• No results found

Alytus, kl 18:30-20:00:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30-20:00:"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[2]

Vård- och omsorgsnämnden

2018-03-28

Plats och tid Alytus, kl 18:30-20:00:

Beslutande Tuva Lund (S) , ordförande

Kerstin Amelin (V) Christina Tibblin (M)

Kia Hjelte (M) Isak Nobuoka (MP)

Taina Virta (S) tj ers Kerstin Edman (TUP)

Lars Schou (S) Johan Holmberg (SD)

Berit Larsson (S) Aram El Khoury (KD)

Ersättare Nellie Eriksson (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD),

Björn Pettersson (V), Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande Kerstin Frimodig, Pia Bornevi, Åsa Olsen, Christina Almqvist, Lena

Mäkinen, Petra Oxonius, Jenny Torpman- Fredriksson, Jacob Öster- vall

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 28 mars 2018

Sekreterare Paragrafer 23

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS Omedelbar justering § 23

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-28

Anslaget den Nedtas den

2018-03-29 2018-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

_________________________

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[2]

Vård- och omsorgsnämnden

2018-03-28

§ 23

Årsredovisning (von/2017:237)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen 2017 inklusive bilagor i enlighet med ändringsyrkandet.

2.Vård-och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden visar år 2017 ett överskott på netto 3,15 miljo- ner kronor. I delårsboksluten per april och augusti beräknades ett nollresul- tat och i uppföljningen per oktober prognostiserades ett överskott på 3,0 miljoner kronor. Inom förvaltningen finns varierande resultat och störst överskott finns inom central förvaltning, vård- och omsorgsboenden och hemtjänst medan externa placeringar LSS och personlig assistans visar stora underskott.

Uppföljningen av mål och åtaganden visar på en god eller godtagbar

måluppfyllelse. Inom två målområden är måluppfyllelsen god och inom fyra målområden godtagbar. Av 11 åtaganden är nio stycken uppfyllda och två stycken på god väg.

Yrkande

Ordförande Tuva Lund yrkar på ändring av årsredovisningens bilaga Nyck- eltal ekonomi:

Utfall 2016: Utfallet för 2016 ändras för nämnd från -549 till -554, för ge- mensam verksamhet från -41379 till -42977, för gruppbostad från -115185 till -115199, för servicebostad från -17082 till -17084, övrig LSS-

verksamhet från -19184 till -19192 och summan från – 991 388 till - 992 015.

Utfall 2017: Utfallet för 2017 ändras för hemtjänst från -140598 till - 140604 och summan ändras från – 1064163 till -1064163169.

Avvikelse 2017: Avvikelsen för hemtjänst ändras från 5135 till 5129 och summan ändras från 3154 till 3148

Yttranden

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga.

Aram El Khoury (KD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandena biläggs protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut; ordförandeförslaget enligt ändringsyrkandet.

(3)

SÄRSKILT YTTRANDE

Vård- och omsorgsnämnden

2018-03-28

Ärende 2 Årsredovisning (von/2017:237)

Vård- och omsorgsnämnden visar år 2017 ett överskott på netto 3,15 miljoner kronor.

Inom de olika verksamheterna är det överskott och underskott blandat. När det gäller måluppfyllelserna finns det en del övrigt att önska.

De ekonomiska överskotten härrör från den centrala förvaltningen, 15 miljoner kronor och också hemtjänsten gör ett överskott med 5 miljoner kronor. Det finns även ett överskott inom vård- och omsorgsboende.

Hemtjänsten har problem med kvalitetsuppfyllelsen liksom vård- och

omsorgsboenden. Då kan vi tycka att det är allvarligt när man gör ett överskott i just dessa ack så viktiga verksamheter.

De stora underskotten härrör från externa placeringar LSS och personlig assistans.

Det är alltså underskott i verksamheter där rör det sig om personer som är beroende av vår omsorg.

Kommunen har nu fått extra stimulansbidrag från regeringen, ca 11 miljoner kronor Vad händer om och när dessa stimulansbidrag upphör?

Väntetiden för att få en plats på en gruppbostad är nu sju månader. Det är ohållbart.

Måltidssituationen får ”rött kort”, d.v.s. andelen personer som upplever att måltiderna på vård- och omsorgsboenden alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen har minskat med fem procent. Det är oacceptabelt.

Vi är djupt oroade över kvalitetsutvecklingen, men minst lika oroande att den politiska majoriteten låter förhållandevis nöjda med att Botkyrka fortsatt ligger i botten i jämförelser med övriga landet.

Kia Hjelte

Christina Tibblin Nellie Eriksson

(4)

SÄRSKILT YTTRANDE

Vård- och omsorgsnämnden

Kristdemokraterna i Botkyrka Yttr (kd) Årsredovisning 2017.docÅrsredovisning, 2017

Postadress Besöksadress Telefon 08-53061484 Plusgiro 637 3609-4 Organisationsnummer 815601-0780 Box 251 Munkhättevägen 45 Telefax 08-53061487 Bankgiro 246-9039 webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se 147 01 Tumba Tumba E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Ärende 2:

Årsredovisningen 2017 (von/2017:237)

Presenterad årsredovisning återspeglar den förvaltning som gjorts av majoriteten enligt de ramar som fastställts av fullmäktige för år 2017.

I presenterat dokument framgår att Vård- och omsorgsnämnden visar år 2017 ett överskott på netto 3,15 miljoner kronor vilket är en förbättring av delårsbokslutet i april som prognostiserade ett underskott på nollresultat. Det tycker vi är glädjande. Vi kan konstatera att Hemtjänsten visar ett överskott om 5,1 miljoner kronor, vilket är positivt.

Samtidigt ser vi med oro på de verksamheter som visar relativt stora underskott, främst externa

placeringar LSS (-10,6 miljoner kronor) och personlig assistans med närmare 6.000 timmar över budget (-14,9 miljoner kronor).

Vi vill också lyfta fram några indikatorer från Brukarundersökningen som har försämrats under 2017 och som vi anser borde utredas och analyseras djupare, bl a:

- Andel brukare som är nöjda med bemötandet i vård- och omsorgsboenden, som är

verksamhetens viktigaste mål, har försämrats något 86% (jämfört med 87% 2016 och 93%

2015). Trenden är densamma för både hemtjänsten och OF.

- Andel brukare som upplever en trevlig måltidssituation på vård- och omsorgsboenden har minskat från 60% (2016) till 55% (2017).

- Andel brukare som är trygga i vård- och omsorgsboende har inte förbättrats nämnvärt och på vissa ställen t o m försämrats (inom OF från 74% 2016 till 59% 2017)

- Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboenden har försämrats till 49%.

När det gäller personalen, är det en marginell ökning i andel medarbetare som uppger sig vara nöjda med sin arbetssituation (endast 62%) samtidigt som upplevelsen av att ha inflytande över arbetet försämrats (från 74% 2016 till 71% (2017). Vi gläds dock åt att sjukfrånvaron har minskat till 8,4%

(jämfört med 9,3% 2016).

Botkyrka 2018-03-27

Aram El Khoury (kd)

References

Related documents

Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att di- striktssköterskor ska finnas

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksam- hetsutvecklare Beatrice Helmersson utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till effektiviseringar från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och

Vidare informerar Pia Bornevi om förändringar i pågående investeringar och byggnadsprojekt, där det bland annat pågår en flytt av korttidsplatserna från Tumba vård-

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,