• No results found

ja nej ja nej ja nej ja nej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " ja nej ja nej ja nej ja nej"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Underlag för debitering till vårdtagare samt ersättning till externa utförare

Postadress Besöksadress

Socialförvaltningen Boråsvägen 40 markskommun@mark.se 0320-21 70 00 växel

511 80 Kinna www.mark.se 0320-100 91 fax

Bilaga 9

• Fyll på och stryk namn på listan (förändringar som skett under månaden) Extern utförare:

• Fyll i typ av frånvaro och datum Period:

o övrig frånvaro är minst 7 dagars sammanhängande frånvaro

o planerad frånvaro är frånvaro som meddelats er i minst 5 dagar i förväg o skriv ff när frånvaron fortsätter över månadsskiftet

• Fyll i antal måltider som ska debiteras (från kommunens kök)

• Underlaget skrivs under av ansvarig chef

• Skicka eller faxa underlaget senast den första vardagen i månaden Ring någon av oss avgiftshandläggare för frågor NN , NN

Härmed intygas att nedanstående uppgifter är sanningsenliga

Underskrift, ansvarig chef _________________________

Namn Person- nummer

Typ av frånvaro Är frånvaron planerad?

Datum (fr.o.m.-t.o.m.)

Datum (fr.o.m.-t.o.m.)

Datum (fr.o.m.-t.o.m.)

Ev. förtydligande kommentar (fr.o.m.-t.o.m.)

Korttid/växelv.

Lasarett Övrig frånvaro Avliden

ja nej ja nej ja nej ja nej

000000-000000 000000-000000 000000-000000 000000

000000-000000 000000-000000 000000-000000 000000

000000-000000 000000-000000 000000-000000 000000

References

Related documents

Han delar in människan i köttätande och plantätande - de senare an- vänder sin tid till att arbeta - de första på att låta andra arbeta för sig eller förhindra dem

att folk går över från buss till bil till skada för miljön..

Om förvaltarskapet skall ändras till godmanskap eller helt upphöra, bifogas läkarintyg och/eller huvudmannens samtycke (om sådant går att inhämta). Ort Datum Underskrift

Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall kommer på begäran att redovisas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret efter avslutad sanering. Underskrift

För åldersuppskrivna ensamkommande barn och ungdomar som alltså INTE BEVISATS vara 18 år (de kan lika gärna kan vara 15-17 år; ingen har bevisat något annat enligt

För Monica Widman Lundmark är viljan till inkludering, ökad jämlikhet och att skapa tilltro till det demokratiska systemet stora drivkrafter i arbetet som kommunalråd..

De allra flesta deltagare hade inte lärt sig något om droger från skolan, och inte heller hade skolan bidragit till deltagarnas nuvarande attityd till droger.. Med andra ord visade

ning Eventuell kommentar 1 Förekommer källsortering Ja/Nej. 2 Förekommer