Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Full text

(1)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 70

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-18.00

Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Mats Granlund (s), ej § 66 Henrik Johansson (s), tjg ers.

Per-Anders Brännström (s), tjg ers.

Tommy Grundström (v) ej § 66 Martin Nilsson (c) ej § 66

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö, ej § 63 Hans-Eric Jonsson, räddningschef, ej § 66 Majvor Sellbom, sekreterare

Cajsa Norman, miljöinspektör Sara Lindgren, byggnadsinspektör Annika Hedman, miljöinspektör

Justerare Tommy Grundström

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2009-06-22 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 54-70

Ordförande Anders Harr

Justerare Tommy Grundström

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2009-06-17

Datum då anslaget 2009-06-22 Datum då anslaget 2009-07-14

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

Ärendeförteckning Mbhn § 54 Information

Mbhn § 55 Dnr 247/2009 234

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus – Norrmalm 1:1

Mbhn § 56 Dnr 249/2009 231

Bygglov för tillbyggnad av garage/carport – Spindeln 6

Mbhn § 57 Dnr 250/2009 231

Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd och tak över uteplats – Baklastaren 1

Mbhn § 58 Dnr 230/2009 511

Lokal trafikföreskrift om hastighet på Sten Laestadiusväg

Mbhn § 59 Dnr 129/2009 432

Yttrande över genomförande av EU:s vattendirektiv– Vattenmyndigheten

Mbhn § 60 Dnr 299/2007 512

Räddningstjänstens lokal och utryckningsväg

Mbhn § 61 Dnr 275/2009 234

Marklov för trädfällning i Nyborstjärnsparken Arvidsjaur 6:48

Mbhn § 62 Dnr 276/2009 431

Yttrande över ansökan om vattenverksamhet – Lilla Tallberg 1:3

Mbhn § 63 Dnr 281/2009 431

Yttrande över ansökan om vattenverksamhet och anläggning av pir – Arvidsjaur 6:3

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 72

Ärendeförteckning forts.

Mbhn § 64 Dnr 283/2009 231

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus – Vaksliden 2:6

Mbhn § 65 Dnr 282/2009 234

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Allmänningsskogen S:1

Mbhn § 66 Dnr 278/2009 402

Utvärdering av samverkansavtal inom räddningstjänsten

Mbhn § 67 Dnr 279/2009 041

Konsekvenser av föreslagen driftbudgetram för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 2010

Mbhn § 68 Dnr 292/2009 231

Bygglov för tillbyggnad av förråd – Målaren 7

Mbhn § 69 Dnr 37/2009 049

Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar 2009

Mbhn § 70

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Information

Mbhn § 54

Information om vindkraft

Per Lidström, projektanställd vindkraftsplanerare, informerar om arbetet med den pågående vindkraftsutredningen i Arvidsjaurs kommun.

Vindkraften kommer att vara en del i den nya reviderade översiktsplanen för Arvidsjaurs kommun som kommer att antas av kommunfullmäktige under år 2010.

Information om ny strandskyddslagstiftning

Sara Lindgren informerar om den nya strandskyddslagstiftningen som träder i kraft fr.o.m. 2009-07-01.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om:

• Förslag till ny plan- och bygglag fr.o.m. 2010-03-01.

• Storgatans ombyggnad.

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 74

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus – Norrmalm 1:1

Exp:

Sökanden Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Mbhn § 55 Dnr 247/2009 234

Helena Lindmark, Domängatan 17 A 933 99 Arvidsjaur ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus på en tilltänkt avstyckning av fastigheten Norrmalm 1:1 i Arvidsjaurs kommun.

Platsen utgör en s.k. lucktomt som enligt Miljöbalkens särskilda skäl kan anses ha förlorat sin betydelse för allmänheten och det rörliga friluftslivet.

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sej. Ingen erinran har inkommit.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus

att med stöd av 7 kap 18 § Miljöbalken medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för fastigheten då den kan anses som en

”lucktomt” som förlorat sin betydelse för allmänheten och det rörliga friluftslivet och att det kommer att finnas en passage kvar mellan denna fastighet och närliggande fastighet

att påverkan på djur- och växtliv bedöms som ringa

att uppmärksamma sökanden på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av att Statens Naturvårdsverk har besvärsrätt.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Bygglov för tillbyggnad av garage/carport –

Spindeln 6

Exp Sökanden

Mbhn § 56 Dnr 249/2009 2314

Marcus Eriksson, Smedsvägen 1 933 32 Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage/carport på fastigheten Spindeln 6 i Arvidsjaurs samhälle.

För fastigheten gäller stadsplan antagen 1959. Den tänkta placeringen hamnar delvis på punktprickad mark enligt gällande detaljplan, d.v.s. mark som inte får bebyggas. Bygglov kan beviljas om åtgärden är att betrakta som mindre avvikelse.

Tillbyggnaden uppgår till 84,5 m2 varav ca 20 m2 hamnar på punktprickad mark.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov

att godkänna mindre avvikelse från detaljplan.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 76

Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd och tak över uteplats – Baklastaren 1

Exp Sökanden

Mbhn § 57 Dnr 250/2009 2314

Thomas Vennberg, Borrgatan 29, 933 34 Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd samt tak över uteplats på fastigheten Baklastaren 1 i Arvidsjaurs samhälle.

För fastigheten gäller detaljplan antagen 1978. I planen anges att bebyggelse ej får uppta större yta än 200 m2.

Det tänkta garaget/förrådet hamnar delvis på punktprickad mark enligt gällande detaljplan, d.v.s. mark som ej får bebyggas. Bygglov kan beviljas om åtgärden är att betrakta som mindre avvikelse.

Tillbyggnaden av garaget/förrådet uppgår till 42 m2 varav 31 m2 hamnar på punktprickad mark. Tillbyggnaden av tak över uteplats uppgår till 24 m2. Med tillbyggnaden uppgår den totala byggnadsytan till 196 m2.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov

att godkänna mindre avvikelse från detaljplan.

att slänten mot gångpassagen skall anordnas på ett estetiskt tilltalande sätt.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

Lokal trafikföreskrift om hastighet på Sten

Laestadiusväg

Exp

Arvidsjaur Golfklubb Polisen

Gatuenheten

Mbhn § 58 Dnr 230/2009 511

Arvidsjaur Golfklubb har genom Björn Lundberg lämnat in en begäran om hastighetsnedsättning längs Sten Laestadiusväg i Arvidsjaurs samhälle.

Golfklubben påpekar att de bedriver verksamhet i huvudsak under maj till oktober månad. Kansli, garage samt förråd finns på östra sidan vägen och golfbanan finns på den västra sidan. Omfattande trafik med långsamtgående maskiner korsar Sten Laestadiusväg främst i höjd med infarten till renslakteriet. Hastigheten på vägsträckan är i dag 70 km/tim. Vägsträckan går i en vänsterböj innan korsningen till renslakteriet för att därefter övergå i en svacka vilket medför att sikten är nedsatt både för trafiken på vägen och för den trafik som ska korsa vägen. Ett antal incidenter har inträffat.

Golfklubben ansöker mot bakgrund av detta om nedsättning av hastigheten till 50 km/tim från väg 95 till Larstorpsvägens norra infart.

Miljö-, och byggenheten har begärt in yttrande från Polisen och gatuenheten. Samtliga anser att det är befogat med en nedsättning av hastigheten.

Under överläggningen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden yrkar Dick Holmström (s) att nämnden skall besluta att sänka hastigheten till 50 km/tim enligt Golfklubbens förslag från väg 95 till korsningen Larstorpsvägen vid Renslakteriet. Martin Nilsson (c) yrkar att hastigheten skall sänkas till 50 km/tim en längre sträcka, fr.o.m. väg 95 t.o.m. nuvarande nedsättning till 50 km/tim som börjar vid infarten till Ploggatan.

Två yrkanden föreligger. Ordföranden framställer proposition på yrkandena varefter miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutat i enlighet med Dick Holmströms förslag. Votering begäres ej.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att anta lokal trafikföreskrift om hastighet på Sten Laestadiusväg nr 2505:2009-7, i enlighet med bilaga till detta protokoll.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 2009-06-17 § 58

2505: 2009:7

Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet på Sten Laestadiusväg Beslutad den 17 juni 2009

Arvidsjaurs kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 15 och 3 § första stycket trafikförordningen med avvikelse från 3 kap 17 § trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Sten Laestadiusväg mellan korsningen Väg 95/Sten Laestadiusväg och 600 meter norr om samma väg /korsningen Larstorpsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2009.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

ANDERS HARR

Majvor Sellbom

(10)

Yttrande över genomförande av EU:s vattendirektiv–

Vattenmyndigheten

. / .

Exp:

Kommunstyrelsen

Mbhn § 59 Dnr 129/2009 432

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning och att den ska kungöras och sändas för brett samråd inom vattendistriktet.

Vattenförvaltningen som är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv har som mål att alla vatten ska uppnå god status senast år 2015. Förvaltningsplanen beskriver hela vattenförvaltningsarbetet.

Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet som ska uppfyllas.

Åtgärdsprogrammet anger vilka ytterligare åtgärder som behövs för att uppfylla miljökvalitetsnormerna och miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna.

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till yttrande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att avge yttrande i enlighet med bilaga till detta protokoll att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Bilaga till miljö-, bygg och hälsoskyddsnämndens protokoll 2009-06-17 § 59

Yttrande över Vattenmyndighetens samrådshandling, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för Bottenvikens vattendistrikt.

Vattenmyndigheten har i mars 2008 gett ut remissunderlaget vilket består av förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning.

Förvaltningsplanen ska gälla i sexårs cykler och den första cykeln blir alltså år 2010 till 2015.

Materialet är mycket omfattande, närmare 1600 sidor tillsammans. Alla vattenförekomster i Sverige har klassats till en viss status antingen genom mätningar och lokalkännedom eller via mer eller mindre säkra påverkansmodeller och expertbedömningar. I förslaget anges dessutom vilken ekologisk och kemisk status dessa vattenförekomster skall ha framledes. Målet är ”god vattenstatus” i alla vatten senast år 2015. Det finns dock möjlighet att skjuta på tidpunkten när kvalitetskraven ska vara uppnådda till senast 2027.

Mindre stränga kvalitetskrav får tillämpas under särskilda omständigheter.

Utgångspunkten är att bibehålla hög status där statusen är hög idag och att bibehålla eller uppnå god ekologisk status där statusen är god eller sämre än god samt att erhålla god kemisk status. Alltså ingen försämring av statusen.

Till exempel kan en vattenförekomst med viss status föreslås behålla nuvarande, eller få en högre status i framtiden. Detta innebär i praktiken att det kan bli begränsningar i verksamheter och

planläggning som kan påverka vattnet. I vissa fall innebär det att man måste vidta åtgärder som syftar till att höja en viss vattenförekomsts status eller skydd.

Då ju de föreslagna miljökvalitetsnormerna avses bli lagbundna innebär detta en hård styrning av den kommunala planeringen i all form av samhällsbyggnad.

De gjorda klassningarna av vattenförekomsterna är inte alltid kvalitetssäkrade utan kan vara behäftade med brister eller helt enkelt vara felaktiga vilket är fullt naturligt då det ju är ett oerhört stort antal vattenförekomster som det är frågan om.

Förslaget ger ingen klar bild över hur tillsynen ska utföras eller vem som ska ha ansvaret för

densamma. Inte heller kan man klart utläsa av förslaget vem som ska finansiera tillsyn och framförallt de åtgärder som ska utföras. Omfattningen och nyttan av dessa åtgärder går dessutom inte att

överblicka.

Arvidsjaurs kommun anser att det är viktigt att värna om våra vattentillgångars status men känner också stor oro för förslaget och dess konsekvenser och vill anföra följande, för oss mycket viktiga principiella synpunkter på förslaget:

De angivna miljökvalitetsnormerna skall, åtminstone under den första sex årscykeln inte vara lagbundna utan definieras som miljömål.

Det eventuellt utökade kommunala tillsyns- och planeringsarbetet som förslaget innebär måste finansieras med härtill tillskjutna statliga medel.

De åtgärder som avses utföras med anledning av åtgärdsprogrammet skall föregås av en kostnads/nyttoanalys som ska ligga till grund för beslut om åtgärd.

De åtgärder i kommunal regi, som beslutas om med anledning av åtgärdsprogrammet skall finansieras av staten.

______

(12)

Räddningstjänstens lokal och utryckningsväg

Mbhn § 60 Dnr 299/2007 512

Skrivelser har inkommit till kommunstyrelsen från allmänhet och föräldrar som har barn på Tallbackaskolan angående räddningstjänstens utryckningsväg. I skrivelsen påtalas att man anser att det är olämpligt med en utryckningsväg alldeles intill ett dagis och en skola. Mot bakgrund av detta anser man att räddningstjänstens utryckningsväg bör flyttas samt att nya parkeringsmöjligheter närmare Tallbackaskolan skall iordningställas.

De trafikregleringar som är gjorda i syfte att säkra trafiksäkerheten på aktuell sträcka är 30 km/tim samt förbud att stanna.

Synpunkter i ärendet har inhämtats från polisen, skolan, räddningstjänsten, miljö- och byggenheten och gatuenheten. Arvidsjaurs brandmannaförening har även lämnat synpunkter i ärendet.

Efter remiss från kommunstyrelsen lämnade miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-09-17 § 78 ett yttrande med följande lydelse till kommunstyrelsen ” Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden delar den uppfattning som framkommit i de synpunkter som lämnats om att vägen i dag ej är tillfylles och föreslår att möjligheten utreds att förlägga räddningstjänsten till annan plats”. De synpunkter som lämnats in överlämnades i samband därmed till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-12 § 253 följande;

att uppdra till kommunens räddningschef att utreda möjligheten att använda Borgargatan som inryckningsväg vid larm och som utryckningsväg för de fordon som klarar denna sträcka.

att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att tillskriva föräldrar att parkering för avlämning och hämtning av barn görs från parkeringen vid ishallen.

att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda förslag till långsiktig lösning av brandstationen, varningsljus vid utryckning och parkeringsfrågan vid berörda skolenheter.

Räddningstjänsten har mot bakgrund av kommunstyrelsens uppdrag att utreda möjligheten att använda Borgargatan som in- och utryckningsväg besvarat detta i skrivelse daterad 2008-05-22.

Justerandes sign Mbhn Utdragsbestyrkande

(13)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 80

Exp:

Kommunstyrelsen Gatuenheten Hans-Eric Jonsson Heikki Kairento

forts § 60 Dnr 299/2007 512

Räddningstjänsten har även mot bakgrund av kommunstyrelsens uppdrag att utreda förslag till långsiktig lösning av brandstationen tittat på alternativ lokal för räddningstjänstens verksamhet.

Vid nämndens sammanträde redogör räddningschef Hans-Eric Jonsson och förvaltningschef Heikki Kairento för ärendet.

Räddningschefen har i en skrivelse daterad 2009-06-16 tagit fram ett förslag till alternativ lokal för räddningstjänstens verksamhet. Detta förslag innebär att räddningstjänsten flyttar sin verksamhet till lokaler på Larstorps industriområde. Förslaget innebär en ökad kostnad om ca 200 tkr per år. I gengäld löses problemet med olycksrisken för barn kopplat till in- och utryckningsvägen i anslutning till Ringel- och Tallbackaskolorna. Förslaget innebär vidare att räddningstjänsten får ändamålsenligare lokaler med 1 100 m2 yta istället för nuvarande 600 m2. Räddningschefen har även kommenterat förslaget om varningsljus.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att överlämna ovanstående redogörelse till kommunstyrelsen samt skrivelser daterade 2008-05-22 samt 2009-06-16.

att förorda en flyttning av brandstationen till lokaler på Larstorps industriområde

att i övrigt hänvisa till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 2007-09-17 § 78 samt det yttrande och underlag som hör till detta.

_____

Justerandes sign Mbhn Utdragsbestyrkande

(14)

Marklov för trädfällning i Nyborstjärnsparken - Arvidsjaur 6:48

Exp:

Sökanden Parkenheten

Mbhn § 61 Dnr 275/2009 234

Hotell Laponia, Storgatan 45, 933 32 Arvidsjaur ansöker om marklov för trädfällning på fastigheten Arvidsjaur 6:48 i Nyborgstjärnsparken.

För Nyborgstjärnparken (planområdet) gäller detaljplan fastställd 2003-07- 15 (25P03/149). Enligt detaljplanen skall trädfällning föregås av lovprövning.

Hotell Laponia ansöker om att få fälla fem stycken träd inom planområdet samt åtta stycken träd utanför planområdet för att släppa in mer sol till uteserveringen samt för att ta bort ett antal träd som är skadade. Parkenheten ställer sej positiv till ansökan.

Under överläggningen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden yrkar Per- Anders Brännström (s) att marklov ska beviljas i enlighet med den ansökan som lämnats in. Martin Nilsson (c) yrkar att marklov ska beviljas endast för de träd som är skadade enligt parkenhetens bedömning.

Två yrkanden föreligger. Ordföranden framställer proposition på yrkandena varefter miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutat i enlighet med Per- Anders Brännströms förslag. Votering begäres ej.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja marklov för fem stycken träd inom planområdet att tillstyrka fällning av åtta stycken träd utanför planområdet.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Mot beslutet anförs reservation av Martin Nilsson (c) till förmån för eget förslag. Tommy Grundström (v) anför reservation till förmån för Martin Nilssons förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 82

Yttrande över ansökan om vattenverksamhet – Lilla Tallberg 1:3

Exp:

Länsstyrelsen

Mbhn § 62 Dnr 276/2009 431

Länsstyrelsen har översänt en anmälan om vattenverksamhet (strandskoning) på fastigheten Lilla Tallberg 1:3 i Arvidsjaurs kommun.

I enlighet med 22 § i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet ska Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet över vattenverksamhet ge statliga och kommunala myndigheter tillfälle att yttra sej i anmälningsärenden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela Länsstyrelsen att nämnden ej har någon erinran mot utförd strandskoning på fastigheten Lilla Tallberg 1:3 i Arvidsjaurs kommun.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

Yttrande över ansökan om vattenverksamhet och anläggande av pir – Arvidsjaur 6:3

Exp:

Länsstyrelsen Parkenheten

Mbhn § 63 Dnr 281/2009 431

Länsstyrelsen har översänt en anmälan om anläggande av pir på fastigheten Arvidsjaur 6:3.

Anmälan gäller en ansökan från Arvidsjaurs kommun (parkenheten) om nyanläggning av pir vid befintlig småbåtshamn i Arvidsjaursjön.

I enlighet med 22 § i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet ska Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet över vattenverksamhet ge statliga och kommunala myndigheter tillfälle att yttra sej i anmälningsärenden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela Länsstyrelsen att nämnden, ur naturvårdssynpunkt, ej har något att erinra mot anläggande av pir på fastigheten Arvidsjaur 6:3 att uppmärksamma Länsstyrelsen på att Arvidsjaurs Flygklubb har

verksamhet i omedelbar närhet av den plats där piren kommer att placeras

att uppmärksamma parkenheten på vikten av att piren placeras i rätt vindriktning.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 84

Bygglov för nybyggnad av bostadshus – Vaksliden 2:6

Exp Sökanden

Mbhn § 64 Dnr 283/2009 2314

Tommy Olsson, Bergsviken 2, 933 91 Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vaksliden 2:6 i Arvidsjaurs kommun.

För fastigheten gäller detaljplan antagen 2005 (25-P05/172).

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnaden enligt detaljplanen är 4,2 m.

Den tilltänkta tillbyggnaden blir ca 6 m. hög.

Sökanden har 2009-05-19 lämnat in ett medgivande från berörda grannar.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov

att godkänna mindre avvikelse från detaljplan.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Allmänningsskogen S:1

Exp Sökanden

Mbhn § 65 Dnr 282/2009 2344

Jörgen Vikström, Svedjevägen 48, 930 81 Glommersträsk ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Allmänningsskogen S:1 i Arvidsjaurs kommun.

Sökanden har 2009-06-11 återkallat ansökan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avföra ärendet från vidare handläggning.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 86

Utvärdering av

samverkansavtal inom räddningstjänsten

Exp

Hans-Eric Jonsson Heikki Kairento

Mbhn § 66 Dnr 278/2009 402

Avtal har träffats mellan Arjeplogs och Arvidsjaurs kommun om samverkan inom räddningstjänsten. Avtalet reglerar s.k. tjänsteköp av räddningschef och ställföreträdare.

Avtalet gäller fr.o.m. 2008-10-01 t. om. 2009-09-30. Uppsägning av avtalet ska ske senast tre månader före avtalets upphörande. Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet automatiskt med ett år i sänder.

Utvärdering av samverkan har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna utvärderingen

att förlänga nuvarande samverkansavtal inom räddningstjänsten ytterligare ett år

att uppdra åt förvaltningschef Heikki Kairento att vid nämndens sammanträde i december presentera olika alternativa lösningar för organisation av räddningstjänstens ledning.

_____

På grund av jäv deltar ej Martin Nilsson, Tommy Grundström och Mats Granlund i handläggning eller beslut i detta ärende.

Justerandes sign Mbhn Utdragsbestyrkande

(20)

Konsekvenser av föreslagen driftbudget- ram för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010

Exp

Kommunfullmäktige

Mbhn § 67 Dnr 279/2009 041

Kommunstyrelsen har 2009-06-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudgetramar för kommunens nämnder och styrelser för år 2010. Kommunfullmäktiga kommer 2009-06-22 att fatta slutligt beslut om detta.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har för år 2010 föreslagits en ram på 6 079 tkr att jämföra med 2009 års ram på 7 079 tkr. Detta innebär en minskning av nämndens driftbudgetram med en miljon kronor, en minskning med 14 %.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden verksamhet omfattar lagstadgad verksamhet såsom räddningstjänst, sotning, plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt trafik. Räddningstjänsten utgör den största delen vilket motsvarar närmare 80% av nämndens totala budget.

Frågan om nämndens ekonomi inför år 2010 och föreslagna tilldelade driftbudgetramar tas upp till diskussion vid nämndens sammanträde.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att konstatera att enda sättet för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att minska den föreslagna budgetramen med en miljon kronor under år 2010 är att lägga ned räddningskåren i Glommersträsk, ett beslut som skall tas av kommunfullmäktige

att uppmärksamma kommunfullmäktige på att en nedläggning av räddningskåren i Glommersträsk, oavsett bildandet av ett eventuellt räddningsvärn får följande konsekvenser:

• Ett starkt försämrat skydd mot brand och olyckor för boende och företag i Glommersträsk med omnejd

• Ett försämrat skydd mot brand och olyckor i Arvidsjaur och övriga delar av kommunen. Detta p.g.a. att när räddningskåren i Arvidsjaur rycker ut på ett larm i Glommersträskområdet eller övriga delar av kommunen så står resten av kommunen utan egen utryckningsbar styrka.

_____

Justerandes sign Mbhn Utdragsbestyrkande

(21)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-17 88

Bygglov för tillbyggnad av förråd – Målaren 7

Exp Sökanden

Mbhn § 68 Dnr 292/2009 2314

Sara och David Jonsson, Elektrikerstigen 26, 933 34 Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten Målaren 7 i Arvidsjaurs samhälle.

Den tänkta placeringen hamnar delvis på punktprickad mark, d.v.s. mark som ej får bebyggas.

Berörd granne har beretts tillfälle att yttra sej. Ingen erinran har inkommit.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov

att godkänna mindre avvikelse från detaljplan.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar 2009

Exp:

Ekonomi Cajsa Norman

Mbhn § 69 Dnr 37/2009 049

Nedanstående personer har tilldelats budget och ekonomiskt ansvar inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde:

Ansvarskod Funktion Namn

15 Mbhn:s ordförande Anders Harr

5 Resultatchef Heikki Kairento

511 Planingenjör Cecilia Reinestam

512 Miljöinspektör Annika Lidström

513 Miljöinspektör Cajsa Norman

515 Sekreterare Majvor Sellbom

516 Byggnadsinspektör Sara Lindgren

571 Räddningschef Hans-Eric Jonsson

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att anta förteckning över ovanstående personer som tilldelats budget och ekonomiskt ansvar inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

att resultatchef Heikki Kairento kan attestera alla konton vid beslutsattestants frånvaro

att notera att Räddningschefen formellt ej är anställd av Arvidsjaurs kommun utan att befattningen är reglerad via avtal om tjänsteköp att som behörighetskontrollant och granskare utse Gertrud Davidsson,

ekonomikontoret.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-07 90

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 70

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2009-05-12– 2009-06-08 §§ 228-283

II Meddelandeärenden

- SKL Cirkulär 09:31 Information om Rakel (./.)

- Beslut 2009-05-29 - Åklagarmyndigheten – förundersökning - läggs ned Vuotner .(./.)

- Boverket information – enklare prövningsförfarande för vindkraft (./.) - Delegering – räddningstjänstledare (./.)

- Skrivelse från Arvidsjaurhem om detaljplan kv Lommen (./.

- Information om RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter) ./.)) III Övrigt / Information

Kompetensutveckling/kurser

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll

att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: 2009-06-17

Ordinarie ledamöter:

§ §

-Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1 2 Dick Holmström 1 3 Mats Granlund 1 4 JanÅge Mikalsen - 5 Ulla Lundberg - 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Henrik Johansson 1 2 Harry Sundberg - 3 Loran Postolovski - 4 Susanne Lindberg - 5 Per-Anders Brännström 1 6 Leif Enberg - 7 Jan Björklund -

(25)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :