MALMÖ TINGSRÄTT

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2020-11-09 Dnr 592-20 Infrastrukturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissyttrande avseende promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket (I2020/02546/TM)

__________________________________________________________________ Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria. Tingsrätten har granskat redovisningen utifrån sitt verksamhetsområde och har inga synpunkter på de bedömningar och förslag som presenteras.

_________________

I handläggningen av detta ärende har rådmannen Marie Gärtner och tingsfiskalen Oskar Ottosson deltagit.

Som ovan

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :