• No results found

Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt. Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt. Stockholm"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Postadress/Postal address: Box 17608, SE-118 92 Stockholm | Besöksadress/Visiting address: Sveavägen 63 Tel: +46 8 462 37 00 | Fax: +46 8 462 02 92 | E-mail: info@lif.se | www.lif.se | www.life-time.se | www.fass.se Fakturaadress/Invoice address: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Fack 972, FE 836, 751 75 Uppsala Org.nr: 556170-1268 VAT No: SE556170126801

Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Stockholm 2018-06-13 ju.registrator@regeringskansliet.se

Remissvar: Justitiedepartementets remiss angående EU- kommissionens förslag till förordning om ändring av förord- ningen (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (Supplementary Protection Certificate, SPC)

Dnr: Ju2018/03099/L3

Sammanfattning

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) vill med detta remissvar lämna synpunkter på det rubricerade förslaget om att införa vad som benämns en SPC manufacturing waiver. Den föreslagna waivern skulle under den tid som ett tilläggsskydd, Supplementary Protection Certificate (SPC), gäller innebära ett undantag från detta skydd för att medge tillverkning, manufacturing, inom EU av det skyddade läkemedlet av andra företag än innehavaren av tilläggsskyddet. LIF noterar att en waiver således skulle gälla efter patenttidens utgång under den tid som tilläggsskyddet, SPC, är i kraft under förutsättning att den tillverkade läkemedelsprodukten exporteras till tredje land, dvs. land utanför EU.

LIF har i vårt svar daterat den 3 januari 2018 på frågor i en Public consultation från EU- kommissionen angående SPC-förordningen - en av de olika konsultationer och studier som genomförts från 2016 och framåt angående det möjliga införandet av en SPC manufacturing waiver – avvisat merparten av de argument som anförs i det nu framlagda förslaget om införandet av en manufacturing waiver under SPC-tiden.

LIF avstyrker bestämt det nu framlagda förslaget.

Inför den kommande behandlingen av förslaget vill LIF emellertid nedan också lämna synpunkter på hur förslaget är utformat och formulerat. I den delen avser LIF att komma in med mera detaljerade kommentarer, som just nu utarbetas i samarbete med EFPIA, den europeiska läkemedelsindustrifederationen.

Kort om LIF

LIF, branschföreningen för forskande läkemedelsföretag i Sverige, representerar tillsammans med den associerade föreningen Innovativa Mindre och medelstora Life Science-företag (IML) ca 90 företag. Läkemedelsexporten från Sverige 2017 uppgick till ca 74 miljarder kronor, med ett exportöverskott på ca 37 miljarder kronor.

(2)

Läkemedelsbranschen svarar därmed för ca 6 % av Sveriges varuexport och investerar årligen ca 10 miljarder kronor i FoU-verksamhet i Sverige.

LIF avstyrker det framlagda förslaget om en manufacturing waiver under SPC-tiden

Bakgrund

Life Science-sektorns betydelse för innovation, ekonomisk tillväxt och utveckling, och för FoU i Sverige, har under senare år betonats allt starkare av den svenska regeringen. Life Science-sektorn anses som en strategiskt mycket betydelsefull sektor för vad som benämns den kunskapsbaserade ekonomin, och som central för framtida tillväxt och välfärd. Betydelsen av sektorn har ytterligare betonats genom inrättandet av ett särskilt kontor för Life Science inom Regeringskansliet våren 2018.

Den svenska regeringen har i samband med innovationsaspekten starkt betonat vikten av det immaterialrättsliga skyddssystemet, inklusive behovet att stärka immaterialrätten i bred mening. Detta inkluderar de olika delarna av patentsystemet. I detta syfte har Regeringen och myndigheter under Regeringen vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder såväl praktiskt som lagstiftningsmässigt och administrativt. Sambandet mellan innovation och betydelsen av immaterialrätten inklusive patentskydd ingår med andra ord som ett grundläggande element i Regeringens bedömningar och åtgärder, och ses som en strategisk del av arbetet för att långsiktigt stärka Sveriges och Europas konkurrenskraft.

För Life Science-sektorn är ett starkt och tillförligt immaterialrättsligt skydd helt fundamentalt och en förutsättning för de stora och långsiktiga investeringar och åtaganden som präglar sektorn. Det innebär att förslag som innebär försvagning av patentskyddet på Life Science-området kräver särskilt noggrann granskning. Samtidigt noterar LIF att patentsystemet har utvecklats kontinuerligt alltsedan Pariskonventionens tillkomst 1883. Men varje ändring förutsätter klara motiveringar och underliggande studier som belägger det behov som ska tillgodoses. Som LIF ser det har det nu framlagda förslaget stora brister i dessa avseenden. Att antalet SPC-ansökningar har ökat över tid sedan introduktionen av systemet 1992 stöder - som LIF ser det - att sambandet mellan FoU-investeringar, innovationer och immaterialrättsligt skydd är reellt, och kan inte tas som en anledning för att som en konsekvens försvaga systemet.

Förslaget innebär en försvagning av patentsystemet

I SPC-förordningen har från första början sagts i dess Artikel 5, Effects of the certificate att: ”…the certificate shall confer the same rights as conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.” Och under TRIPS Artikel 28.1 ingår rättigheterna: ”to prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product.” Även om to prevent exporting inte nämns specifikt är det självklart en följd av att förbud mot making ingår i patentinnehavarens rättigheter. Som LIF ser det är SPC- systemet i praktiken avsett som en förlängning av patenttiden för den marknadsgodkända

(3)

produkten. Att förbud mot making för export skulle vara en unintended consequence av SPC-förordningen är därför svårt för LIF att acceptera.

LIF ser inte att behovet av den föreslagna waivern är belagt

De tre studier som beställts av EU-kommissionen och som utgör den huvudsakliga delen av underlaget för förslaget, dvs. studierna från Charles River Associates (CRA), Max Planck Institute (MPI), och Copenhagen Economics, är på sammanlagt 1337 sidor. Härtill kommer de två publikationer av Malwina Mejer, 18 sidor, respektive Margaret Kyle, 34 sidor, som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen, och redovisningen av de svar som getts in på EU- kommissionens Public consultation i frågan. EU-kommissionens underlag för förslaget är således på mer än 1400 sidor, varav studierna av MPI och Copenhagen Economics publicerades först den 28 maj 2018. Till detta kommer andra studier som genomförts, såsom Office of Health Economics (OHE) Review of the CRA Report, 115 sidor, Quintiles IMS (Logendra et al.) Europe Economics rapport daterad januari 2018, 28 sidor, med flera.

EU-kommissionens egen Impact Assessment, i sig 109 sidor inklusive 16 annex, diskuterar alla dessa studier. LIF har varken haft kapacitet eller möjlighet att gå igenom och analysera allt underlagsmaterialet i detalj, exempelvis metodologiskt såväl som urvalsmässigt och grunderna för slutsatserna. Men redan omfattningen av underlaget och den kritik och de sinsemellan motstridande slutsatser och påståenden som framförs reser frågan om behovet av den föreslagna waivern verkligen kan anses vara sakligt belagt. I slutändan verkar de politiska bedömningarna ha varit avgörande. Exempel på detta är:

- att antalet SPC-ansökningar har ökat sedan SPC-systemet infördes 1992 ser LIF som ett klart belägg för sambandet mellan innovation och skyddsmöjligheterna under immaterialrätten, särskilt patentsystemet

- vad innebär då förslaget med avseende på incitament för fortsatta innovationer på läkemedelsområdet? innebär förslaget verkligen inte minskade incitament, exempelvis avseende framtida investeringar i FoU?

- i Impact Assessment, och även i själva Proposal på s. 4 och 12, anges att förslaget skulle öka FoU-aktiviteten i EU för alla delar av läkemedelsindustrin, dvs. såväl för originalföretag som för generikaföretag. För LIF förefaller detta högst osannolikt.

- det framförs uppskattningar av stora framtida exportintäkter för europeisk industri, i Proposal s. 4 anges ca 1 miljard euro per år för de kommande 10 åren, och uppskattningar av antalet arbetstillfällen som skulle tillskapas under en 10- årsperiod, ca 20 000 till 25 000, s. 4 i Proposal. Båda dessa uppskattningar ifrågasätts starkt i kommentarer avseende underlaget.

- med tanke på den internationella debatten med kritik mot patentsystemet, och särskilt patent på läkemedelsområdet: vad innebär detta EU-förslag om att försvaga patentsystemet med avseende på tredje länders vilja att ändra - läs försvaga - sin immaterialrättslagstiftning, särskilt patentlagstiftningen? LIF ser ur den synvinkeln förslaget som en signal från EU att det är i sin ordning att av konkurrensskäl skära ner på omfånget av patent-/SPC-rättigheter. Det är något som med all säkerhet kommer att komma upp i IP-kapitlen i pågående och planerade FTA-förhandlingar. LIF vill framföra vår starka oro över detta perspektiv.

(4)

Den angivna effekten av förslaget angående lansering av generisk produkt i EU/MS dag 1 efter SPC-utgång

LIF har full förståelse för synpunkten att konkurrenter ska kunna komma in omedelbart när skyddstiden för patent/SPC gått ut. Men LIF vill framhålla att sådana lanseringsbeslut är komplexa och beror av ett antal faktorer, där den eventuella förekomsten av en manufacturing waiver bara är en. Läkemedelsmarknaden är ju som bekant hårt reglerad, även för originalföretagen. För lansering räcker det inte med marknadsgodkännande och godkänd produktionsmetod, utan även andra aspekter som exempelvis prisförhandlingar, förhandlingar om eventella riskdelningsavtal m.m. kommer in i bilden. I Impact Assessment ges också intrycket av att inverkan av förslaget på möjligheten att lansera

”dag 1” mera är att se som en möjlig konsekvens av förslaget än som ett absolut mål i sig.

I Proposal s. 13 sägs: ”The waiver will indirectly help make… available…more promptly in the EU after expiry of the certificate…”. I Glossary, s. 4 i Impact Assessment, anges att med ”dag-1” avses: ”entry on the first practically possible day, or more generally to a rapid or timely entry.”

LIF ser det i detta sammanhang som positivt att förslaget inte innebär legalisering av stockpiling under SPC-tiden inför lansering i EU/MS.

Förslaget innebär en ökad komplexitet för SPC-innehavarna

LIF noterar i den föreslagna Artikel 4 förslagen om safeguards, men kan inte se att dessa skulle vara tillräckliga. LIF ifrågasätter starkt klarheten i och utformningen av de föreslagna safeguards, och även terminologin och utformningen av andra delar av den föreslagna Artikel 4. Detta gäller för SPC-innehavaren men, även för the maker. Till exempel:

- vad innebär making? enligt Preamble 9 inkluderas: ”….any upstream or downstream acts by the maker or by third parties in a contractual relationship with the maker…”. Här ingår även, Preamble 9, att importera active ingredients. Making kan således innebära att framställa den slutliga beredningsformen utifrån importerade aktiva komponenter?

- vad innebär konceptet the maker? uppenbarligen kan ett antal aktörer vara engagerade, bl.a. för import av komponenter. Ska en ren samordningsfunktion vara tillräcklig för att anses som maker under förslaget?

- vad innefattar any related act som the maker får genomföra enligt förslaget? ska andra immaterialrättigheter än den grundläggande SPC:n innefattas i waivern?

- i informationsåliggandet till relevant myndighet (authority) anges att information ska ges till relevant authority senast 28 dagar ”before the intended start…”, och att myndigheten sedan har 15 dagar på sig för att publicera informationen. Detta är som LIF ser det helt otillräckliga frister. SPC-innehavaren måste ges tillräcklig tid för att värdera läget, exempelvis med avseende på den potentiella inverkan av IP-rättigheter utöver berörd SPC. För detta är 13 dagar uppenbarligen helt otillräckligt.

- the maker ska rimligen åläggas att informera även SPC-innehavaren.

- åläggandet för the maker att “through appropriate means” informera “persons in a contractual relationship with the maker… reser frågan vad appropriate means innebär?

Sådan information måste åtminstone vara skriftlig?

(5)

- åläggandet för the maker att ge en indicative list på avsedda tredje länder som ska exporteras till: en lista som enbart är indicative kan inte anses vara tillräckligt. Avsedda tredje länder ska rimligen anges. Och informationen ska rimligen uppdateras. SPC- innehavaren måste som sagts ovan ges tillräcklig tid att värdera situationen.

- den föreslagna övergångsbestämmelsen i Artikel 4.5 anger att förslaget ska tillämpas på SPC beviljade på eller efter ikraftträdande datumet. Som LIF ser det ska istället gälla att tillämpning ska ske på SPC med ansökningsdag efter ikraftträdandedatumet. Detta för att undvika en retroaktiv effekt.

LIF ser sammantaget stora risker för missbruk av waivern enligt den nu föreslagna Artikel 4.

LIF avser som nämnts i inledningen att återkomma med detaljkommentarer på utformningen av förslaget. Vi står givetvis till förfogande för förtydliganden eller diskussioner.

Vänliga hälsningar

Läkemedelsindustriföreningen

Anders Blanck Generalsekreterare

References

Related documents

Vidare regleras hur länge personuppgifter får lagras i personuppgiftslagen (1998:204) enligt vilken personuppgifter inte får bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande riksarkivarien Anna Karin Hermodsson efter föredragning av juristen Ulrika

Även E-delegationen föreslår i sina betänkanden SOU 2010:20, Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – från strategi till handling för e-förvaltning och SOU

Riksarkivet instämmer i utredarens förslag, eftersom det på sikt är sannolikt att Riksarkivet får ta emot färre kopiebeställningar av inskrivningshandlingar rörande

S-kvinnor är också positiva till att det inte behöver vara samma person som använder hot eller våld och som genomför den sexuella handlingen.. Den som köper sex av någon som

Vi anser att detta bör gälla även de ungdomar som fått uppehållstillstånd i någon form men fyllt 18 och flyttas.. Idag gör kommuner olika och i de fall där ungdomar tvingas

Anser du att ett harmoniserat skydd av andra produkter än jordbruksprodukter genom geografiska beteckningar på EU-nivå skulle bidra till att bevara det traditionella kulturella

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av de sju bildorganisationer i Sverige som är representativa för de i Sverige verksamma upphovspersonerna till bild

Schablonersättningen utgår så fort grund för dröjsmålsränta föreligger och föreslås vara minst 40 euro (för fordringar understigande 1 000 euro) och högst 1 % av det

Vi anser det även nödvändigt att en hänvisning görs i 12 § till 42 b § där det framgår att kopiering på arbetsplats inom området intern information inte är tillåten..

12.3 i förslaget till patentförordning ska deltagande stater se till att beslut som EPO fattar med avseende på patent med enhetligt skydd ska kunna överklagas till en

If so, how should Article 3(C) be interpreted in the situation where there is one basic patent in force which protects several products, and where, at the date of the application for

Situationen inom planläggningen och området: Ja Nej Finns det ett utkast till detaljplan för byggplatsen.. Finns det en generalplan

Under denna rubrik skall uppmärksammas frågan huruvida deltagare i och åhörare vid sammanträden eller andra sammankomster såsom offentliga möten och myndigheters

Som mest omfattande ersätter Skyddet för hälsa vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall, och från det betalas dagersättning för arbetsoförmåga ut samt engångsersättning

Säkerhetspolisen vill dock understryka att detta inte innebär att det EU- rättsliga utrymmet för datalagring är lika begränsat när det gäller nationell säkerhet som det är när

Andelen hyresrätt för hela riket minskade mellan de tre jämförda tid- punkterna (1975, 1990 respektive 2010) från 45 % till 41 % och till 37 %, såsom framgår av tabellen

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och Eva Römbo med föredragande juristen Ebba Idunger Lundgren

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Erik Brattgård och hovrättsråden Mats Fällström och Rikard Ebbing efter föredragning av hovrättsfiskalen Camilla Mogemark.

Distribution som går utöver vad direktivet kräver skulle naturligtvis kunna falla under avtalslicenser men i så fall avtalslicenser som är i enlighet med (EU) 2019/790 art

Tingsrätten anser dock att det är bra att de nu gällande bestäm- melserna får vara kvar för unga myndiga som inte fyllt 21 år vid mindre allvarliga brott samt att kravet

”Vid en befruktning utanför kroppen med donerade könsceller eller vid donation av ett befruktat ägg, ska en läkare välja en lämplig donator eller lämpliga

På rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december 2019 har ordförandeskapet aviserat en diskussion om framtiden för EU:s asyl- och migrationspolitik. Ordförandeskapet