• No results found

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Remissvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Remissvar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise

Postadress/Address: SE-114 82 Stockholm Besök/Visitors: Storgatan 19 Telefon/Phone: +46 (0)8 553 430 00 www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Fi2020/04545 2020-12-07

Remissvar

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet på att

upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet

Svenskt Näringsliv ber att få avge följande remissvar över ovan angivna promemoria. I promemorian föreslås att kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Esef ska skjutas upp och tillämpas först på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Förslaget gäller under förutsättning att det genomförs en ändring i det s.k. öppenhetsdirektivet. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att skjuta upp tillämpningen av Esef.

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att omfattas av kravet på elektroniskt upprättande samt kravet på att års- och

koncernredovisningen i det elektroniska formatet ska granskas av revisorn. Svenskt

Näringsliv anser därför att den föreslagna lagändringen bör träda i kraft den 1 januari 2021. I den mån detta inte är möjligt bör det på annat sätt klargöras vad som gäller för emittenter som publicerar sin årsredovisning innan de nödvändiga lagändringarna har trätt i kraft. I annat fall är risken stor att emittenter väljer att senarelägga publiceringen av års- och koncernredovisningen.

SVENSKT NÄRINGSLIV

References

Related documents

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

Sammantaget anser DO att det härigenom finns en risk att den föreslagna stärkta uppföljningen inte ger en tydligare bild av individers tillgång till rättigheter och därmed

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Den sedan tidigare införda regeln i LVM innebär en skyldighet för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad att upprätta års-

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

FAR önskar yttra sig över Finansdepartementets remiss Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt

Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format (Fi2019/03159). Nämnden för

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format. Svenskt Näringsliv