Verksamhetsberättelse. för. Hageby Ridklubb

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse

för

Hageby Ridklubb

Verksamhetsåret 2014

Bilagor till verksamhetsberättelsen

 Balans- och resultaträkning

Revisionsberättelse

Ungdomssektionens verksamhetsberättelse

(2)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Hageby Ridklubb ger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2014

Styrelsens sammansättning Elisabet Liljestrand ordförande

Carina Karlsson vice ordförande

Yvonne Ringqvist kassör

Linda Nilsson sekreterare

Björn Hassler, styrelseledamot

Amanda Kennmark styrelseledamot

Katarina Lundell styrelseledamot

Maria Kojo suppleant

Frida Helmerud suppleant

Adjungerade

Cecilia Gustafsson, ridskolechef

Olivia Garrido ungdomssektionen

Caroline Deltén personalrepresentant

Övriga poster

Margareta Andersson, revisor Veronica Stjärnström, revisor

Vakant revisorsuppleant

Lotta Jonsson valberedning, sammankallande

Therese Carlsson valberedning

Kattis Liljedahl valberedning

Styrelsens arbete verksamhetsåret 2014

Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten, samt 1 årsmöte.

Styrelsens arbete är uppdelat i olika ansvarsområden enligt följande:

Anläggningen ansvarig Björn

Tävlingsverksamheten Elisabet och Frida Serveringsverksamheten Maria

Personalfrågor Carina

Privatryttarverksamhet Linda och Amanda Sponsorsverksamhet Katarina

Styrelsen har fortsatt arbetet med Norrköpings kommun för att klargöra ansvarsläget kring vår anläggning. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2015.

Styrelsens arbete under året har även inriktats på att stödja befintlig verksamhet inom

(3)

Personal

Klubbens anställda är:

Caroline Deltén

Lasse Jonsson, fr.o.m augusti

Medlemsantalet i föreningen under året Totalt medlemsantal 327, varav 303 kvinnor och 24 män.

Lektionsryttare 269.

Stödmedlemmar 19, (föräldrar, styrelsemedlemmar, m.m. som ej rider).

Privatryttare 33, varav 7 ponnyekipage och 16 ridhästekipage som löst licens.

Ridlärare 6

Information

Information till medlemmar och andra intresserade ges via klubbens hemsida, anslagstavlor i stallet och på Facebooksidor.

Ridskoleverksamheten

Ridskoleverksamheten vid Hageby Ridskola har även i år drivits av ridskolechef Cecilia Strömberg. Ridlärare har varit Cecilia Strömberg, Pia Löf, Lotta Johnsson och Amanda Kennmark, vikarierande Hillevi Hassler. Ungdomsledare Emma Sjöberg och Johanna Lundin.

Verksamheten har bedrivits i 30 olika rid grupper på olika nivåer, både vuxna och barn, under måndag till lördag varje vecka.

Det har, utöver dessa rid grupper, även bedrivits ridlekis, handikapp-ridning, privatlektioner, barnkalas, möhippor mm.

Träningar och kurser har anordnats i dressyr, hoppning och terrängridning samt i hästkunskap.

Ridlägerverksamheten har bedrivits under sommar- och juluppehåll och det har funnits dag- och kvällsläger, olika hopp- och dressyrkurser samt julkul för de allra yngsta eleverna.

Förutom kurser och läger har det även anordnats avslutningshoppningar och dressyr för både barn och vuxna vid vår- och höstavslutningen.

Den mycket välfungerande fadder- och skötarverksamheten har tillsammans med US fortsatt samarbetet med klubben.

Ridskolan har även haft undervisning av elever från Realgymnasiet tre dagar i veckan och Prolympia två dagar i veckan

Enligt avtalet mellan Hageby Ridklubb och Hageby ridskola ersätter klubben ridskolan för hyra av ridhästar och ridlärare för våra LoK stödsberättigade barn.

(4)

Kurser och utbildningar i samarbete med SISU

Det har som vanligt varit ett intensivt utbud av olika utbildningsinsatser.

Nedan följer ett axplock av dessa;

 Teorikurser för ridelever i samarbete med ridskolan.

 Häst- och stallvårdskurser

 Kurs för Grönt kort

 Hästhantering och hästkännedom

 Sitsträning för ridskoleelever

 Longering-, tömkörning- och löshoppningskurser

Idrottslyftet

Inget sökt under 2014

Klubbkläder

Ingen försäljning av klubbkläder under året, då klubben nu byter leverantör.

Klubben har även en liten ”shop” med begagnad ridutrustning.

10 % av försäljningspriset går till klubbens tävlingsverksamhet.

Öppna verksamheten

Den öppna verksamheten drivs av klubben anställd personal och är mycket uppskattad.

Några av de viktigaste delarna är att finnas till hands som vuxen, att vara ett stöd för våra ungdomar, anordna aktiviteter, samt sköta försäljning av godis m.m.

Ungdomssektionen

Vad gäller ungdomssektionens verksamhet hänvisas till deras egen verksamhetsberättelse - bilagd denna verksamhetsberättelse.

Anläggningen

Under året har vi bland annat lagt nytt underlag på ridbanan ute, inklusive dränerat om och byggt en sarg runt banan för att hålla underlaget på plats. Arbetet blev mer omfattande än vad vi hade tänkt, eftersom det visade sig att banan lutade avsevärt och måste vägas av, men tack vare god hjälp från Kultur och Fritid, kunde vi ändå dra projektet land.

Elförsörjningen till högtalaranläggningen gick tyvärr sönder under arbetets gång och måste lagas under 2015.

För att vi ska kunna hålla såväl underlaget i ridhuset som det på utebanan i gott skick, krävs en adekvat bevattning. Vi har under 2014 provat olika lösningar med spridare och liknande, men till slut kommit fram till att det nog skulle fungera bäst med en vattenvagn, som dras efter fyrhjulingen. En sådan har därför inköpts under hösten 2014

Vi tog redan under 2012 in offerter på att måla ridhusläktaren in- och utvändigt (i nuläget finns inget ytskikt). På grund av osäker ekonomi har vi ännu inte kunnat genomföra detta.

Under 2015 hoppas vi kunna utföra, åtminstone delar av denna målning, själva.

(5)

Under året har vi haft inbrottsförsök i såväl stallet som i redskapsboden. I det senare fallet förstördes delar av baksidans dörr. Vi har trots upprepade försök att förmå kommunen att åtgärda detta ordentligt ännu inte nått någon framgång. Vi kommer att fortsätta dessa ansträngningar under 2015

Gummimattan i klubbens transport skadades under 2014, så att fukt riskerade att tränga ned och skada bottenplattan. Transporten lämnades därför in till Joro i Linköping och skadorna i gummimattan reparerades.

Då kommunen planerade att tillfälligt använda Motionsanläggningen som skola, satte man upp en bom mellan vagnslidret och Motionsanläggningen samt ett staket vid parkeringen bortom Motionsanläggningen. Man ville även placera baracker på parkeringen. Eftersom vi behöver ha denna parkering vid tävlingar, skulle detta varit mycket besvärligt för oss.

Vi lyckades emellertid avstyra utplaceringen av baracker. Kommunen beslutade senare att inte längre använda Motionsanläggningen, som tills vidare står tom. Trots att bom och staket ställer till det lite för oss när vi behöver använder parkeringen vid tävlingar, fungerar det ändå skapligt.

Domarhusets tak är vattenskadat. Försök har gjorts att hitta en ny bod att ersätta med, men inte lyckats. Istället kommer nu taket lagas. Arbetet beräknas slutföras under 2015.

Arbete med att bygga en avskärmning av köket i stallet för att skapa ett omklädningsrum fortsätter och beräknas vara färdigt under 2015.

Arbetet med en större genomgång av hela anläggningen tillsammans med relevanta parter inom kommunen har gått vidare. På våren 2012 lämnades en detaljerad redogörelse in från oss, där vi beskriver nuvarande brister, t.ex. behov av renovering av utvändiga ytskikt och dusch, behov av åtgärder (t.ex. iordningställande av omklädningsrum) och vår syn på hur anläggningen skulle kunna göras mer ändamålsenlig. I samband med detta ska även klubbens avtal med kommunen revideras.

Under 2013 fortsatte detta arbete, men dess värre gick det mycket långsamt framåt. Vi kontaktade emellertid ordföranden för Kultur och Fritid och bad om ett möte ute på anläggningen under våren 2014, för att diskutera säkerhetsfrågor, upprustning och andra relevanta frågor. Detta möte genomfördes under våren 2014, och nämnden uttryckte sig mycket positivt om vårt arbete.

För att driva på arbetet med nytt kontrakt och upprusning av anläggningen träffade delar av styrelsen ansvariga tjänstemän vid kommunen. Vi diskuterade behov av upprusning och nytt kontrakt. Tjänstemännen fick som uppdrag att kontakta ansvariga politiker för att undersöka möjligheten att äska medel till upprusning av byggnader och eventuell

anläggning av en ny ridbana. I januari, 2015, hölls ett uppföljningsmöte på klubben.

Arbetet fortsätter under 2015.

Serveringen

Serveringen har varit öppen i samband med de tävlingar som genomförts under året. Eva Helmerud har varit till stor hjälp under året.

För 2015 försöker vi få ihop en grupp vuxna som kan bilda en sektion och dela lite på arbete och ansvar för serveringen.

(6)

Tävlingsverksamheten

Tävlingssektionen har, i enlighet med klubbens mål, arbetat med att arrangera flera olika tävlingar, på olika nivåer. Då ridbanan har lagts om under sommaren kunde vi under hösten inte ha några lokala tävlingar eller KM i fälttävlan, utan endast våra KM i

hoppning och dressyr. Liksom tidigare år jobbar vi vidare med att utveckla organisationen runt tävlingarna, samt försöka öka medlemmarnas engagemang.

Tävlingssektionen har under året bestått av;

Elisabet Liljestrand, Lotta Jonsson, Fatima Kurti, Moa Pedersen och Frida Helmerud.

Avgår gör Elisabet, Moa och Fatima. Nya medlemmar 2015 är Ebba Ohlin och Denice Viklander. Ytterligare medlemmar kommer tas in under året.

Tävlingar arrangerade av Hageby Ridklubb 2014:

Våren 2014

9/2 Träningstävling hoppning, för klubbmedlemmar (45 starter) 16/2 Träningstävling dressyr, för klubbmedlemmar (39 starter) 3/5 Lokal dressyr ponny, med div I (70 starter)

4/5 Lokal dressyr ridhäst med div III (54 starter)

Hösten 2014

26/10 KM dressyr, för klubbmedlemmar (23 starter) 23/11 KM hoppning, för klubbmedlemmar (61 starter)

Privatryttarverksamheten

Privatryttarverksamheten har haft två möten under året där vi jobbat på att få igång privatryttargänget. Klubben har haft lag i dressyr och hoppning för ponny och ridhäst.

Träningar har hållits för Jenny Björn samt Johan Spetz i hoppning. Mathilda Pettersson har tagit initiativ att boka upp ridhuset några söndag kvällar för att man ska kunna hoppträna tillsammans. Några kommer tidigt och bygger fram och några plockar bort efteråt. Det stärker gemenskapen mellan ryttarna och man tar sig ork att bygga upp lite ordentligt med hinder.

Många förslag på andra aktiviteter har funnits, men det har tyvärr inte varit så mycket som blivit av. Under våren 2015 siktar vi på en helgkurs i dressyr för Linda Melin och att fortsätta våra hoppträningar.

Sponsorsverksamheten

En uppdatering har gjorts av klubbens folder och foldern har spridits bland medlemmarna.

Försök till att öka pantinsamlingen har gjorts ett par gånger och en försäljning av julklappspapper genomfördes även i år, dock med dåligt resultat.

Vi har arbetat med att hitta en ny leverantör av klubbkläder och en ny kollektion. De nya kläderna kommer börja säljas under första kvartalet 2015, via en webbsida där

medlemmarna själv kan lägga beställning och betala. Detta kommer underlätta för

klubbkontoret. Den nya leverantören går in och sponsrar del av summan på klubbkläderna och vi ska även försöka få in en till sponsor.

(7)

Ridklubbsalliansen

Klubben har tillsammans med övriga ridklubbar i Norrköping bildat en allians, där vi kan utbyta erfarenheter och tillsammans lyfta fram ridsporten. Ett antal möten har hållits under året, samt att alliansen vid 2 tillfällen under året bjudit in ansvariga politiker till en

informations- och diskussionsträff kring ridsportens möjligheter.

Styrelsens slutord

Ytterligare ett verksamhetsår har genomförts och vi kan se tillbaka på ett år med mycket arbete, bl.a. kring anläggning av ny botten på ridbanan

Ridskolan har fungerat bra med en god tillströmning av ryttare och medlemmar, och alla ges en god möjlighet att utvecklas som ryttare.

Vår tävlingsverksamhet fungerar mycket bra och ger medlemmarna möjlighet att pröva på att tävla, samt att utvecklas som ryttare. Den ger även klubben intäkter.

Klubben har en väl fungerande Ungdomsverksamhet, som under året anordnat olika aktiviteter och utbildningar för våra yngre medlemmar. Den ger våra ungdomar goda möjlighet att utvecklas på många olika sätt, bl.a. att ta ansvar, öka hästkunskapen, utbildning i föreningsarbete, m.m .

Verksamheten är också en trygg hemvist för våra ungdomar.

Klubben kan och ska vara stolt över sin verksamhet.

Vi vill från styrelsens sida tacka alla som under året bidragit till den fina verksamheten.

Norrköping 2014-02-15

Elisabet Liljestrand Carina Karlsson Ordförande Vice ordförande

Linda Nilsson Yvonne Ringkvist Sekreterare Kassör

Björn Hassler Amanda Kennmark Styrelseledamot Styrelseledamot

Katarina Lundell Styrelseledamot

Maria Kojo Frida Hellmerud Suppleant Suppleant

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :