Remiss: Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

Datum Vår beteckning Sid

2020-05-12 2020/018748 1 (1)

Ert datum Er beteckning

2020-03-23 Ju2020/01217/L5 Enheten för juridik Tomas Isenstam, 010-730 94 24 arbetsmiljoverket@av.se Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L5@regeringskansliet.se 103 33 Stockholm Postadress: 112 79 Stockholm Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se Organisationsnummer: 202100-2148

Remiss: Komplettering av departementspromemorian

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa

andra brott (Ds 2019:1)

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Arbetsmiljöverket har inget att erinra mot promemorians förslag.

Förslaget tydliggör de rättsliga förutsättningarna för personuppgiftsbehandling i de verksamheter som omfattas av den tidigare remitterade

departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1).

De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Mikael Syk deltagit. Föredragande har varit juristen Tomas Isenstam.

Erna Zelmin-Ekenhem Tomas Isenstam

Kopia skickad till:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :