Yttrande avser ert dnr I2020/00777/E Luleå tekniska universitet (LTU) yttrar sig härmed över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019.

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande 1(1)

Område Datum Dnr

2020-04-24 LTU-1058-2020

Handläggare

Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 0920-49 10 00 www.ltu.se e-post: registrator@ltu.se

Yttrande avser ert dnr I2020/00777/E

Luleå tekniska universitet (LTU) yttrar sig härmed över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019.

Sammanfattning

LTU avstår från att lämna yttrande.

LTU har mottagit en remiss från Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet. LTU ombeds att lämna synpunkter på remissen som avser promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019, vilken innehåller förslag till ändring av lagen om elcertifikat.

I remissen ligger att regeringen vill ha LTU:s synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

LTU deltog som remissinstans på Energimyndighetsrapporten som ligger till grund för promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019. Promemorian följer Energimyndighetens förslag, och LTU har därför inga ytterligare synpunkter.

Sakkunniga vid LTU i området har varit professor Jesper Stage, samt professor Maria Pettersson.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :