• No results found

Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 8307, 104 20 Stockholm • Be sök sa dre ss: Scheelegatan 7 • Te le fon : 08- 561 65 000 • stockholms.tingsratt@dom.se www.domstol.se/stockholms- tingsratt

Ö ppe t t ide r: m ån da g-fredag 8.00-16.00

YTTRANDE

Dat um

2020-05-25

Diarienummer

T SM 2020/ 03 69, Doss 51

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

(Fi2020/ 02322/ S2)

Tingsrätten har fått rubricerad promemoria på remiss och lämnar följande yttrande.

När det gäller förslaget till ny lag om omställningsstöd och de övriga lagförslagen är det närmast straffbestämmelserna i den förstnämnda lagen som berör tingsrättens verksamhet. Dessa bestämmelser framstår som behövliga och ändamålsenligt utformade. Tingsrätten tillstyrker därför lagförslagen i promemorian.

Utöver det som nu angetts föranleder förslagen inte några ytterligare synpunkter från tingsrättens sida.

___________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Niklas Wågnert, rådmannen Mats Dahl och tingsfiskalen Klara Lundh. Klara Lundh har varit föredragande.

Niklas Wågnert

Klara Lundh

References

Related documents

Mot bakgrund av att Kommerskollegiums roll är att verka för en väl fungerande inre marknad, så har vi fokuserat på avsnitt 2.2 om EU:s statsstödsregler och avsnitt 6.11 om

Förslaget innebär att företag vars sammanlagda nettoomsättning i mars och april i år minskat med 30 procent eller mer jämfört med samma månader 2019 kan vara berättigade

Det framgår inte om återkrav av omställningsstöd som har lämnats för indrivning ska betalas till Skatteverket eller till statens avräkningskonto..

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att kravet på F-skatt inte gäller sådana stiftelser, ideella föreningar och

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 15 maj 2020 med angiven svarstid den 25 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta

Vidare ser Region Kalmar län positivt på villkoret att sökande företag avhåller sig från utdelning av vinst för att komma i fråga för stöd.. Detta rimmar bra med EU:s krav

Region Norrbotten ser positivt på att Skatteverket handlägger och beslutar om omställningsstödet och vill poängtera att tydlighet och enkelhet är av stor vikt för att minimera

nettoomsättningen bör enligt Skatteverkets uppfattning fasta kostnader som är hänförlig till sådan verksamhet inte heller få ingå i underlaget för fasta kostnader enligt 9