företagande;.. likabehandling av över- och underskott för att slå vakt om symmetri

För det första: Det tar naturligt- vis sin tid för partier som inte har utövat regeringsmakten under de sista 30 åren (bortsett från fyra veckor 1963) att

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt denna lag och enligt föreskrifter som

Didaktik models also can guide teacher education and continuing professional development and provide support in the implementation of research-based instruction.. Some didaktik

Through this lens that is based on the dissemination of information to achieve a social change at the individual level (Manyozo, 2012, in Tufte, 2017, p. 51) I analyze

Mong och Standal (2019) påpekade denna betydelse, att ha både den biomedicinska och det alternativa förhållningssättet i sin undervisning, vi tolkar detta i enlighet med

Även om dimensionerna på pelarna är varierande, och blir mindre högre upp i byggnaden är deformationerna större än för det stomsystem med en genomgående dimension, detta

Syftet med föreliggande studie är att med en finita elementanalys (FEA) undersöka hållfastheten i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av materialet

Det kan man se idag att där försvann en del utav den här positivismen och glädjen för då började man jobba, då blev det plötsligt, innan var vi ett gäng som jobbade på

När jag sedan frågade vad eleverna hade för uppfattning om att man kan lära sig av att delta i forumspel var svaren mer inriktade på vad man inte får göra. Man skall inte göra

Syftet med detta examensarbete var att diskutera huruvida de läroböcker i matematik som används idag räcker som undervisningsmaterial för att eleven ska ges möjlighet att

Sandberg (personlig kommunikation, 20 mars 2017) betonar att det blir svårt att undervisa elever i ett ämne inom vilket de är betydligt bättre och uppdaterade i. Angående

Syftet med denna studie är att undersöka hur den klimataktivistiska organisationen Extinction Rebellion Sverige gestaltar klimatfrågan och på vilka sätt denna gestaltning ligger

Det syns också i felanmälningarna att Kristallen har en större andel felanmälningar på styrsystemet (2%). På Turning Torso står styrsystemet för mindre än 0,2% av