• No results found

Yttrande över Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59

E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

YTTRANDE

Enheten för EU:s inre marknad 2020-05-11 Dnr 2020/00296-3

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över Ds 2020:1 Ett nytt brott om

olovlig befattning med

betalningsinstrument – genomförande av

non-cash-direktivet

(Ert dnr: Ju2020/00180/L5)

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt.

I den remitterade promemorian redovisas förslag till hur EU-direktiv 2019/713 (non-cash-direktivet) bör genomföras i svensk rätt. Bland förslagen kan nämnas införandet ett nytt brott, benämnt olovlig

befattning med betalningsinstrument, som ska föras in i nionde kapitlet i brottsbalken. Vidare föreslås att Polismyndigheten utses till operativ nationell kontaktpunkt enligt direktivet.

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s

anmälningsprocedurer för varor och tjänster, som kollegiet hanterar.1

Agnès Courades Allebeck Enhetschef

Ralph Eliasson Ämnesråd

1 Det handlar om EU-direktiven 2015/1535 (anmälningsdirektivet) och tjänstedirektivet

References

Related documents

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen

Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Justitiedepartementet och har inga synpunkter på författningsförslagen.. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen