• No results found

Årsredovisning 2013J{

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Årsredovisning 2013J{"

Copied!
25
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Gagnefsbostäder A! B

Org nr. 556527-7463

Årsredovisning 2013 J{

(2)

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Innehållsförteckning Sida

- VD har ordet. ... 3

- Förvaltningsberättelse ... 5

- Resultaträkning ... 9

- Balansräkning ... 10 - Kassaflödesanalys ... I~ ~, / - Noter ...

1 Jr

(3)

VD har ordet

2013, året då Gagnefsbostäder spände byggmusklerna!

Gagnefsbostäder har länge haft ambitionen att bygga nya hyresrätter, men inte förrän 2011 har man sett att det finns en ekonomi att göra på ett sådant projekt. Men så tog då styrelsen det spännande beslutet att producera nytt efter att en gynnsam kalkyl presenterats. I början av året 2013 blev vår upphandling av totalt 12 lägenheter klar och vi satte spaden i jorden i april!

Styrelsen fattade från början beslut om 12 lägenheter men insåg snabbt att trycket var så stort att det var lika bra att slå till med 24 lägenheter ytterligare, lika fördelade i Djurås och Gagnef stationssamhälle. Med dagens gynnsamma ränteläge har vi en ekonomi i byggnaden redan efter 2 år!

Och med enbart det spridna ordet har vi snart fyllt upp alla lägenheter i Djurås och intresset för Gagnef, där byggstart inte ens är satt än, där köar hyresgäster redan för att teckna sig för ett kontrakt!

Vi har även tagit steget och dragit in stadsnät i våra nybyggda fastigheter och vi utreder möjligheten att få in stadsnät även i det befintliga beståndet.

På vår felanmälan har vi äntligen tagit klivet in i den digitala världen och nu har vi möjlighet att både ha kontroll på, och föra statistik på de fel som uppstår och de åtgärder som görs.

Detta ser vi som mycket positivt, och redan innan ens ett år gått kan vi se att vi gör goda besparingar med pengar vi istället kan lägga på fastighetsunderhåll.

Under året har vi även sålt av några fastigheter. Dels har vi sålt en vattenskadad villa i Mockfjärd till en händig hemmafixare. Men vi har även sålt en fastighet i Bäsna, där en son av bygden tagit sig an huset med 9 lägenheter och två affärslokaler. Detta har varit både bra för hyresgästerna som fått en hyresvärd som kan djupfokusera på just deras fastighet ,och för bolaget som därmed kan planera sina underhållsinsatser där det behövs mest. Denna

försäljning har alltså präglats av en långsiktighet.

Under året har vi varit drabbade av vattenskador i Djuråsområdet. Detta har orsakat

tråkigheter för både bolaget och dess hyresgäster. Där för vi nu samtal med entreprenören för att komma fram till en bra lösning för båda parter.

Under sommaren har vi fortsatt med metodiken att lyfta hela områden i taget. Vi har arbetat

främst med Båtvägen i Djurås, men även lyft en del av Högsveden i Mockfjärd samt även

gjort mindre arbeten på olika områden i

kommunen~

(4)

Framtiden ser oerhört spännande ut för bolaget. Ska vi producera mer lägenheter? Lita på att vi kommer att bevaka läget!

Med hyresgästernas trivsel och bolagets bästa i fokus går vi med förväntansfulla steg in i 2014.

Verkställan e Direktör

Gagnefsbostäder AB

(5)

Förvaltnings berättelse

Styrelse och revisorer

Styrelse och VD för Gagnefsbostäder Aktiebolag avger härmed årsredovisning för år 2013.

Styrelse och revisorer Ordinarie Styrelseledamöter Per Dahlqvist (ordförande) Pär Sixtensson (vice ordförande) Anders Ahlgren

Irene Hornman Alf Johansson

Verkställande direktör Erika Hellman

Ordinarie revisor

(c) (m) (c) (s) (s)

KPMG AB, Margareta Sandberg, auktoriserad revisor Ordinarie lekmannarevisorer

Kjell Sundin (s)

Carl Axel Vesterlund (c)

Suppleanter Bo Jönebratt Sofia Karlsson Jarl Anders Bengtsson Jan Johansson Erik Norström

(fp) (c) (kd) (s) (s)

Bo Lindevall, ordinarie lekmannarevisor, har under året gått bort. Som ny ordinarie lekmannarevisor till Gagnefsbostäder AB valdes av Kommunfullmäktige den 2014-03-10 Kjell Sundin (s), med uppdrag till och med 2014.

Bolaget

Bolaget började sin verksamhet år 1995 då tidigare Stiftelsen Gagnefsbostäder ombildades till Gagnefsbostäder Aktiebolag. Verksamheten bedrivs i Gagnefs kommun, Dalarnas län.

Gagnefsbostäder AB ägs till 100% av Gagnefs kommun. Bolaget förvaltas av Gagnefs kommun och har ingen egen personal.

Syfte och mål

Enligt ägardirektiv är syftet med verksamheten att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Avsikten med att Gagnefsbostäder förvaltas av Gagnefs kommun är effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Gagnefsbostäder arbetar för bra service, funktionella lägenheter, trygga och väl fungerande bostadsområden, bra miljö och prisvärda hyror. Målet med Gagnefsbostäders verksamhet är nöjda kunder samt goda och långa hyresrelatione~

(6)

Finansiering

Några amorteringar av befintliga lån har ej utförts under året utan endast omsättning av lån. Den genomsnittliga räntenivån inklusive låneavgift om 0,2% för 2013 uppgår till 2,60 % (2,69% 2012).

Fastighetsbestånd

Bolagets fastighetsbestånd innehåller 369 lägenheter och 10 lokaler, vilket är sänkt jämfört med 2012.

Under not 2 redovisas lägenheter, lokaler och bilplatser fördelat på respektive fastighet.

Fastigheterna är försäkrade med full värdesgaranti hos Dalarnas Försäkringsbolag.

Uthyrningsläget

Under 2013 har antalet vakanta lägenheter varierat mellan 2% och 3%, vilket är sämre än föregående år. Förlorade hyresintäkter på grund av outhyrda lägenheter uppgår under året till 342 tkr (323 tkr) vilket motsvarar ca 1,6% (1,6%) av den totala hyresintäkten för bostäder. Vakanser för lokaler, motorvärmare, carportar, mm uppgår till 286 tkr (202,5 tkr) vilket mostvarar ca 10,4% (7,8%).

Kunder och marknad

Det finns stor efterfrågan på lägenheter, framför allt i Djuråsområdet.

Investeringar

Under året har ca 186 tkr investerats i takbyte på en fastighet och ca 188 tkr har investerats i omdränering och isolering av grund på annan fastighet. Dessutom har mark köpts in från Gagnefs kommun på området Moje i Gagnef (Moje 10:45) för ca 76 tkr. Marken är avsedd för nybyggnation av bostadslägenheter. Ytterligare mark är inköpt i Kyrkbyn, Gagnef (Tjärna 51 :6) för ca 250 tkr och fastigheten Monteliusgården i Gagnef (Tjärna 51: 1) är inköpt för ca 3.050 tkr.

Försäljningar

Försäljningar har skett under året av fastigheterna Bäsna 16:7, Bäsna 16:26 i området Bäsna och Nordanholen 5:56 i området Mockfjärd.

Reparationer och underhåll

Under året har 4.750 tkr använts för planerade underhåll och reparationer, därav 1.207 tkr till försäkrings- och riskkostnader, jämfört med 4.313 tkr föregående år, därav 1.089 tkr till försäkrings- och riskkostnader. Till detta kommer vattenskador och liknade akuta reparationer som kostat 837 tkr under 2013. Det är en mindre kostnadsökning mot 2012 då kostnaden uppgick till 775 tkr.

Kostnaderna för vattenskador är h~gnaJch bolaget har som ambition att sänka dessa kostnader framför allt genom förebyggande åtgärder

J

~

(7)

Miljöarbete

Gagnefsbostäders målsättning är att ta ansvar för boendemiljön och genom resurshushållning medverka till en utveckling anpassad till det naturliga kretsloppet.

Gagnefsbostäders fastigheter uppvärms huvudsakligen genom värmepump och pelletseldade värmeanläggningar. Olja används endast som komplement.

För att minska elförbrukningen pågår utbyte till energisnålare elpannor i de lägenheter som värms med vattenburen el.

Resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 655 tkr.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning, tkr 23 837 23 404 22 702 22 054 21 104 Resultat efter finansiella poster

inkl.ägartillskott, tkr 655 -7 013 1 642 154 -784

Balansomslutning, tkr 183 416 180 428 175 234 174 481 173 559

Antal lägenheter, st 369 379 379 379 375

Outhyrt i % av totala hyresintäkten 2,7 2,3 1,7 2,5 3,7 Investeringar i fastigheter, tkr 3 826 2 184 43 6 741 2 010

Underhåll, tkr 2 617 2 308 1 089 1 437 1 786

Försäkrings- och riskkostnader, tkr 1 207 1 089 1 116 438 725

Soliditet, % 10,5 10,3 8,1 7,2 7,2

Avkastning på totalt kapital,% 2,5 neg 3,7 2,9 3,0

Avkastning på eget kapital, % 3,4 neg 12,0 1,2 neg

Genomsnittlig låneränta, % 2,4 2,7 3,0 2,8 3,2

Förväntad framtida utveckling

Efterfrågan på lägenheter har varit konstant hög och därmed har bolaget haft en låg vakansgrad som varit lägre än 3% de senaste tre åren. Uthyrningsläget förväntas vara bra även under 2014.

Över~~~ommelse har träffats med hyresgästföreningen om hyreshöjning från I januari 2014 med 1,4

%. Jll

(8)

Behandling av ansamlad förlust

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Ansamlad förlust

Årets resultat Summa

Styrelsen föreslår att summan av årets resultat och ansamlad förlust, balanseras i ny räkning.

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande ~·es"~lft- och balansräkning med tillhörande noterY {

-4 663 655 -4 008

(9)

Resultaträkning

Nettoomsättning Hyres intäkter

Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader

Reparations- och underhållskostnader Fastighets skatt

Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa fastighetskostnader Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

Övriga kostnader Rörelseresultat Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat

Årets resultat

Not 1 2 3

4 5 6

7

8 9

2013 2012

22 811 22 641

1 026 763

23 837 23 404

-7 951 -7 907

-4 750 -4 313

-273 -292

-3 747 -11

869

-750

-17471

-24 381

6 366 -977

-1 829

-1

934

4 537 -2 911

90 149

-3

972 -4 251

-3

882 -4 102

655 -7 013

655 -701 ~

(10)

Balansräkning Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Byggnader

Markanläggningar Mark

B yggnadsinventarier Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar

Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

Varulager m m

Förnödenheter och förråd FötTåd vitvaror

Ko1tfristiga fordringar H yresfordringar Kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 1

10

11 12 13 14 15

16 17

2013-12-31 2012-12-31

147

147 0

154 265 158 565

1 311 1444

9 042 7 870

337 400

10 641

175 596 168 279

55 55

251 224

306 279

176 049 168 558

372 299

44 50

416 349

123 145

503 29

200

153 145

979 319

5 972 11 202 7 367 11 870

183 416

18042~

(11)

Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 12.000 aktier med kvotvärde 1000:- U ppskri vningsfond

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda panter Ansvarsförbindelser

Not

1

18

19,20

21

2013-12-31 2012-12-31

12 000 12 000 10 985 11 300

200 200

23 185 23 500

-4 663 2 035

655 -7 013

-4 008 - --4 978 19 177 18 522

157 600 6 000

151 600 157 600 157 600

4066 3 021

134 113

2 439 1 172

6 639 4 306

183 416 180 428

Inga Inga

Inga

ing J!(

(12)

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/minskning( +) varulager

Ökning(-)/minskning(+) rörelsefordringar Ökning(+ )/minskning(-) rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån

Amortering av låneskulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

Arets kassaflöde

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Not

6

10

11, 13, 14, 15 11, 13

17

2013 2012

655 -7 013 4 497 11 869 5 152 4 856

5 152 4 856

-68 78

-660 -56 2 333 908 1 605 930 6 757 5 786

-147

-14 466 -2 185 2 653

-27 -46

-11 987 -2 231

151 600 -151 600

0 0

-5 230 3 555 11 202 7 647

5 972

11207J;(

(13)

Kassaflödesanalys

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Betalda räntor och erhållen ränta och utdelning

Erhållen utdelning

Erhållen ränta Erlagd ränta

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat försäljning av tillgångar

Not 2013

-2 -89 2 810

3 747 750 4497

2012

-2 -143 4 733

11 869

1186~

(14)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Uppställningen i resultat- och balansräkningen skiljer sig marginellt från föregående år.

Samtliga belopp i noter, med enstaka undantag, är angivna i tkr.

Bankkonto

Bolagets bankkonto utgör ett koncernkonto hos Gagnefs kommun.

Intäkter

Hyres intäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkning.

Bolaget redovisar ingen inkomstskatt detta år eftersom det finns ackumulerat underskott av näringsverksamhet om 11.307 tkr sedan tidigare år.

Anläggningstillgångar

Byggnader har värderats till anskaffningsvärde och avskrivits i normalfallet med 1,5% enligt plan.

Kortare avskrivningstid tillämpas för tekniska anläggningar som värmepumpar, värmeanläggningar, och vissa byggnader med bedömd lägre livslängd.

Om-och tillbyggnader som bedöms värdehöjande för fastigheterna har aktiverats.

Markanläggningar har avskrivits med 5%.

Byggnadsinventarier har värderats till anskaffningsvärde och avskrivits med 5 eller 10% beroende på förväntad livslängd.

Finansiella instrument

Långfristiga skulder berör helt skulder till Gagnefs kommun. Bolaget har inga leasingavtal.

Fordringar

Hyres- och kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt.

Värdepapper • " /

Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde~

(15)

Lager

Bränsleförråd har inventerats och värderats till anskaffningsvärde.

Vitvaruförråd har inventerats och värderats till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde på balansdagen.

Kostnadsfördelning

Kostnader för kommunens förvaltning av Gagnefsbostäder AB har fördelats procentuellt mellan fastighetskostnader och kostnader för centraladministration.

Kostnader för administration och försäljning har hänförts till centraladministration.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på

- den löpande verksamheten - investerings verksamheten - finansieringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet - Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på totalt kapital - Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not2 Hyresintäkter

2013 Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt:

Bostäder 20 788

Lokaler 2 365

Bil platser 387

H yresrabatter -100

Summa 23 440

Avgår outhyrt:

Bostäder -342

Lokaler -182

Bilplatser -104

Summa -628

Hyresintäkter netto 22 812

2012

20 688 2 229 361 -111 23 167

-323 -98 -105 -526

2 264i

(16)

Björbo Dala-Floda Mockfjärd Djurås - Djurmo Gagnef

Bäsna

Hyresint.

2013 2 232

1

744 3 843 8 087 4 712 148 20766

Hyresint.

2012 2 179

1

706 3 840 7 920 4 635 403 20 683

Fastigheter lrok2rok3rok4rok S:a

Djurås 8:17 5 3 1 9

Skogen 3:74, 3:75 8 6 2 16

Skogen 3:74 6 12 18

Mjälgen 10:13 2 2

Tjäma 30:19 8 8

Skogen 3:73 6 6 6 18

Tjäma 49:1 8 8 16

Tjäma 49:1 8 6 14

Skogen 9:22 24 24

Mjälgen 26:

1

19 1 20

Heden 25:2

1

10 2 13

Djurmo 1:96 4 2 6

Mjälgen 11:8 5 14 5 24

Rännarheden 1:7 11 11 8 29

Moje 13:18 1 6 9 16

Tjäma 30:19 12 12

Floda Kyrkby

4:32 1 7 4 12

Holsåker 25:9 6 6

Floda Kyrkby

4:21-4:28 2 5 3 10

Björbo 26:30 3 7 10

Björbo 26:44 5 22 5 32

Högsveden 5:84 8 24 10 4 46

Nordanholen 5:43

1 1

2

Ersholen 14:21 2 4 6

Högsveden 5:85 Genomsnitt totalt

2013 2012

Hyresint. Outhyrt

%

Outhyrt

%

2011 2013 2012

2 134 103 4,6 164 7,5

1

666 172 9,8 57 3,3

3 743 25 0,6 49 1,2

7 740 12 0,1 47 0,5

4 544 7 0,1 6 0,1

394 0 Q.Q

20 221 319 323

YtaMedeHyra/ Antal Yta Car- Bil- l- ytam2 lokaler lokaler port plats

637 71 978 10

878 55

1

146 1 021 57

1

259 132 66 716 634 79 779

1

128 63 1 060

696 44 942

1

51 18

493 35

1

001 6

1 548 65 939 3 259 14

743 37 985

1

24

749 58 895 3 505 15

387 65 759

1

888 79 742 23

1 638 57 945

1

25 14 8 1103 69 968

427 36

1

060 853 71 776

1

259 4 12

482 80 861 799 80 721 697 70 881

2 059 64 786 13 16

3 154 69 836 137 69 894 340 57

1

215

1

706

62 923

Totalt 74 163 112 21 369 22 623 10

1

805 55 123

(17)

Not 3 Övriga förvaltningsintäkter

Värmeförsäljning Försäkringsersättning Övriga förvaltningsintäkter Summa

Not 4 Driftskostnader

F astighetsskötsel Uppvärmning Elavgifter Sop hantering VA-avgifter Vägavgifter

Not 5 Reparations- och underhållskostnader

Reparationskostnader Underhållskostnader

Försäkrings- och riskkostnader

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar

Byggnader avskrivningar Byggnader nedskrivningar Markanläggningar

B yggnadsinventarier

2013 294 318 414 1 026

2013 2 231 2 858

1

043 607

1

027 184 7 950

2013 927 2 617

1

207 4 751

3 499 132 115 3 746

2012 249 327 187 763

2012

1

880 3 022 1 251

617 954 181 7 905

2012 916 2 308 1 089 4 313

2012 3 217 8 400 132

-

120

/

11

86

-:)(

(18)

Not 7 Centrala administrations- och försäljningskostnader

Gagnefs bostäder AB förvaltas sedan 2001 av Gagnefs kommun och har inga egna anställda

Teknisk förvaltning Administrativ förvaltning Övriga kostnader

I posten övriga kostnader ovan ingår arvoden och köpt VD-tjänst inklusive sociala kostnader med följande belopp:

Verkställande direktören

Styrelsearvoden och andra ersättningar Sociala avgifter

Totala löner och ersättningar

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelning

Ränteintäkter på koncernkonto Räntebidrag

Summa

Not9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader banklån

Räntekostnader till Gagnefs kommun Borgensavgift

Övriga räntekostnader Summa

2013

558 443 827 1 828

149 87 23 259

2013 2 89 91

2013 -2 378 -1 502 -90 -2 -3 972

2012

548 448 938 1 934

147 95 27 269

2012 2 143 3 148

2012 -3 882 -57 -311

-425

-1

:JY

(19)

Not 10 Övriga immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar:

- Nyanskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde immateriella anläggningstillgångar

Not 11 Byggnader

Byggnader

Ipgående anskaffningsvärden Arets förändringar:

-Nyanskaffningar

-Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Uppskrivningar

Ingående uppskrivning

0

Arets förändring

0

-Arets värdeförändring

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar

0

A

0

rets förändring

-Aterförda vid försäljning

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Avskrivningar

Ingående avskrivningar Årets förändringar:

-Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde byggnader

147 147

2013 195 740 2 396

-5 759

192 377

11

300 -315 10985

-8 400

1

200 -7 200

-40 074

1

362 -3 499 -42 212 154 265

0

Q

2012 193 837

1

903 195 740

11

300 11 300

-8 400

-8 400

-36 857

-3 217 -40 074

15856~

(20)

Not 12 Markanläggningar

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar:

- Nyanskaffningar

- Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Avskrivningar

Ipgående avskrivningar Arets förändringar:

- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde markanläggningar

Not 13 Mark

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar:

- Nyanskaffningar - Försäljningar

Utgående bokfört värde mark

Not 14 Byggnadsinventarier

Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Avskrivningar

Ingående avskrivningar Årets förändringar:

-

Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde byggnadsinventarier

2013 3 119

3 119

-1 675

-132

-1 807 1 312

2013 7 870

1

379 -206 9 043

2013

1 200

51

1 251

-800 -115 -915 336

2012 3 119

3 119

-1 543

-132

-1 675 1 444

2012 7 588 282

2012

1 200 1 200

-680 -120 -800

40

l r

(21)

Not 15 Pågående nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader

Not 16 Aktier och andelar

Specifikation av aktier och andelar SABO, Byggförsäkrings AB, 10 aktier HBV, 1 andel

Complus AB, 5 aktier Vid årets början Vid årets slut

Not 17 Övriga långfristiga fordringar

Återbäringsbelopp

HB

V Vid årets början

Tillkommande fordringar Vid årets slut

10 641 10 641

2013

10 40 5 55 55

2013

225 27 251

Q

2012

10 40 5 55 55

179 46

(22)

Not 18 Förändring av eget kapital

Aktie- Uppskriv- Reserv- Balanserat Årets Totalt kapital ningsfond fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång enligt

fastställd balansräkning 12 000 11300 200 2035 -7 013 18522 Resultatdisposition enligt

årsstämman:

Balanseras i ny räkning -7 013 7 013

Vppskrivningsfond, avskrivn. -315 315

Arets resultat 655 655

Belopp vid årets utgång 12000 10 285 l.0.0

-4

663 655 191'.Z'.Z

Not 19 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Under 2012 har Gagnefs kommun fastställt en finanspolicy. I den ingår bland annat att Gagnefs kommun i fortsättningen ska vara koncernbank och att Gagnefsbostäder AB inte längre själva kommer att ta upp lån.

Bolagets lån uppgår till 157.600 tkr. Under 2013 har 151 600 tkr lagts över till Gagnefs kommun vilket innebär att samtliga lån utgör skuld till Gagnefs kommun per 2013-12-31.

Samtliga lån löper med rörlig ränta per 2013-12-31 och den genomsnittliga låneräntan för året har uppgått till 2,40%.

Gagnefs kommun tar ut en avgift för samtliga lån. Bolaget betalar en låneavgift på 0,2%.

Not 20 Förfallostruktur långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning efter balansdagen:

Inom 1 år Inom 1 - 5 år Över 5 år Summa

2013-12-31

157 600 157 600

2012-12-31

157 600

(23)

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Övriga poster Summa

2013 1414

947 79

2 440

2012 252

674

246

' J;(

(24)

Ordförande

Anders Ahlgren

~L

Pär Sixtensson

Vår revisionsberättelse har lämnats

~

D /

lf_ .DS.__ ?JQ

KPMGAB

~~-'?4V[

Irene Hornman

(25)

Gagnefsbostäder AB

Org nr. 556527-7463

www.gagnefsbostader.se

References

Related documents

Under 1990 drabbas Sverige av den s k finansbolagskrisen. I kölvattnet av krisen bedöms svagare finansbolag komma att slås ut. Telefinans, Televerkskoncernens eget finansbolag,

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Anställda

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Not 2 -

Eget kapital och Obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastnin å totalt ka

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på eget kapital beräknas på resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.. Avkastning