• No results found

Arbetsgivarverkets synpunkter avseende promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arbetsgivarverkets synpunkter avseende promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

2020-08-25 Dnr 2020/0360 Postadress/ Postal address Besöksadress/ Visiting address Telefon/ Telephone +46 8 700 13 00 E-post/ Email registrator@arbetsgivarverket.se Registreringsnummer 01-202100-3476 P.O. Box 3267 Sveavägen 44

SE-103 65 STOCKHOLM Webbplats/ Website www.arbetsgivarverket.se Bankgiro 779-8131 Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se U2020/03053/UH

Arbetsgivarverkets synpunkter avseende

promemorian Ändringar i högskolelagen för att

främja den akademiska friheten och tydliggöra

lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Ändringar

i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Arbetsgivarverket besvarar remissen utifrån ett

statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget om att tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Som Arbetsgivarverket framhållit tidigare är det dock viktigt att lärosätena ges reella förutsättningar att fullgöra uppdraget. De senaste åren har antalet fristående kurser minskat till förmån för programutbildningar, en

utveckling som bland annat drivits på av resurstilldelningssystemets utformning. Eftersom tilldelningen av resurser baseras på studenternas prestationer och genomströmningen ofta är lägre på fristående kurser finns starka incitament för lärosätena att framförallt satsa på utbildningar i programform. För att högskolan ska kunna bidra mer till yrkesverksammas omställning och fortbildning krävs mer flexibilitet i utbildningsutbudet. Detta förutsätter i sin tur att resurstilldelningen tar hänsyn till de olika utbildningsformernas förutsättningar så att lärosätena får incitament och möjlighet att utveckla det livslånga lärandet.

Arbetsgivarverket tillstyrker vidare att det i högskolelagen ska införas en allmän princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas. Arbetsgivarverket instämmer i att det är viktigt att lärosätesledningarna fortsätter att arbeta för att motverka hat, hot, våld och trakasserier mot forskare, så att inte rädsla för hot och våld styr vilka ämnen som blir föremål för forskning.

(2)

2

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, rådgivare Ana Gnospelius och utredare Sofie Andersson, föredragande.

Gunnar Holmgren

References

Related documents

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet yttrar sig härmed över regeringens promemoria Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska

Cecilia Gunnarsson, Docent, Överläkare, tf Verksamhetschef Klinisk Genetik, Linköpings Universitetssjukhus. 10.00

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan

Vi vill även passa på att spela in en del av BIL Swedens och FKGs (Fordonskomponentgruppen) förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik inför regeringens

Högskolan reserverar sig dock mot den begränsning som anges i promemorian, nämligen att akademisk frihet ska referera till den enskilde forskarens/lärarens relation till lärosätet

Akademisk frihet är – jämte autonomi – ett av de grundläggande akademiska kärnvärdena, som utgör förutsättningen för utbildning och forskning på vetenskaplig grund och

Högskolan i Gävle har tagit del av remissen Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet och

Det är därför viktigt att som det står i utredningen att det är ett gemensamt ansvar för lärosäten och staten som huvudman att ”främja och värna akademisk frihet, som

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Yttrande över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Vitterhets Historie

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.. Verksamheten bedrivs

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men

Fler öch stä rktä incitäment till sämverkän mellän nä ringsliv öch lä rösä ten ä r öcksä en fö rutsä ttning fö r ätt det livslä ngä lä rändet skäll bli

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet Vetenskapsrådet har granskat de förslag

Örebro universitet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra