• No results found

Remiss av SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Remiss 2020-01-20 I2019/03474/E Infrastrukturdepartementet Energienheten Andreas Kannesten 08 405 14 98

Remiss av SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Remissinstanser 2030-sekretariatet AB Volvo Avfall Sverige BIL Sweden Biofuel Region Biogas Syd Biogas Öst Borås kommun

Chalmers tekniska högskola Energiföretagen Sverige Energigas Sverige

Energikontor Norra Småland Energikontor Sydost

(2)

Energimarknadsinspektionen Falkenbergs kommun Falköpings kommun Förvaltningsrätten i Linköping Gasnätet Stockholm AB Gotlands kommun Greenpeace Gävle kommun Göteborgs kommun Hela Sverige Ska Leva Helsingborgs kommun

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige IVL Svenska Miljöinstitutet

Jernkontoret Jönköpings kommun Kalmar kommun Kammarrätten i Jönköping Karlskoga kommun Karlstads kommun Kemikalieinspektionen Kommerskollegium

(3)

Konjunkturinstitutet Konkurrensverket Kristianstads kommun

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Linköpings kommun

Linköpings universitet Luleå kommun

Luleå tekniska universitet Lunds universitet Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Östergötlands län Malmö kommun

Mariestads kommun

(4)

Naturvårdsverket Näringslivets regelnämnd Regelrådet Region Gotland Region Halland Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne Region Stockholm Region Sörmland Region Uppsala Region Västerbotten Region Västernorrland Region Västmanland Region Örebro län Region Östergötland

RISE Research Institutes of Sweden Scania AB

(5)

Skatteverket Skellefteå kommun Skövde kommun SmåKom Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Stockholms kommun Swedegas AB Svensk Kollektivtrafik Svensk Sjöfart

Svenska bioenergiföreningen (Svebio) Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet Svenskt Näringsliv

Svenskt Vatten Sveriges Bussföretag

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Sävsjö kommun

Tillväxtanalys Tillväxtverket

(6)

Trafikanalys Trafikverket Transportföretagen Transportstyrelsen Trelleborgs kommun Trollhättans kommun Upphandlingsmyndigheten Upplands-Bro kommun Uppsala kommun Vännäs kommun Världsnaturfonden WWF Västerås kommun Västra Götalandsregionen Växjö kommun Återvinningsindustrierna Örebro kommun Örnsköldsviks kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast

den 30 april 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia

till andreas.kannesten@regeringskansliet.se och

i.e.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2019/03474/E och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

(7)

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201963

Remissinstanserna kan vid behov utan kostnad beställa ett exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaret är avsett för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Magnus Blümer Departementsråd

Kopia till

References

Related documents

Minskad risk för amputation Färre antal vårdkontakter för patienten Minskad belastning till mottagningen. Kärl

Särskilt mål 3: Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå Särskilt mål 6: Främja övergången till en cirkulär ekonomi... ERUF – förflyttning

I utredningen görs bedömningen bland annat att villkoren för Skolinspektionens tillsyn måste vara så likvärdig som möjligt, oavsett om tillsynen riktas mot en fristående

I ”Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, Västmanlands län, rapport 2020:02” anges flertal miljö- och samhällsmål där biogas presterar mycket

Region Gotland (Gotlands kommun) har av Utbildningsdepartementet utsetts till remissinstans för att lämna yttrande över remiss avseende departementspromemorian Bättre studiestöd

Det innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, när man har ett uppdrag i Regionen, inte har rätt till ersättning för förlorad

Det innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Region Jönköpings län, inte har rätt till ersättning för

Antalet kirurgiska operationer är jämnt fördelat mellan akuta och elektiva och det totala antalet operationer för Kirurgen vid Sunderby sjukhus ökade med 10,3 % mellan 2018 och

Inom ledningskontoret organiseras team för respektive områden inom hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. Teamens uppgift är att vara sakkunniga inom området och

2015 bildades Region Jönköpings län, för att öka möjligheterna att tillsammans med kom- muner och andra aktörer skapa förutsättningar för utveckling, tillväxt och attraktivitet

Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg beslutar att fastställa budget med verksamhetsplan för Samverkansnämndens verksamhet

 Följsamhet till regionens riktlinjer avseende bisysslor bör säkerställas och kan med fördel ske inom ramen för internkontrollarbetet inom resp?.  Rutiner

Region Gotland (Gotlands kommun) har av Utbildningsdepartementet utsetts till remissinstans för att lämna yttrande över betänkandet av Utredningen om en utvecklad studie-

Redovisning av intern kontroll 2020 för Kalmar länstrafik Förslag till beslut:. Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisning av intern kontroll 2020 för

dubbelklicka på bilden och välj verktyget ”Beskär” som dyker upp i menyn.. Let´s

• Kalmar länstrafik följde upp resandet och förstärkte trafiken där det var möjligt för att minska risken för trängsel.. Trängsel är ett problem vid

Skicka fakturan till er e-faktura operatör och be dem att vidarebefordra fakturan till Region Norrbotten via Basware samt informera Region Norrbotten via e-post

Regionfastigheter ska tillgodose regionens behov av ändamålsenliga lokaler med god standard och bidra till ett optimalt resursutnyttjande av lokaler samt bedriva en

koncentrering av psykiatrisk sällanvård till Sunderby sjukhus, accelererat införande av Digitalen och den digifysiska vården, samt intäktsökande åtgärder inom den

RPO Barn och Ungdomars hälsa - Bättre hälsa för alla barn i regionen?. Översikt

• Efterlevande arvsberättigade barn har rätt till ersättning med ett halvt inkomstbasbelopp* per år(är 2 604 kr/mån) upp till 18 års ålder eller längst till 20 års ålder

Kostnaderna för jourverksamheten i närsjukvårdsområdet uppgick 2019 till ca 29,8 miljoner kr varav nära 18,8 miljoner kr var kostnader för inhyrd personal till jour. Kostnaderna

 Vidare behöver regionen uppdatera den ekonomiska modellen för att regionen ska ta rätt pris på hjälpmedel etc. samt att den interna redovisningen kring kostnader för