• No results found

Lag om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen

(2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 13 § lagen (2013:561) om för- valtare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

5 kap.

13 § Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk- samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investe- rare efter tillstånd enligt 11 §, och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 1 a, 3 a, 19–21 och 23 §§ tillämpas.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Rebecca Appelgren (Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

SFS 2019:1222

Publicerad

den 10 december 2019

References

Related documents

Angående punkt 1, se kommentaren till förslaget till lag om ändring i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:798)

hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller

6 c § Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till ut- förandet av

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utfärdad den 28

4. 7 §: de myndigheter i det land inom EES där denne är etablerad och vilka, enligt nationell lag eller annan författning, har behörighet att utöva tillsyn över denne, alternativt

på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för över- föring av

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för

På regeringens vägnar IBRAHIM BAYLAN. Maria Wetterling

13 § Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från

3 a § Om en AIF-förvaltare exponeras för en värdepapperisering som inte längre uppfyller de krav som anges i Europaparlamentets och rådets förord- ning (EU) 2017/2402 av den

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för

3 § Om Finansinspektionen i ett ärende om registrering enligt artikel 14 eller 14a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 eller artikel 15 eller 15a i

6 a § Om en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut- nyttjande av vissa

hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller

Om fonden hän- visar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används

den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap3. den som

omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje- skadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,3.

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.. Prövningstillstånd krävs vid överklagande

Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna när netto- tillgångarna enligt företagets årsredovisning på bokslutsdagen för det senaste