PRI-P.ADO/ADU BRE storlekar kw 11 storlekar kw. Klimataggregat. för anslutning till köldbärarsystem

Full text

(1)

AQS/Climaveneta ADO020–090 + BRE AQS/Climaveneta ADU020–090 + BRE

11 storlekar 23–91 kW 11 storlekar 23–91 kW

Klimataggregat

för

anslutning till köldbärarsystem

med reservkylsystem med

separat luftkyld kondensor

Produ

kt-

in fo rm at ion

(2)

Innehållsförteckning

Innehåll Börjar på sidan Innehåll Börjar på sidan

Luftflödeskonfigurationer ...3

Funktion ...4

Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval ...9

Tekniska data/allmänt...16

Tekniska data/arbetsområden ...20

Tekniska data/el ...24

Tekniska data/ljud...30

Tekniska data/mått och vikter ...31

Installationsdata ...35

Tillval/luftfilter ...40

Tillval/2-vägs styrventil ...41

Tillval/kondensvattenpump ...42

Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)...43

Tillval/monteringsdetaljer ...44

Tillval/luftkylda kondensorer ...48

Beskrivningstext ...55

Beteckningsnyckel/aggregatet

Noteringar:

Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positio- nen framgår av beteckningsnyckeln ovan.

Beteckningsnyckel/matchande luftkyld kondensor typ BRE

1) Förutsätter att klimataggregatet (AD*) har matchande utförande enligt ovan.

Noteringar:

Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positio- nen framgår av beteckningsnyckeln ovan.

ADO/BAS020/EC

AD = Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem med reservkylsystem för anslutning till separat luftkyld kondensor

O = Uppåtblåsande U = Neråtblåsande

BAS = Utförande utan kondenseringsreglering

MOD = Utförande med kondenseringsreglering för samkörning med BRE/BAS luftkyld kondensor LT = Utförande med kondenseringsreglering för samkörning med BRE/LT eller BRE/LN luftkyld kon-

densor

020 = Storleksbeteckning EC = EC-fläktar/-ar

BRE/BAS/E027m

BRE = Luftkyld kondensor med axialfläktar

BAS = Normal ljudnivå/utförande för utetemperaturer ner till -20°C 1) LT = Normal ljudnivå/utförande för utetemperaturer ner till -45°C 1) LN = Låg ljudnivå/utförande för utetemperaturer ner till -45°C 1) E = Epoxibehandlade batteri/-er

C = Kataforesisbehandlade batteri/-er CC = Koppar/koppar-batteri/-er

Vid standardbatteri/-er (koppar/aluminium) utgår denna position 027 = Storleksbeteckning

m = 1 köldmediekrets b = 2 köldmediekretsar

(3)

Luftflödeskonfigurationer

ADO (uppåtblåsande)

ADU (neråtblåsande)

Återluftsöppning på framsidan Återluftsöppning på undersidan

Återluftsöppning på baksidan

Återluftsöppning på ovansidan

(4)

Funktion

Funktionsbeskrivning

AQS/Climaveneta AD* är ett klimataggregat med reservkylsystem för datorhallar och andra typer av teknikrum. Aggregatets huvudkomponen- ter är: filter, normalkylfunktion för anslutning till ett köldbärarsystem, reservkylfunktion för mekanisk kylning med separat luftkyld kondensor, fläkt/-ar, el- och styrutrustning samt i förekommande fall även befukt- ningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion.

Fläkten/-arna cirkulerar lokalens luft genom aggregatet, där den filtreras och kyls samt i förekommande fall även befuktas, avfuktas och efter- värms, så att temperaturen och den relativa fuktigheten i lokalen kon- stanthålls på önskad nivå.

Normalkylfunktionen består av ett kylbatteri monterat i aggregatets luft- ström och en styrventil i köldbärarsystemet.

Reservkylfunktionens består av ett eller flera köldmediesystem, vardera bestående av förångare för kylning av luft monterad i aggregatets luft- ström, kompressor, separat luftkyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC410A. Köldmediet cirkuleras i systemet/-n av syste-

mets kompressor. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att köldmediet bringas att koka och ta upp värme från den luft som passerar genom aggregatet och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna vär- men i kondensorn till uteluften. Från kondensorn strömmar sedan köldme- dievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där processen startar om igen.

Vid fel i normalkylfunktionen växlar aggregatet automatiskt till reservkyl- funktionen.

Avfuktning sker vid normaldrift genom att köldbärarventilen öppnar för fullt och vid reservdrift genom att en del av förångarytan blockeras (se aktuellt aggregatflödesschema).

Eftervärmning vid avfuktning sker vid normaldrift i ett el- eller värmevatten- batteri och vid reservdrift i ett hetgasbatteri (se aktuellt aggregatflödes- schema) alternativt i ett el- eller värmevattenbatteri.

Övergripande systemflödesschema

Bilden visar ett neråtblåsande aggregat med separat luftkyld kondensor.

(5)

Funktion

Detaljerat systemflödesschema

Frikylning och återvinning av värme – produktion av värme och/eller varmvatten

Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema

Eventuell bufferttank

Eventuell bufferttank

VH1

Luftkylt vätskekylaggregat med frikylningsfunktion typ NECS/FC eller FX/FC

Värmepump för tappvarmvattenproduktion typ WW-HT eller EW-HT

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Komponenter i rörledningarna

enligt aktuellt aggregatflödesschema

VM1 M

Bufferttank AL

AL AL

TI TI

TI TI

TT TI

TI TI TI

VH1 VH1

VH1

HC1

HC1 HC1

Elpatron TT

Varmvatten- beredare

SÄV SÄV

SÄV

VVC VV

ÅS KV

VH1

Tappvarmvatten- system

Värmebärarsystem för uppvärmning

Köldbärarsystem VH1

VH1 VT1

P/VVC HC1

VH1 VB VB

TI TI

HC1 VH1 HC1 VH1 HC1 VH1 HC1 VH1

VM1 VM1 VM1 VM1

M M M M

VH1 VH1 P/VS

AL = Avluftningsventil HC1 = Reglerventil

KV = Kallvatten

P/VS = Pump för byggnadens värmesys- tem

P/VVC = Pump för varmvattencirkulation

SÄV = Säkerhetsventil TI = Termometer TT = Temperaturgivare VB = Backventil VH1 = Avstängningsventil VM1 = 3-vägs styrventil

VT1 = Termostatisk 3-vägsventil VV = Varmvatten

VVC = Varmvattencirkulation ÅS = Återsugningsskydd

(6)

Funktion

Aggregatflödesschema AD*020–029, 039

EV

SG

FT TC1 T T

VH

PT11) PSH

BK VM13) VM13)

PSL

SÄV1 KK

TC23) VB3)

EVB13) VM13)

VH VH

TF

LK1

VM24)

HL

KB UT KB IN

VB3)

VL

SÄV22)

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

BK = Köldmediebehållare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

HL = Hetgasledning KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KK = Kompressor

LK1 = Kylbatteri för köldbärare PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt

PT1 = Givare för kondenseringsregulator SG = Synglas

SÄV1 = Säkerhetsventil

SÄV2 = Säkerhetsventil (överströmning) TC1 = Termostatisk expansionsventil TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TF = Tilluftsfläkt/-ar VB = Backventil VH = Avstängningsventil

VL = Vätskeledning VM1 = Magnetventil VM2 = Trevägs styrventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD och LT

2) = Ingår i aggregatutförande LT 3) = Tillval

4) = Tvåvägs styrventil finns som alter- nativ

Noteringar:

För val av dimensioner för de externa köldmedieledningarna, se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Rekommenderade rörledningsdimensioner”

En schraderventil bör monteras i hetgasledningarna för att möjliggöra kompletteringsfyllning av olja.

Om hetgasledningens längd överstiger 30 m, skall oljeavskiljare installeras i ledningen. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Oljeavskiljare”.

Om en stigare i hetgasledningen är högre än 3 m, skall oljefälla installeras var tredje meter. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Förläggning av köldmedieledningar”.

Backventil skall installeras i vätskeledningen för att förhindra migration av köldmedium från aggregatet till den luftkylda kondensorn vid låga utetemperaturer. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Backventil”.

Kompletteringsfyllning med olja i köldmediesystemet erfordras. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Beräkning av erforderlig kompletterings- fyllning med olja”.

(7)

Funktion

Aggregatflödesschema AD*030, 040–090

EV

TC1

TC1 T

T T

PSH PSL

PSH PSL

SG SG

VM13) VM13)

KK KK

TC23) VB3)

EVB13) VM13)

FT

VH

PT11)

BK SÄV1

VH

VB3)

VL

FT

VH

PT11)

BK SÄV1

VH

VB3)

VL VH

VM24) VH

TF

LK1

KB IN HL

HL KB UT

VM13)

SÄV22) SÄV22)

BK = Köldmediebehållare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

HL = Hetgasledning KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut KK = Kompressor

LK1 = Kylbatteri för köldbärare PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt

PT1 = Givare för kondenseringsregulator SG = Synglas

SÄV1 = Säkerhetsventil

SÄV2 = Säkerhetsventil (överströmning) TC1 = Termostatisk expansionsventil TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TF = Tilluftsfläkt/-ar VB = Backventil VH = Avstängningsventil

VL = Vätskeledning VM1 = Magnetventil VM2 = Trevägs styrventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD och LT

2) = Ingår i aggregatutförande LT 3) = Tillval

4) = Tvåvägs styrventil finns som alter- nativ

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

Noteringar:

För val av dimensioner för de externa köldmedieledningarna, se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Rekommenderade rörledningsdimensioner”

En schraderventil bör monteras i hetgasledningarna för att möjliggöra kompletteringsfyllning av olja.

Om hetgasledningarnas längd överstiger 30 m, skall oljeavskiljare installeras i ledningen. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Oljeavskilja-

re”.Om en stigare i hetgasledningarna är högre än 3 m, skall oljefälla installeras var tredje meter. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Förlägg- ning av köldmedieledningar”.

Backventil skall installeras i vätskeledningarna för att förhindra migration av köldmedium från aggregatet till den luftkylda kondensorn vid låga utetemperaturer. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Backventil”.

Kompletteringsfyllning med olja i köldmediesystemen erfordras. Se kapitel “Installationsdata”, rubrik “Beräkning av erforderlig kompletterings- fyllning med olja”.

(8)

Funktion

Aggregatflödesschema separat luftkyld kondensor BRE/014m–051m

Aggregatflödesschema separat luftkyld kondensor BRE/054b–116b

KD KDF

HL VL

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje HL = Hetgasledning KD = Kondensorbatteri KDF = Kondensorfläkt/-ar

VL = Vätskeledning

KD KDF

HL HL

VL VL

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje HL = Hetgasledning KD = Kondensorbatteri KDF = Kondensorfläktar

VL = Vätskeledning

(9)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ADO (uppåtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på framsidan/i botten/på baksidan [måste anges] och uppåtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galva- niserad och lackerad stålplåt (RAL 7035 e). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade. All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

– Återluftsöppning i botten [i stället för på aggregatets framsida].

– Återluftsöppning på baksidan [i stället för på aggregatets framsida].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackat) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Installationssockel (bipackad) 200 mm hög med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler. Röran- slutningar skall kunna ske från båda sidorna. Sockeln skall ha en lätt demonterbar inspektionslucka på framsidan [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackat) i tilluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Tilluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck.

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 030–090].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 030–090].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

(10)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ADO (uppåtblåsande)

Filter/tillval – Filtervakt.

Kylutrustning/normaldrift

– Kylbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

– Interna köldbärarledningar.

Kylutrustning/normaldrift/alternativ

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal].

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal].

– 2-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal. OBS! Kontrollera max. diffe- renstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal. OBS! Kontrollera max. dif- ferenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

Kylutrustning/normaldrift/tillval

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackad). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Kylutrustning/reservdrift

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Hermetisk/a scrollkompressor/-er monterad/-e på vibrationsdämpare. Kompressorns/-ernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyll- ning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta BRE (utförande BAS) för drift ner till -20°C ute- temperatur [endast ADO i utförande MOD].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta BRE (utförande LT eller LN) för drift ner till -45°C utetemperatur [endast ADO i utförande LT].

– Interna köldmedieledningar avslutade med avstängningsventiler och med köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och termostatisk expansionventil i vätskeledningen/-arna. För att förhindra sprängning av vätskeledningen/-arna p.g.a. termisk expan- sion vid låga utetemperaturer, skall det dessutom finnas en överströmningsledning med extra säkerhetsventil dragen från respektive vätskeledning före köldmediebehållaren till efter expansionsventilen sett i flödesriktningen [endast ADO i utförande LT]. Sugledningen/-arna skall vara isolerad/

-e med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Skyddsfyllning med kvävgas.

Kylutrustning/reservdrift/alternativ

– Elektronisk/-a expansionsventil/-er [i stället för termostatisk/-a expansionsventil/-er].

Kylutrustning/reservdrift/tillval – Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Magnetventil i vätskeledningen/-arna.

– Oljeavskiljare (bipackad) [erfordras om köldmedieledningarna är längre än 30 m enkel väg]

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 350–750 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackad).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

(11)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ADO (uppåtblåsande)

Avfuktningsutrustning/tillval/kyla normaldrift – Avfuktning genom öppning av styrventilen för fullt inkl. fuktgivare.

Avfuktningsutrustning/tillval/kyla reservdrift – Avfuktning genom reducering av förångarytan inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval/kyla normaldrift

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Eftervärmningsutrustning/tillval/kyla reservdrift

– Eftervärmningsbatteri för hetgas [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackad).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackat).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackat).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackad) för montering på vägg.

– Utan manöverpanel.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackat).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackat).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott (bipackad) [storlekar 020–050].

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott [storlekar 060–090].

(12)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ADU (neråtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på ovansidan och neråtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galvaniserad och lackerad stålplåt (RAL 7035 e). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade.

All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackat) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Kompletterande ledplåtsats (bipackad) för golvstativ för installationsgolv.

– Återluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackat) i återluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Tilluftsplenum (bipackat) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Tilluftsplenum (bipackat) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102) [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck.

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 030–090].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 030–090].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

Filter/tillval – Filtervakt.

(13)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ADU (neråtblåsande)

Kylutrustning/normaldrift

– Kylbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

– Interna köldbärarledningar.

Kylutrustning/normaldrift/alternativ

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal].

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal].

– 2-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal. OBS! Kontrollera max. diffe- renstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal. OBS! Kontrollera max. dif- ferenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

Kylutrustning/normaldrift/tillval

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackad). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Kylutrustning/reservdrift

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– Hermetisk/a scrollkompressor/-er monterad/-e på vibrationsdämpare. Kompressorns/-ernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyll- ning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta BRE (utförande BAS) för drift ner till -20°C ute- temperatur [endast ADU i utförande MOD].

– Kondenseringsreglering genom varvtalsreglering av separat luftkyld kondensor typ Climaveneta BRE (utförande LT eller LN) för drift ner till -45°C utetemperatur [endast ADU i utförande LT].

– Interna köldmedieledningar avslutade med avstängningsventiler och med köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil, torkfilter, synglas och termostatisk expansionventil i vätskeledningen/-arna. För att förhindra sprängning av vätskeledningen/-arna p.g.a. termisk expan- sion vid låga utetemperaturer, skall det dessutom finnas en överströmningsledning med extra säkerhetsventil dragen från respektive vätskeledning före köldmediebehållaren till efter expansionsventilen sett i flödesriktningen [endast ADU i utförande LT]. Sugledningen/-arna skall vara isolerad/

-e med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Skyddsfyllning med kvävgas.

Kylutrustning/reservdrift/alternativ

– Elektronisk/-a expansionsventil/-er [i stället för termostatisk/-a expansionsventil/-er].

Kylutrustning/reservdrift/tillval – Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Magnetventil i vätskeledningen/-arna.

– Oljeavskiljare (bipackad) [erfordras om köldmedieledningarna är längre än 30 m enkel väg]

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 350–750 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackad).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

Avfuktningsutrustning/tillval/kyla normaldrift – Avfuktning genom öppning av styrventilen för fullt inkl. fuktgivare.

(14)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ADU (neråtblåsande)

Avfuktningsutrustning/tillval/kyla reservdrift – Avfuktning genom reducering av förångarytan inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval/kyla normaldrift

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Eftervärmningsutrustning/tillval/kyla reservdrift

– Eftervärmningsbatteri för hetgas [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå I, lösenordsskyddad nivå II och lösenordsskyddad nivå III. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackad).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackat).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackat).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackad) för montering på vägg.

– Utan manöverpanel.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackat).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackat).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval]

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott (bipackad) [storlekar 020–050].

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott [storlekar 060–090].

(15)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

Separat luftkyld kondensor BRE

Chassi

– Chassi utfört av galvaniserad och lackerad stålplåt med ytskydd i form av plastbeläggning. Horisontellt luftflöde.

Chassi/tillval

– Ben för uppåtriktat luftflöde (bipackade).

Fläktar

– Direktdrivna axialfläktar, statiskt och dynamiskt balanserade i utförande som lämpar sig för varvtalsreglering. Fläktarna skall ha kapslingsklass IP 54 och vara utrustade med inbyggda termiska motorskydd.

Kylutrustning

– Kondensorbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller.

Kylutrustning/alternativ

– Epoxibehandlat kondensorbatteri [i stället för obehandlat batteri i medelaggressiva miljöer].

– Kataforesisbehandlat kondensorbatteri [i stället för obehandlat batteri i aggressiva miljöer].

– Kondensorbatteri i koppar/koppar [i stället för obehandlat batteri i vissa aggressiva miljöer].

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Huvudbrytare med plintar för anslutning av kraft till aggregatet från aktuellt klimataggregat. Huvudbrytaren skall ha kapslingsklass IP 54.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

(16)

Tekniska data/allmänt

Normaldrift

Klimataggregat typ 1)

AD*/*

020/EC 026/EC 029/EC 030/EC 039/EC 040/EC Effektdata

Total kyleffekt 2) kW 23,8 28,1 29,5 41,0 50,0 50,0

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 20,4 24,6 25,8 35,7 43,1 43,1

Temperatursänkningsfaktor 4) 0,92 0,94 0,94 0,90 0,93 0,93

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 2 2 2

Effektbehov per fläkt 5) kW 1,4 1,8 1,8 0,7 1,6 1,6

Luftflöde 5) m³/s 1,67 2,08 2,22 2,78 3,61 3,61

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 250 80 70 500 160 160

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 2 2 2

Effektbehov per fläkt 5) kW 0,9 1,7 1,7 1,0 1,8 1,8

Luftflöde 5) m³/s 1,67 2,08 2,22 2,78 3,61 3,61

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 400 220 200 500 300 300

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Kylbatteridata

Antal batterier 1 1 1 1 1 1

Inre volym l 9 9 9 14 14 14

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16 16 16

Köldbärarflöde 2) l/s 1,14 1,34 1,41 1,96 2,39 2,39

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 2) kPa 27 36 49 32 46 46

Kv-värde styrventil 10 10 10 16 16 16

Köldbäraranslutning in 1 " invändig rörgänga

Köldbäraranslutning ut 1" invändig rörgänga

Kondensavloppsanslutning 7) 8) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 5 5 5 5 5 5

Effektbehov kW 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Dräneringsanslutning 9) 10) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 9,0 9,0 9,0 15,0 15,0 15,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1 1 1

Inre volym l 1 1 1 2 2 2

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16 16 16

Värmebäraranslutning in/ut invändig rörgänga invändig rörgänga

Värmeeffekt 11) kW 6,5 7,4 7,9 11,7 13,6 13,6

Värmebärarflöde 11) l/s 0,31 0,36 0,38 0,57 0,65 0,65

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 11) kPa 13 17 19 34 44 44

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till kylbatteriet 24°C och 50 % relativ fuktighet och köld- bärartemperatur in/ut 7/12°C och köldbärare vatten. 3) Temperatursänkningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är avdra- gen. 4) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 5) Angivna data gäller vid yttre statiskt tryck 20 Pa. 6) Vid angivet max. yttre statiskt tryck ökar värmeeffekten från fläktmotorn och därmed reduceras temperatursänkningseffekten något. 7) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 20 mm rekommenderas. För- lägges med min. 1 % fall till utloppet. Om aggregatet är neråtblåsande (U) och utrustat med befuktningsfunktion är kondensavloppet från för- ångaren internt draget till befuktarens dräneringsfat. Yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren erfordras således inte i detta fallet. Vid uppåtblåsande aggregat (O) erfordras däremot alltid yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren. 8) Vid tillval “kondensvattenpump”

se kapitel “Tillval/kondensvattenpump”. 9) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 32 mm, som tål en arbetstemperatur på minst 100°C, erfordras. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. 10) Vid tillval “dräneringspump” se kapitel “Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)”.

11) Angivna data gäller vid ingående lufttemperatur 20°C och värmebärartemperatur in/ut 45/40°C.

12

12" 34"

(17)

Tekniska data/allmänt

Normaldrift

Klimataggregat typ 1)

AD*/*

050/EC 060/EC 070/EC 080/EC 090/EC

Effektdata

Total kyleffekt 2) kW 51,4 65,0 67,6 91,0 91,0

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 44,2 57,7 59,9 78,7 78,7

Temperatursänkningsfaktor 4) 0,92 0,96 0,95 0,93 0,93

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 3 3 3 3

Effektbehov per fläkt 5) kW 1,6 1,5 1,5 2,0 2,0

Luftflöde 5) m³/s 3,75 5,00 5,28 6,67 6,67

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 160 200 200 210 210

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 3 3 4 4

Effektbehov per fläkt 5) kW 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

Luftflöde 5) m³/s 3,75 5,00 5,28 6,67 6,67

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 300 340 340 440 440

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Kylbatteridata

Antal batterier 1 1 1 1 1

Inre volym l 14 19 19 24 24

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16 16

Köldbärarflöde 2) l/s 2,46 3,11 3,22 4,36 4,36

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 2) kPa 62 38 43 48 48

Kv-värde styrventil 16 25 25 25 25

Köldbäraranslutning in 1 inv. rörgänga 2" invändig rörgänga

Köldbäraranslutning ut 1" inv. rörgänga 1 invändig rörgänga

Kondensavloppsanslutning 7) 8) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 5 8 8 8 8

Effektbehov kW 3,8 6,0 6,0 6,0 6,0

Dräneringsanslutning 9) 10) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1 1

Inre volym l 2 3 3 3 3

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16 16

Värmebäraranslutning in/ut " invändig rörgänga 1" invändig rörgänga

Värmeeffekt 11) kW 14,1 18,3 19,3 19,7 19,7

Värmebärarflöde 11) l/s 0,68 0,88 0,93 0,95 0,95

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 11) kPa 47 35 39 26 26

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till kylbatteriet 24°C och 50 % relativ fuktighet och köld- bärartemperatur in/ut 7/12°C och köldbärare vatten. 3) Temperatursänkningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är avdra- gen. 4) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 5) Angivna data gäller vid yttre statiskt tryck 20 Pa. 6) Vid angivet max. yttre statiskt tryck ökar värmeeffekten från fläktmotorn och därmed reduceras temperatursänkningseffekten något. 7) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 20 mm rekommenderas. För- lägges med min. 1 % fall till utloppet. Om aggregatet är neråtblåsande (U) och utrustat med befuktningsfunktion är kondensavloppet från för- ångaren internt draget till befuktarens dräneringsfat. Yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren erfordras således inte i detta fallet. Vid uppåtblåsande aggregat (O) erfordras däremot alltid yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren. 8) Vid tillval “kondensvattenpump”

se kapitel “Tillval/kondensvattenpump”. 9) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 32 mm, som tål en arbetstemperatur på minst 100°C, erfordras. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. 10) Vid tillval “dräneringspump” se kapitel “Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)”.

11) Angivna data gäller vid ingående lufttemperatur 20°C och värmebärartemperatur in/ut 45/40°C.

12"

12"

3 4

(18)

Tekniska data/allmänt

Reservdrift

Klimataggregat typ 1)

AD*/*

020/EC 026/EC 029/EC 030/EC 039/EC 040/EC Effektdata inkl. kondensor 2)

Total kyleffekt kW 22,9 28,4 31,0 37,5 41,6 47,3

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 20,0 25,4 27,3 35,4 38,4 43,6

Effektbehov 4) kW 5,4 6,5 7,7 6,8 8,2 10,0

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,93 0,96 0,94 0,98 1,00 0,99

Fläktdata Se “Normaldrift/Fläktdata”

Filterdata Se “Normaldrift/Filterdata”

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning Kondensavloppet är gemensamt för både normal- och reservdrift. Se “Normaldrift/Kylbatteridata”

Kompressordata

Kompressortyp Hermetisk scroll

Antal kompressorer 1 1 1 2 1 2

Kompressorolja typ RL32H

Effektreglering 100/0 % 100/0 % 100/0 % 100/50/0 % 100/0 % 100/50/0 %

Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 1 1 1 2 1 2

Volym per krets l 9,4 9,4 9,4 5,2 15,6 7,8

Köldmediemängd per krets kg 5,8 5,8 5,8 3,1 8,2 4,1

Hetgasanslutning 6) mm 18 22 22 18 22 18

Vätskeanslutning 6) mm 16 16 16 12 16 16

Befuktningsdata (tillval) Se “Normaldrift/Befuktningsdata”

Eftervärmning/el (tillval) Se “Normaldrift/Eftervärmning/el”

Eftervärmning/värmevatten (tillval) Se “Normaldrift/Eftervärmning/värmevatten”

Ljuddata Se “Normaldrift/Ljuddata”

Eldata Se “Normaldrift/Eldata”

Mått och vikter Se “Normaldrift/Mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till förångaren 24°C och 50 % relativ fuktighet i kombi- nation med luftkyld kondensor enligt kapitel “Tillval/luftkylda kondensorer” vid ingående lufttemperatur till kondensorn 32°C. 3) Temperatursänk- ningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är avdragen. 4) Data för effektbehov avser kompressorns effektbehov i den aktuella driftpunkten. 5) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 6) För rekommenderade rörledningsdimensioner se “Installationsdata”.

(19)

Tekniska data/allmänt

Reservdrift

Klimataggregat typ 1)

AD*/*

050/EC 060/EC 070/EC 080/EC 090/EC

Effektdata inkl. kondensor 2)

Total kyleffekt kW 53,8 61,5 73,9 83,4 98,6

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 46,6 56,9 65,5 79,1 84,5

Effektbehov 4) kW 12,4 12,5 16,2 19,3 21,5

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,93 1,00 0,95 1,00 0,92

Fläktdata Se “Normaldrift/Fläktdata”

Filterdata Se “Normaldrift/Filterdata”

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning Kondensavloppet är gemensamt för både normal- och reservdrift. Se “Normaldrift/Kylbatteridata”

Kompressordata

Kompressortyp Hermetisk scroll

Antal kompressorer 2 2 2 2 2

Kompressorolja typ RL32H

Effektreglering 100/50/0 % 100/50/0 % 100/50/0 % 100/50/0 % 100/50/0 %

Köldmediedata

Köldmedietyp

Antal köldmediekretsar 2 2 2 2 2

Volym per krets l 7,8 11,1 11,1 17,8 17,8

Köldmediemängd per krets kg 4,1 5,4 5,4 9,9 9,9

Hetgasanslutning 6) mm 22 22 22 22 22

Vätskeanslutning 6) mm 16 16 16 18 18

Befuktningsdata (tillval) Se “Normaldrift/Befuktningsdata”

Eftervärmning/el (tillval) Se “Normaldrift/Eftervärmning/el”

Eftervärmning/värmevatten (tillval) Se “Normaldrift/Eftervärmning/värmevatten”

Ljuddata Se “Normaldrift/Ljuddata”

Eldata Se “Normaldrift/Eldata”

Mått och vikter Se “Normaldrift/Mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till förångaren 24°C och 50 % relativ fuktighet i kombi- nation med luftkyld kondensor enligt kapitel “Tillval/luftkylda kondensorer” vid ingående lufttemperatur till kondensorn 32°C. 3) Temperatursänk- ningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är avdragen. 4) Data för effektbehov avser kompressorns effektbehov i den aktuella driftpunkten. 5) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 6) För rekommenderade rörledningsdimensioner se “Installationsdata”.

(20)

Tekniska data/arbetsområden

Generella riktlinjer för vattenkvalitet i köldbärar-, frikylnings-, kylmedel- och värmesystem

Rad Benämning Symbol Gränsvärden

1 Vätejonkoncentration pH 7,5–9

2 Förekomst av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) Hårdhet 4–8,5°D

3 Klorjoner Cl- < 150 ppm

4 Järnjoner Fe3+ < 0,5 ppm

5 Manganjoner Mn2+ <0,05 ppm

6 Koldioxid CO2 < 10 ppm

7 Vätesulfid H2S < 50 ppb

8 Syre O2 < 0,1 ppm

9 Klor Cl2 < 0,5 ppm

10 Ammoniak NH3 < 0,5 ppm

11 Förhållande mellan karbonater och sulfater HCO3- / SO42- > 1

Noteringar:

Rad 1 Ett pH-värde (koncentrationen av vätejoner) som överskrider 9, innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna och om det underskrider 7, hög risk för korrosion.

Rad 2 Hårdhet avser mängden kalcium (Ca) och Mangan (Mg) som är löst i vattnet vid temperaturer lägre än 100°C. Hög hårdhet innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna.

Rad 3 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 4 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 5 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 6 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 7 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 8 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 9 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion. Värdet i normalt vattenledningsvatten brukar ligga mellan 0,2 och 0,3 ppm.

Rad 10 Närvaro av ammoniak (NH3) i vattnet ökar syrets (O2) korroderande egenskaper.

Rad 11 Värden lägre än angivet värde ökar risken för korrosion p.g.a. galvaniska strömmar mellan koppar och andra material.

OBS! Angivna värden måste upprätthållas under aggregatets hela livslängd. Speciellt gäller detta vätskekylda kondensorer som kyls av obe- handlat vatten från sjöar, åar etc. I sådana applikationer rekommenderas mellanvärmeväxlare för att kylmedlets kvalitet skall säkerställas.

OBS! Om köldbäraren eller kylmedlet blandas med frostskyddsmedel måste rostskyddsinhibitor, lämplig för det aktuella frostskyddsmedlet till- sättas.

(21)

Tekniska data/arbetsområden

Beroende på i vilken miljö ett aggregat är placerat, är dess batteri/-er utsatta för korrosion. I rena miljöer är korrosionen obetydlig och några särskilda åtgärder behöver inte vidtas. I miljöer med aggressiva substan- ser i luften måste det emellertid hänsyn tas till luftens sammansättning, vid val av material i batterierna och typ av ytbehandling. Det finns ett antal olika material och ytbehandlingar att välja på.

I nedanstående tabell finns ett antal riktlinjer för val av batterier i olika miljöer. Notera dock att tabellen endast är avsedd som allmän vägled- ning. Varje enskilt fall måste bedömas utifrån sina egna förutsättningar,

t.ex. koncentration av aggressiva substanser, avstånd från utsläppskäl- lan, förhärskande vindriktning etc. Dessutom måste hänsyn tas till årlig drifttid. Ett aggregat som arbetar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan hela året, t.ex. ett frikylningsaggregat, är betydligt mer utsatt än ett aggregat som bara är i drift ett fåtal timmar på sommaren.

OBS! Dessa riktlinjer är generella . Alla alternativa material och ytbe- handlingar är inte tillgängliga för alla aggregattyper. Kontakta vår kund- tjänst för information om tillgängliga alternativ för aktuellt aggregat.

Generella riktlinjer för val av material i kondensor-, frikylnings- och kylmedelkylarbatterier och ytbehandling

Miljö

Aggressiva

substanser Noteringar och övrigt

Typ av batteri och lämplighet

Obehandlade mikrokanalbatterier Mikrokanalbatterier med elektrolytisk epoxipolymerbeläggning Kopparrör med aluminiumlameller Kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyesterhartsfärg Kopparrör med aluminiumlameller belagda med polyuretanfärg med metallisk emulsion “fin guard silver” Kopparrör med kopparlameller Stadsmiljö, som inte faller under

något av nedanstående miljöal-

ternativ COx – Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Lantlig miljö, som inte faller under något av nedanstående

miljöalternativ – – Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Marin miljö – en bit från till någ-

ra mil innanför kustlinjen Klorider

Lägre koncentrationer till låga beroende på avstån- det från kustlinjen och för-

härskande vindriktning Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

Marin miljö – nära havet där det inte blåser saltvatten på utrust-

ningen Klorider Höga koncentrationer Nej Ja Nej Nej Ja Nej

Hård marin miljö vid kusten där det blåser saltvatten på utrust- ningen, på fartyg och på olje-

plattformar Klorider

Mycket höga koncentratio-

ner Nej Nej Nej Nej

Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej

Jordbruk SOx, NOx

Gödningsmedel, organis-

ka beståndsdelar Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

Tung industri, t.ex. järn- och stål- industri

Svavel, SOx,

NOx Sot Nej Nej Nej Nej

Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej

Livsmedelsproduktion – Fett, fukt Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

Avfallshantering Ammoniak

Partiklar, organiska sub-

stanser Nej Ja

Ja/Nej

1) 2) Ja Ja Ja

I närheten av avloppsreningsan- läggning

Svavelföreningar,

ammoniak Organiska substanser Nej Nej Nej Nej

Ja/Nej 1) 2) 3) 4) Nej

PRISRELATION 5) 1 3 2 4 5 6

VIKTRELATION 5) 1 1 2 2 2 3

KÖLDMEDIEFYLLNING 5) 1 1 2 2 2 2

1) Beroende på koncentrationen av aggressiva substanser. 2) Värmeöverföringen försämras efter hand som aluminiumflänsarna korroderas. Så småningom kan byte av batteri erfordras. 3) Rören kan skadas efter hand, med risk för läckage. 4) Batteriet bör underhållsbehandlas med jämna mellanrum. 5) Lägre siffra betyder lägre kostnad/vikt/fyllning. För exakta uppgifter kontakta vår kundtjänst.

(22)

Tekniska data/arbetsområden

Generella riktlinjer för val av material i kondensor-, frikylnings- och kylmedelkylarbatterier och ytbehandling

BESKRIVNING AV BATTERIER

Mikrokanalbatterier

Dessa batterier, som är utförda helt i aluminium, har en rad fördelar jämfört med traditionella batterier utförda av kopparrör med aluminiumlameller: bättre värmeöverföring, lägre köldmediefyllning och läg- re vikt. Bör väljas i första hand i rena miljöer.

Mikrokanalbatterier belagda med elek- trolytisk epoxipolymerbeläggning

Lika ovan men belagda med epoxipolymerbeläggning som klarar mer än 5 000 timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning.

Batterier utförda av kopparrör med alumi-

niumlameller Traditionella batterier för användning i rena miljöer.

Batterier utförda av kopparrör med alumi- niumlameller belagda med polyester- hartsfärg

Lika traditionella batterier ovan, men med lamellerna belagda med polyesterhartsfärg, som klarar mer än 1 000 timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning.

Batterier utförda av kopparrör med alumi- niumlameller belagda med polyuretan- färg

Lika traditionella batterier ovan, men med lamellerna belagda med polyuretanfärg med metallisk emul- sion “fin guard silver”, som klarar mer än 4 000 timmars sprayning med saltlösning enligt ASTM B117 och som skyddar mot UV-strålning. För maximal hållbarhet i aggressiva miljöer bör dessa batterier un- derhållsbehandlas med jämna mellanrum.

Batterier utförda av kopparrör med kop- parlameller

Dessa batterier är betydligt tyngre än övriga batterityper. Hänsyn till viktökningen och den förändrade viktfördelningen i aggregatet måste tas vid val av denna batterityp.

(23)

Tekniska data/arbetsområden

Vattenkvalitet/befuktare

Min. Max.

Arbetsområde/cylinder för vatten med medium konduktivitet (tillverkarens standard) 1)

Vattentryck bar 1 8

Surhetsgrad pH 7 8,5

Specifik konduktivitet vid 20°C μS/cm 300 1250

Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) mg/l 2) 2)

Torrsubstanshalt vid 180°C mg/l 3) 3)

Total hårdhet, CaCO3 mg/l 100 4) 400

Temporär hårdhet (karbonathårdhet), CaCO3 mg/l 60 5) 300

Järn + Mangan, Fe + Mn mg/l 0 0,2

Klorider, Cl ppm 0 30

Kiseldioxid, SiO2 mg/l 0 20

Kloridjoner, Cl- mg/l 0 0,2

Kalciumsulfat, CaSO4 mg/l 0 100

Metalliska föroreningar mg/l 0 0

Lösningsmedel, tvålrester, smörjmedel, etc. mg/l 0 0

Arbetsområde/cylinder för vatten med låg konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 75 350

Arbetsområde/cylinder för vatten med hög konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 300 1250

1) Befuktare med låg konduktivitet rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet. 2) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,93 x specifik kondukti- vitet. 3) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,65 x specifik konduktivitet. 4) Inte lägre än 200% av mängden kloridjoner.

5) Inte lägre än 300% av mängden kloridjoner.

(24)

Tekniska data/el

Aggregat utan luftkyld kondensor Kylning 1)

Klimat- aggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AD*/*020/EC 400/3+N+PE/50 10,3 18,1 104 25

AD*/*026/EC 400/3+N+PE/50 12,1 24,1 114 32

AD*/*029/EC 400/3+N+PE/50 13,7 25,1 121 32

AD*/*030/EC 400/3+N+PE/50 15,7 29,8 82 32

AD*/*039/EC 400/3+N+PE/50 17,3 31,2 124 40

AD*/*040/EC 400/3+N+PE/50 20,5 36,2 122 40

AD*/*050/EC 400/3+N+PE/50 24,1 48,2 138 63

AD*/*060/EC 400/3+N+PE/50 29,3 53,3 149 63

AD*/*070/EC 400/3+N+PE/50 32,7 59,3 152 63

AD*/*080/EC 400/3+N+PE/50 37,3 74,9 184 80

AD*/*090/EC 400/3+N+PE/50 42,1 80,9 221 100

Kylning + befuktning 1)

Klimat- aggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AD*/*020/EC 400/3+N+PE/50 14,0 23,6 110 32

AD*/*026/EC 400/3+N+PE/50 15,8 29,6 120 32

AD*/*029/EC 400/3+N+PE/50 17,4 30,6 127 40

AD*/*030/EC 400/3+N+PE/50 19,5 35,3 88 40

AD*/*039/EC 400/3+N+PE/50 21,1 36,7 130 40

AD*/*040/EC 400/3+N+PE/50 24,3 41,7 128 50

AD*/*050/EC 400/3+N+PE/50 27,9 53,7 144 63

AD*/*060/EC 400/3+N+PE/50 35,3 62,0 158 80

AD*/*070/EC 400/3+N+PE/50 38,7 68,0 161 80

AD*/*080/EC 400/3+N+PE/50 43,3 83,6 193 100

AD*/*090/EC 400/3+N+PE/50 48,1 89,6 230 100

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(25)

Tekniska data/el

Aggregat utan luftkyld kondensor

Kylning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimat- aggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AD*/*020/EC 400/3+N+PE/50 19,3 31,1 117 40

AD*/*026/EC 400/3+N+PE/50 21,1 37,1 127 40

AD*/*029/EC 400/3+N+PE/50 22,7 38,1 134 50

AD*/*030/EC 400/3+N+PE/50 24,8 39,7 92 50

AD*/*039/EC 400/3+N+PE/50 32,3 52,9 146 63

AD*/*040/EC 400/3+N+PE/50 27,2 42,9 129 50

AD*/*050/EC 400/3+N+PE/50 29,0 48,9 139 63

AD*/*060/EC 400/3+N+PE/50 35,6 57,3 153 63

AD*/*070/EC 400/3+N+PE/50 37,3 60,3 153 63

AD*/*080/EC 400/3+N+PE/50 40,7 74,9 184 80

AD*/*090/EC 400/3+N+PE/50 43,1 80,9 221 100

Kylning + befuktning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimat- aggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AD*/*020/EC 400/3+N+PE/50 19,3 31,1 117 40

AD*/*026/EC 400/3+N+PE/50 21,1 37,1 127 40

AD*/*029/EC 400/3+N+PE/50 22,7 38,1 134 50

AD*/*030/EC 400/3+N+PE/50 24,8 39,7 92 50

AD*/*039/EC 400/3+N+PE/50 32,3 52,9 146 63

AD*/*040/EC 400/3+N+PE/50 27,2 42,9 129 50

AD*/*050/EC 400/3+N+PE/50 29,0 53,7 144 63

AD*/*060/EC 400/3+N+PE/50 35,6 62,0 158 80

AD*/*070/EC 400/3+N+PE/50 38,7 68,0 161 80

AD*/*080/EC 400/3+N+PE/50 43,3 83,6 193 100

AD*/*090/EC 400/3+N+PE/50 48,1 89,6 230 100

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :