• No results found

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (PM) Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade materialet. Erik Nyberg Utredningschef

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (PM) Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade materialet. Erik Nyberg Utredningschef"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-11-04 ERT DATUM 2020-10-26 DIARIENR 2020/196-4 ER BETECKNING Fi2020/04277 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för

upp till två anställda (PM)

Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade materialet.

Erik Nyberg Utredningschef

References

Related documents

Vid behov kan den ar- betstid som använts för uppgifter som gäller gemensamma stödaktiviteter, till exempel ekonomi- eller personalförvaltning eller chefsarbete, bokföras på

Enligt en lagrådsremiss den 18 februari 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om särskild beräkning av vissa

Totalt var det var knappt 55 kommuner som sålde allmännyttiga bostäder under 2017 och av dessa var det 35 kommuner som sålde till privata hy- resvärdar.. Av dessa stod fyra

Ett alternativ till projekt när det gäller integrationsarbete är att fokusera på de grundläggande villkor som finns eller snarare inte finns, så att dessa möjliggörs

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-04 DIARIENR 2020/124-4 ER BETECKNING I2020/03164 Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-12-07 ERT DATUM 2020-11-01 DIARIENR 2020/198-4 ER BETECKNING U2020/05409 Regeringskansliet

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i.. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda (ibland benämnt ”växa-stödet”) tillfälligt utvidgas, till att gälla företag som

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Daniel Samuelson och förvaltnings- rättsfiskalen Lisa Höglund (föredragande).

Inte heller i promemorian Fi2020/04277 åberopas empirisk evidens i någon betydande utsträckning för att föreliggande förslag faktiskt kommer att nå sitt syfte.. Svagt stöd

Däremot har lägre arbetsgivaravgifter vid nyanställningar sannolikt en relativt god effekt på sysselsättningen i en lågkonjunktur, men bör i så fall även omfatta företag med

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Lena Aronsson, Henrik Engström, Erik Fransson, Carl-Magnus Löfström, Magnus Rodin och Ole Settergren samt

Regelrådet har inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens bedömning och finner att beskrivningen av om särskilda hänsyn behöver tas till tidpunkt

Om företag bedömer att nedsättningen är avgörande för beslutet att anställa innebär kvalificeringsperioden att företag istället har... I promemorian varken nämns eller

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemorian Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda av

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-10-26 ERT DATUM 2020-10-21 DIARIENR 2020/193-4 ER BETECKNING Fi2020/04215 Regeringskansliet Finansdepartementet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-06-26 ERT DATUM 2020-06-22 DIARIENR 2020/123-4 ER BETECKNING S2020/05503/FS Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/32-4 ER BETECKNING Fi2020/00475/BB Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-28 ERT DATUM 2020-03-11 DIARIENR 2020/65-4 ER BETECKNING Ju2020/00999/L4 Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-28 ERT DATUM 2020-03-11 DIARIENR 2020/64-4 ER BETECKNING Fi2020/01009/S1 Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet