• No results found

Geotextilanvändning i Sverige. Sammanställning av enkät avseende år 1982-1985

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Geotextilanvändning i Sverige. Sammanställning av enkät avseende år 1982-1985"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

' STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

SGI VARIA 161

Leif Eriksson & Yvonne Nygård

· Geotextilanvändning i Svertge.

Sammanställning av enkät avseende år 1982-1985

Linköping 1986

(2)

~

.,.

t

"'

:

r

STATEN'S'

-

G EO~EKNISKA

,r -

~ INST4Tlii

,,..

~ ~

_, r

::.

Gl;OTEXTUANV ÄNDNING J SVERI GE

, ,

Sanman stä 1lr,jng av _ en kät avs~ende år 1982-1985

,,:.

.,

"'

~inköping i m aj 1 986 - Leif. E r i ksson

Yvonne flygård

t.

.I-

;

-. ..

"'

-" <!'

-,

'

>-

"'

:,

Te1 013-11 51 00

> -

.... -

~

,,,, __ ,...r

(3)

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1986-05-13 . Dnr 1-147 /83

GEOTEXTILANVÄNDNING I SVERIGE

Sanmanställning av enkät avseende år 1982-1985

Innehåll: sid

Inledning 2

Försäljningsvolym 2

Framställningsmetod 2

Bruks klass 2

Användningsområde 3

Kund kategori 3

Sammanfattning 4

Bil agor

SGI nr 196 Khntland Grafiska. Linköping

(4)

GEOTEXTILANVÄNDNING I SVERIGE Inledning

2

Statens geotekniska institut (SGI) utförde 1985 en undersök- ning av geotextilmarknaden i Sverige avseende åren 1982-1984.

Syftet med undersökningen var att beskriva geotextilmarkna- dens storlek och förändring med tiden. För år 1985 har en lik- nande undersökning utförts, som nedan redovisas tillsammans med tidigare resultat.

Underlaget för sammanställningen är enkätsvar från samtliga försäljare av geotextil (fiberduk) i Sverige, se bilaga 4.

I enkäten redovisades framställningsmetod, kundkategori och användningsområde, specificerat i bruksklasser. Uppgifterna om användingsområde och kundkategori för år 1982 är något osäkra. I enkäten ingick även vävd geotextil och nät (geogrid) vilka dock ej är bruksklassificerade i Sverige.

Sammanställningen avser åren 1982-1985.

Försäljningsvolym

Den totala försäljningen av geotextil har ökat under de fyra senaste åren.

Den totala försäljningen av geotext il

Framställningsmetod

1982 1983 1984 1985

5.9 7.6 8.7 9.7 milj m2

Geotextiler är uppdelade efter framställningsmetod, termiska, nålfiltade, vävda och nät. Den sistnämnda gruppen började säl- jas i Sverige 1985. Näten, som används som jordarmering, har haft en försäljningandel på ca 1% under 1985.

Av enkäten framgår att termiska produker har den största vo- lymen följt av nålfiltade och därefter vävda dukar. Under de sista tre åren har dock volymökningen för termiska dukar en- dast varit ca en tredjedel av den för nålfiltade produkter räknat i kvadratmeter (se bilaga 1 och 2).

Andelen termisk geotextil varierar mellan 54 och 63% av total volym. Nålfiltad och vävd geotextil står för 22-32% respektive 12-15%, se bilaga 1. För termiska dukar minskar andelen från år till år medan förhållandet är det omvända för nålfiltade.

Bruks klass

I Sverige används en klassificering avseende geotextil som materialskiljande lager. Den är uppdelad i fyra klasser, bruks-

klass 1 - bruksklass 4, beroende på förmågan att motstå påver- kan från angränsande material. Störst krav ställs på geotex- til av bruksklass 4.

SGI nr 196 Klintland Grafiska, Linköping

(5)

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1986-05-13 Dnr 1-147 /83

3

Bruksklassernas andelar är ungefär fördelade enligt följande:

10% Bruksklass 1 70% Bruksklass 2 15% Bruksklass 3 5% Bruksklass 4

Det har ej skett någon större förändring av fördelningen mel- lan bruksklasser under åren 1982-1985, se bilaga 2.

Användningsområde

Geotextil används enligt följande:

50% Väg- eller gatuterrassering 20% Byggnader

9% Ledningsgravar 7% Dränering 5% Erosionsskydd 9% Övrigt

Fördelningen mellan användningsområden har varierat

1

några procent under de undersökta åren.

Den största mängden geotextil används till väg- eller gatuter- rassering. Fördelningen mellan bruksklasserna skiljer sig här något från den totala fördelningen, jfr ovan.

Bruksklassernas andel vid väg- eller gatuterrassering är för- delade enligt:

0% Bruksklass 1 73% Bruksklass 2 22% Bruksklass 3 5% Bruksklass 4

Fördelningen mellan bruksklasser under år 1982-1985 kan ses i bilaga 3.

Kundkategori

Användare av geotextil är:

1983 Entreprenörer

Vägverket Kommuner Övriga

53%

20%

12%

15%

1984 57%

17%

11%

15%

1985 63%

13%

14%

15%

Entreprenörernas andel har ökat något under åren medan Vägver- kets andel har minskat. Fördelningen under 1982 har ej utvär- derats.

SGI

nr

196 Klintland Grafiska, Linköping

(6)

Sarrmanfa ttn i ng

Dnr 1-147 /83 4

Försäljnin~en av g~otextil har ökat från 5.9 milj m2 1982 till 9.7 milj m 1985. Okningen med ca 65% skall ses mot bakgrun- den att produktionsvärdet av nybyggnad eller väg- och anlägg- ningsbyggnad endast visar en svag ökning under perioden.

Term~sk geotextil står för ca 60% av marknaden. Andelen nål- filt ad geotextil har ökat från drygt 20% till något över 30%

av totala försäljningen. I faktiska siffror har nålfiltad geo- textil ökat från 1.2 milj m2 till ca 3.1 milj m2.

Av den totala försäljningsvolymen tillhör ca 70% bruksklass 2.

I bilaga 1 framgår att hälften av all geotextil används till väg- eller gatuterrassering. Av detta har Vägverkets eget in- köp minskat från ca 40% under åren 1982-1984 till ca 25% un- der år 1985.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Enheten för anläggningar

SGI nr 196 Khntland Grafiska. L1nkop,ng

(7)

milj m2

10 9 8

7 6

5 4 3 2

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

A B C 1982

Geotexti I ti 11 väg- el ler gatuterrasse- ringar i förhållande till total försälj- ningsmängd samt Vägverkets andel av marknaden.

A B C 1983

A B C 1984

A) :OTAL FÖRSÄLJNING AV GEOTEXTIL

B) ANVÄNDING TILL VÄG- ELLER GATUTERRASSERING C) VÄGVERKETS INKÖP

Stapel A är indelad i geotextiltyper enligt 'följande:

CJ Termisk

fZZI Nå lfi ltad

~ Vävd

t:Sl LAGA l

DAT,

1986-05-13

SIGN.

YN

A B C

1985

(8)

milj m2

~

5,0

4 ,5 -

4 ,0

3 ,5

3 ,o

2,5

2,0

1,5

1.0 J I

0,5

~ GEOTEKNISKA STATENS INSTITUT

D Tennisk EZ.J Nålfi 1 tad

Bruks klass: 1 2 3 4 1982

Samband mellan bruksklass och geotextiltyp

(Anm. Vävd geotextil klassificerad)

1 2 3 4 1983

är ej bruks-

1 2 3 4 1984

DA1986-05-13

SIGN.

YN

1 2 3 4

1985

(9)

'

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

milj m2

'"

3,5 -

3,0 ·-

-

2,0 -

1,5 - ....-

69%

1,0 -

0,5 -

i - -

22%

n 9%

Bruksklass*: 2 3 4 1982**

Bruksklassernas andel gatuterrassering

- 76%

- 19%

n 5%

2 3 4

1983

vid väg- eller

- 73%

- 22%

n5%

2 3 4

1984

-:r Bru!<sklass 1 används ej vid väg- el ler gatuterrassering

*-:, Uppgifter om"användningsområde för år 1982 saknas för vissa

fabrikanter. Den totala mängden geotextil till väg- eller gatuterrassering för 1982 är således större än vad som visas här.

DAT.

SIGN.

BI LAGA 3 1986-05-13

YN

, - -

73%

- 20%

- 7%

2 3 4

1985

(10)

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1986-05-13

Återförsäljare av geotextil i Sverige

FLA Utvecklings AB Ulf Johansson Box 35

260 22 TÅGARP

FOV-Teknik

Gunnar Lönn gå rdh Box 17

516 00 DALSJÖFORS

Gärda Johan Entreprenad AB Hans Andersson

Box 8944

402 73 GÖTEBORG

Haningebolaget AB Carl-Fredric Ericson

Jordbro Norra Industriomr.

136 50 HANDEN

Agne Minser nor-vest ab Box 359

751 06 UPPSALA

Åke Ryden RYDAB Box 101 829 00 SVEG

AB Strängbetong Oscar Knapp Box 300 36

104 25 STOCKHOLM

1-147 /83

Svenska Rawlplug AB Bo Dahlström

Box 17005

104 62 STOCKHOLM

Svenska ICI AB Bo Andersson Box 184

401 23 GÖTEBORG

References

Related documents

regleringar, liberaliseringar och en ökad ekonomisk öppenhet gentemot omvärlden resulterat i en snabb ökning av företagens investeringar samt export och import, vilket i sin tur

Tabell 8.Hur arbetar ni på er BVC med uppsökande verksamhet till barn vars vårdnadshavare inte tar barnet till besök hos er på BVC trots up- prepade kallelser..

Det totala »opioidtrycket«, uttryckt som beräknade orala morfinekvivalenter i mg/1 000 invånare/dygn för opioider förskrivna på recept till personer ≥30 år, ökade med

I figur 9 i bilaga 3 visas procentuell andel enskilda hushålls vattenuttag (år 2018) av lokal avrinning (medelvärde för åren 1980-2010) per SVAR-område (version 2016_3), och där

● Jag tycker att rummet borde finnas kvar för äldre personer utan bil samt att ha möjlighet att slänga mindre sopor utan att behöva åker till återvinningscentralen.. ● Vi

Statistik för varje kommun finns på www.el-kretsen.se Insamlingen och återvinningen av elavfall i Sverige sköts av El-Kretsen, som är näringslivets servicebolag för att

[r]

Den övervakning som kom till använd- ning i det svenska fallet var i någon mån övertalning från fondens sida, i stor utsträckning påtryckningar från andra länder med fonden