Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 10 och 11 §§ skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

29 kap.

10 § I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt denna lag hos en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

–10 § om partsinsyn,

–23 § om utredningsansvaret,

–24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, –25 § om kommunikation,

–27 § om dokumentation av uppgifter, –31 § om dokumentation av beslut, –32 § om motivering av beslut,

–33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över- klagande går till, och

–36 § om rättelse av skrivfel eller liknande.

I sådana ärenden hos en enskild huvudman tillämpas även bestämmel- serna i 16–18 §§ förvaltningslagen.

Trots första stycket tillämpas inte

1. bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag, och

2. bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen vid antagning för fri- villig utbildning.

Det som sägs i denna paragraf gäller inte vid betygssättning.

11 § I ärenden där beslut får överklagas enligt 28 kap. tillämpas också 43–

47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:844

Publicerad den 15 juni 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :