• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utfärdad den 16 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruk- tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 1, 5, 7, 10, 13 och 15 §§ samt rubrikerna närmast före 7 och 13 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 6, 9 a och 18 b–18 d §§, av följande lydelse.

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Myndigheten ska

1. utveckla och stödja arbetet med civilt försvar,

2. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,

3. arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara,

4. bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara, 5. följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar,

6. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde, och

7. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning.

5 § Myndigheten ska se till att utbildning inom krisberedskap och för civilt försvar tillhandahålls. Myndigheten ska dessutom genomföra övningar inom sitt ansvarsområde. Myndigheten ska vid behov stödja Regeringskansliet i dess utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskap och för civilt försvar.

Vidare ska myndigheten se till att ledningsmetoder och stödsystem för räddningstjänst, krishantering och civilt försvar samt materiel för räddnings- tjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls.

SFS 2018:1518

Publicerad

den 21 augusti 2018

(2)

2 SFS 2018:1518 6 §1 Myndigheten ska stödja berörda aktörer i planeringen för civilt för-

svar. Myndigheten ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planer- ingen samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret.

Myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolknings- skyddet.

Samordning och stöd vid olyckor och kriser samt vid höjd beredskap 7 § Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap.

Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt försvar, får tillfälle att

1. samordna åtgärder,

2. samordna information till allmänhet och media,

3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och

4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. Denna för- måga ska också finnas under höjd beredskap.

9 a § Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde ingå en internationell överenskommelse

1. med en utländsk myndighet, en mellanfolklig organisation eller ett EU- organ om projektsamarbete som helt eller delvis finansieras av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget,

2. med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av en sådan internationell insats som avses i 8 och 9 §§ och som myndigheten deltar i, och

3. med anledning av behov som är direkt hänförliga till genomförandet av en utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insats- beredskap.

En överenskommelse enligt första stycket får inte ingås av myndigheten om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens med- verkan. Innan en överenskommelse enligt första stycket 1 ingås ska Regerings- kansliet (Justitiedepartementet) underrättas.

10 § Myndigheten ska såväl områdesvis som på en övergripande sam- hällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskap och civilt försvar och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

Myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av olycksutveck- lingen och det säkerhetsarbete som är kopplat till denna.

Jämställdhet

13 § Myndigheten ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras i verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och rapportering av verksamheten och verka i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet.

Resolutionerna och jämställdhetsperspektivet ska särskilt beaktas vid

1 Tidigare 6 § upphävd genom 2010:1901.

(3)

3 SFS 2018:1518 utbildnings- och övningsverksamhet enligt 5 § samt vid planering, genom-

förande och utvärdering av insatser enligt 7 och 8 §§.

15 § Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer verka för att skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, kris- beredskap och totalförsvar samt om säkerhetspolitik. Myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom krisberedskapsområdet och civilt försvar.

Myndigheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering.

18 b § Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.

18 c § Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt i Sverige enligt Unescos mellanstatliga oceanografiska kommissions tsunamiprogram (Tsunami National Contact). Myndigheten ska samordna sitt arbete med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

18 d § Myndigheten ska utöva tillsyn över och kontroll av att åtagandena i alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB uppfylls.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen där det utförda tillsyns- och kontrollarbetet redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson (Justitiedepartementet)

References

Related documents

• Länsstyrelsen bör utveckla rutiner för att inhämta information från kommunens miljöbalkstillsyn i de fall kommunen har denna tillsyn på... en Sevesoverksamhet och beakta den

Avsnitt 5 Riksdagen beslutar om mål och ramar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar en annan formulering av målet. Det mål som föreslås i

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har av lvliljödepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets rapport kartläggning och analys

Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)..

ansvara för de svenska förbindelsepunkterna (noderna) för gränsöver- skridande elektronisk identifiering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en sammanställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052)

4 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till- handahålla Kulturdatabasen och utföra uppdrag inom sitt verksamhets- område under

1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling i frågor som

Tjänsten ska också tillhandahållas andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd

1 § 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet

12 § Utöver en löpande rapportering ska myndigheten senast den 1 mars vartannat år till regeringen redovisa en samlad uppföljning av de kultur- politiska målen,

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska införas en ny para- graf, 1 a §, av

bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom

Med den offentliga förvaltningen avses i denna förordning kommuner, regioner och statliga myndigheter, med undantag för Regeringskansliet,

4 § Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i stat- liga myndigheters verksamhet och stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner

bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman- ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052)

i samverkan med bibliotek, skolor och andra aktörer i landet arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse. Andra beslut än beslut enligt 18 § får

bistå myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbildningar som stöd

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda var i kommunen det finns lämplig plats för anläggning av trygghetsboenden, att utreda intresset hos potentiella investerare/exploatörer