• No results found

MALMÖ TINGSRÄTT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MALMÖ TINGSRÄTT"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2020-11-09 Dnr 592-20 Infrastrukturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissyttrande avseende promemorian Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket (I2020/02546/TM)

__________________________________________________________________ Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria. Tingsrätten har granskat redovisningen utifrån sitt verksamhetsområde och har inga synpunkter på de bedömningar och förslag som presenteras.

_________________

I handläggningen av detta ärende har rådmannen Marie Gärtner och tingsfiskalen Oskar Ottosson deltagit.

Som ovan

References

Related documents

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar utredningens slutsatser (s. 605) att statistiken för personer med funktionsnedsättning är inte tillräcklig i förhållande till de behov

Haparanda kommun har fått möjligheten att yttra sig över slutbetänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Haparanda

Yttrande över remiss om Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet, dnr

Tingsrätten anmärker emellertid att förbudet mot att placera barn i en kriminalvårds- anstalt, ett häkte eller en polisarrest i samband med förvar kan innebära att barn skiljs

Om förslaget om att införa en möjlighet att reservera valfrihetssystem inte skulle införas, ska det i vart fall sägas att vi instämmer i Utredningens bedömning att det är

[r]

I 10 § anges att verket får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra åtgärder som avser att granska och kopiera handlingar samt få tillgång

AnnaStina Okuhata 2020-04-15 Peking AnnaStina Okuhata Andre ambassadsekreterare Migrationssektionen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-post:

Tingsrätten har granskat promemorian utifrån sitt verksamhetsområde och har inga syn- punkter på de bedömningar och förslag som presenteras, men noterar nedanstå- ende.

I handläggningen av detta ärende har deltagit rådmännen Lars Olsson och Sara Fred- riksson samt tingsfiskalen Kristina Feldt. Lars Olsson Sara Fredriksson

Utgångspunkten för Riksarkivets yttrande är att den enskilde, vars ärende avgörs genom ett automatiserat beslutsfattande, ska informeras om och förstå att det är ett

Regionkommunerna skall själva få avgöra fördelningen mellan olika kulturinstitutioner i länet av de statliga medel som omfattas av förordningen (1996:1598) om statsbidrag till

Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen välkomnar utredningens förslag att ta fram en nationell strategi för naturturism i bred samverkan och där länsstyrelsen ska vara en del i

Enligt förslaget ska denna ordning gälla genomgående och inte enbart för stora brottmål.. Förslaget innehåller inga sanktioner vid

Sammantagen bedömning: Lantmäteriet bedömer att bestämmelsen om skattefiihet för koncerninterna överlåtelser kommer att iilllebära nya arbetsmoment och kontroller för

11 Nämndeman Anette Karbin 12 Nämndeman Lisette Karbin 13 Nämndeman Ylva Emel Karlsson 14 Nämndeman Sandra Klinth 15 Nämndeman Maria Kållberg 16 Nämndeman Susanne Larsdotter

Serviceförvaltningen ska använda en systematisk synpunkts- och avvikelsehantering för att följa upp och förbättra kvaliteten i de tjänster som verksamheterna utför. Arbetet

Oredlighetsnämnden kan enligt 10 § i den föreslagna lagen fatta ett beslut som innebär att nämnden uttalar sig om oredlighet i forskning föreligger eller inte. Om nämnden kommer

Tingsrätten har granskat betänkandet utifrån sitt verksamhetsområde och får med anledning härav anföra följande.. Tingsrätten instämmer i betänkandets bedömning att en

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

Mot bakgrund av ovan har tingsrätten inga invändningar mot att underrättelse- skyldigheten avseende folkbokföringsuppgifter utvidgas till att omfatta samtliga myndigheter..

Tingsrätten har granskat betänkandet utifrån sitt verksamhetsområde och har inte några invändningar mot de överväganden och förslag som presenteras i promemorian..

På Domstolsverket pågår ett arbete med att ta fram en övergripande strategi för bevarande av elektroniska handlingar i de systemstöd som är gemensamma för domstolarna..