• No results found

Postadress Telefon E-post

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Postadress Telefon E-post "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum

2020-11-19 DNR 10/2020

Postadress Telefon E-post

Smittskyddsläkarföreningen c/o Eva Melander Smittskydd Skåne

Område smittskydd och vårdhygien Region Skåne

Postadress: Jan Waldenströms gata 5, 20502 Malmö Besök: Jan Waldenströms gata 5, Malmö sjukhusområde

040-337181 eva.z.melander@skane.se

Webbadress

http://www.slf.se/smittskydd

Till

Justitiedepartementet Yttrande över:

Remiss av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer, DNR Ju2020/04130

Sammanfattning av ärendet

Smittskyddsläkarföreningen (SMLF) ställer sig bakom förslaget att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer förbjuds som en tillfällig åtgärd i syfte att begränsa smittspridningen. Vi anser däremot inte att undantaget för sittande publik ska vara kvar, utan föreslår att gränsen med åtta deltagare gäller utan undantag.

Vi grundar våra synpunkter på det aktuella epidemiläget med pågående samhällssmittspridning med belastning på sjukvård och äldrevård- och omsorg. Det krävs tuffa åtgärder i alla möjliga miljöer just nu för att med kraft få ner smittspridningen.

För Smittskyddsläkarföreningen Eva Melander

Smittskyddsläkare Region Skåne

(2)

2016-12-xx 2 (2)

Postadress Telefon E-post

Smittskyddsläkarföreningen c/o Per Follin

Smittskydd Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting

Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm Besök/Internpost: Magnus Ladulåsgatan 63 A

08-123 143 37 per.follin@sll.se

Webbadress

http://www.slf.se/smittskydd

References

Related documents

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än