• No results found

Yttrande över lagrådsremiss - En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över lagrådsremiss - En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(2) Sammanträdesdatum 2019-09-24 § 147 Dnr 2019-000312

Yttrande över lagrådsremiss - En konsultationsordning

i frågor som rör det samiska folket

Beslut

Lycksele kommun lämnar följande yttrande:

3.7 Behovet av en reglering om konsultation

Lycksele kommun ställer sig positiv till promemorians bedömning och välkomnar insatser för att stärka det samiska folkets inflytande och självbestämmande i frågor som berör samer.

4.1 En ny lag bör införas om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Lycksele kommun ställer sig positiv till förslaget att en ny lag bör införas om konsultation. Men det föreligger en del oklarheter om

konsultationsförfarandet säkerställer att samerna på ett tillräckligt sätt kan delta och ha inflytande i beslutsprocesser i frågor som berör dem.

4.2 Konsultationsordningens syfte och förhållande till befintliga samråd

Lycksele kommun anser att det krävs ett tydliggörande hur kommunerna i praktiken förhåller sig till konsultationsordningens förhållande till den befintliga samrådsskyldigheten enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

4.4 Vilka samiska företrädare ska konsulteras och vilka ärenden ska omfattas?

I promemorian föreslås det att en sameby ska konsulteras om ärendet kan få särskild betydelse för samebyn och om det finns skäl för det. Lycksele kommun anser att samebyn ska vara de som konsulteras i första hand när det är frågor som rör dem. Det bör även förtydligas vad begreppet ”särskild betydelse” innebär, otydligheten skapar osäkerhet för bägge parterna i vilka ärenden det ska innefatta. Kommunen anser därmed att det behövs tydliga direktiv i vilka ärenden som omfattas av konsultationsordningen och vem som avgör om ärendet är av särskild betydelse för det samiska folket,

(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(2) Sammanträdesdatum 2019-09-24

samebyar eller samiska organisationer. Det kan inte tas för givet att

myndigheter, regioner och kommuner innehar generell kunskap om samiska frågor och därmed kan avgöra om ärenden har särskild betydelse för samer.

9.4.2 Ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting.

Lycksele kommun förmodar att konsultationsskyldigheten kommer att medföra ökade kostnader för kommunerna. Kommunen anser att ekonomiska resurser måste säkerställas till kommunerna men även till samebyarna och samiska organisationer för att möjliggöra demokratiska konsultationer.

Lycksele kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet och erhåller årligen ett begränsat statsbidrag för de merkostnader som uppstår i och med implementeringen av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Kommunen anser att dessa medel inte ska gå till kostnader som uppstår i samband med konsultationer.

9.5.2 Samebyar och samiska organisationer

För att ge samebyar och samiska organisationer förutsättningar att delta i konsultationer på lika villkor som de konsultationsskyldiga myndigheterna krävs att ekonomiska resurser säkerställs.

Ärendebeskrivning

Kulturdepartementet har för yttrande översänt ett utkast till lagrådsremiss ”En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket”.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket antas.

Beslutet skickas till

Minoritetsamordnare Samiska rådet Kulturdepartementet

References

Related documents

Men för att avgöra om ett ärende är av särskild betydelse för samerna (vilket ju enligt 6 § ger samiska företrädare möjlighet att begära konsultation) måste de känna

I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjurist Elin Häggqvist och jurist Linda Welzien, föredragande..

Enligt remissen följer av förvaltningslagens bestämmelser att det normalt krävs en klargörande motivering, eftersom konsultationerna ska genomföras i ärenden som får

Länsstyrelsen i Norrbottens län menar att nuvarande förslag inte på ett reellt sätt bidrar till att lösa den faktiska problembilden gällande inflytande för den samiska.

Direkttelefon Referens 0910-73 50 93 2019-08-27 Dnr2019-463 Kommunledningskontoret Yngve Lindmark Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Postadress: 931 85 Skellefteå

Skogsindustrierna anser att begreppet ”särskild betydelse” behöver tydliggöras eftersom det finns en uppenbar risk att myndigheterna inte vill eller vågar ta ställning till om

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-06 ERT DATUM 2019-06-20 DIARIENR 2019/128-4 ER BETECKNING Ku2019/01308/RS Regeringskansliet

Om plikten ska gälla kommuner och regioner så måste detta utredas vidare och kommunerna och region- erna måste få delta i processen för att ta fram sådana rutiner. -