• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Eva Růžičková

Studijní obor: Pedagogika volného času

Název práce: Animace volnočasových aktivit pro děti klientů cestovní kanceláře v zahraničí

Vedoucí práce: Jan Činčera, Ph.D.

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Práce splňuje zadání, její kvalitu ale snižují četné nedostatky. Na práci oceňuji především zpracování problematiky animačních programů cestovních kanceláří, která je v rámci studovaného oboru dosud málo prozkoumána. Cenné také je, že se práce opírá o autorčiny dlouhodobé vlastní zkušenosti. Oceňuji také snahu o realizaci vlastního animačního programu.

Největší slabinou práce je evaluace realizovaného programu. Je zřejmé, že autorka si před vlastním sběrem dat dostatečně nepromyslela, co a jak chce vlastně měřit. Výsledkem je, že přes všechnu snahu nemá dost dat k tomu, aby mohla vyhodnotit efektivitu programu. Řada výpovědí vychází z nestrukturovaného pozorování a "dojmů" autorky, které mohou být vzhledem k jejím zkušenostem cenné, ale jsou nutně neúplné. Autorka má jinak tendenci na základě nedostačujících dat přeceňovat výsledky programu. Na druhé straně je výborné, že v závěru uvádí limity svého výzkumu a upozorňuje, co mohlo zkreslit výsledky. Autorka by dále měla podrobněji charakterizovat množinu svých respondentů.

Dílčí výhrady mám k práci s literaturou, struktuře a jazyku. Velmi chválím, že autorka pracovala s cizojazyčnou literaturou, ta ale není korektně citována (např. citovaný Opaschowski chybí v přehledu literatury, v textu se zase neobjevuje odkaz na Wholey et al., uvádený v literatuře).

Struktura je místy nedoladěná - bylo by vhodnější zařadit informace o cílích programu před popis programu a kapitoly o vývoji dovolených před historii cestovních kanceláří. V práci se dále objevují jazykové neobratnosti, např. hovorový výraz "koukáme". Autorka by také neměla předpokládat, že všichni čtenáři znají stejné aktivity, jako ona a měla by je více vysvětlovat.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): Lze předpokládat, že hlavním cílem animačních programů pro děti klientů cestovních kanceláří je především zabavit děti ve volném čase rodičů. Jaký je podle názoru autorky prostor pro programy s výchovně vzdělávacími cíli?

Datum: 10.5.2011 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou