SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Full text

(1)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 154

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 09.00-17.30

Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s)

Mats Granlund (s) Ulla Lundberg (s) Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c)

Jerry M Johansson (c) , ej § 110

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö, ej § 106 och § 110 Daniel Risberg, bygginspektör

Annika Lidström, miljöinspektör

Tora Landgren, planingenjör § 95-§ 96 § 109-113

Åsa Andersson, miljöinspektör

Hans-Eric Jonsson, räddningschef § 97-98 och §106 Majvor Sellbom, sekreterare

Justerare Jerry M Johansson

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2013-12-02 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 95-113

Ordförande Anders Harr

Justerare Jerry M Johansson (§ 95-109, § 111-113) Ulla Lundberg (§ 110)

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2013-11-27

Datum då anslaget 2013-12-02 Datum då anslaget 2013-12-25

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 155

Ärendeförteckning Mbhn § 95 Information

Mbhn § 96 Dnr 2013-692 214

Yttrande – upprättande av ny detaljplan för Reparatören 1 - Teckans kiosk

Mbhn § 97 Dnr 2013-704 170

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2014-2016

Mbhn § 98 Dnr 2013-686 511

Lokal trafikföreskrift om stopplikt på Järnvägsgatan

Mbhn § 99 Dnr 2013-707 400

Redovisning av kundundersökning inom livsmedelstillsynens verksamhetsområde

Mbhn § 100 Dnr 2013-707 400

Redovisning av kundundersökning inom miljötillsynens verksamhetsområde

Mbhn § 101 Dnr 2011-485 436

Föreläggande att följa villkor i tillstånd samt inkomma med kompletteringar av miljörapport – xxx

Mbhn § 102 Dnr 2013-706 400

Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde 2014

Mbhn § 103 Dnr 2013-203 407

xxx

Mbhn § 104 Dnr 2013-682 231

Bygglov för nybyggnad av carport – Plåtslagaren 3

Mbhn § 105 Dnr 2013-702 237

Skyltlov för skyltpelare – Arvidsjaur 6:11

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 156

Ärendeförteckning forts.

Mbhn § 106 Dnr 2013-250 231

Förlängning av tidsbegränsat lov - Kråkan 3

Mbhn § 107 Dnr 2013-710 237

Skyltlov för skyltpelare och fasadskyltar – Arvidsjaur 6:12 och Arvidsjaur 6:2

Mbhn § 108 Dnr 2013-718 245

Samråd om klyvning av fastighet – Hålberg 8:19

Mbhn § 109 Dnr 2013-072 400

Yttrande angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis och stall i Arvidsjaurs samhälle

Mbhn § 110 Dnr 2013-597 214

Detaljplan för del av Yrkesskolan 1 – Sandbacka

Mbhn § 111 Dnr 2013-708 006

Sammanträdesplan 2014

Mbhn § 112 Dnr 2013-709 012

Uppföljnings och rapporteringsplan för mijö-, bygg- och hälsoskydds- nämndens verksamhet 2014

Mbhn § 113

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 157

Tema och information

Mbhn § 95

Modernismens arkitektur i Arvidsjaur

År 2008 gjordes en inventering av modernismens bebyggelse i Norrbotten och i Arvidsjaur. Inventeringen utmynnade i en länsstyrelserapport med namnet ”Modernismen i vardagen”.

Som en följd av detta har kommunen blivit erbjuden en fortsättning i detta ämne i form av en samtalsföreläsning under ledning av byggnadsantikvarie Bertil Thelin och samtalsledare Keith Silverbring.

Föreläsningen sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten i samarbete med kommunen. Syftet är att förmedla kunskap och sprida information om värden i bebyggelsen från 1940-1970 talet och för att belysa miljömålet

”En god bebyggd miljö”.

Önskvärt är att det kan tas fram ett stödmaterial med rekommendationer som kommunen kan använda när byggnader ska åtgärdas så att värdena i den moderna bebyggelsen bevaras.

Föreläsningen hölls som ett tema vid nämndens sammanträde och övriga som medverkande var tjänstemän från kommunen, representanter för bostadsrättsföreningar och kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott.

Förvaltningschefens rapport

 Möte med allmänheten om Reivo som Nationalpark.

 Länsstyrelsens synpunkter på kommunens Översiktsplan (LIS plan)

 Sanering av f.d. Lidströms Trä i Moskosel klar.

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 158

Yttrande – upprättande av ny detaljplan för Reparatören 1 Teckans kiosk

Exp:

Planingenjör

Mbhn § 96 Dnr 2013-692 214

Ägaren till Reparatören 1 har för avsikt att göra en tillbyggnad av fastigheten Reparatören 1 (Teckans kiosk). Tillbyggnaden medför en avvikelse från gällande detaljplan, 25-ARS-10 som inte kan godtas (cirka 80%). Ägaren har mot bakgrund av detta inkommit med en förfrågan om upprättande av en ny detaljplan.

Ägaren önskar utöka sin byggrätt så att det är möjligt att uppföra en till- byggnad till den befintliga verksamheten. Detaljplanen som skall upp- rättas bör på den angivna fastigheten få beteckningen centrum/bostäder.

Detta medför att verksamhet så som restaurang, kontor och handel kan bedrivas inom planområdet. Bedömning i dagsläget är att upprättandet kan ske med ett enkelt planförfarande. Detta kan dock komma att ändras under planprocessens gång.

För att utbyggnad skall kunna ske behöver en detaljplan upprättas. Ur ett långsiktigt perspektiv vore det lämpligt att upprätta en ny detaljplan som ger expansions- och förändringsmöjligheter för framtida verksamhet.

Planingenjören har 2013-10-31 upprättat tjänsteskrivelse i ärendet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Nämnden ställer sej positiv till upprättande av en ny detaljplan för Reparatören 1.

2. Planingenjören får i uppdrag att påbörja planarbetet i samråd med sakägaren.

3. Planingenjören får i uppdrag att i samarbete med sakägare och plankonsult upprätta en behovsbedömning.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 159

Tillsynsplan för räddnings- tjänsten 2014-2016

Exp:

Hans-Eric Jonsson Länsstyrelsen

Mbhn § 97 Dnr 2013-704 170

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall kommunen utöva tillsyn över lagens efterlevnad inom kommunens område.

Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet är skäligt på de byggnader och anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt att stärka den enskildes ansvar för att skydda sig och andra, sin egendom och miljön.

Det är upp till varje kommun att utifrån riskbild, politisk styrning m.m.

planera var tillsyn skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas.

Miljö,- bygg och hälsoskyddsnämnden ska årligen, besluta om en tillsynsinriktning. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska händelser, av allmänheten påtalade problem samt förelägganden.

Räddningschefen har upprättat förslag till tillsynsplan för räddningstjänsten 2014-2016.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2014 – 2016 antas.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 160

Lokal trafikföreskrift om stopplikt på Järnvägsgatan

Mbhn § 98 Dnr 2013-686 511

Trafiksituationen i korsningen Järnvägsgatan - Västlundavägen är inte bra.

Västlundavägen är huvudled och från den korsande Järnvägsgatan är det lämna företräde från bägge håll. Trots att sikten är god och skyltningen väl synlig inträffar det ofta tillbud i korsningen. Ett flertal arbetsplatser är lokaliserade till Norrlands Dragoner (f.d. K4). Ombyggnaden av Storgatan har medfört att den tunga trafiken väljer Järnvägsgatan i allt större utsträck- ning än tidigare. Gatuenheten, polisen och allmänheten har påtalat att tillbud och olyckor är frekventa i denna korsning.

Mot bakgrund av detta har ett förslag upprättats vilket innebär att ”lämna företräde” i korsningen ska ersättas med ”stopplikt”. Beslutet är en lokal trafikföreskrift. Gatuenheten, Räddning, Polisen och LOTS gruppen har ställt sej positiv till åtgärden.

För att förbättra trafiksituationen längs Järnvägsgatan på sikt finns det även ett förslag om att bygga en cirkulationsplats (rondell) i denna korsning och även i korsningen Järnvägsgatan – Skillnadsgatan. Kommunen har sökt 50 % i statsbidrag. Under förutsättning att kommunen får statsbidrag och att kommunfullmäktige anvisar resterande medel kan cirkulationsplatserna komma att byggas sommaren 2014.

Arbetsutskottet har 2013-11-13 upprättat förslag till beslut vilket innebär att stopplikt i korsningen Järnvägsgatan - Västlundavägen införs.

Under överläggingen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden yrkar Anders Harr (s) bifall till arbetsutskottets förslag.

Martin Nilsson (c) yrkar avslag på förslaget att införa stopplikt då han anser att man bör invänta byggandet av cirkulationsplatser längs Järnvägsgatan istället.

forts.

Utdragsbestyrkande

(8)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 161

Exp:

LTF Gatuenheten Polisen

Räddningstjänsten

forts. mbhn § 98 Dnr 2013-686 511

Två yrkanden föreligger. Ordföranden framställer proposition på yrkandena varefter ha förklarar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Anders Harrs yrkande. Votering begäres ej.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om stopplikt på Järnvägsgatan, nummer 2505:2013:005 antas.

_____

Martin Nilsson (c) reserverar sej mot beslutet till förmån för eget förslag.

Utdragsbestyrkande

(9)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 162

Redovisning av kund- undersökning inom livsmedelstillsynens verksamhetsområde

Exp:

Kommunfullmäktige Heikki Kairento

Mbhn § 99 Dnr 2013-707 400

Enligt fastställda mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska det genomföras en kundundersökning inom livsmedelstillsynens verksamhets- område vartannat år. Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,0 på en femgradig skala.

Miljö- och byggenheten har under hösten 2013 genomfört en kund- undersökning bland verksamhetsutövare inom livsmedelsområdet. Syftet är att få en bild av hur livsmedelskontroll, nyregistreringar, information m.m. fungerar sett ur verksamhetsutövarnas synvinkel de senaste 12 månaderna.

En enkät har skickats ut till livsmedelsföretag som miljö- och byggenheten haft kontakt med de senaste 12 månaderna (september 2012 - september 2013) vid livsmedelskontroll och registreringar. Totalt har 56 enkäter skickats ut och 23 svar inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 41 % .

Medelvärdet på enkäten är 4,1 jämfört med 2011 års enkät som låg på 3,8.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 1. Redovisningen godkänns.

2. Redovisningen föranleder inte några förslag till särskilda åtgärder från nämnden mot bakgrund av att sammanställningen av inkomna

enkätsvar visar på att verksamhetsutövare inom livsmedelsområdet i huvudsak är nöjda med den verksamhet som bedrivs.

3. Kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som

redovisning av nämndens övergripande mål inom livsmedelstillsynens verksamhetsområde.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 163

Redovisning av kund- undersökning inom miljötillsynens verksam- hetsområde

Exp:

Kommunfullmäktige Heikki Kairento

Mbhn § 100 Dnr 2013-707 400

Enligt fastställda mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska det genomföras en kundundersökning inom miljötillsynens verksamhets- område. Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,0 på en femgradig skala.

Miljö- och byggenheten har under hösten 2013 genomfört en kund- undersökning bland verksamhetsutövare inom miljötillsynens område.

Syftet med undersökningen är att sammanställa en bild av hur tillsyn, information och anvisningar fungerar sett ut verksamhetsutövarnas synvinkel.

Enkäten har skickats till företag som miljö- och byggenheten utövar miljötillsyn på och som betalar årlig miljötillsynsavgift. Totalt har 25 enkäter skickats ut och 19 svar inkommit, vilket motsvarar en svars- frekvens på 76 %.

Medelvärdet på enkäten är 4,1 jämfört med 2011 års enkät som låg på 3,9.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 1. Redovisningen godkänns.

2. Redovisningen föranleder inte några förslag till särskilda åtgärder från nämnden mot bakgrund av att sammanställningen av inkomna

enkätsvar visar på att verksamhetsutövare inom miljötillsynens område i huvudsak är nöjda med den verksamhet som bedrivs.

3. Kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål inom miljötillsynens verksamhetsområde.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 164

Föreläggande attfölja villkor i tillstånd samt inkomma med

kompletteringar av miljörapport – xxx

Mbhn § 101 Dnr 2011-485 436

Ärendet gäller föreläggande att åtgärda gränsmarkeringar och bestående vattensamlingar för täktverksamheten inom del av fastigheten xxx i

Arvidsjaurs kommun samt inkomma med kompletteringar av miljörapporten för verksamhetsåret 2012.

Länsstyrelsen gav 2011-07-07 (dnr 551-3560-11, dossiernr. 25050090) xxx tillstånd till täkt inom rubricerad fastighet. Tillståndet går ut 2016-09-30.

Tillståndet är förenat med 9 villkor. Vid Miljö- och byggenhetens inspektioner 2011-08-30, 2012-10-15 och 2013-10-03 framkom bl.a. att markeringarna av brytings- och verksamhetsområdet saknas samt att bestående vattensamlingar finns. Villkor 2 och 5 i tillståndet för matjordstäkten följdes därigenom inte.

Efter den första inspektionen skickades en inspektionsrapport över

avvikelserna till företaget den 2 sep 2011. Vid den uppföljande kontrollen 2012-10-15 framkom att avvikelserna kvarstår. Ett föreläggande utfärdades till företaget 2012-11-01. Av föreläggandet framgår att avvikelserna skulle vara åtgärdade 2013-06-30. Vid den uppföljande kontrollen 2013-10-03 framkom att avvikelserna kvarstår.

Företaget inkom med miljörapport för verksamhetsåret 2012 i tid, dock är redovisningen i den ofullständig. Kompletteringar har begärts muntligt och via den e-post adress som angivits i miljörapporteringsportalen.

Kompletteringar har ännu inte inkommit. Företaget har erhållit en kopia av ett annat företags miljörapport för att se hur redovisningen kan göras.

Företaget har beretts möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Inga särskilda synpunkter har inkommit.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medöra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap 3

§ Miljöbalken).

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 165

forts. mbhn § 101 Dnr 2011-485 436

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken efterlevs. (26 kap 9 § Miljö- balken)

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. (26 kap 21 § Miljöbalken).

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § Miljöbalken).

I 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport framgår vad en miljörapport ska innehålla.

Motivering

I Länsstyrelsens beslut 2011-07-07 om tillstånd för matjordstäkt inom del av fastigheten xxx framgår det klart och tydligt vilka villkor som gäller för täktverksamheten.

Av försiktighetsprincipen 2 kap 3 § Miljöbalken framgår att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och miljön, medför en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra en störning. Företaget är skyldigt att följa de villkor som föreskrivits i samband med att tillståndet för täktverksamheten erhållits.

Miljörapporterna har flera syften bl.a. att företagen ska redovisa hur de efterlever villkoren för verksamheten och därigenom stärka den egna kontrollen, att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen och att ge underlag för internationell rapportering. Naturvårdsverket ansvarar för internationella rapporteringar inom miljöområdet. Uppgifter till dessa rapporteringar hämtas bland annat från miljörapporterna.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 166

forts. mbhn § 101 Dnr 2011-485 436

Vid upprepade tillfällen har xxx, visat prov på bristande efterlevnad av lagstiftningen. Företaget har inte vidtagit tillräcklig rättelse på uppmaning från tillsynsmyndigheten och det kan därför antas att företaget, inte självmant kommer att rätta till bristerna. Vid bristande efterlevnad skall tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen.

Mot bakgrund av ovanstående anser miljö- och byggenheten att det är motiverat och angeläget att meddela ett föreläggande förenat med vite.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Xxx föreläggs med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken att vid vite av 15 000 kronor senast den 30 juni 2014 ha vidtagit följande åtgärder avseende täktverksamheten på fastigheten xxx :

- Markera verksamhets- och brytningsområdet i varje hörn och brytpunkt med förankrade gränspålar vilka ska vara färgmarkerade i toppen i enlighet med villkor 2 i tillståndet,

- Åtgärda de bestående vattenansamlingarna inom brytningsområdet som inte får förekomma enligt villkor 5 i tillståndet. Endast rena jordmassor får användas vid återställningen som ska utföras så att vegetationsetablering är möjlig.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 167

forts. mbhn § 101 Dnr 2011-485 436

xxx föreläggs med stöd av 26 kap.14, 20 och 21 §§ miljöbalken och med hänvisning till 4 § Naturvårdverkets föreskrifter om miljörapport att vid vid vite av 5 000 kronor senast 30 dagar efter delgivning redovisa följande uppgifter för täktverksamheten på fastigheten xxx till Svenska

Miljörapporteringsportalen, SMP:

1. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

2. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 §

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

4. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

5. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på

verksamhetens omfattning. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om faktisk produktion enligt vad som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter och redovisa dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

6. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

7. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:1410, SNFS 1994:211, NFS 2001:1112, NFS 2002:2613 och NFS 2002:2814.

8. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 168

forts. mbhn § 101 Dnr 2011-485 436

9. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.

10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

11. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.

12. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa.

14. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och

omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 169

Verksamhetsplan och behovsutredning för miljö- balkens verksamhets- område 2014

Exp

Heikki Kairento

Mbhn § 102 Dnr 2013-706 400

Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhetsområde har upprättats. Verksamhetsplanen grundar sig på miljö- och byggenhetens behovsutredning som är ett levande dokument. Nya tillsynsobjekt tillförs behovsutredningen när dessa anmäls eller på annat sätt blir kända.

Tidsåtgången för olika tillsynsobjekt i behovsutredningen bygger på

Sveriges Kommuner och Landstings underlag (SKL) ”Taxa utifrån risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – beräkning av tillsynsbehov och tillsynsavgifter” där bedömningar har gjorts hur lång tid tillsyn tar för olika typer av objekt.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Verksamhetsplan och behovsutredning för miljöbalkens verksamhets- område 2014 godkänns.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 170

Bygglov för nybyggnad av carport – Plåtslagaren 3

Mbhn § 103 Dnr 2013-682 231

xxx Arvidsjaur ansöker om bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten Plåtslagaren 3. Den nya carporten ska ersätta ett befintligt garage. Storleken på det befintliga garaget uppgår till cirka 24 m² och storleken på carporten uppgår till 55 m².

Den totala byggytan kommer att uppgå till 219 m² vilket är en avvikelse på 19 m² (9,5 %) från gällande detaljplan.

Ett skärmtak får uppföras utan bygglov (sammanlagt max 15m²) över entré, altan eller balkong. Då befintligt skärmtak över altan bredvid inglasningen uppgår till 13 m² (3,9m*3,3m) och därmed är bygglovsbefriat så räknas ej denna yta in i den totala byggytan. Ytterliggare skärmtak får endast uppföras bygglovsbefriat till en yta av max 2 m².

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P77/23. Marken ska användas till bostadsändamål. Byggrätten uppgår till totalt 200 m².

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av Lagbasen 10, Lagbasen 11, Lagbasen 12, Lagbasen 13, Plåtslagaren 1, Plåtslagaren 2, samt Plåtslagaren 4 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut

Åtgärden anses utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 171

Exp:

Sökande

forts. mbhn § 104 Dnr 2013-682 231

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs

2. Åtgärden får påbörjas.

3. Utstakning krävs inte i detta ärende.

4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked:

 Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov Byggnadsverket få tas i bruk utan att slutbesked lämnats.

Avgiften för bygglovet är 7 395 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Upplysningar

Anmälan skall göras till Miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Innan rivning av befintligt garage kan ska krävs ett rivningslov.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda samt kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Bilaga 1 – Hur man överklagar

Bilaga 2 – Ritningar och kontrollplan som ingår i beslutet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 172

Skyltlov för skyltpelare – Arvidsjaur 6:11

Exp:

Sökande

Mbhn § 104 Dnr 2013-702 237A

Exclusive Car Events AB, Fraktgatan 2, 936 31 Boliden ansöker om skyltlov för uppsättande av en belyst skyltpelare på fastigheten Arvidsjaur 6:11. Skyltpelaren kommer att placeras vid Medborgarhuset i korsningen Storgatan - Östra Skolgatan.

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-ARS-12. Av detaljplanen framgår att markområdet ska användas till gatuplantering, allmän plats.

Enligt Arvidsjaurs kommuns lokala ordningsföreskrifter jämställs Medborgarhuset och dess parkering även med offenlig plats.

Efter miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-13 har sökanden återkallat ansökan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut Ärendet avförs från vidare handläggning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 173

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov - Kråkan 3

Mbhn § 105 Dnr 2013-250 231

Arvidsjaurs Kommun, 933 81 Arvidsjaur ansöker om förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till boende på fastigheten Kråkan 3.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2013-05-15 § 42 att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning t.o.m. 2013-12-31.

Arvidsjaurs kommun ansöker nu om förlängning av detta bygglov t.o.m.

2014-12-31.

Förutsättningar

För fastigheten gäller detaljplan 25-ARS-46 och anger kvartersmark för allmänt ändamål.

Yttranden

Räddningschef, Hans-Eric Jonsson har yttrat sig muntligt i ärendet vid nämndens sammanträde 2013-11-27 och tillstyrker en förlängning av det tidsbegränsade lovet.

Skäl till beslut

Tiden för ett tidsbegränsat lov kan förlängas på den sökandes begäran med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får ej överstiga tio år.

Åtgärden är tillfällig och ska pågå under en begränsad tid tills nya lokaler har hittats för denna verksamhet. Åtgärden utgör inte en väsentlig olägenhet eller olycksrisk för omgivningen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(21)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 174

Exp:

Sökande

forts. mbhn § 106 Dnr 2013-250 231

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § PBL.

Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med 2014-12-31.

Avgiften för bygglovet är 6 270 kr (i enlighet medtaxa fastställad av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Upplysningar

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga tio år. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid gått ut.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda samt kungörs i Post- och inrikes tidningar.

_____

Bilaga 1 – Hur man överklagar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 175

Skyltlov för skyltpelare och fasadskyltar – Arvidsjaur 6:12 och Arvidsjaur 6: 2

Mbhn § 106 Dnr 2013-710 232

Exclusive Car Events AB, Fraktgatan 2, 936 31 Boliden ansöker om skyltlov för uppsättande av en belyst skyltpelare på fastigheten Arvidsjaur 6:12.

Exclusive Car Events AB ansöker även om att få sätta upp fasadskyltar på fastigheten Arvidsjaur 6:2. Fasadskyltarna kommer att placeras vid entrérna på de tre byggnaderna.

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 2505-P13/16. Skyltpelaren avses att placeras på mark som ej får bebyggas samt mark som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (u) enligt detaljplanen.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av Gökungen1, Gökungen 2 samt Gökungen 3 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut

Åtgärden anses utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.

Marken anses vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar trots att skyltpelaren placeras inom området. Detta med hänsyn till skyltens ringa storlek.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 176

Exp:

Sökande

forts. mbhn § 107 Dnr 2013-710 232

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs

2. Åtgärden får påbörjas.

3. Utstakning krävs inte i detta ärende.

4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked:

 Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov Byggnadsverket få tas i bruk utan att slutbesked lämnats.

Avgiften för bygglovet är 3 778 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Upplysningar

OBS! Innan arbetet påbörjas ska sökanden kontrollera var eventuella ledningar går för att undvika att gräva av eller skada dessa.

Anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft

(enligt 9 kap. 43 § PBL). Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda samt kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Bilaga 1 – Hur man överklagar

Bilaga 2 – Ritningar och kontrollplan som ingår i beslutet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 177

Samråd om klyvning av fastighet – Hålberg 8:19

Exp:

Lantmäteriet Piteå

Mbhn § 107 Dnr 2013-718 245

Lantmäterimyndigheten, Box 714, 941 28 Piteå har lämnat in en begäran om samråd enligt 4 kap 25 § fastighetsbildningslagen avseende klyvning av fastigheten Hålberg 8:19 för fritidsbostadsändamål.

För området gäller bestämmelser om strandskydd. Området omfattas inte av någon detaljplan.

Begäran om yttrande gäller frågan om klyvningen motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen samt motverkar 3 kap 3 § fastighetsbildningslagen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot klyvning av fastigheten Hålberg 8:19 ur ett strandskyddsperspektiv då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.

I fastighetsbildningslagens 3 kap. 1 § står följande; ”Om en fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp”. Fastigheterna kommer i detta fall att bli små till ytan efter klyvning vilket kan medföra problem med att i framtiden anlägga vatten och avlopp.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(25)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 178

Yttrande angående förutsättningar att etablera en verksamhet med hunddagis och stall i Arvidsjaurs samhälle

Exp:

Emelie Nilsson Planingenjör

Mbhn § 108 Dnr 2013-072 400

Stefan Lundström och Emelie Nilsson lämnade 2013-01-15 in en förfrågan om förutsättningarna att starta en verksamhet med hunddagis/pensionat och stall på olika fastigheter i Arvidsjaurs samhälle. Miljö-, bygg- och

hälsoskyddsnämnden yttrade sej i ärendet 2013-02-06 § 16. Nämnden ställde sej då positiv till Arvidsjaur 9:54 (invid Skraveltjärnen) som ett lämpligt område men ansåg då att det bästa alternativet var i anslutning till befintlig stallverksamhet på fastigheten Lyckan 1:12. Alternativet

Arvidsjaur 9:54 (invid Skraveltjärnen) visade sej därefter inte vara möjligt och alternativet Lyckan 1:12 var ej intressant från sökandens sida.

En ny förfrågan inkom 2013-02-18. Som en följd av denna utredde planingenjören ärendet på nytt och tittade på ytterligare ett antal mark- områden. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden yttrade sej även i detta ärendet 2013-03-13 § 25.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-29 att sälja del av fastigheterna Arvidsjaur 6:2 och 9:1. Vid senare bygglovsprövning och miljöutredning framkom det att närliggande skoterled måste dras om. Ett antal ytterligare alternativa markområden har därefter utretts.

Planingenjören har 2013-11-11 upprättat tjänsteskrivelse i ärendet.

Önskemål är att nämnden mot bakgrund av den samlade redogörelsen av alla utredda alternativ till etablering yttrar sej i ärendet på nytt.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Mot bakgrund av den samlade redogörelsen anser nämnden att det bästa alternativet att etablera en verksamhet med hunddagis och stall är i anslutning till befintlig stallverksamhet på fastigheten Lyckan 1:12.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(26)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 179

Detaljplan för del av Yrkesskolan 1 – Sandbacka

Exp:

Planingenjör

Mbhn § 109 Dnr 2013-597 245

Förslag till detaljplan för del av Yrkesskolan 1 har upprättats. Planens syfte är att möjliggöra byggande av en reservoljepanna.

Planområdet utgörs av fastigheten Yrkesskolan 1 och omfattar 350 m².

En ny byggnad på 55 m² ska inrymma oljepanna med därtill hörande

utrustning. I anslutning till byggnaden kommer även en skorsten på 12 meter och en oljecistern på 50 m² att uppföras.

Planområdet ligger i sydöstra delen av samhället väster om

Sandbackaskolan. Planområdet angränsar i norr mot ett skogsparti med promenadstråk kring Nyborgstjärnen. I söder av området går Villavägen och i väster Järnvägsgatan.

Planen handläggs med normalt planförfarande.

Samrådshandlingar har upprättats 2013-11-13.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Förslag till detaljplan för del av Yrkesskolan 1 – Sandbacka godkänns som underlag för samråd.

2. Den ändrade markanvändningen i detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

_____

På grund av jäv deltar inte Jerry M Johansson (c) i handläggning eller beslut i detta ärende.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(27)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 180

Sammanträdesplan 2014

Exp till:

Berörda på miljö, bygg, räddning och trafik Ledamöter

Mbhn § 110 Dnr 2013-708 006

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till sammanträdesplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år 2014.

Utskott, kl. 13.00 Nämnd, kl. 11.00 (tema kl. 10.00-11.00 ca)

- 29 januari- onsdag 19 februari - onsdag 5 mars - onsdag

6 maj - tisdag 21 maj - onsdag

- 10 juni - tisdag

27 augusti - onsdag 17 september - onsdag

12 november - onsdag 26 november - onsdag Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesplan för 2014 antas.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(28)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 181

Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Exp till:

Berörda på miljö, bygg, räddning och trafik

Mbhn § 111 Dnr 2013-709 012

Förslag föreligger att fastställa en uppföljnings och rapporteringsplan inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde med avseende på bland annat verksamhetsmål, inriktningsmål samt tillsynsverksamhet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nedanstående uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 antas.

Sammanträden Rapportering / uppföljning

29 januari Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Intern kontrollplan 2014

5 mars Bokslut 2013 och utvärdering av mål Systematiskt arbetsmiljöarbete Investeringsbudget räddning Översyn av mål

Årsberättelse sotningsverksamhet

21 maj Delårsbokslut 2014-04-30 och utvärdering av mål Nyckeltal och täckningsgrader

10 juni

17 september Delårsbokslut 2014-08-31 och utvärdering av mål Internbudget 2015

Revidering av taxor till kf Kundundersökning bygglov

26 november Kundundersökning - miljötillsyn och livsmedel Uppföljnings och rapporteringsplan 2015 Sammanträdesplan 2015

Tillsynsplan och kontrollplan samt behovsutredning för miljö

Tillsynsplan för räddningstjänsten Indexuppräkning av taxor

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(29)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-11-27 182

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 112

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2013-09-12 – 2013-11-18 §§ 351-456 II Meddelandeärenden

* Rapport – Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2013 – skadedjurs- kontroll (./.).

* Anteckningar från LOTS gruppens sammanträde 2013-10-07 (./.)

* Yttrande angående skriftligt samråd rörande tillståndsprövning enligt miljöbalken av Arvidsjaurs övnings- och skjutfält – 2013-11-06. (./.) III Övrigt / Information

Remiss – förutsättningar att utöka den tillåtna storleken för bygglovsbefriade friggebodar.

Kompetensutveckling/kurser -

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i detta protokoll godkänns.

2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(30)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-2014

Sammanträde: 2013-11-27

Ordinarie ledamöter:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1

2 Ulla Lundberg 1

3 Bernt Vikström 1

4 Mats Granlund 1

5 Håkan Sandgren 1

6 Martin Nilsson 1

7 Jerry M Johansson 1

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Iren Ögren -

2 Ruschadaporn Lindmark -

3 Susanne Lindberg -

4 Erik Johansson -

5 Leif Enberg -

6 Kristina Lundberg -

7 Sture Johansson -

SUMMA

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :