Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2018-06-08 Dnr 3.1-3178-18 (Fi2018/00930/RS)

Remissvar

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98

Betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (SOU 2018:14)

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslagen i fråga.

__________________________________

Detta remissvar har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit verksjuristen Petra Edenfeldt.

Elisabeth Hammar

Petra Edenfeldt Juristfunktionen

Elisabeth Hammar 08-700 08 26

elisabeth.hammar@kammarkollegiet.se

Regeringskansliet

Finansdepartementet

Rättssekretariatet

103 33 Stockholm

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :