• No results found

Lösa problem med hjälp av Formler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lösa problem med hjälp av Formler "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mikael Sundström, Lotta Skoglund, Lena Persson, Granbergsskolan

Hastighetsformler

t

vs svt v ts

ghet medelhasti v

tid t

sträcka s

Lösa problem med hjälp av Formler

Använd formlerna i rutorna för att lösa problemen!

1. Micke, Lotta, Linda och rektor Mats är ute och åker i snöyran. De håller medelhastigheten 55 km/h. Hur långt har de åkt efter två timmar?

2. Micke ska åka till Uppsala och titta på bandy. Efter två timmar har han kört 190 km. Vilken medelhastighet har bilen haft?

3. Elian som bor i Freluga tänker ta en cykeltur till Bollnäs centrum. Hur lång tid tar cykelturen om hon håller hastigheten 4 m/s och ska cykla 5 km?

4. Mattan i Matteus rum är rektangelformad.

Mattans area är 3,36 m2 och den är 1,6 m bred, men hur lång är mattan?

5. Martina ska beställa kantband till en rund duk med diametern 140 cm. Hur långt band behöver Martina beställa?

6. Axel ritar en triangel med höjden 16 cm och basen 6,4 cm. Hur stor area har triangeln?

Geometriformler (A=area, O=omkrets) Rektangel h

b h

b A 

b hA

h bA

Triangel h b 2

h Ab

b h  2A

h b  2A

Cirkel

d

r2

A Od  3,14

References

Related documents

problem istället för bra lösningar för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt tekniska kunnande, sin tekniska medvetenhet och sitt intresse för teknik samt förmåga at

10:5 Hur tar ni i klubben del av information om Sveriges Hundungdoms centrala verksamhet, såsom kurser, tävlingar mm. Skriv svar i prioriteringsordning, från 1 till 6 eller 0 för

Enligt författaren till examensarbetet kan resultatet om de drabbades upplevelser av att leva med funktionsnedsättning efter en stroke användas för att andra människor,

Sättet som läraren och hjälper elever och hur elever hjälper varandra leder inte till att elever behöver skapa lösningsmetoder i någon större

De kan tvärtom, och särskilt för transportslag som inte är tillgängliga för alla, långsamt få stiga för att på så sätt ändra var stadens olika verksamheter lokaliseras och

För att minska trängsel i framförallt storstäder men också minska miljöpåverkan skulle en lätt motorcykel med en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter vara ett bra komplement

Detta remissvar har beretts av studieadministrativ chef Jenny Welander och HR-chef Fredrik Sjöström. Mats Viberg

Detta remissvar har beretts av chefen för studerandeavdelningen Björn Leijonbielke. Mats Viberg

Konstfack ställer sig bakom de slutsatser och förslag som presenteras i promemorian Bättre studiestöd till äldre och ser det som positivt att vidareutbildning och omställning

Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) kompletterande yttrande i ärende om tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet av anläggningar i ett

Om vi kopplar tillbaka till Amanda, som också tycker att det kan vara svårt att planera för utomhuspedagogiska lektioner, då hon aldrig vet var barnens intresse och uppmärksamhet

In a study about implementing blood glucose and blood pressure in home health telemonitoring in primary care practices for patients with diabetes, stakeholder groups (patients,

Genus Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik

För att kunna vidta kostnadseffek- tiva och skadeförebyggande åtgärder behöver man samla in grundläggande information om fåglarnas beteende och om hur skadorna varierar i tid och

Man kan naturligtvis stanna vid att låta eleverna bygga en gelelektrofores som de använder för att separera färger.. I vilket fall som helst måste försöket förberedas genom

1. Jag multiplicerar ett tal med 5 och drar ifrån 4. Svaret blir 56. Vilket tal hade jag från början? Lös uppgiften med hjälp av en ekvation. Fabian är x år gammal och har en

1. b) Använd formeln för att beräkna vilken hastighet bilen haft om den på två timmar kört 190 km. b) Använd formeln för att beräkna hur lång tid det tar för hästen

Samtliga informanter var av den åsikten att utåtagerande elever blir ett problem i skolans verksamhet eftersom alla barn ska kunna känna sig trygga och inte utsättas för kränkningar

Results from gene expression analyses of the Not CD and Active CD study groups were used as a baseline for an addi- tional analysis of fifteen study subjects with normalized mucosa

Studien kommer att gå till så att jag läser upp ett problem för barnen där det inte förekommer några ”rätta” svar och barnen får förklara hur de tänker när de

Lärare A påpekar att det är viktigt att undervisa på ett sätt där eleverna förstår grunden och sambandet i matematik, vilket också visar att lärare A undervisar på ett sätt

När jag blickar tillbaka på min berättelse och funderar över mitt dilemma att vi pedagoger bemöter och tolkar leken så olika kan jag genom Sheridan Pramling och Johanssons

Vid valet om vilken metod vi skulle använda för att få svar på våra forskningsfrågor kom vi fram till att en enkät skulle vara mest fördelaktigt då vår undersökning sträcker