Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Remissvar

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Postadress/Address: SE-114 82 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)8 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Fi2020/04545 2020-12-07

Remissvar

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet på att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet

Svenskt Näringsliv ber att få avge följande remissvar över ovan angivna promemoria. I promemorian föreslås att kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Esef ska skjutas upp och tillämpas först på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Förslaget gäller under förutsättning att det genomförs en ändring i det s.k. öppenhetsdirektivet. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att skjuta upp tillämpningen av Esef.

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att omfattas av kravet på elektroniskt upprättande samt kravet på att års- och

koncernredovisningen i det elektroniska formatet ska granskas av revisorn. Svenskt

Näringsliv anser därför att den föreslagna lagändringen bör träda i kraft den 1 januari 2021. I den mån detta inte är möjligt bör det på annat sätt klargöras vad som gäller för emittenter som publicerar sin årsredovisning innan de nödvändiga lagändringarna har trätt i kraft. I annat fall är risken stor att emittenter väljer att senarelägga publiceringen av års- och koncernredovisningen.

SVENSKT NÄRINGSLIV

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :