Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (dnr Fi2020/05036).

Download (0)

Full text

(1)

1(2)

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORGANISATIONSNUMMER

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag 502033-0642 Afa Försäkring Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag 516401-8615 106 27 Stockholm Klara Södra Kyrkogata 18 08-696 40 00 08-696 45 45 www.afaforsakring.se Afa Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659

YTTRANDE

2021-02-16 Dnr Fi2020/05036

Finansdepartementet

Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet (dnr Fi2020/05036).

Detta yttrande avges gemensamt av Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, Afa

Trygghetsförsäkringsaktiebolag och Afa Livförsäkringsaktiebolag (nedan gemensamt benämnda ”Afa Försäkring”).

Bakgrund

Pensionsgruppen i riksdagen enades den 14 december 2017 om ett antal åtgärder i syfte att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner. Överenskommelsen innebär att en riktålder för pension införs. Samtliga pensionsåldersrelaterade åldersgränser, liksom vissa åldersgränser i kringliggande trygghetssystem, ska på sikt kopplas till riktåldern. Syftet med riktåldern är att pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas när

medellivslängden förändras så att välfärden och en rimlig pensionsnivå kan upprätthållas. Överenskommelsen innebär följande initiala höjningar av de pensionsrelaterade

åldersgränserna:

• År 2020 höjdes lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år. LAS-åldern höjdes från 67 till 68 år.

• År 2023 höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 62 till 63 år. Åldern för garantipension höjs från 65 till 66 år. LAS-åldern höjs från 68 till 69 år.

• År 2026 höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 63 till 64 år. Åldern för garantipension och kringliggande trygghetssystem knyts till riktåldern.

Den aktuella utredningen och förslag

I den nu aktuella promemorian (Fi2020/05036) föreslås att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och löneavgift ska betalas till och med det år som mottagaren fyller 66 år. De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med den 1 januari 2023. Från och med den 1 januari 2026 föreslås dessa

(2)

2(2)

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX INTERNET ORGANISATIONSNUMMER

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag 502033-0642 Afa Försäkring Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag 516401-8615 106 27 Stockholm Klara Södra Kyrkogata 18 08-696 40 00 08-696 45 45 www.afaforsakring.se Afa Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659

Afa Försäkrings synpunkter

De föreslagna ändringarna av åldersgränser inom skattelagstiftningen är nödvändiga om Pensionsgruppens överenskommelse ska kunna genomföras. Afa Försäkring har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna av dessa åldersgränser.

Ändrade åldersgränser i skatte- och sociallagstiftningen har i sig endast marginella effekter för Afa Försäkring.

Ändrade åldersgränser i socialförsäkringsregelverket kan givetvis komma att få stora effekter för Afa försäkring, om arbetsmarknadens parter väljer att följa dem i sina kompletterande försäkringar.

Afa Försäkring är medlem av Svensk Försäkring.

Stockholm den 16 februari 2021

Michel Normark

Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag Afa Livförsäkringsaktiebolag

Figure

Updating...

References

Related subjects :