Innehållsförteckning 1

Full text

(1)
(2)

Innehållsförteckning

1

Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ... 3

2

Verksamhet ... 4

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4

3

Måluppföljning ... 9

3.1 Agenda 2030 ... 9

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ... 9

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning ... 12

4

Uppföljning av internkontroll ... 13

4.1 Årets internkontrollarbete ... 13

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 13

5

Personal ... 15

5.1 Analys av personalförhållanden ... 15

6 Ekonomi ... 17

6.1 Driftredovisning... 17

6.2 Tidigarelagda åtgärder ... 20

6.3 Investeringsredovisning ... 21

7

BILAGOR ... 22

7.1 Övrig uppföljning... 22

7.2 Följetal verksamhet ... 23

7.3 Följetal personal ... 24

Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsberättelse ÄN 2020 Bilaga 2: Patientsäkerhetsberättelse 2020

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

För att ge mesta nytta för helheten i verksamheten, rusta verksamheten för framtiden och säkerställa god leverans till brukarna tog förvaltningsledningen fram ett antal huvudprocesser i kvalitetsarbetet inför 2020. Trots att covid-19 pandemin till viss del begränsat möjligheterna för utvecklingsarbete har mycket arbete ändå genomförts i dessa huvudprocesser. Till exempel kan nämnas nytt verksamhetssystem med digital avvikelsehantering, utveckling av

ledningssystem, kompetensförsörjningsplan och samordning av kompetensutvecklingsplaner.

• Covid-19 pandemin har påverkat Äldreomsorgen, brukare, anhöriga och personal i stor utsträckning. Äldreomsorgen fick tidigt under pandemin ställa om sitt arbete och fokusera på att förhindra smittspridning, säkra arbetsmiljön och utveckla omvårdnaden kring de brukare som uppvisat symtom eller insjuknat i covid-19. Äldreomsorgen har under året behövt stänga viss verksamhet och förändra andra delar. Alla

myndighetsbeslut har inte kunnat verkställas utan fått ersättas av andra insatser.

Pandemin har också påverkat behovet av personal på grund av ett utökat uppdrag men också högre frånvaro av befintliga medarbetare. Verksamheten har utökat antalet medarbetare både genom nyrekrytering och inhyrning. En stor kompetensutveckling har genomförts under året för att möta de utmaningar som pandemin medfört. Annan kompetensutveckling har fått stå tillbaka. Äldreomsorgen har haft smittspridning men hanterat begränsningsåtgärder, omvårdnad och arbetsmiljön på ett tillfredställande sätt. För att ytterligare förebygga smittspridning har verksamheten också genomfört omfattande smittspårning både för brukare och medarbetare.

• En total renovering av Äldreomsorgens korttidsboende har genomförts under 2020. En uppfräschning av ytskikt, ny tvättstuga, nya sängar, taklyftar och tv på

vårdtagarrummen har installerats. Renoveringen har inneburit att ytterligare två korttidsplatser blivit tillgängliga.

• Äldreomsorgen beslutade under hösten att lägga ner Club senior-restaurang, för att möjliggöra ytterligare boendeplatser och förbättra arbetsmiljön på Rönnäng.

• Äldreomsorgen har under året givit uppdrag till Teknik och servicenämnden att utreda och projektera ytterligare boendeplatser i centrala Mark.

• Äldreomsorgen har även i år genomfört en brukarundersökning som visar ett förbättrat resultat inom flera områden. Brukarna är mycket nöjda med hur verksamheten utför sitt uppdrag men också med bemötandet från omvårdnadspersonalen. De upplever att de, i hög utsträckning, får plats på önskat boende och att besluten är väl anpassade till behovet. De upplever att personalen har tid att utföra sina insatser.

• Äldreomsorgen har uppvisat en större nettokostnadsavvikelse i nationella mätningar än jämförbara kommuner. Analysarbetet kring detta har visat att förvaltningen

inrapporterat fel data men också att vissa andra kommuner har gjort liknade fel. Detta innebär att att förvaltningen förändrat sitt arbetssätt av inrapportering av data och att den nationella statistiken inte blir helt tillförlitlig i detta avseende förrän 2022.

(4)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Vård och omsorg om äldre X

Kommunal hälso- och sjukvård X

Nämndens bedömning

Nämnden har i hög grad uppfyllt sitt uppdrag gällande kommunal hälso- och sjukvård samt delvis gällande vård och omsorg om äldre. Bedömningen grundar sig på nedanstående sammanfattning samt uppföljningen från delårsrapporten och patientsäkerhetsberättelsen.

I nämndplanen 2020-2021 fastställde nämnden två följetal för vård och omsorg samt två för kommunal hälso- och sjukvård kopplade till grunduppdraget. Följetalen preciserar vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt sitt grunduppdrag.

Vård och omsorgs följetal: nöjd brukare i hemtjänst samt i särskilt boende.

Brukarundersökningen för 2020 visar att 95% som bor på vård- och omsorgsboende är

sammantaget nöjda med sitt boende. Motsvarande resultat för de som har hemtjänst är 94%.

Målet enligt nämndplanen var 70% för både vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

Kommunal hälso- och sjukvårds följetal: vårdtid som utskrivningsklar samt andel patienter som skrivits ut från slutenvården den dagen de blir utskrivningsklara. Marks kommun har tagit hem patienter i genomsnitt på 0,3 dagar och godkänd nivå är under 3 dagar (vårdtid som utskrivningsklar).

Uppdraget inom vård och omsorg bland äldre bedöms delvis uppfyllas. Med anledning av covid-19 har verksamheten fått genomföra åtgärder som har inneburit att brukare inte fått bistånd i form av dagverksamhet och växelvård. Dessutom har vissa sociala och kulturella aktiviteter ställts in och frivilligverksamhetens träningslokaler och de öppna

lunchrestaurangerna har stängt.

Under hösten planerades för en öppning av dagverksamheten i andra lokaler men

smittspridningen tog fart i samhället och riskerna ansågs för stora. Växelvården beräknas komma igång i sin helhet i början av året.

I de övriga delarna inom vård och omsorg om äldre har nämnden lyckats väl med grunduppdraget och kvalitetsarbetet. Det har varit ett stort fokus på att begränsa

smittspridningen samt följsamhet till myndigheters rekommendationer och riktlinjer vilket har medfört att andra delar av kvalitets- och utvecklingsarbetet fått stå tillbaka. Under året har det skett allvarliga avvikelser och vårdskador men inte i någon högre nivå än tidigare år.

Utredningar kommer att pågå över årsskiftet utan att hinna slutföras innan årsrapporten är klar.

Sedan mitten av oktober noteras en ökad belastning på grund av en ökad smittspridning och högre personalfrånvaro. Detta innebär ett fortsatt behov av extraordinära åtgärder inom olika uppdragsområden samt fortsatt inköp av skyddsutrustning. Nämnden har i dagsläget ca 70 årsarbetare som är "covid-anställda".

Redovisning av extrainsatser med anledning av covid-19

Nedanstående punkter är det arbete förvaltningen utfört under 2020 utöver ordinarie

verksamhet på grund av covid-19. Den extraordinära situationen under pandemin har haft stor påverkan på nämndens verksamhet, personal och ekonomi.

• Rekryteringsarbete med anställning av extra omvårdnadspersonal inklusive sjuksköterskor samt enhetschefer och administrativ personal

• Framtagande av rutin och organisation för inköp av extra skyddsutrustning vilket inledningsvis var mycket problematiskt med anledning av bristande tillgång på marknaden

(5)

• Arbete med lokaler och lagerhållning av extra skyddsutrustning

• Start och upprätthållande av krisorganisation och dagliga avstämningar i förvaltningen för äldreomsorgsnämnden och socialnämnden

• Kontinuerliga avstämningar med externa myndigheter såsom Smittskydd, Vårdhygien, Sjuhäradsregionen, Västra Götalandsregionen

• Kontinuerliga beslut om nya strategier och verksamhetsförändringar

• Upprättande av särskild covid-avdelning inklusive personal och rutiner

• Upprättande av särskilda covid-team i hemtjänst och på boende

• Omfattande och kontinuerligt arbete med framtagande och revidering av nya rutiner allt eftersom nationella riktlinjer förändrats, ibland flera gånger per vecka. Exempel på rutiner som tagits fram och reviderats kan gälla allt ifrån städning, matsituationer, besökare, transporter, fläktar, smittspårning och skyddsutrustning.

• Omfattande och kontinuerligt arbete med kommunikation och utbildning till verksamheter gällande nya rutiner, riktlinjer och rekommendationer

• Framtagande av utbildningsmaterial, träningsprogram för isolerade och anpassade informationsmaterial för olika målgrupper

• Särskild informationskampanj gällande våld i nära relationer inklusive framtagande av informationsmaterial

• Anpassning av lokaler och arbetssätt utifrån nationella rekommendationer

• Daglig rapportering av personalfrånvaro i alla verksamheter

• Regelbunden rapportering till krisledningsstab

• Regelbunden rapportering till Socialstyrelsen

• Regelbunden rapportering till VästKom/Länsstyrelsen angående tillgång till skyddsutrustning

• Arbete med egentester av personal med symptom

• Omfattande arbete med smittspårning sedan juni 2020

• Svar på frågor och synpunkter från media, allmänheten, medarbetare, organisationer och myndigheter

• Arbete med extra skyddsutrustning

• Komplicerad semesterplanering då förvaltningsledningen såg det nödvändigt att ha 60% av ordinarie personal på plats istället för 50% under sommaren.

• Veckovisa extra facklig samverkansgruppsmöten

Vård och omsorg om äldre

Äldre och andra personer som har behov av bistånd får stöd via verksamheterna nedan. Här beskrivs det mest väsentliga som hänt under perioden inom respektive verksamhet. Texten inkluderar även uppföljning av nämndens prioriteringar och strategier för 2020:

• det ska finnas en kontinuitet vad gäller personal inom hemtjänst så att brukaren får besök av samma personal i så stor utsträckning som möjligt

• måltidsmiljön på vård- och omsorgsboende ska förbättras och upplevas som positiv av de boende

• utbudet av sociala aktiviteter ska utvecklas för att motverka ofrivillig ensamhet Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att ge äldre personer som bor och vistas i kommunen det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. I genomsnitt utförs ca 58 000 besök per månad av hemtjänstens personal.

Hanteringen av covid-19 har under året inneburit förändringar i verksamheten och en hel del av det som planerats har fått skjutas upp för att klara av den dagliga driften och planera för de nya förutsättningarna.

Hemtjänsten har kunnat fullfölja sitt uppdrag under coronapandemin. De åtgärder som vidtogs i form av ökad bemanning har lett till att man klarat av en högre sjukfrånvarounder året.

Hemtjänsten har utfört drygt 10 procent mer tid hos brukarna under 2020 i jämförelse med motsvarande period 2019. Antalet brukare har också ökat från 1249 till 1280 motsvarande period 2019.

Under coronapandemin har det skapats särskilda team runt personer med infektionssymtom för att förhindra smittspridning. Detta har lett till en hög personalkontinuitet runt dessa

(6)

brukare. Det har dock inneburit svårigheter att uppnå en ökad personalkontinuitet hos övriga brukare.

Vid den årliga mätningen i oktober som görs de två första veckorna ligger snittet på 19 personal per brukare. Hög personalfrånvaro som innehåller både VAB och sjukskrivning har varit en del i utmaningen att nå målet på 18 personal samt ökningen av antalet vikarier som inte har delegering på de medicinska uppgifter som hemtjänstens personal genomför.

Hemtjänsten har tagit över uppdraget från Teknik och serviceförvaltningen att transportera färdiga maträtter ut till brukarna och i samband med det infört ett digitalt beställningssystem där brukarna själva kan gå in och välja maträtter.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboenden identifierades redan inledningsvis i covid-19-pandemin som extra sårbara. Kommunen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om besöksförbud. Lokala rutiner har skapats för att förhindra smittspridning i verksamheten. Detta har inneburit allt ifrån isolering av exponerade och sjuka brukare till rutiner för inflyttning, hantverkare, mat och städ. Restaurangerna som ligger i anslutning till vård och omsorgsboenden har stängts.

Omvårdnaden av sjuka och isolerade har krävt extra omvårdnadsinsatser. En stor utmaning har varit följsamhet till rutiner vid vård av brukare med kognitiv nedsättning. Att utföra nära omvårdnadsarbete med skyddsutrustning och med avstånd från brukarna innebär en

distansering i omvårdnadsarbetet som försvårar relationsbyggandet med brukaren. Här kan brukarens ensamhetskänsla förstärkas och brukarens stressnivå kan också öka när

missförstånd uppstår kring anledningen till att personalen bär visir och munskydd.

Under perioden har insatser gjorts för att skapa en bättre kvalitet i inomhusmiljön inklusive måltidsmiljön på vård-och omsorgsboenden. Här inkluderas åtgärder med anledning av covid- 19 såsom social distansering. När brukare visat symtom har det inneburit en högre grad av isolering och fokus har lagts på att skapa möjlighet till fysiska aktiviteter och möten för denna grupp.

Brukarna på boendena har fått digitala "hotellås" på sina dörrar. Detta innebär en större trygghet och självständighet för brukarna när dom inte behöver hantera nycklar och ändå kan låsa om sig.

Dagverksamhet och växelvård

Dagverksamheten beviljas som ett bistånd till brukare som behöver bryta isoleringen i hemmet och avlasta anhöriga.

Verksamheten har på grund av covid-19-pandemin varit stängd sedan 2020-03-18. Deltagarna fick besked om beslutet och biståndshandläggare har följt upp och erbjudit annat stöd till deltagarna. Anhöriga har börjat kontakta verksamheten för att påtala att hemsituationen är ansträngd och undrar när dagverksamheten ska öppna igen. Personalen har använts som resurs för andra enheter. Lokalen har förberetts för att kunna tas i bruk som vårdenhet under coronapandemin.

Under hösten förbereddes för att öppna i nya tillfälliga lokaler men på grund av den ökade smittspridningen i samhället genomfördes aldrig öppnandet.

Växelvårdens somatiska platser stängdes under april månad och samtliga brukare kontaktades och erbjöds andra insatser såsom hemtjänst, avlösning i hemmet och korttidsplats under perioden. Löpande kontakt har hållits med brukare och anhöriga. Växelvårdens demensplatser har varit igång under hela perioden. Planering pågår att åter ha växelvård i ordinarie perioder i början av året för de brukare som önskar.

Anhörigstöd

Anhörigstöd ges till brukare vars anhöriga står för den största delen av personens omsorg. En del anhöriga har tackat nej till avlösning på grund av rädsla för smittspridning. Det finns anhöriga som påtalar att deras hemsituation är ansträngd och verksamheten försöker hjälpa till i den mån det går med andra insatser om de önskar.

Det har varit mycket samtal med anhöriga för stöd/råd/information, mest per telefon, men också genom besök. Mycket har anpassats utifrån pandemin och nytt för 2020 är att många av

(7)

de fysiska mötena har skett utomhus. För de som har behov av avlösning har detta fortsatt som tidigare, men med förhållningsregler/rutiner utifrån förutsättningarna. Avlösarna använder viss skyddsutrustning enligt rutin.

Anhörigstödet har arbetat mer med sociala medier och aktivt synts på platser t.ex. utanför matvarubutiker för att informera om stödet som kan ges.

Socialförvaltningens arbete med att erbjuda anhörigstöd bedrivs inom samtliga verksamheter.

Behovet av anhörigstöd ser olika ut beroende på vilken målgrupp det riktar sig till.

Samordningsvinsterna är dock uppenbara och enhetschefen har tilldelats ett särskilt uppdrag att kartlägga brukarnas behov och verksamheternas resurser för att föreslå en tvärfunktionell verksamhetsmodell.

I beskrivningen för uppdraget som tilldelats, dvs. utveckling av anhörigstöd inom socialförvaltningens verksamheter, står: ”Det finns ett behov av utveckling av

socialförvaltningens olika delar inom anhörigstöd. Ambitionen är att hitta arbetsformer för samverkan och möjliga synergieffekter mellan förvaltningens olika verksamhetsdelar.

Samverkan med föreningar, organisationer och aktörer inom civila sektorn bör utvecklas.”

Inom socialförvaltningen finns en förvaltningsövergripande styrgrupp som påbörjat arbetet under hösten och det kommer även att fortgå under 2021.

Frivilligverksamheten

Frivilligverksamheten engagerar volontärer som gör sociala insatser inom äldreomsorgen.

Under perioden har många tillfällen fått ställas in, framför allt på grund av att volontärerna befinner sig i riskgruppen över 70 år. Vid ett 50-tal tillfällen har utomhusunderhållning anordnats på olika platser i kommunen. Vissa planerade insatser har ställts in men promenader och boule har kunnat genomföras till viss del.

Under hösten har underhållning fortsatt under säkra former med ett projekt som kallats för

"Kulturgaranti för äldre "och ska ge alla brukare på vård och omsorgsboendena professionell kultur. Bland annat så har Harald Treutiger uppträtt på vård- och omsorgsboenden vilket uppmärksammats i media. Aktiviteterna har finansierats av statsbidrag för att motverka ensamheten under pandemin.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget gör det möjligt för personer i alla åldrar att kunna bo kvar i sin bostad även när de får olika former av funktionsnedsättningar. Det har under en längre period varit en konstant minskning av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag dock har det under 2020 ökat något mot 2019. Under 2020 har det inkommit 240 ansökningar om

bostadsanpassningar varav 172 har fått sin ansökan beviljad och 24 har fått avslag eller delvis avslag på sin ansökan samt 44 ansökningar har återtagits eller blivit avskrivna. Under 2019 hade det inkommit 215 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Flera ansökningar avser mer kostsamma åtgärder så som hissinstallationer och hygienrum. Under 2020 har det varit en ökning av ärenden med byggnation av ramper vilket har medfört att detta totalt sett blir en stor kostnad för året, cirka 500 000 kronor. Den större mängden ansökningar handlar dock om mindre åtgärder såsom borttagning av trösklar, montering av ledstänger, uppsättning av stödhandtag mm. Att ansökningarna för mer kostnadskrävande åtgärder ökar beror på att många människor önskar bo kvar i sina befintliga boenden istället för att flytta till ett tillgänglighetsanpassat boende. Under 2020 har det beviljats bostadsanpassningsbidrag för ca 3,4 mnkr.

Färdtjänst

Färdtjänsten består av färdtjänst, resor till daglig verksamhet (LSS och daglig verksamhet) och arbetsresor.

Tabellen nedan visar antalet resor och tillstånd mellan 2018 och 2020.

2018 2019 2020

Antal resor 36 362 35 404 25703

Antal tillstånd 1664 1620 1504

Antalet resor och tillstånd har minskat markant under året. Det är en direkt följd av att många

(8)

som har färdtjänst är i riskgrupp och därför inte rest i samma omfattning som tidigare. Det troliga är att det fortsatt kommer att ligga lägre under inledningen av 2021 för att sedan öka i takt med att allt fler vaccineras mot sjukdomen.

En förlängning av avtalet med Västtrafik har tecknats för perioden 2022-2027.

Äldreomsorgsnämnden har beslutat att Västtrafik AB ska fortsätta som leverantör av färdtjänst även efter 2022. Nämnden fick en mycket pressad tidsplan för att ta ställning till de

övergripande frågor kring färdtjänsten för perioden efter 2022 då kommunen senast den 15 augusti 2020 var tvungen att meddela Västtrafik AB om sitt beslut om att teckna avtal om färdtjänst för perioden 2022–2027. Västtrafik AB lämnade dessutom inget utrymme för att Marks kommun skulle kunna ansluta sig till detta avtal i efterhand. Det alternativ som fanns att ta ställning till och som garanterade att Marks kommun också efter 2022 kan erbjuda färdtjänst till de ca 1 500 kommuninvånarna som beviljats detta var det avtal som Västtrafik AB presenterade för perioden 2022–2027.

Kommunal Hälso- och sjukvård

Detta område hänvisas till Patientsäkerhetsberättelsen som är en bilaga till årsrapporten och beskriver förvaltningens systematiska arbete inom patientsäkerhet under året. Nedan beskrivs, kortfattat, det mest väsentliga från året samt patientsäkerhetsberättelsen kopplat till

nämndens prioriteringar och strategier för 2020:

• anpassa och utveckla verksamheten utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

• arbeta förebyggande genom användande av nationella kvalitetsregister

År 2020 har varit ett mycket speciellt år för den kommunala hälso-och sjukvården och har präglats av hårt arbete utifrån ständigt nya styrdokument gällande covid-19.

Nämnden har höjt specialistkompetensen inom verksamheten under året, bland annat genom att tillsätta en ny vårdchef utöver de två befintliga.

Enligt överenskommelsen kring in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso-och sjukvård i Västra Götalandagen ska antalet ”utskrivningsklara dagar på sjukhus” ha minskats till tre även inom psykiatrin, det vill säga samma mål som inom den somatiska vården. För att klara av denna omställning har fler korttidsplatser inom psykiatri upphandlats i närområdet. Ett hemtagningsteam med boendestödjare har också skapats. Kommunen ligger i genomsnitt på 0,3 utskrivningsklara dagar på sjukhus, Detta visar på god följsamhet till överenskommelsen.

Gällande nämndplanens strategi för att arbeta förebyggande genom användandet av nationella kvalitetsregister så har detta arbete pågått under året i ungefär samma omfattning som

tidigare år, vilket är acceptabelt utifrån årets höga arbetsbelastning. Vi rapporterar till tre kvalitetsregister:

• BPSD (Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens) som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom

• Senior Alert som syftar till att genom systematiska riskbedömningar på individnivå identifiera och förebygga vårdskador

• Palliativregistret som syftar till att förbättra den palliativa vården

Arbetet med kvalitetsregister är angeläget och behöver fortsätta för fortsatt hög patientsäkerhet och god vård.

(9)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

3.1 Agenda 2030

I nämndplan 2020-2021 redogörs för hur nämndens mål bidrar till mål och delmål inom Agenda 2030. Nämndplanen visar på att mycket av det som nämnden gör inom sin verksamhet har direkta kopplingar till Agenda 2030, enligt tabellen nedan. Uppföljningen återfinns i sina respektive delar i rapporten.

Nämndens mål Agenda 2030 mål Agenda 2030 delmål Uppföljning all hjälp utformas efter

individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga

mål 3 God hälsa och

välbefinnande 3:4 främja psykisk hälsa

och välbefinnande indikatorerna andel brukare i hemtjänst och vård- och omsorgsboende med aktuell

genomförandeplan.

allt arbete bedrivs med professionellt

förhållningssätt och god kvalitet SAMT baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (EBP)

mål 3 God hälsa och

välbefinnande brukarnas uppfattning av

bemötande i

brukarundersökningen samt andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall.

varje person där

kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården

mål 3 God hälsa och

välbefinnande brukarundersökningens

fråga till personer på vård- och omsorgsboende om det är lätt att träffa en sjuksköterska.

antal vård- och

omsorgsplatser ska vara tillräckligt stort för att motsvara det förväntade behovet

mål 11 Hållbara städer och

samhällen indikatorn Väntetid antal

dagar från ansökan till första erbjudande om särskilt boende.

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål: All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel brukare i vård och omsorgsboende med

aktuell genomförandeplan (%) 85 97 93 85

Andel brukare i hemtjänsten med aktuell

genomförandeplan (%) 80 80 83 80

(10)

Andel brukare i vård och omsorgsboende med aktuell genomförandeplan (%)

Vid mätning i december hade 93 procent av alla brukarna på vård- och omsorgsboende en aktuell genomförandeplan.

Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan (%)

Vid mätning med ett urval på 104 brukare i hemtjänsten hade 83% en aktuell genomförandeplan.

Nämndens mål: All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga Nämndens mål och indikatorer är samma som för det kommungemensamma målet.

Bedömning är därför densamma och redovisas nedan.

Andelen aktuella genomförandeplaner har uppfyllts i hög grad för 2020 både inom hemtjänst och vård och omsorgsboende.

Aktuell genomförandeplan är ett viktigt verktyg i arbetet med delaktighet från brukare och anhöriga. Arbetssätten har till viss del förändrats i samband med covid-19. På grund av pandemin så har verksamheten fått göra individuella anpassningar i större omfattning än tidigare för att skapa delaktighet med brukare och anhöriga vid upprättandet av

genomförandeplanen.

Förvaltningen förbereder för övergång till det nya verksamhetssystemet som ska följa individens behov i centrum i alla utredningar.

Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet

Nämndens mål: Verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (EBP)

Nämndens bedömning är att målet delvis har uppfyllts. Flera av de åtgärder som

verksamheten har planerat för att helt kunna uppfylla målet har fått skjutas upp på grund av de anpassningar som genomförts på grund av covid-19. I anpassningarna har också nya arbetssätt tagits fram som förvaltningen kan använda sig av också efter den rådande situationen.

Utifrån brukarundersökningen 2019, har delar av brukarnas erfarenheter tagits till vara med målet att förbättra verksamheten:

• Öka andelen i brukarenkäten som vet vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Antalet som vet vart man kan vända sig med synpunkter och klagomål har ökat i årets brukarundersökning. Störst ökning har skett på inom vård och

omsorgsboende. Delvis kan det ha en betydelse att verksamheten har beslutat att man pratar om det i samband med uppföljningen av genomförandeplanen.

• Kontinuiteten i hemtjänsten ska öka, dvs att antalet personal som en brukare träffar under en period ska vara färre än tidigare år. Under våren har arbetet försvårats av covid-19 på grund av personalfrånvaro, extra personal samt inrättande av särskilda team runt covid-19-patienter. Vid den årliga mätningen som genomförs

nationellt de två första veckorna i oktober så låg antalet på 19 personer i snitt som en brukare möter under en två veckors period. Målet som nämnden satte för året var 18.

Målet ligger kvar även under 2021 så verksamheten kommer att fortsätta att arbeta med kontinuiteten.

• Handläggarenheten ska omvärldsbevaka domar och beslut som är vägledande för myndighetsutövningen.

• Måltidsmiljön på vård och omsorgsboende ska förbättras. Varje vård och

omsorgsboende arbetar enskilt för att fler brukare ska tycka att måltiderna är en trevlig stund. I brukarenkäten gick resultatet upp från 71% för 2019 till 82% i 2020 års

undersökning.

• Boendena ska arbeta med att utveckla de sociala aktiviteterna. Vård- och

(11)

omsorgsboendena har anpassat arbetssätten för att förhindra smittspridning. Arbetet har individanpassats och antalet sociala aktiviteter har minskat. Aktiviteter har

genomförts utomhus under våren och sommaren såsom musikuppträdande och under hösten har det kunnat genomföras uppträdanden också inomhus på ett säkert sätt. Det har då skett avdelningsvis i större lokaler där distans varit möjlig.

Enhetschefer och Hälso- och sjukvårdspersonal har till viss del genomgått webbutbildning i

"våld i nära relationer" men takten har påverkats av covid-19.

Vårens inplanerade utbildningar i "lågaffektivt bemötande" har fått ändras i sitt upplägg och en del enheter har genomfört den digitalt istället.

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel personer nöjda med bemötande från

personalen - hemtjänst (%) 98 97 98 97

Andel personer nöjda med bemötande från

personalen - vård- och omsorgsboende (%) 93 96 94 95

Andel överklaganden där kommunens beslut

fått bifall (%) 77 70

Andel personer nöjda med bemötande från personalen - hemtjänst (%)

Resultatet för året gällande bemötande är fortsatt högt. 98% har i årets enkät svarat att de är nöjda med personalens bemötande.

Andel personer nöjda med bemötande från personalen - vård- och omsorgsboende (%)

Resultatet för året gällande bemötande är fortsatt högt. 94% har i årets enkät svarat att de är nöjda med personalens bemötande.

Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall (%)

Vid genomgång av de överklaganden av nämndens olika typer av beslut som avgjorts under 2020 har kommunens beslut fått bifall vid 24 av 31 ärenden, vilket motsvarar 77 procent i andel.

Nämndens mål: Varje person där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att det är lätt att vid behov träffa

en sjuksköterska (%) 75 74 75 74

Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att det är lätt att vid behov träffa en sjuksköterska (%)

Resultatet i brukarundersökningen ligger i nivå med föregående år på 75% som anser det vara lätt att få träffa en sjuksköterska vid behov.

Nämndens mål: Antal vård- och omsorgsplatser ska vara tillräckligt stort för att motsvara det förväntade behovet

Under året har det i stort sett funnits tillgängliga lägenheter hela tiden. Därav har tiden har förkortats i högre grad än under ett normalt år. Bedömningen är dock att det är en tillfällig nedgång och att det under 2021 kommer att se annorlunda ut.

(12)

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum

till första erbjudandet om vård- och

omsorgsboende 49 40 28 90

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Sjukfrånvaron ska minska 7,9 7,7 10 <= 8%

Sjukfrånvaron ska minska

I samband med coronapandemin har det inte varit möjligt att minska sjukfrånvaron.

Utgångspunkten har istället varit i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Förvaltningen har dock fortsatt arbeta med den sjukfrånvaron som inte varit covidrelaterad.

Rehabsamtal har fortsatt för att inte missa dem som har en sjukfrånvaro som inte varit knuten till pandemin.

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad 95 97 93 >= 90%

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad

Indikatorn visar den genomsnittliga sysselsättningsgraden och inte den önskade. De tidigare åren har antalet som har önskad sysselsättningsgrad rapporterats därav förändringar över åren. Varje år ställs frågan till medarbetare om önskad sysselsättningsgrad för att så många som möjligt ska ha en önskad sysselsättningsgrad.

(13)

4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Internkontrollplanen beslutades i samband med nämndplan 2020-2021. I planen identifierades fem risker som förvaltningen har gjort särskilda kontrollmoment till under året. Resultatet av varje enskilt kontrollmoment sammanfattas nedan vid varje risk. Utöver internkontrollarbetet pågår ett ständigt arbete med egenkontroller i verksamheten som genomförs enligt gällande lagstiftning och för att genomföra förbättringar av verksamheten.

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Administration

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Bristande efterlevnad av

delegationsordning Stickprov av fem delegationsbeslut En granskning har gjorts för att verifiera att rätt delegat har fattat beslut. Kontroll har gjorts av tio slumpmässigt utvalda

delegationsbeslut från

äldreomsorgsnämnden, fem beslut från två olika sammanträden under innestående år. Inga avvikelser har hittats, utan samtliga beslut har fattats av behörig delegat.

Månadsvis granskning av fem delegationsärenden; utförs av nämndsledamöter.

Under 2020 har

äldreomsorgsnämndens ledamöter och ersättare granskat 35 stycken delegationsbeslut. I 34 fall har besluten funnits vara motiverade och väl dokumenterade. I ett ärenden har anmärkning framförts om bristfällig dokumentation men ingen anmärkning vad gäller själva beslutet.

Verkställighet inom äldreomsorg

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Utebliven/felaktig insats utifrån

brister i information Uppföljning av att insatser kvitteras

och signeras. Egengranskningen har gjorts

månadsvis under 2020.

Granskningen innebär en kontroll av nya beslut som har tillkommit under året har blivit signerade och verkställda.

Egengranskningen visade att informationsöverföringen fungerat väl i stor utsträckning. Det finns en brist i att externa utförare inte kan signera beslut i

dokumentationssystemet men det kommer åtgärdas i nästa

verksamhetssystems som

implementeras under inledningen av 2021.

Ett fåtal avvikelser har skrivits om försenad verkställighet och handläggarenheten har

kvalitetssäkrat bristerna genom snabbare kontakt med personer som valt privat utförare samt dialog med privata utförare.

(14)

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020 Även inom kommunens interna verksamheter har

informationsöverföringen visat brister i enskilda fall, främst genom att beslut inte skickats ut till verkställigheten och på så vis inte kunnat signeras även om enskilda personer fått den hjälpen som har beviljats då handläggare informerat om insatser men missat att skicka ut beslut för signering. Avvikelser har skrivits på oss själva och

förbättringsåtgärder har genomförts.

Avvikelser sammanställs och gås igenom årligen på arbetsplatsträffar för ytterligare kvalitetssäkring.

Brist i kontinuitet Uppföljning av att kontrollmoment

finns för hemtjänst Hemtjänsten följer upp kontinuiteten varje månad. I oktober varje år görs därutöver en nationell jämförelse. I den jämförelsen skickar kommunen in kontinuiteten för de två första veckorna i oktober. Trots svårigheter som covid-19-pandemin har lett till, och som beskrivs i rapporten under hemtjänstens område, har resultatet förbättrats i jämförelse med 2019.

Dock har inte målet på 18 uppfyllts riktigt då resultatet blev 19 personal i genomsnitt som en brukare möter i snitt under en två veckors period.

Vissa områden har lättare att hålla ner antalet personal än andra. Det är en rad olika faktorer som hindrar en bättre kontinuitet exempelvis personalens innehav av körkort, delegeringar, storlek på

personalgrupp osv. Covid-19 har försvårat detta ytterligare på grund av att personalfrånvaron ökat.

Undersökningen görs på dem som har mer än 2 besök om dagen.

HSL

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Brukaren får felaktiga insatser inom HSL utifrån bristande

beställning/mottagande

Ge insatser inom hälso-och sjukvård Eftersom signering sker på

"papperslistor" är det svårt att få en överblick på gruppnivå av hur många insatser som inte blir utförda. Därför kan vi idag bara se de uteblivna insatser som genererat en avvikelse. I de fall avvikelse skrivits på utebliven insatsen har händelserna utretts på ett adekvat sätt.

(15)

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden Personalfrågor

Förvaltningen har arbetat intensivt med att förebygga sjukdom hos personal och öka frisknärvaron genom att följa rutiner och riktlinjer för att minska smittspridningen på

arbetsplatsen. Utöver ordinarie följsamhet till basala hygienrutiner har möjligheten till distans mellan medarbetarna och användande av skyddsutrustning varit i fokus. Omfattande

informations- och utbildningsinsatser har genomförts inom hela verksamheten med anledning av covid-19-pandemin. Medarbetarna har erbjudits stödsamtal via Previa

(personalhälsovården) vid covid-19-utbrott inom sin enhet.

Förvaltningen har följt personalfrånvaron (vård av barn och sjukdom) per dag under covid-19- pandemin. Den genomsnittliga frånvaron sedan inledningen av pandemin har varit 13 procent.

I perioder har den varit högre och lägre.

Förvaltningsledningen tog beslut under våren om en generell överanställning för att täcka personalfrånvaron med anledning av covid-19. Inom äldreomsorgen anställdes ca 70 personer på "covid-anställningar" utöver grundbemanningen samt några enhetschefer. Erfarenheten visar att insatsen varit avgörande för att kunna bibehålla verksamhetens kvalitet.

Anställningarna är i dagsläget förlängda till och med mars 2021. Äldreomsorgen har generellt haft goda rekryteringsmöjligheter på grund av en ökad arbetslöshet i samhället.

Frånvarande personal med symtom har erbjudits egentest. Egentest har även använts vid smittspårning runt positiva fall av covid-19 i verksamheterna. Totalt har ca 1100 egentester utförts i förvaltningen under 2020. 92 procent av dessa har visat negativa resultat och 8 procent varit bekräftade covid-19. De med negativt testresultat har kunnat återgå i tjänst.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har under perioden rekryterat semestervikarier, extra personal "covid- anställningar" samt timvikarier. En utökning av bemanningsplanerare och intervjuare har periodvis skett under året för att möta upp det ökade behovet.

Förvaltningsledningen beslutade under våren att samtliga verksamheter skulle ha 60 procent närvaro av ordinarie personal under sommaren med anledning av covid-19-pandemin. Tidigare år har denna siffra varit 50 procent. Ökningen gjordes för att säkerställa kvalitén i

verksamheten samt ha en god bemanning utan att behöva inbeordra från semester. Trots åtgärder som vidtagits så har det under året varit en hel del inbeordringar och belastningen på ordinarie personal har varit högre än ett vanligt år.

Förutsättningarna för rekrytering och introduktion har anpassats efter covid-19. En introduktionsutbildning i basala hygienrutiner och förflyttning för vikarier genomfördes i samverkan med gymnasieskolan. Utbildningen var uppskattad av ordinarie personal eftersom bredvidgången på enheterna underlättades. Satsningen uppmärksammades positivt

massmedialt och intresset har var stort från andra kommuner.

Under perioden har nya arbetssätt tvingats fram i och med en ovanligt hård arbetsbelastning.

Det som har fungerat bra i de förändrade arbetssätten och de nya lösningar som har genomförts under året kommer att tas tillvara och användas även framöver.

Med syftet att öka kvalitén i rekrytering av grundbemanning inom vård och omsorg samt minskning av antal timanställda, har förvaltningen undersökt utvecklingsmöjligheterna och tagit fram förslag på utvecklingsplan för bemanningsenheten. Arbetet pågår under våren 2021.

KUVO

I samverkan med högskolan i Borås sker verksamhetsförlagd utbildning för

sjuksköterskestuderande. Under hösten 2020 har 17 sjuksköterskestudenter tagits emot och handletts för sin verksamhetsförlagda utbildning i äldreomsorgens verksamheter.

Vård- och omsorgscollege

Förvaltningen har ett väl fungerande samarbete med det lokala vård- och omsorgscollege i

(16)

MUST (Mark, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo), där representanter från

utbildningsanordnarna och arbetsgivarna tillsammans ser på möjligheterna för en hållbar och långsiktig personalförsörjning inom vård- och omsorg. Skolan har varit behjälplig med att anpassa exempelvis praktiken så att eleverna har kunnat stötta upp i verksamheten.

Under våren 2020 har praktikverktyget praktikplatsen.se och samarbetet med praktikplatserna mellan skolan och verksamheten fungerat bra. Kontinuerliga träffar mellan skolan och

verksamheten har skett för att säkra upp utbildningen och praktiken. På grund av covid-19 kunde inte lärlingarna under 18 år fullgöra sin praktik utan blev bedömda inne på skolan i slutet av terminen istället.

Äldreomsorgslyftet

Under hösten fick kommunen ta del av statsbidraget "Äldreomsorgslyftet". Det syftar till att öka utbildningsnivån och kompetensen bland äldreomsorgens personal. Ett flertal vikarier inom äldreomsorgen i Marks kommun erbjöds att göra äldreomsorgslyftet via Viskadalens

folkhögskola. Utbildningen är på tre terminer och de 22 deltagarna är klara undersköterskor hösten 2021. I utbildningen ingår praktik och denna görs på enheter i verksamheten.

Deltagarna har fått en heltidstjänst i verksamheten och arbetar på sin arbetsplats 50% och studerar 50 - 75%.

(17)

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2020.

6.1 Driftredovisning

Tabell årsrapport Driftredovisning

(belopp i tkr) Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikel se

Intäkter 72 800 66 800 119 400 72 000 47 400

Personalkostnader -416 700 -433 300 -471 300 -444 500 -26 800

Övriga kostnader -119 600 -122 600 -146 100 -129 600 -16 500

Nettokostnader -463 500 -489 100 -498 000 -502 100 4 100

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Ledning, central adm,

nämnd -46 000 -46 700 -52 700 -58 200 5 500

Vård- och omsorgsboende -165 300 -175 000 -170 400 -173 200 2 800

Hemtjänst -139 000 -145 900 -151 700 -147 000 -4 700

Hälso- och sjukvård -43 000 -47 900 -48 300 -47 800 -500

Rehab -14 500 -15 100 -16 400 -15 900 -500

Övriga vård och

omsorgsinsatser -55 700 -58 500 -58 500 -60 000 1 500

Nettokostnader -463 500 -489 100 -498 000 -502 100 4 100

Analys av driftredovisning

Nämndens årsutfall jämfört med budget och föregående år

Äldreomsorgsnämnden redovisade ett överskott år 2020 med 4,1 mnkr jämfört med

budgetramen på 502,1 mnkr. Föregående års utfall jämfört med budget var ett underskott om 12,7 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 498 mnkr, vilket motsvarade en ökning med 8,9 mnkr eller 1,8 procent jämfört med föregående år.

Påverkan av covid-19-pandemin

Förvaltningen har under året påverkats av rådande omständigheter med anledning av covid- 19, bland annat genom ökad personalfrånvaro, behov av extraordinära åtgärder inom olika uppdragsområden och inköp av skyddsutrustning.

Äldreomsorgsnämndens merkostnader samt ersättningar i form av statsbidrag med anledning av covid-19-pandemin blev enligt följande för år 2020:

Typ av kostnad/ersättning mnkr

Personalkostnader, utökning m.a .a covid-19 -29,7

Skyddsutrustning/övriga kostnader -18,4

Kostnad sjuklöner (april-december) -14,0

Ersättning sjuklöner 9,9

Ersättning merkostnad covid-19 fr staten 39,1

Netto, merkostnad covid-19 -13,1

Äldreomsorgsnämnden har under året haft kostnader för stärkt bemanning om 29,7 mnkr med anledning av covid-19. Extra inköp av skyddsutrustning och övriga kostnader som extra städ och lagerhållning av skyddsutrustning uppgick till 18,4 mnkr. Kostnad för sjuklöner (april- december) uppgick till 14 mnkr, under samma period föregående år kostade sjuklönerna 6,8

(18)

mnkr. Äldreomsorgsnämnden erhöll ersättning för sjuklöner om 9,9 mnkr av de 14 mnkr nämnden redovisade som kostnad. Nettokostnaden för sjuklönerna under perioden april- december var 4,1 mnkr, vilket är 2,7 mnkr lägre än samma period föregående år.

Äldreomsorgsnämnden erhöll 39,1 mnkr i ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 från staten. Totalt redovisade nämnden en nettokostnad om 13,1 mnkr för kostnader kopplat till covid-19 och sjuklöner under perioden april-december.

Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag

Intäkterna uppgick till 119,4 mnkr för året. Utfall jämfört med budget gav ett överskott på 47,4 mnkr. Överskotten har genererats i flera verksamheter och beror främst på ersättningar relaterade till covid-19 från staten, men även på att flera olika statsbidrag har nyttjats fullt ut.

Ersättningen från staten gällande merkostnader för covid-19 och sjuklöneersättning gav nämnden ett tillskott om närmare 49 mnkr.

Jämfört med föregående år ökade intäkterna med 52,6 mnkr på helår. Intäkterna i den ordinarie verksamheten redovisades till 70,4 mnkr. Taxor och avgifter redovisades till 34,3 mnkr och ett underskott mot budget om 0,3 mnkr. Övriga intäkter som statsbidrag, lägre ersättning för den centrala förvaltningen från socialnämnden och äldreomsorgnämnden på grund av minskade kostnader och momsersättning redovisades i den ordinarie verksamheten till 36,0 mnkr och ett underskott mot budget om 1,4 mnkr.

Personalkostnaderna uppgick till 471,3 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal), vilket gav ett underskott mot budget om 26,8 mnkr. Kostnaderna för inhyrd personal uppgick till 2,2 mnkr.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 38,1 mnkr eller 8,8 procent, men varierat i de olika verksamheterna. Personalkostnader relaterade till covid-19 uppgick till 29,7 mnkr för ökad bemanning. Den ordinarie verksamheten redovisade personalkostnader om 441,6 mnkr och ett överskott mot budget om 2,9 mnkr. Främsta orsaken till överskottet i den ordinarie verksamheten beror på att dagverksamheten varit stängd större delen av året för att minska smittspridningen av covid-19.

Övriga kostnader som består av lokalkostnader, kost, städ, leasingbilar,

kompetensutveckling, representation, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst, telefon, it, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier uppgick till 146,1 mnkr för år 2020. Jämfört med budget redovisas ett underskott om 16,5 mnkr i perioden, framförallt genererat av högre kostnader för skyddsutrustning kopplat till covid-19 om 18,4 mnkr.

Jämfört med föregående års helårsutfall har kostnaderna ökat med 23,5 mnkr. Övriga kostnader för den ordinarie verksamheten redovisades till 127,7 mnkr och ett överskott mot budget om 1,9 mnkr. De interna tjänsterna (kost, städ, lokaler och leasingbilar) redovisades till en kostnad om 51 mnkr och ett överskott mot budget om 1,2 mnkr. Överskottet är

hänförligt till kost och beror främst på att restaurangen Club senior var stängd större delen av året.

Jämförelse med budget och föregående år per verksamhetsområde Ledning, central administration och nämnd

I begreppet ledning, central administration och nämnd ingår verksamhetschefer, samtliga enhetschefer och administratörer inom äldreomsorgen, äldreomsorgsnämnden och

arbetsutskottet samt äldreomsorgsnämndens del av den centrala administrativa enheten.

Utfallet för året redovisas till en nettokostnad om 52,7 mnkr vilket motsvarar en ökning om 6,0 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet innebar ett överskott mot budget om 5,5 mnkr.

Under perioden april-december har verksamheten haft kostnader för sjuklöner och

merkostnader kopplat till covid-19 för skyddsutrustning om 20,2. Verksamheten har erhållit sjuklöneersättning och ersättning för covid-19 kostnader om 17,7 mnkr.

Den ordinarie verksamheten redovisar ett överskott mot budget om 8,0 mnkr, vilket främst beror på budgetreserven som genererar ett överskott om 5,0 mnkr för året samt minskad kostnad för förvaltningsledning och central administration på grund av uteblivna kostnader för verksamhetssystem och kompetensutveckling som inte kunnat genomföras.

Vård- och omsorgsboende

(19)

Vård- och omsorgsboendena redovisade till en nettokostnad om 170,4 mnkr och ett överskott mot budget om 2,8 mnkr. Jämfört med föregående år har nettokostnaden minskat med 4,6 mnkr (2,3 procent). Under perioden april-december har vård- och omsorgsboendena haft kostnader för sjuklöner och merkostnader kopplat till covid-19 för ökad bemanning om 18,7.

Vård- och omsorgsboendena har erhållit sjuklöneersättning och ersättning för covid-19

kostnader om 14,8 mnkr. Den ordinarie verksamheten redovisar ett överskott om 6,7 mnkr för hela året.

Hemtjänst

Hemtjänsten redovisade en nettokostnad om 151,7 mnkr och ett underskott om 4,7 mnkr för året. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 5,8 mnkr (4 procent). Under perioden april-december har hemtjänsten haft kostnader för sjuklöner och merkostnader kopplat till covid-19 för ökad bemanning om 17,9 mnkr. Hemtjänsten har erhållit

sjuklöneersättning och ersättning för covid-19 kostnader om 13,3 mnkr. Den ordinarie verksamheten redovisar ett underskott om 0,1 mnkr för året.

Kommunal hälso- och sjukvård

Sjuksköterskeorganisationen: Hälso- och sjukvården redovisade en nettokostnad om 48,3 mnkr och ett underskott mot budget om 0,5 mnkr. Jämfört med föregående år har

kostnaderna ökat med 0,4 mnkr (0,8 procent). Under perioden april-december har hälso- och sjukvården haft kostnader för sjuklön och merkostnader kopplat till covid-19 för inhyrd personal om 3,3. Hälso- och sjukvården har erhållit sjuklöneersättning och ersättning för covid-19 kostnader om 2,6 mnkr. Den ordinarie verksamheten redovisar ett överskott mot budget om 1,2 mnkr för året. Hälso- och sjukvården har utökat sin verksamhet med en enhetschef under året och kommer under 2021 att utöka sin bemanning i verksamheten.

Syftet med utökningen är att stärka hälso-och sjukvårdens arbete samt att minska antalet inhyrd personal.

Kommunrehab: Rehabverksamheten redovisade en nettokostnad om 16,4 mnkr och ett underskott mot budget om 0,5 mnkr. Rehabverksamheten har under perioden april-december haft sjuklönekostnader om 0,4 mnkr och erhållit sjuklöneersättning om 0,2 mnkr.

Den ordinarie verksamheten redovisade ett underskott om 0,3 mnkr, främst på grund av tidigarelagda kostnader för tekniska hjälpmedel om 0,3 mnkr.

Övriga vård och omsorgsinsatser

I begreppet övriga vård och omsorgsinsatser ingår korttidsveksamheten, öppen verksamheten, dagverksamheten, myndighetsutövning, bostadsanpassning och färdtjänst.

• Korttidsverksamheten redovisade ett underskott mot budget om 0,7 mnkr och har under perioden april-december haft sjuklönekostnader och merkostnader kopplat till covid-19 för ökad bemanning om 0,9 mnkr. Korttidsverksamheten har erhållit sjuklöneersättning och ersättning för covid-19 kostnader om 0,4 mnkr.

• Öppen verksamheten inklusive restaurang redovisade ett underskott om 0,2 mnkr för året och beror främst på att restaurangen Club senior varit stängd större delen av året och därmed inte genererat intäkter.

• Dagverksamheten redovisade ett överskott mot budget om 0,8 mnkr för året.

Dagverksamheten har varit stängd under stora delar av året för att minska smittspridningen av covid-19.

• Myndighetsutövningen redovisade till ett underskott om 0,6 mnkr för året.

• Bostadsanpassningen redovisade ett överskott om 1,3 mnkr för året. Antalet beviljade ansökningar har minskat från 197 föregående år till 172 under 2020. Överskottet beror främst på ett minskat antal beviljade ansökningar samt att ärenden av större karaktär har varit färre under 2020.

• Färdtjänsten redovisade ett överskott om 0,9 mnkr för året. Överskottet beror främst på grund av färre antal resor än budgeterat. Föregående år genomfördes 35 404 färdtjänstresor jämfört med 25 703 resor under 2020.

Totalt redovisar övriga vård och omsorgsinsatser en nettokostnad om 58,5 mnkr, vilket motsvarar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr för helåret.

(20)

6.2 Tidigarelagda åtgärder Tidigarelagda åtgärder

Åtgärd Beskrivning Berörd

verksamh et

Belopp (tkr)

Digitala lås Inköp och installation av 243 dörrbladsläsare Vård- och omsorgsbo ende

1 934

Medicinskåp Inköp av 165 medicinskåp Hemtjänst 578

Upprustning av lokaler Anpassningar och uppfräschning av lokaler Alla 3 573

Nyckelgömmor inköp av 100 nyckelgömmor Hemtjänst 250

Sängar och takliftar Inköp av sängar och takliftar Vård- och

omsorgsbo ende och Korttid

2 089

Kompetensutveckling Utvecklingsdag och inköp av utbildningsmaterial Vård- och omsorgsbo ende och Hemtjänst

70

Totalt 8 494

Kommentar

Med anledning av kommunens prognostiserade resultat för helåret beslutade

kommunfullmäktige under hösten 2020 att ge nämnderna möjlighet att tidigarelägga åtgärder i syfte att ge bättre förutsättningar och en effektivare verksamhet för år 2021 och framöver.

Äldreomsorgsnämnden gavs möjlighet att tidigarelägga kostnader anpassad till nämndens förväntade överskott i ordinarie verksamhet. Åtgärder som har tidigarelagts under 2020 uppgick till 8,5 mnkr.

Digitala lås

Digitala dörrbladsläsare till 243 boendeplatser har köpts in i syfte att underlätta det dagliga arbetet och skapa en tryggare miljö för brukarna.

Medicinskåp

Inköp av 165 medicinskåp hos brukare inom hemtjänsten i syfte att effektivisera hanteringen av medicin.

Upprustning av lokaler

Korttidsboendet Kinnaborg har renoverats. Boendet har varit i behov av uppfräschning under en längre period. Kinna hemtjänst har delats upp i två grupper varav den ena har flyttat in i Rönnängs lokaler. I övrigt har samtliga boenden fräschat upp den inre miljön.

Nyckelgömmor

Inköp av 100 nyckelgömmor i hemtjänsten för att effektivisera det dagliga arbetet.

Sängar och takliftar

Sängar och takliftar köps in varje år på grund av slitage. I syfte att minska kostnaden nästa år köptes fler sängar och takliftar in än vad som görs varje år.

Kompetensutveckling

En utvecklingsdag hann genomföras. Inköp av utbildningsmaterial och webbföreläsning för samtalsledare.

(21)

6.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2020 Utfall 2020 Budgetavvikelse 2020

Investeringsram 1 700 1 613 87

Summa 1 700 1 613 87

Analys

Analys investeringsredovisning

Årets investeringar avser framförallt inköp av grundutrustning (t.ex. sängar och hjälpmedel) samt uppfräschning av den inre miljön på våra boenden.

(22)

7 BILAGOR

7.1 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut, såsom internationellt arbete och kommunens miljömål. Från och med årsrapporten 2018 ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan med andra kommuner samt

uppföljning/tillsyn av privata utförare.

Internationellt arbete

Äldreomsorgsnämnden har under 2020 inte bedrivit något internationellt arbete, projekt eller samarbete.

Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål

Socialförvaltningen har deltagit i det arbete som skett i den kommunövergripande arbetsgruppen för strategiskt miljöarbete och klimatanpassningar.

Flexibel och resurssmart användning av lokaler i hela socialförvaltningen.

En övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska stimuleras

Socialförvaltningen är medvetna och delaktiga i arbete mot målet genom användningen av de fordon som via internhyresavtal tillhandahålls av teknik- och serviceförvaltningen. Hur en övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska stimuleras påverkas främst av vilken infrastruktur för laddning och påfyllnad av drivmedel som erbjuds och vilka fordon som

tillhandahålls. Äldreomsorgsnämnden internhyr 122 fordon och av dessa är 85 hybrider vilket innebär att de laddas under körning med effekten minskad förbrukning av drivmedel.

Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med minst 35 procent till 2020.

Ruttoptimering används i hela socialförvaltningen. Utifrån pandemin har resorna till och från möten nästan upphört, de flesta möten sker idag digitalt.

En minskad användning av fordon i tjänsten i tätbebyggt område har skett genom förflyttning av en hemtjänstgrupp och ökad användning av cykel. Dock har pandemin också medfört ett ökat antal bilar på grund av mer personal i vård och omsorg.

Minskad transport av mat med tunga fordon. Samkörning av hemtjänst och matdistribution.

Hemtjänst samkör en dag i veckan för att hämta och lämna matportioner tillsammans med hemtjänstens vanliga turer.

Kommunen ska arbeta för en attitydförändring vad gäller miljöanpassade produkter och inköp

Fyra olika enheter påbörjade under hösten 2019 deltagande i projekt Resurssmart äldreboende med syfte att förebygga matsvinn, minska avfall och minska användning av engångsprodukter.

Utöver detta har nämnden under 2020 inte kunnat genomföra ytterligare utvecklingsarbete för attitydförändring vad gäller miljöanpassade produkter och inköp på grund av covid-19-

pandemin. Istället har nämnden haft en utmaning i att säkerställa att inköpta produkter varit miljöanpassade då stora mängder skyddsutrustning har köpts in på kort tid för att följa myndigheters rekommendationer.

Uppföljning av attraktivitetsplanen

Äldreomsorgsnämnden har inte bedrivit något systematiskt arbete utifrån planen.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter.

(23)

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Äldreomsorgsnämnden har inga IOP-avtal.

Kommunal avtalssamverkan

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan kommun.

Äldreomsorgsnämnden har i dagsläget inga avtal med andra kommuner.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare eller fristående huvudmän

Äldreomsorgen har hemtjänst i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV) . Kommunen har ett företag som utför hemtjänst och då i form av servicetjänster. Servicetjänsten är städning, tvätt, inköp och fönsterputs.

Verksamheten följs årligen upp både på företagsnivå och på brukarnivå i enlighet med de rutiner som finns. Under året har det på grund av pandemin varit mer dialog än vad som vanligtvis behövs. En utmaning har varit att informera om de brukare som till exempel visar på symtom där skyddsutrustning används i avvaktan. Brukare har ofta en utförare som hjälper till med omvårdnaden och Ekbergs fönsterputs och städ AB har som utför serviceinsatserna.

Ekbergs fönsterputs och städ AB har också godkänts som utförare av fönsterputs för alla brukare inom hemtjänsten, även de som vanligtvis inte har dem enligt LOV, med start under 2021. Detta kommer ske genom en beställning av kommunen.

Uppföljning av synpunkter och avvikelser

Område/vht Beröm Förslag Klagomål Annat

Hemtjänst 14

Handläggarenheten inkl färdtjänst 12

Vård- och omsorgsboende 1 5

Bemötande 4

Övrigt

Totalt 1 35

Kommentar

Förvaltningen utreder händelser och avvikelser i verksamheten. Allvarliga missförhållanden kan leda till en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under året har en rapport enligt lex Sarah rapporterats i äldreomsorgsnämndens verksamhet och denna anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg. Utredningar av avvikelser och klagomål som fortfarande pågår kan leda till ytterligare anmälningar enligt lex Sarah. Åtta

personuppgiftsincidenter har rapporterats och fem personuppgiftsincidenter har anmälts till Datainspektionen. Datainspektionen har meddelat beslut att avsluta samtliga fem anmälda ärenden.

Se vidare bilaga Kvalitetsberättelse.

7.2 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :