Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Bankgiro 5052-5781 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-20 49 69

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid 1 (1)

2020-06-18 Dnr 3.1-3882-20

Yttrande

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Bankgiro 5052-5781 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-20 49 69

Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG

Kammarkollegiet har följande synpunkter på de förslag som lämnas i förslaget.

Idag administrerar Kammarkollegiet miljösanktionsavgifter efter avtal med

Naturvårdsverket, vilket innebär att kollegiet tar ut en avgift för sitt arbete med att driva in miljösanktionsavgifterna till staten. Att betalning ska ske till

Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning framgår inte av lag eller förordning utan av Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av

miljösanktionsavgifter (NFS 2012:10). Enligt Kammarkollegiet kommer de nu föreslagna miljösanktionsavgifterna att hanteras på samma sätt. Kollegiet bedömer därför att myndigheten kan hantera de tillkommande miljösanktionsavgifterna inom ramen för sin ordinarie verksamhet och inte i den anslagsfinansierade

verksamheten.

Det kan dock nämnas att det avseende flera andra motsvarande avgifter föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska ske till

Kammarkollegiet (se t.ex. 9 § förordningen (2018:219) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Indrivningen av dessa avgifter är inte avgiftsfinansierad, vilket innebär att Kammarkollegiet löser uppgiften med tilldelade anslag. För det fall indrivningen av miljösanktionsavgifter i framtiden övergår till att genomföras i den anslagsfinansierade verksamheten kan det inte uteslutas att kollegiet behöver tillföras ytterligare resurser.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Gunnar Larsson efter föredragning av enhetschefen Maria Wetterdal.

Gunnar Larsson

Maria Wetterdal

Kopia till: lina.oskarsson@regeringskansliet.se Rättsavdelningen

Processenheten Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :