Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 8307, 104 20 Stockholm • Be sök sa dre ss: Scheelegatan 7 • Te le fon : 08- 561 65 000 • stockholms.tingsratt@dom.se www.domstol.se/stockholms- tingsratt

Ö ppe t t ide r: m ån da g-fredag 8.00-16.00

YTTRANDE

Dat um

2020-05-25

Diarienummer

T SM 2020/ 03 69, Doss 51

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

(Fi2020/ 02322/ S2)

Tingsrätten har fått rubricerad promemoria på remiss och lämnar följande yttrande.

När det gäller förslaget till ny lag om omställningsstöd och de övriga lagförslagen är det närmast straffbestämmelserna i den förstnämnda lagen som berör tingsrättens verksamhet. Dessa bestämmelser framstår som behövliga och ändamålsenligt utformade. Tingsrätten tillstyrker därför lagförslagen i promemorian.

Utöver det som nu angetts föranleder förslagen inte några ytterligare synpunkter från tingsrättens sida.

___________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Niklas Wågnert, rådmannen Mats Dahl och tingsfiskalen Klara Lundh. Klara Lundh har varit föredragande.

Niklas Wågnert

Klara Lundh

Figure

Updating...

References

Related subjects :