Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

Datum

2020-05-15

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen

Enheten för rättslig styrning och stöd

A161.214/2020 000 Ju2020/01217/L5 ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L5@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga

åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i

fråga om personuppgiftsbehandling

Polismyndigheten har tagit del av kompletteringen av promemorian och har inga synpunkter på förslaget.

Juristen Tony Back har beslutat detta yttrande efter föredragning av juristen Charlotte Pehrsson. POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Charlotte Pehrsson Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

Figure

Updating...

References

Related subjects :