• No results found

Yttrande över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen, U2020/00750/GV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen, U2020/00750/GV"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande | Sida 1 (1) | 2020-04-07

Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18 | Organisationsnummer 202100-6073 Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 | www.do.se | do@do.se

Diarienummer: LED 2020/130

Handling: 3 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Statistik om

studieförbundens deltagare – ansvaret och

personuppgiftsbehandlingen, U2020/00750/GV

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Maria Oygun, chefsjurist Mattias Falk och enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg

References

Related documents

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och