Dock vill Företagarna se att även experter som redan vistas i Sverige ska kunna omfattas av den längre tidsgränsen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholm 2020-08-17

Remissyttrande

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen, enheten för inkomstskatt och socialavgifter Helena Löwdell

103 33 Stockholm

Fi2020/02950/S1

Promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian.

Här följer våra synpunkter.

Förslaget i korthet

I promemorian föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige, till att gälla under de fem första åren. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter 31 maj 2020.

Företagarnas synpunkter på förslaget

Företagarna välkomnar förslaget. Skattelättnaden för experter m.fl. underlättar för svenska företag att locka och behålla kvalificerade medarbetare. Utökningen i tid innebär att såväl berörda experter som företag kan planera verksamheten långsiktigt bättre.

Dock vill Företagarna se att även experter som redan vistas i Sverige ska kunna omfattas av den längre tidsgränsen. Detta bör kunna lösas enkelt genom att de experter som har ett pågående godkännande från Forskarskattenämnden ges möjlighet att ansöka hos nämnden om

förlängning från tre till fem år. Om förutsättningarna för skattelättnaden fortfarande föreligger bör presumtionen vara att nämnden beviljar sådan förlängning.

Företagarna vill också framhålla att de svenska företagens möjligheter att attrahera och behålla internationell kompetens även i hög grad påverkas av regelverket kring

arbetskraftsinvandringen. Regeringen bör skyndsamt hitta lösningar som förhindrar att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av marginella och oavsiktliga avvikelser i anställningsvillkoren.

Patrick Krassén Daniel Wiberg

Skattepolitisk expert Tf. samhällspolitisk chef

Företagarna Företagarna

Figure

Updating...

References

Related subjects :