Ensamkommande barn och ungdomar

Download (0)

Full text

(1)

Göteborgsregionens kommunalförbund • GRänslös samverkan

Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|Lilla Edet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö VäLKoMMEn till en

regional konferens kring ensam kom mande barn och ungdomar. Under da-gen får du ta del av aktuell forskning och lokala prak-tiska exempel. Se dagen som en regional mötes-plats där du får chansen att ta del av ny kunskap, erfarenhetsutbyte, träffa kollegor och knyta nya kontakter i ett tvärsekto-riellt perspektiv.

Konferensen arrangeras av GR (Göteborgsregio-nens kommunalförbund) i samarbete med Länssty-relsen i Västra Götaland. MålGRupp för dagen är förtroendevalda och de olika yrkesgrupper inom kommunen som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

Konferens kring

Ensamkommande

barn och ungdomar

Program 19 januari 2010 i Göteborg

08.30 Registrering med fika startar

09.30 Inledning Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef arbets- och

familjestöds förvaltningen, Mölndals Stad

09.45 Ensamkommande barn i ord och i handling

Hur har insatser som berör ensamkommande barn sett ut i i

Sverige jämfört med Norge under de senaste tio åren? Vilka

problembeskrivningar har insatserna tagit sin utgångspunkt i

och vilka konsekvenser för barnen kan den officiella bilden av

ensam kommande barn leda till?

Live Stretmo, Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet

10.15 Barn som upplevt kris och trauma

Vad vet vi om barn som upplever kris och trauma? Vilka

reaktioner och behov har dessa barn? Hur kan man främja deras

hälsa? Vilka samarbetsmöjligheter finns? Ole Hutmann, psykolog,

leg psykoterapeut, Flyktingbarnteamet Göteborg

11.00 Paus med frukt

11.15 Parallella seminarier, välj ett av fyra seminarier,

mer info på nästa sida

12.15 Lunch

13.30 Parallella seminarier, välj ett av fyra seminarier,

mer info på nästa sida

14.30 Paus med fika

15.00 Hur kan vi arbeta hälsofrämjande med ensam kommande

barn och ungdomar? Henry Ascher, MD, PhD, Docent i

barnme-dicin, Universitetslektor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

15.45 Avslutning Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef arbets- och

(2)

Parallella seminarier

Samma seminarier ges två gånger. Skriv numret på det seminarium du önskar delta vid på anmälningsblanketten. 1. Skolan

Hur SFC IVIK arbetar med eleverna i utbildningssituatio­ nen, elevhälsans arbete, hur der ser på sina möjligheter att skapa bäring till elevernas boendesituation, fritid.

Helene Holmström, rektor, Elisabet Verde, lärare och Annika

Lun-dius, skiolsköterska på SFC IVIK i Göteborg.

2. Boende

Tre exempel på boendeformer och dess möjligheter att skapa bäring till ungdomarnas övriga liv i skola/utbildning och fritid utanför boendet. Hur man försöker finna former för boenden utifrån individens behov (processen från asyl till PUT, integration), hur man kan tänka långsiktigt, behovs­ mässigt och resurseffektivt.

Annica Johansson och Eleonor Strandberg, Stenungsunds

kom-mun om boende för flickor, Ingvor Gunnarsson, Härryda komkom-mun om värdfamiljer och Henrik Bennet, Gryning Vård AB om Mira gruppboende

3. Övergripande styrning och ledning

Alingsås kommun beskriver sin arbetsprocess där kommun­ ledningen tagit ett beslut om att förvaltningar arbetar tvär­ sektoriellt med nyanlända där ju ensamkommande barn och ungdomar är en del.

Gun Rosvall, Helena Wikman Ericsson och Björn Franke, Alingsås

kommun

4. Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Framgångsfaktorer och svårigheter vid handläggning av en­

samkommande barn och ungdomar samt god mans uppdrag. Pernilla Andemore, socionom/handläggare

överförmyndarverk-samheten, Stenungsunds kommun och Annika Ewe Sjöberg, Överförmyndarenheten, Mölndals stad

pRaKtisK infoRMation

Tid och plats

19 januari kl 08.30­16.00 i Göteborg. Lokal meddelas i bekräftelse som skickas ut ca 2­3 veckor innan konferensen.

avgift

1 195 kr exkl moms för kommuner i Västra Götaland. Övriga 1 395 kr exkl moms. I priset ingår fika och lunch.

anmälan

Anmälan görs på www.grkom.se/bokning, via e­post till kompetens@grkom.se eller på nedan­ stående talong senast 5 januari 2011.

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.

upplysningar

Nicholas Singleton, 031­335 50 81 nicholas.singleton@grkom.se Elisabeth Beijer, 031­335 51 94 elisabeth.beijer@grkom.se

Lotta Wall, 031­335 51 19, lotta.wall@grkom.se Margrethe Kristensson, 031­335 51 41 margrethe.kristensson@grkom.se

anmälan

V.V

. TEXT

A!

anmälan till ”Konferens kring ensamkommande barn och ungdomar” 19 januari 2011

seminariepass 1 kl 11.15-12.15 – ange första ... och andrahandsval ...

seminariepass 2 kl 13.30-14.30 – ange första ... och andrahandsval ...

Namn: ... Befattning: ... Kommun: ... Tel: ... Arbetsplatsens namn (förvaltning/bolag/skola/etc): ... Adress: ... Postadress: ... e-post (info/bekräftelse skickas via e-post): ... Mobil: ... Mottagarkod/Referens (OBLIGATORISKT): ... Faktureringsadress (OBLIGATORISKT): ... ... Specialkost: ...

skickas till: GR Kompetens, Box 5073, 402 22 Göteborg. fax: 031-3355119.

Det finns fler utbildningar på www.grkom.se

Du har i och med din anmälan godkänt att GR noterar dig i sitt

kursadmininistrativa program, enligt Personuppgiftslagen.

Figure

Updating...

References

Related subjects :