• No results found

Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Remiss 2020-11-27 Fi2020/04742 Uppdaterad 2020-11-30 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall Remissinstanser Advokatsamfundet Almega Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Brottsförebyggande rådet Domstolsverket Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket FAR Företagarna Försäkringskassan Förvaltningsrätten i Falun Förvaltningsrätten i Stockholm Handelsanställdas förbund

(2)

2 (3) Hotell- och restaurangfacket

IF Metall

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Industriarbetsgivarna

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Justitieombudsmannen

Konjunkturinstitutet Kronofogdemyndigheten

Landsorganisationen i Sverige (LO) Polismyndigheten

Skatteverket Srf Konsulterna Svensk Handel Svenskt Näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) Sveriges byggindustrier

Taxiförbundet

Teknikföretagen i Sverige Tillväxtverket

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) Transportarbetareförbundet

(3)

3 (3) Transportföretagen

Unionen Visita

Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 11

december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Word-format) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/04742 och remissinstansens namn i ämnesraden på

e-post-meddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Johanna Mihaic Departementsråd

References

Related documents

Foreign women, illegal aliens, trafficking for the purpose of prostitution – these issues were burning questions in the late 19th century.. The suppression of the illegal

Forskning visar att personer som köper sex sällan önskar att den person de köper sex av framstår som utsatt el- ler tvingad utan tvärtom som att hen själva har valt att och trivs

Nedbrytare I ekosystemens näringskedjor överförs den kemisk bundna energin från organism till organism antingen genom föda eller för att en död organism bryts ner av

Remiss 2020-12-21 Fi2020/05177 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Värdepappersmarknadsenheten Johan Dahlman 08-405 86 36 Telefonväxel: 08-405 10 00

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Biljana Lajic, Carl-Magnus Löfström, Kajsa Möller, Magnus Rodin och Ole

Remiss 2020-12-16 Ju2020/04700 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

För de villkor som anges i 5a § (”gamla lagen”) förs diskussion i förarbetena till lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete vilka omständigheter som skulle kunna tjäna

Det är viktigt att en i normala fall livskraftig bransch får stöd under krisen så att ökad arbetslöshet och utslagning av företag i möjligaste mån kan undvikas.. HRF ser

Förbundet vill också betona att de ekonomiska stödpaketen som regeringen hittills har aviserat och tagit fram, i mindre utsträckning varit till nytta för taxiföretagen då dessa

En central utgångspunkt när systemet för stöd vid korttidsarbete utformades var att nivåerna för minskning av arbetstid och lön ska vara låsta i lagen, så att det lokalt inte

Remiss 2020-11-11 S2020/08228 Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

Remiss 2020-11-09 Fi2020/04379 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Bankenheten Carl Lidquist 08-405 87 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se

Remiss 2020-06-23 Fi2020/02668/BATOT Finansdepartementet Budgetavdelningen Kansliråd Karl Gutberg 08-405 59 71 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-26 Fö2019/00912/MFU Försvarsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Rättssakkunnig Eveliina Kiviniemi 08-405 11 77 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2019-11-08 Ku2019/01860/KO Kulturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16

Remiss 2019-11-11 Arbetsmarknadsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8