• No results found

1. Vilket av svarsalternativen är jämnt delbart med 3?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Vilket av svarsalternativen är jämnt delbart med 3?"

Copied!
7
4
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1. Vilket av svarsalternativen är jämnt delbart med 3?

A 13 B 91 C 455 D 819

2. Vilket alternativ motsvarar ”Arean är mindre än 10 areaenheter för en rektangel vars längd är tre gånger så stor som dess bredd, och där bredden är x längdenheter”?

A 3x2<10 B 4x<10 C 3x2>10 D 6x2<10

(2)

3. Vilket av svarsförslagen ligger närmast 84- 10?

A 4 B 6 C 8 D 10

4. En låda innehåller 50 enfärgade kulor: vita och svarta. Förhållandet mellan antalet vita och svarta kulor är 4:1. Hur många svarta kulor måste läggas i lådan för att förhållandet ska ändras till 1:4?

A 110 B 150 C 190 D 230

(3)

5. Om x2 = 121, vad är då (x + 1)(x – 1)?

A 110 B 111 C 120 D 121

6. 4x-4-x= 0 Vad är x?

A 1 B –1/4 C 1/4 D 0

(4)

7. För vilket värde på konstanten a har ekvationen x2=4a- exakt en 8 lösning?

A 1 B 2 C 3 D 4

8. Linjerna L1 och L2 skär varandra så att vinkeln a!90c. Vilket svarsalternativ är med säkerhet korrekt?

A 2a + b – c = 180°

B b – a = 90°

C 2d + c – a = 180°

D a + c = 90°

(5)

9. Medelvärdet av tre tal är 8. Talens variationsbredd är 10. Talens median är lika med talens medelvärde. Vilket värde har det största talet?

A 10 B 13 C 15 D 18

10. Cirkelns radie är 2 cm och M är cirkelns medelpunkt. Hur stor är arean av det skuggade cirkelsegmentet?

A (4r-2) cm2 B (4r-4) cm2 C r cm2 D (r- 2) cm2

(6)

11. Vad är 0,25 % av 16?

A 4 B 104 C 1004 D 10004

12. f(x) = Cax där C och a är konstanter.

Vad är a om f(0) = 4 och f(3) = 500?

A 3 B 4 C 5 D 6

(7)

13. Kvantitet I: 0 99, 99 Kvantitet II: ,1 111

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

14. x y z w= + + w z y x= + +

Kvantitet I: y Kvantitet II: z

A I är större än II B II är större än I C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

References

Related documents

Barn men även vuxna som dras med sjukdomar får den hjälp de behöver för att slippa dö och de fattigaste får hjälp från samhället för att slippa svälta, vilket gör att även

Continet Metaphyfica notiones generalifTimas, atque principia univerfaliibma, unde in re litteraria infi- gnis eil utilitatis., adeoque difcenda, ut reliquse di- fc.ipTinse, eo

Av två identiska urnor innehåller den ena två svarta kulor och en vit och den andra en svart och två vita.. Du ska tala om vilken urna som

Under sin fyrtioåriga karriär inom UD stod han gång efter gång upp för mänskliga fri- och rättigheter, från andra världskrigets Berlin till militärjuntans Santiago de

57 [ ] Ja, och klienten uppfyllde alla sina mål med insatsen [ ] Ja, men klienten uppfyllde delvis sina mål med insatsen [ ] Ja, men klienten uppfyllde inte något av sina mål

Tom skäms när han tänker på vad som hände, fast han själv inte hade gjort något fel.. Kan du skämmas över vad

För att inte kunna ge stöd för hypotesen skulle ett svar kunna vara, vi väljer medvetet att använda halva prisbasbeloppsregeln, på så sätt befinner de sig på den ”vita”

I Play lämnas mer utrymme till egen reflektion när de vita karaktärerna agerar tvivelaktigt mot de svarta, vilket gör att kritiken från Östlunds håll inte blir lika uppenbar för

Bjork verkar å andra sidan inte heller ha haft tillgång till samtliga brev då Bjork menar att det inte finns något som tyder på en interaktion mellan Scott och några färgade

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer - Språk och kommunikation, Äldre.. Vi jobbar på

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats på termin 6 med syftet att undersöka hur afrosvenska kvinnor i ledande positioner beskriver sina erfarenheter kring karriärutveckling för

Dra sedan en kula ur

En låda innehåller endast enfärgade svarta och vita bollar.. Bengt är 14 år yngre

I resultatet går det att utläsa att alla tre respondenter inom socialtjänsten förhåller sig till samma riktlinjer och utgår från samma lagar i deras arbete. Riktlinjerna brukar

4 Inom grundskolan, likt högstadiet, ligger fokus generellt vid hur olika medier kan användas som pedagogiska verktyg istället för hur eleverna kan tillämpa dem själva?.

De här pengarna som finns på mitt konto … när det gäller pension … på de här olika … Det är inte alls säkert att det finns kvar då … Det är ju så hysteriskt många

De bygger ocksa pa forestallningen att den tidiga omsorgen om barnen lagger grunden till en samhorighet och gemenskap mellan barn och foraldrar, som ar av betydelse bade

När du pratar sådär Piano och dragspel: Abm Abm/Gb x 3 Dbmaj Får jag tjäle..

To the author´s knowledge, the only paper that investigates the consequences of the mergers in Europe, is Nielsson (2008) who finds empirically that the formation of

Än en gång bör man dock inflika att Willén också här framhåller vikten av att se inne- håll och form som en enhet – ’ordet’, ’logos’ sådant Marcus tar upp det i

Här kan man utmana sig ytterligare genom att reflektera över hur det blir med tre färger, vita, svarta och gråa, n C 3 stycken brickor i

Genom att positionera sig som representanter för hela det svarta Amerika reducerar de den svarta amerikanska befolkningen (och då speciellt svarta amerikanska män) till

Elsa vill inte vara the feminist killjoy, vilket kan ses som en strategi för att kunna orientera sig i de vita rummen som en ‘seriös’ person.. Här belyses främst individuella