Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr

2019-08-19 RR 2019-170 Fi2019/02558/V

Postadress Webbplats E-post

Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Finansdepartementet

Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Rubricerat ärende, diarienummer Fi2019/02558/V, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektivet). De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Figure

Updating...

References

Related subjects :