• No results found

Remissvar "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet""

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) Tjänsteskrivelse

2020-06-23

Johanna Salomonsson Kanslienhet

Remissvar "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och

tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

HSN 604-2020 Sammanfattning

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet”.

Region Västerbotten ställer sig positiv till de förslagna ändringarna i högskolelagen och ställer sig positiv till att införa en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande. Förslaget tydliggör lärosätenas roll vad gäller det livslånga lärandet och vi bedömer att det är viktigt att det tillförs resurser så att den angivna ambitionen kan förverkligas.

Promemorian anger flera skäl till att tydliggöra ansvaret för det livslånga lärandet som höjd pensionsålder, ökad internationalisering och digitalisering, ökade behov av kompetensutveckling etcetera. Promemorian anger samtidigt att det ska finansieras inom ramen för lärosätenas

nuvarande anslag vilket riskerar att förslaget inte kommer kunna ge möjligheter till ett utökat utbud av kurser och utbildningar för regionernas och arbetsmarknadens föränderliga behov.

En realisering av förslaget om högskolornas utökade ansvar för livslångt lärandet kan möta behoven av kompetensutveckling för våra medarbetare och också vara gynnsamt för bättre integration av personer med utländsk bakgrund. Förslaget kan också ge möjligheter att ta till vara på anställda med hög kompetens och erfarenhet men som behöver omskolning till annan

anställning om behov uppstår till exempel efter en sjukskrivning.

Region Västerbotten ställer sig positiv till förslaget i 6§, första stycket, att det införs en

bestämmelse som innebär att det ska vara en allmän princip i högskolornas verksamhet att främja och värna den akademiska friheten och att det i högskolelagens inledande del slå fast akademisk frihet som en grundval för högskolornas kvalitet och verksamhet. Förslaget anses inte innebära någon stor förändring men kan tydliggöra ledningsansvaret och det kollegiala ansvaret vad gäller att värna en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning vilket också bedöms vara värdefullt för regional utveckling och hälso- och sjukvårdens utveckling.

References

Related documents

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

För att möta det breda begreppet behövs såväl samordning och samarbete med andra aktörer i samhället, där såväl arbetslivets krav och önskemål liksom regional utveckling

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.. Verksamheten bedrivs

• att det skapas incitament och förutsättningar för lärosätena att arbeta med validering av yrkesverksammas kunskap för såväl arbetsliv som utbildningar för att möjliggöra