Studieresa till Nicaragua och Plans arbete för barns rättigheter

Full text

(1)

Studieresa till Nicaragua och Plans arbete för barns rättigheter

I april gör Plan Sverige en resa till Nicaragua. Du som är journalist är välkommen att studera hur arbetet för att stärka barns rättigheter och utveckling går till i praktiken. Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen.

Under resan till Nicaragua kommer vi att besöka en mängd olika projekt som Plan bedriver där. De handlar om mikrofinansiering, matsäkerhet- och näringslära och födelseregistrering, om arbete mot våld i skolor, riskreducering, barns säkerhet och barns deltagande. Resan innehåller besök på svenska ambassaden i Managua, träff med ungdomar som jobbar förebyggande mot hiv, besök på

kaffekooperativ och en workshop med Plans lokala volontärer. Utmärkande för Plan är att hela 98 procent av de anställda är lokalt rekryterade. Vi kommer att möta barn och ungdomar, Plananställda, lärare, föräldrar och ambassadanställda.

Resan pågår 14-29 april, och det är möjligt att bara delta under en del av tiden om man så vill.

Beräknad kostnad för resa och vistelse under fem dagar, alla måltider och resor i Nicaragua inkluderade, är cirka 18 000-20 000 kronor.

Fattiga också på rättigheter

Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar. Fattigdom är också att sakna rättigheter och att inte kunna påverka sin framtid. Plan anser att det är minst lika viktigt att stå upp för barns rättigheter som att till exempel bygga skolor eller utbilda lärare, och vårt verktyg i arbetet mot kränkningar av barns rättigheter är FN:s barnkonvention. Plans arbete fokuserar på att angripa orsakerna till barns och ungas fattigdom samt att motverka andra kränkningar av deras rättigheter. Det görs till exempel genom att öka tillgången till god hälsa och utbildning, skapa en trygg närmiljö och kämpa mot alla former av diskriminering, våld och övergrepp.

Barnkonventionen 20 år

I år fyller Barnkonventionen 20 år. Den slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha, och har ratificerats av samtliga världens länder utom två. Konventionen bärs av fyra huvudprinciper som uttrycks i följande artiklar:

 Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

 Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

 Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

 Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad (källa: BO).

Preliminärt program bifogas, samt ett faktablad om Plan Sverige. Läs mer om Plans arbete i Nicaragua: http://www.plansverige.org/wherewework/karibienlatinamerika/nicaragua/

För intresseanmälan eller mer information kontakta:

Åsa Malmqvist, projektledare gruppresor, 08-58 77 55 03, asa.malmqvist@plansverige.org Aurora Carlström, pressekreterare, 08-58 77 55 25, aurora.carlstrom@plansverige.org.

Varmt välkommen!

(2)

VISIT PLANNER

SNO Group Visit Nicaragua 2009 April 14-29

Dag Hotell Aktivitet Kommentar

14/4

Hotel Granada

Avresa från Sverige

KL1108 Arlanda-Amsterdam 09.45- 11.50

KL1154 Landvetter-Amsterdam 10.30-12.05

KL757 Amsterdam-Panama City 13.40-17.40

CM711 Panama City-Managua 18.50-19.30

Obs! Tiderna är lokala

Samling två timmar före flygets avgång.

Göteborgsresenärer ansluter till gruppen i Amsterdam, vid avgångsgaten till Panama City.

Ankomst till Managua. Transfer till hotellet i Granada, ungefär 1 timmes resa.

15/4 Hotel Granada Fri dag i Granada Välkomstmiddag på kvällen.

16/4 Pochomil/Montilmar Plan Dag 1

Besök på Svenska Ambassaden i Managua kl. 09.00-11.00 Lunch

Orienteringsmöte på Plans huvudkontor i Managua 14.00- 16.00

Vi träffar första sekreterare Julia Ekstedt på ambassaden.

Efter mötet åker vi till Pochomil/Montilmar.

17/4

Pochomil/Montilmar

Plan Dag 2

Projektbesök i Plans programområde Villa El Carmen/San Rafael del Sur

Projekt:

Mikrofinansiering

Utbildningskampanj”Learn without fear”.

18/4 Pochomil/Montilmar Fri dag Vi bor strandnära med möjlighet till bad.

(3)

19/4 Hotel Los Balcones

(Léon) Vi reser till Léon .

Besök i staden Masaya och nationalparken med den aktiva Masayavulkanen på vägen.

Gamla delen av Léon är uppsatt på UNESCOs världsarvslista.

20/4

Hotel Los Balcones (Chinandenga)

Plan Dag 3

Projekt- och fadderbesök i programområdet Chinandenga 21/4

Hotel Los Balcones (Chinandenga)

Plan Dag 4

Projekt- och fadderbesök i Chinandenga

22/4 Isla Ometepe Vi reser till Ometepe.

23/4 Isla Ometepe Heldagsutflykt på Isla Ometepe i Nicarguasjön.

24/4 Chontales

Plan Dag 5

Projekt- och fadderbesök i programområdet Chontales

Vi reser till Chontales på morgonen. Fadder- och projektbesök på efter lunch.

25/4 Hotel Granada Plan Projektbesök på morgonen Utflykt i Chontalesområdet mitt på dagen.

På eftermiddagen reser vi tillbaka till Granada.

Mycket vacker natur! Möjlighet att vandra eller rida finns.

26/4 Hotel Granada Fri dag i Granada 27/4

Hotel Granada Plan Dag 6

Projekt- och fadderbesök i programområdet Masatepe

28/4 Avslutningslunch och utvärdering tillsammans med Plan Nicargua.

Avresa till Sverige kl. 15.40 via Panama City och Amsterdam

CM105 MGA PTY kl. 15.40-18.20

KL758 PTY AMS kl.19.45-13.00+1 29/4 Ankomst till Sverige kl.

16.40/16.45

KL1115 AMS ARN kl.14.40-16.40 KL1157 AMS GBG kl.15.15-16.45

(4)

Plan – för barns möjligheter och rättigheter

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Vi finns i 66 länder och möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och är i dag Sveriges fjärde största insamlingsorganisation1 med över 75 000 engagerade faddrar.

Plan grundades 1937 av den brittiske journalisten John Langdon-Davies och biståndsarbetaren Eric Muggeridge. Foster Parents Plan for Children in Spain, som Plan hette från början, hjälpte barn som drabbats av spanska inbördeskriget. Med tiden utökade Plan sin verksamhet till att omfatta Afrika, Asien och Latinamerika.

I dag heter organisationen bara Plan och är en av världens äldsta och största biståndsorganisationer som arbetar med barn. Plan investerar årligen runt 270 miljoner dollar i olika utvecklingsprogram, har över 7 000 anställda världen över och cirka 60 000 lokala volontärer. 98 procent av Plans anställda är rekryterade lokalt. I Sverige är vi cirka 50 anställda och runt 250 frivilligarbetande.

Så arbetar Plan

Plans utvecklingsarbete utgår från FN:s barnkonvention och alla barns rätt att överleva, utvecklas och delta. Plan fokuserar på att angripa orsakerna till barns och ungas fattigdom, och att motverka att deras rättigheter kränks. Det gör vi genom att öka tillgången till hälsovård, utbildning och en trygg närmiljö samt genom att kämpa mot diskriminering och övergrepp. Fokus ligger på att nå människor som lever i de mest utsatta av områden eller i de mest marginaliserade grupperna i samhället. Valet av länder och områden görs utifrån fattigdomsindikatorer för hälsa, hygien, utbildning, dödlighet och inkomstfördelning.

När vi inleder ett samarbete i ett område, börjar vi med att ta reda på vad både barn och vuxna vill förbättra – alla projekt sker på initiativ av lokalbefolkningen. Gemensamt upprättas en långsiktig utvecklingsplan, och därefter bedrivs utvecklingsarbetet lokalt med rådgivning samt med materiellt, tekniskt och finansiellt stöd från Plan. Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i såväl planering som genomförande och utvärdering av utvecklingsarbetet. Slutmålet är att lokalbefolkningen ska driva arbetet vidare på egen hand. När det målet är nått kan Plan fasa ut sin verksamhet i området och flytta sina resurser till platser där behoven är större.

Vi arbetar även tillsammans med lokala samarbetspartners, biståndsorganisationer samt med myndigheter och regeringar i programländerna.

Plan och barnkonventionen

Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar. Fattigdom är också att sakna rättigheter och att inte kunna påverka sin framtid. Vi anser att det är minst lika viktigt att stå upp för barns rättigheter som att till exempel bygga skolor eller utbilda lärare, och vårt verktyg i arbetet mot kränkningar av barns rättigheter är FN:s barnkonvention.

Barnkonventionen säger att barn har särskilda rättigheter och att staterna har ansvar för att dessa efterlevs. Men eftersom många länder skulle kunna göra mycket mer för att försvara barnens rättigheter, vill Plan stärka barns – och vuxnas – möjligheter att själva kunna påverka beslutsfattare och

1 FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) 

(5)

utvecklingen där de bor. Om barn får större inflytande i samhället läggs grunden för ökad demokrati och minskad fattigdom.

Fadder i Plan

Majoriteten av Plan Sveriges intäkter kommer från våra faddrar. Faddrarnas pengar går inte direkt till barnet utan till barnets närområde, så att många barn kan ta del av det utvecklingsarbete som lokalbefolkningen driver tillsammans med Plan. Som fadder får du möjlighet att genom brevväxling med fadderbarnet upptäcka en ny värld och dela med dig av din egen. Fadderskapet kan på så vis bidra till att öka förståelsen mellan olika kulturer.

Man kan även vara fadder till ett projekt. Då har du inte kontakt med någon enskild person, utan stödjer Plans utvecklingsarbete i ett specifikt område eller i ett specifikt projekt. Du får återrapporter en gång om året och kan även följa utvecklingen via vår hemsida. I dag har Plan Sverige projektfadderskapen Flickafadder, Katastroffadder, Skolfadder och e-byfadder som är ett internetbaserat fadderskap där man följer utvecklingen i en colombiansk by direkt via nätet.

Faddergalan

Plan Sverige genomför tillsammans med TV4 den årligen återkommande tv-satsningen Faddergalan i syfte att värva nya faddrar. Erfarenheten visar att det är den mest kostnadseffektiva insamlingsformen för Plan Sverige. Genom Faddergalan vill vi sätta fokus på det långsiktiga utvecklingsarbetet som sällan får medial uppmärksamhet. Galan ger oss också en unik möjlighet att skapa ökad kunskap och förståelse om andra kulturer.

Korta fakta

 Plan är en religiöst och politiskt obunden barnrättsorganisation.

 Plans arbete utgår från FN:s barnkonvention.

 Plan Sverige har 90-konto och granskas av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) .

 Plan Sverige samlade in över 200 miljoner kronor under verksamhetsåret 2008.

 Sedan 1997 har Plan Sverige samlat in 1,5 miljarder kronor till insatser för barn och unga.

 Av våra insamlade medel för verksamhetsåret 2008 gick drygt 82 procent till ändamålet medan 17,8 procent gick till insamling och administration (SFI:s maxgräns för organisationer med 90- konto är 25 procent).

Läs mer på www.plansverige.org!

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :