• No results found

INFORMATION. för studerande på Vuxenutbildningen Gotland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INFORMATION. för studerande på Vuxenutbildningen Gotland"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

INFORMATION

för studerande på

Vuxenutbildningen Gotland

I detta dokument får Du svar på några av de frågor som dyker upp under studietiden. Dokumentet är ett viktigt komplement till all annan information som Du får av studievägledare, lärare och övrig personal. Ta även del av aktuell information som vi lämnar på TV-monitor i receptionen, anslagstavlor och på vår hemsida www.gotland.se/kompetenscentrum.

Tänk på att ditt schema kan förändras så håll dig uppdaterad hela tiden!

Vi och vår personal skall göra vårt yttersta för att Du ska trivas med dina studier.

Lycka till!

Hanna Sällström Jonasson Rektor

(2)

ADMINISTRATION OCH SERVICE

Expedition Gesällgatan 7 Tel: 26 95 50

621 82 VISBY

Expeditionstider Måndag – torsdag 07.30-16.00

Fredag 07.30-14.30

Reception Peter Engström 26 34 48

Rektor Hanna Sällström Jonasson Tel: 26 93 58

hanna.jonasson@gotland.se

Biträdande rektor Eva Elisdotter Tel: 20 36 20

eva.elisdotter@gotland.se

Administrativ chef Jesper Tammilehto Tel: 26 93 64

jesper.tammilehto@gotland.se

Utbildningsledare Camilla Jåfs Tel: 20 36 36

yrkesutbildningar camilla.jafs@gotland.se

Utbildningsledare Jörgen Benzler Tel: 070-447 78 92

Yrkeshögskola jorgen.benzler@gotland.se

Skoladministratör Maggan Qviström Tel: 26 95 50

margaretha.qvistrom@gotland.se

Skoladministratör Jenny Olofsson Tel: 26 32 16

jenny.olofsson@gotland.se

Skoladministratör Petra Larsson Tel: 20 35 10

petra.larsson01@gotland.se

TENTAMENSSERVICE

För dig som studerar på distans finns möjligheten att tentera och skriva nationella prov via vår tentamensservice. För mer information kontakta:

Jenny Olofsson tentamenservice@gotland.se Tel: 26 32 16

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Vi erbjuder Dig hjälp att planera dina studier. Du möjlighet att få vägledning av våra studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen Gotland. Boka tid online via vår hemsida.

Inger Halvarsson inger.halvarsson@gotland.se Tel: 20 36 05

Stefan Andreasson stefan.andreasson@gotland.se Tel: 26 95 59

Sofi Öhrn sofi.ohrn@gotland.se Tel: 26 36 96

(3)

INFOTEK/BIBLIOTEK

Måndag 10.00 – 16.00

Tisdag – torsdag 08.00 – 16.00

Fredag 08.00 – 12.00

I Infoteket/Biblioteket har Du tillgång till skönlitteratur, facklitteratur, uppslagsböcker och Internet.

Dessutom finns prenumerationer på ett antal tidskrifter inom olika ämnesområden och tre

dagstidningar. Böckerna är uppställda enligt samma system som i ett vanligt folkbibliotek i Sverige och registrerade i samma databas som Gotlands Länsbibliotek. Du kan därför även söka böcker i folkbibliotekens bestånd. Infotekets katalog nås via Kompetenscentrum Gotlands hemsida http://www.gotland.se/gymnasiebibliotek

Bibliotekarie Helene Mikui Lindh Tel: 070-083 24 23

helene.mikui-lind@gotland.se

STUDIETEK

Måndag - fredag 07.00 – 16.00

Studieteket är till för Dig som behöver:

• en plats i lugn och ro för studier på egen hand

• råd, stöd och hjälp i Dina studier

• extra övningar av olika slag

• korttidslån av läroböcker

• arbeta vid dator

I Studieteket arbetar vi för att möta Dina behov och därigenom skapa bästa tänkbara förutsättningar för att Du skall lyckas med studierna. Hur Studieteket är bemannat framgår av anslag på plats.

I Studieteket kan du bland annat få hjälp av lärare Pernilla Fingal (pernilla.fingal@gotland.se)

VERKSTAN

Verkstan vänder sig till alla våra studerande som har behov av särskilt stöd – oavsett om du läser på distans, närdistans eller i klassrum.

Sara Thorslund sara.thorslund@gotland.se

Maria Ohlén maria.ohlen@gotland.se

Pia Sturesdotter pia.sturesdotter@gotland.se

Lotta Nyborg eva-lott.nyborg@gotland.se

CAFÉ ANTON

I cafeterian finns varma och kalla maträtter, kaffe/te och kaffebröd.

Öppettiderna varierar beroende på säsong och anslås på dörren till cafét.

Tel: 070-083 21 50.

(4)

ALLMÄNNA RUTINER A-Ö

Allergier

Det råder förbud mot jordnötter på Vuxenutbildningen p.g.a allergi. Tänk också på att undvika att använda parfymer och andra starka dofter i skolan.

Anslagstavlor/Informationsmonitorer/ Lärplattformen Itslearning

I lokalerna finns ett antal anslagstavlor som syftar till att vidarebefordra meddelanden av olika slag.

Det är därför av största vikt att Du regelbundet tar del av den informationen. Vill Du sälja böcker måste Du skriva datum på lappen. Annonser rensas bort om dessa suttit uppe mer än en månad. Var vänlig ta bort Din annons när böckerna är sålda.

På informationsmonitorerna och på Its learning presenteras information till studerande från lärare eller expedition angående flyttade/inställda lektioner, studiebesök eller dylikt.

Antagningsbesked

När antagningen är gjord skickas uppgifter till CSN via filöverföring. Besked om antagning till grupper meddelas via Dina kurser på kontot du skapade när du sökte. Där framgår det vilken grupp och nivå Du antagits eller står som reserv till.

Du är själv ansvarig att hålla dig uppdaterad om dina kurser.

All viktig information i samband med antagningen, såsom litteraturlista, informationsträffar, välkomstbrev med mera läggs ut på hemsidan under ”Antagningsinformation”.

Rätt att fullfölja utbildningen och regler om avstängning

Enligt skollagens 20 kapitel 9 § har Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen.

Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Den vars utbildning på grundläggande nivå har upphört enligt andra stycket ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det. Den vars utbildning på gymnasial nivå har upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.

Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt andra stycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.

Utbildningen får avbrytas även enligt bestämmelserna i 5 kap. 17-20 §§. Lag (2015:482).

Enligt skollagens 5 kapitel 17 § gäller att: i kommunal vuxenutbildning får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om

1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,

2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,

3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller

4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.

Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2–4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om omedelbar avstängning.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket.

Enligt skollagens 5 kapitel 19 § gäller att Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning

(5)

eller särskild utbildning för vuxna, om

1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och

2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgö- ringen.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.

Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket

är uppfyllda och det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om omedelbar avstängning.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket

Avbrott

Enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 7 kap 1 § gäller att: Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

Betyg

I grundläggande vuxenutbildning ges betygen A-E

I svenskundervisning för invandrare (SFI) ges betyget A-F I gymnasial vuxenutbildning ges betygen A-F

Betyget A är det högsta betyget och F motsvarar Icke godkänt.

För få ett slutbetyg från utbildning på grundläggande nivå krävs minst betyget E i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap.

För att få hjälp att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning alternativt läsa in en

gymnasieexamen - kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att planera dina studier.

Du som har läst kurser inom Kompetenscentrum Gotland har rätt att få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som du slutfört och vilka betyg du fått på de skilda kurserna. Den som vill ha ett utdrag får själv bestämma vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget.

För att få ett sådant utdrag måste Du begära det på avsedd blankett och lämna den till expeditionen.

Blanketten finns att hämta på vår hemsida eller på expeditionen. Betygsdokumentet sändes därefter per post till Dig.

Betygskriterier

Skolverket fastställer nationella kursplaner och betygskriterier. Vid kursstart informerar läraren om betygskriterier och kursplaner. Läs mer på Kompetenscentrum Gotlands hemsida.

Betygssamtal

Lärare i respektive grupp genomför utvecklingssamtal/mitterminssamtal och betygssamtal med den studerande under kurstiden.

Brand, utrymning

Informera Dig om brandutrymningsvägar redan under Din första utbildningsdag. Informationstavlor och skyltar som hänvisar till utgångar finns uppsatta i våra lokaler. Vid brand följ utrymningsvägarna och utrymningsplanens anvisningar. Undervisande lärare och studerande utrymmer byggnaden tillsammans och återsamling sker på gräsytan norr om Infoteket (mellan Kompetenscentrum och Wisbygymnasiets lokaler).

(6)

Undervisande lärare kontrollerar toaletter närmast klassrummet så att inte elever finns kvar i byggnaden. Brandövning kommer att ske under terminen.

Böcker

Studerande på sfi och grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden.

Böckerna lånar Du i Infoteket.

Studerande på gymnasienivå och yrkeshögskola bekostar själva sina läroböcker och distansmaterial.

Vilka böcker Du behöver ser Du i Litteraturlistan (gymnasiekurser) på hemsidan. Förutom kostnader för litteratur tillkommer utgifter för skrivmaterial, kopiering och utskrifter från datorer, se

Datoranvändning respektive Kopiering nedan.

CSN

Efter kursstart skickar vi uppgifter till CSN.

Studiemedel

Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. För att den första utbetalningen för

terminen/studieperioden ska göras krävs att Du börjar studera. Du skall lämna en studieförsäkran till CSN den första utbildningsdagen ( www.csn.se).

Frånvaro p.g.a. sjukdom

Om Du inte kan studera p.g.a. sjukdom, måste Du själv göra en sjukanmälan till Försäkringskassan.

Anmälan skall ske första sjukdagen.

Tillfällig vård av barn

Om Du är frånvarande från Dina studier i sju dagar eller mer för tillfällig vård av barn ska Du anmäla detta till CSN. Anmälan kan göras per telefon eller på CSN:s blankett ”Anmälan om uppehåll i studier vid tillfällig vård av barn”. Anmälan skall vara hos CSN senast 14 dagar efter första sjukdagen.

Studieavbrott/Studieuppehåll

Om Du gör avbrott i en kurs eller gör ett studieuppehåll längre än sju dagar skall Du meddela CSN per telefon.

Datoranvändning

Vuxenutbildningen på Gotland arbetar för att bli en digital och modern utbildningsenhet och just nu pågår en rad IT-satsningar.

Det finns datorer att låna i Studieteket samt i Infoteket/Biblioteket.

Användarkonto

För att använda datorerna på skolan måste du ha ett användarkonto. Detta konto får du av din lärare eller på skolans IT-avdelning (receptionen) efter det att Du skrivit under en ansvarsförbindelse.

Utskrifter

För att kunna skriva ut från våra datorer måste Du ha ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Med användarkontot får Du 15 kostnadsfria utskrifter. Därutöver betalar Du 1 krona per sida. Kontakta receptionen om du behöver fler utskrifter.

Lärplattform Itslearning

På Vuxenutbildningen Gotland används Itslearning. Mer information om detta och hur du använder programmet finner du på hemsidan.

(7)

Distansstudier

På Vuxenutbildningen Gotland kan Du välja tre varianter för distansutbildning, närdistans- eller distanskurser vid Vuxenutbildningen Gotland och distans mot Hermods.

Antalet kursdeltagare är begränsat i närdistanskurser. Vill Du veta mer om våra distanskurser skall Du kontakta studie- och yrkesvägledarna för vidare information.

Drogpolicy

Vi arbetar idag utifrån följande drogpolicy:

Mål:

• Vuxenutbildningen Gotland ska vara en drogfri skola/arbetsplats.

• Ingen hantering, förvaring eller användning av droger får förekomma i våra lokaler.

• All personal samt studerande/deltagare ska känna ansvar och vara delaktiga i arbetet för att ha en drogfri skola/arbetsplats.

• Huvudansvarig för att arbetet mot drogmissbruk genomförs på skolan är rektor.

Elevmatsal

Medhavd mat får endast förtäras i elevmatsalen. Där finns mikrovågsugnar och kaffebryggare. De studerande ansvarar för ordningen i köket.

Elevråd

Skolans elevråd består för närvarande av följande personer

Ordförande Vakant

Sekreterare Vakant

Elevrådet nås via mail; komvuxER@gmail.com

Försäkring

Alla som studerar på Vuxenutbildningen Gotland och hos externa utbildningsanordnare omfattas av regionens olycksfallsförsäkring under verksamhetstid. Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, studiebesök, studieresor och praktik som anordnas av skolan samt resa till och från skolan.

Försäkringen gäller inte under lov och annan fritid. Studerande som har praktik omfattas av

kommunens ansvarsförsäkring och i vissa fall även av den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Närmare upplysningar lämnas på expeditionen. Anmäl olycksfall till expeditionen.

Individuell studieplan

Enligt skollagen är Vuxenutbildningen Gotland skyldig att upprätta en individuell studieplan för samtliga studerande. I studieplanen skall det framgå målet med studierna och vilka kurser som Du avser att studera denna och påföljande terminer. Våra studievägledare/lärare upprättar dessa studieplaner.

Introduktionsvecka

Första veckan anordnas olika informationspass om Vuxenutbildningen Gotland, Itslearning, Infoteket/Biblioteket, Studieteket samt Verkstan för att underlätta studiestarten.

Kopiering

Du kan köpa kopieringskort i vår reception. Kopieringsmaskin med kortläsare finns i korridoren utanför rum 23.

Kursavbrott

Har Du för avsikt att avbryta studierna, helt eller delvis, skall du kontakta expeditionen. Du skall även informera Din lärare om orsak till kursavbrott.

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare innan Du beslutar att avbryta Dina studier. Kanske kan vi hitta en gemensam lösning på eventuellt uppkomna svårigheter. Lånade böcker återlämnas till Infoteket/Biblioteket.

Om Du har studiestöd från CSN anmäler Du kursavbrott till CSN.

(8)

Kursstart

Som regel startar en grupp om minst 10 studerande finns registrerade. Detta gäller om inget annat anges. Uteblir Du från kursstart utan giltig anledning blir Du av med Din studieplats och CSN meddelas.

Ledighet

Eftersom studietakten hos oss är hög bör Du endast i undantagsfall söka ledighet. Gäller det några enstaka timmar eller någon dag så bör Du tala med läraren i de grupper som blir berörda. Gäller det fyra dagar eller mer måste Du göra ansökan på blanketten Ansökan om ledighet. Deltar Du inte i lektionsarbetet är Du skyldig att hålla Dig informerad om vad gruppen har gjort under lektionerna samt vilka hemuppgifter som är aktuella. Extra stödundervisning erbjuds ej på grund av ledighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan)

Upplever du att du har blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling av någon på Vuxenutbildningen Gotland, studerande, lärare eller annan personal, ska du anmäla detta till rektor.

Rektor påbörjar då en utredning.

Likabehandlingsplanen hittar du på vår hemsida och på Itslearning.

Oanmäld frånvaro

Vid oanmäld frånvaro mer än tre veckor, följer lärare eller studievägledare upp detta med samtal angående möjligheter till fortsatta studier. Om frånvaron fortsätter mer än fyra veckor rapporteras Avbrott i kursen till CSN. Ekonomiskt studiestöd dras då in.

Omprov

Regler för prov, omprov och betyg på Vuxenutbildningen Gotland Omprovet är till för Dig som skrivit F på ett prov.

• Om Du på grund av sjukdom, arbete eller beviljad ledighet inte kan närvara vid ordinarie prov, anmäl gärna detta före provtillfället direkt till läraren.

• Du kan inte kräva att få göra ett omprov för att erhålla ett högre betyg på redan godkänt prov. Vill Du höja Ditt betyg på hela kursen så får Du anmäla Dig till Prövning, (se nedan) efter kursens slut.

Parkering

Vuxenutbildningen Gotland har två infarter och vid respektive infart finns en orienteringstavla och parkeringsplatser.

Prövning

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser inom kommunal vuxenutbildning som det sätts betyg på, inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi), och i gymnasiearbetet. Det här gäller även om du tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Är du däremot elev i gymnasieskolan får du inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete som du redan fått ett godkänt betyg på.

Du kan endast göra en prövning hos en huvudman som inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux) anordnar den aktuella kursen. Om du vill göra en prövning i gymnasiearbetet behöver du söka dig till en huvudman som anordnar utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet gäller. En huvudman är den som äger skolan, det vill säga antingen kommunen eller ägaren till en fristående skola.

Om du vill ha betyg i en kurs som avser ett språk som till exempel franska, tyska, arabiska eller kinesiska måste du tänka på om kursen anordnas inom ämnet modersmål eller ämnet moderna språk.

Det är två olika ämnen med olika kurser. Om du vill ha betyg i till exempel franska inom ämnet modersmål måste du vända dig till en skola där kursen ges som modersmål. Detsamma gäller om du

(9)

vill ha betyg i en kurs i till exempel spanska inom ämnet moderna språk. Då måste du vända dig till en skola som ger kursen som modernt språk.

Vid en prövning i en kurs kan du bara få ett enda betyg. Om du till exempel genomgår prövning i kursen matematik 4 så får du inte betyg i de underliggande kurserna matematik 1-3.

Som vuxen har du erfarenheter, kunskaper och kompetens som du fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering bedöms, värderas och dokumenteras dina kunskaper. Om du vill ha betyg efter validering måste du genomgå en prövning.

Om Du vill göra prövning skall Du i god tid fylla i blanketten Ansökan om prövning och lämnar den till vår expedition.

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle och skall betalas innan prövningen påbörjas. Kvitto på inbetald avgift visar Du för examinator vid prövningstillfället. Om prövningen avser kurs där Du har fått betyget IG/F utgår inte någon avgift. Anvisad lärare informerar om hur prövningen går till och rekommenderar litteratur. Prövning gäller alltid hel kurs. I alla kurser krävs både skriftlig och muntlig prövning, i vissa även laborationer.

Rökfri arbetsplats

Vuxenutbildningen Gotland är en rökfri arbetsplats. Enligt Tobakslagen är det förbjudet att röka i lokaler, på skolgårdar och motsvarande områden utomhus. Region Gotlands tobakspolicy föreskriver att rökning inte heller får ske på arbetstid. Studerande och tillfälliga besökare hänvisas att röka utanför Vuxenutbildningen Gotlands område.

Schema

Inom Vuxenutbildningen Gotland läggs som regel 75 % av gymnasie-/verksamhetspoängen ut som klassrumslektioner på schemat. Schemapositioner kan ändras under terminen. Om

studerandeunderlaget sjunker kan grupper bli sammanslagna och förlagda på annan tid på dagen eller på kvällstid. Antalet undervisningstimmar i kursen kan reduceras om antalet kursdeltagare blir lägre än 15.

Aktuella kurs- och lärarschema hittar Du under rubriken snabblänkar på vår hemsida www.gotland.se/kompetenscentrum.

Sjukanmälan

Har Du någon form av ekonomiskt studiestöd gör Du själv sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen. Vid sjukdom längre än sju kalenderdagar lämnar Du in läkarintyg till Försäkringskassan.

Du skall även visa ditt läkarintyg för berörda lärare.

Studera på Vuxenutbildningen Gotland

Som vuxen i en frivillig skolform förutsätts att Du kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier.

Naturligtvis får Du stöd och hjälp av skolans personal men det är ändå Du själv som i sista hand avgör hur mycket Du vill satsa och hur Du vill använda skolans resurser.

Självstudier

Eftersom timtalet i varje ämne är lägre än motsvarande utbildning i ungdomsskolan så måste Du sätta av rejält med tid för hemarbete och självstudier.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kurserna kan variera. I kurser med få deltagare kan hela kursen förläggas till egenstudier i Studieteket där handledande personal hjälper Dig i Dina studier.

I klassrumsundervisningen blandas lärarledda lektioner med grupparbeten och individuellt arbete.

Deltagarinflytande/ kursplanering

I kurserna ska regelbundna planerings- och utvärderingstillfällen förekomma, där kursdeltagarnas synpunkter ska tas tillvara. Friheten att utforma kursen har givetvis också sina begränsningar, men är

(10)

dock tillräckligt stor för att förutsättningar ska finnas för att lärare och kursdeltagare gemensamt ska kunna utforma en fungerande kurs. Detta förutsätter att Du som kursdeltagare är beredd att ta Ditt ansvar för planeringsarbetet och utvärderingen.

Studietakt

Enligt CSN:s beräkning av studietakt, motsvarar minst 20 poäng en veckas studier.

Validering

Begreppet validering har en vid innebörd. Med validering avses en värdering av icke formella

kunskaper och informella kompetenser. Om Du har frågor kring validering kan Du kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare.

Vilrum

Om Du av någon anledning behöver vila dig så har Vuxenutbildningen Gotland ett vilrum. Kontakta din lärare eller expeditionen så får Du nyckel.

Varmt välkomna att studera hos oss på

Vuxenutbildningen Gotland!

References

Related documents

Av materialet Trafikverket har skickat ut för synpunkter framgår det att Trafikverket i uppdragets slutredovisning kommer att redogöra för samlade effektbedömningar, kostnader

Utredningens förslag medför ökade kostnader motsvarande drygt 17 miljoner kronor per år. I första hand bör finansieringen av för- slagen utredas vidare i den

 Inloggningsuppgifter till lärplattformen IT`s learning som du behöver för att kunna kommunicera och skicka in uppgifter till dina lärare samt få information om vad som

Och för att det kan ha en oerhört stor betydelse som adelsmärke för upphovs- personerna och guldstjärna för byggher- ren, som attraktion för exempelvis orten, kommunen,

Konjunkturinstitutet ska, enligt myndighetens instruktion, bistå Regeringskansliet (Finansdeparte- mentet) vid bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948)

Övriga frågor — avslutningsenkät — visad ok för alla parter, viktigt att det kommer fram till chef om det framkommer viktig information. Stratsys arbetsmiljöårshjul visat

I lägesbilden har valts att särskilt fokusera på Tureberg som är utpekat som riskområde och Edsberg som är utpekat som utsatt område enligt polisens rapport om utsatta områden

En ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan