Protokoll höstmöte Svensk armaturindustri

Full text

(1)

PROTOKOLL 2013-10-31 Mårten Sohlman 1

1(7)

Protokoll höstmöte Svensk armaturindustri 2013-10-31

Plats:

Ostnor, Mora

Tid:

torsdag 31 oktober 2013

Bilagor: - Halvårsutfall & prognos 2013 budget 2014 -

STD info SIS TK198 CEN TC 164 TC 165

- Presentation Orwell

- Utdrag Svenskt Vatten nr 5 okt 2013 Ståthållare_utredning Närvarande:

Bengt Andersson Ostnor AB Erik Eriksson Mattsson Metal Hans Hansson AB Durgo Mikael Hansson Ostnor AB Robert Johansson Trio Perfekta AB Jukka Koskinen Oras Oy

Berndt Larsson Villeroy & Boch Gustavsberg Cato Merelid TA Hydronics

Jan Nilsson Nordic Brass AB Mårten Sohlman Svensk Armaturindustri Mats Stenberg TA Hydronics

Leif Tagesson ESBE

Matti Weineland Villeroy & Boch Gustavsberg

___________________________________________________________________________

1. Mötets öppnande och val av justeringsman

Ordföranden Berndt Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mikael Hansson valdes till justeringsman.

2. Föregående protokoll (2013-04-18)

Höstmötet gick igenom föregående protokoll. Protokollet godkändes utan ändringar.

3. Rapport från styrelsen – Berndt Larsson

Ordföranden Berndt rapporterade från styrelsens arbete. Tre styrelsemöten har genomförts under året. Några av de ärenden som avhandlats i styrelsen under året är:

• Aktiviteter inom Standardiseringen

• Orwell

• 4MS

(2)

PROTOKOLL 2013-10-31 Mårten Sohlman 2

2(7)

• Byggvarubedömningen, Byggmaterialindustrierna, Sunda Hus m.fl.

• BBR (Boverkets Byggregler)

• Direktivbevakning

• Nytt nätverk genom initiativ från Swerea Kimab

4. Standardisering

SIS TK/198 och CEN TC/164 & 165

Hans Hansson och Berndt Larsson rapporterade från arbetet inom SIS/TK 198, Vatten- och avloppssystem.

Kommittén har fått en ny projektledare från SIS i form av Susanna Björk.

SIS har infört ett nytt röstningsförfarande. Årsavgiften för deltagande i kommittén under 2014 blir 23000kr.

Möte med CEN/TC 164/WG 14 återströmningsskydd kommer att hållas i Sthlm.

I kommittén har bland annat följande frågor diskuterats:

• CPR, Construction Products Regulation, Byggproduktsförordningen.

• Byggmaterialindustrin har bjudit till ett seminarium om CE-märkning den 9 Dec i Stockholm.

• KIWA håller på att förbereda för att kunna genomföra typgodkännande i Sverige.

För ytterligare information se bilaga: ”STD info SIS TK198 CEN TC 164 TC 165”

Övrigt kring standardisering

Matti rapporterade från ett Nordiskt samarbete kring godkännanderegler. 28 november hålls ett möte i Köpenhamn med bland annat SITA, Sintef och CTT.

Tidigare hade vi en dialog angående engagemang i SIS/TK 132 Koppar. Mötet beslutade att stämma av med Ulf Landahl angående detta för att vid kommande möte fatta beslut om huruvida det finns anledning att återuppta medlemskapet i denna kommitté.

5. Status dialog med Boverket och revidering av BBR

Boverket har skickat ut en ny remiss gällande revidering av BBR. Sista svarsdatum för denna remiss är 13/12 2013. Boverket har bjudit in till en Hearing om den utsända remissen den 19 november.

Berndt frågade om någon i gruppen upptäckt någon förändring i den utskickade remissversionen som berör medlemmarna. Ingen hade noterat några nya förändringar, men det är tydligt att denna remissutgåva inte fokuserar på de avsnitt som tidigare remitterats. De ändringar som införts i dokumentet sedan den förra remissomgången är inte med i denna remissutgåva. Därför behöver vi

(3)

PROTOKOLL 2013-10-31 Mårten Sohlman 3

3(7)

veta säkert hur dessa förändringar kommer att hanteras av boverket inför publiceringen av de reviderade BBR.

Mötet beslutade att vi ska ställa en kontrollfråga till Boverket: Är de förändringar som vi fått igenom i samband med den förra remissrundan inkluderade i den version som kommer att publiceras?

Mötet beslutade att avvakta Boverkets hearing den 19 november, och agera efter detta tillfälle då vi tydligare vet vad avsikten med den utskickade remissen är.

6. Materialutvecklingsprojektet Orwell

Jan Nilsson redovisade arbetet inom Orwellprojektet. Den 11:e november kommer DKI att svara angående hur man förklarar att testerna av 625 gett olika utfall vid de två olika provningstillfällena.

Senaste rapporten säger att 625 med största sannolikhet kommer att komma med på Hygienic List, det är bara en fråga om tid. Några formaliteter måste redas ut innan det är helt klart.

Listan uppdateras var 6:e månad. Det kostar i dagsläget ca 100.000 att certifiera ett material till Hygienic List.

Enligt den tidigare beslutade planen så ska Orwellprojektet slutredovissas och avslutas under 2013.

Vissa viktiga delar av projektet är inte avslutade och Jan föreslår därför att projektet får fortsätta under en tid med ett förnyat uppdrag. Jan presenterade tre olika alternativ för hur man ska driva de frågor som drivits inom projektet Orwell vidare.

De alternativ som presenterades var följande:

• Fortsätta projektet som tidigare fram till midsommar 2014.

• Göra ett delavslut i projektet till årsskiftet, och fortsätta vissa delar till midsommar.

• Avsluta projektet per årsskiftet 2013/2014.

Dessa alternativ diskuterades och följande kommentarer framkom:

• Många av medlemmarna anser att det viktigaste målet med arbetet inom Orwell är att det finns en legering som branschen kan använda även i framtiden.

• Vid de olika provningstillfällena har resultatet för 625 fått något olika utfall. Förklaringen till det olika provningsutfallet för 625 verkar vara att samma legering faktiskt av någon

anledning har delvis olika sammansättning. Detta bör redas ut inom ramarna för projektet.

• Vissa deltagare framförde att det borde ligga i Gusums egenintresse som underleverantör att bevaka dessa frågor även vid sidan av Orwell-projektet. Så även om projektet

slutrapporteras, så finns borde det finnas incitamentet för ett fortsatt arbete inom dessa områden. Det är kritiskt för Gusum att ta fram legeringar som producenterna kan använda.

Om de gör det så kommer kunderna att köpa material.

(4)

PROTOKOLL 2013-10-31 Mårten Sohlman 4

4(7)

• Jan poängterar att det är genom projektet som han har möjlighet att arbeta med dessa frågor på ett aktivt sätt. Projektet skapar ett utrymme för honom att arbeta aktivt med denna fråga inom ramarna för sin arbetstid. Det kostar inte föreningen något, men skapar en tydlig form för arbetet med dessa frågor.

• Det är gynnsamt för de svenska företagen att det finns ett flertal material som kan användas i framtiden även på lång sikt.

• Från början gjordes en budget för projektet. Projektets kostnader hittills har Chalmers stått för. Ingen arbetstid har fakturerats till projektet, utan enbart kostnader för provningar. Om vi genomför någon ytterligare provning inom ramarna för projektet så kommer detta att belasta medlemsföretagen enligt den mall som tillämpas för viktning av kostnader.

Höstmötet beslutade att fortsätta med Orwellprojektet till midsommar, med ett förtydligat uppdrag som består i att:

• Fullfölja kontakterna med 4MS

• Avsluta testriggen hos TZW

• Sträva efter att få en legering godkänd till Hygienic List

Fullfölja kontakterna med Byggvarubedömningen och Basta tillsammans med kansliet För ytterligare info om Orwell, se bilaga: Presentation Orwell

Strategisk Innovationsagenda, Vinnova

Mårten Informerade om Vinnovas satsning med Strategiska Innovations Agendor (SIO) som initierats.

Det betyder att Vinnova identifierat en rad om råden där man vill fördela utvecklingspengar till företag och forskningsinstitut genom att låta organisationer som verkar nära företagen vara med och fördela dessa pengar. Teknikföretagen har fått huvudansvaret för en innovationsagenda inom området produktionsteknik. Denna agenda innehåller ett projekt om ”bly i mässing” som inkluderar MMA och Lunds universitet.

Input till MMA-projektet är en färdig legering, vi vet inte exakt vilken legering. Om man använder en legering som branschen inte kommer att kunna använda i framtiden så är resultatet av projektet oanvändbart för medlemmarna i Svensk Armaturindustri. Medlemmarna är absolut intresserade att ta del av resultatet i detta forskningsprojekt.

• Kan Svensk Armaturindustri hänga på Vinnova/Mistra-projektet på något sätt?

• Kan vi bredda scopet eller skapa ett nytt påhängsprojekt för att blanda in fler i branschen i detta viktiga utvecklingsområde?

Mårten fick i uppdrag att kontakta Mats Stenberg för att undersöka vilka alternativ som finns för någon form av deltagande i projektet.

(5)

PROTOKOLL 2013-10-31 Mårten Sohlman 5

5(7)

7. Dialog med 4MS

Se punkt 6.

8. Rapport Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA

Svensk Armaturindustri har hållit ett möte med Sunda Hus den 14 oktober angående blyfrågan. De verkade som att de tog till sig budskapet från branschen efter träffen med 4MS. I nuläget bearbetar de synpunkterna som framfördes vid mötet i oktober. Förhoppningen är att de återkommer och har bestämt sig för att driva en liknande linje som de övriga kravställningsorganisationerna BVB och BASTA.

9. Ecodesigndirektivet – Matti Weineland

Mattis flyg blev inställt då han var på väg till CEIR-mötet om Ecodesigninförandet, så han var inte med på detta möte. Anders Hallberg från STEM var med vid mötet. Matti fick en rapport från mötet från Anders. Vid mötet var det mycket genomgång av statistik. Det saknades viss statistik från Sverige.

Bland annat saknades information kring hur många installationer det finns i Sverige.

Matti fick i uppdrag att ta fram en sådan siffra.

Arbetet är i en tidig fas, och det kommer vara viktigt att följa hur det utvecklas. SIS/TK 119 kommer att ge kommentarer till förstudierapporten. Svaret ska vara inne den 10:e november.

Om förstudien antas så innebär den tidplan som presenterades att ett regelverk ska finnas på plats till år 2016.

10. Medlemsfrågor

MMA har tidigare varit medlemmar i Svensk Armaturindustri, men sedan några år är det tydligt uttalat att de inte har för avsikt att vara med i föreningen. Möjligen är MMA rädda för kartellbildning.

Höstmötet beslutade att Mårten får i uppdrag att kontakta MMA för att försöka få med dem som medlemmar i Svensk armaturindustri, samt diskutera möjligheter att samverka kring det planerade utvecklingsprojektet.

I branschen finns det många företag (agenter) som säljer utrustning på den svenska marknaden, men inte har egen produktion. Idag är det endast tillverkande företag som är medlemmar i föreningen.

Vill vi ha med även agenter? I så fall skulle vi kunna fördubbla styrkan i föreningen. Inget beslut fattades kring denna fråga, men det finns anledning att återkomma till denna diskussion vid kommande möten.

(6)

PROTOKOLL 2013-10-31 Mårten Sohlman 6

6(7)

11. CEIR

Svensk Armaturindustri får löpande information från CEIR om vad som händer på Europanivå. Under kommande året kommer det vara viktigt att följa rapporteringen om Ecodesignarbetet.

12. Ekonomi

Mårten presenterade en prognos för 2013 samt ett förslag till budget för 2014. Budgetförslaget innebär att verksamheten fortsätter i samma spår som tidigare. Under 2013 har kansliets arbete inom blyfrågan fakturerats separat som ett projekt. Mötet ansåg att detta fungerat bra och att man ska göra likadant under 2014 om vi beslutar att arbeta aktivt med denna fråga även under 2014.

Höstmötet beslutade att företagen betalar in 9500 per medlem som projektfakturering för 2013.

Höstmötet beslutade att godkänna redovisningen och prognosen för 2013. Budgeten för 2014 fastställdes enligt förslaget som presenterades vid mötet. Se bilaga: halvårsutfall & prognos 2013 budget 2014

13. Nästa möte

Mötet beslutade att vårmötet ska hållas 13-14 mars 2014. Preliminär mötesort är Stockholm.

14. Övrigt

Statligt utredningsuppdrag om tryggad dricksvattenförsörjning i Sverige

Konungens ståthållare Gunnar Holmgren har fått i uppdrag från regeringen att utreda frågan om

”Tryggad dricksvattenförsörjning i Sverige”. Utredningen som ska identifiera nuvarande och kommande utmaningar för att vi ska klara att producera och leverera ett säkert dricksvatten. I uppgiften ligger också att lämna förslag på lämpliga kostnadseffektiva åtgärder.

För ytterligare information se bilaga: ” Utdrag Svenskt Vatten nr 5 okt 2013 Ståthållare_utredning”

Mötet beslutade att aktivt följa denna utredning för att försäkra oss om att få möjlighet att komma med input från branschen längs utredningens väg.

Höstmötet beslutade att ge i uppdrag åt Mårten att kontakta utredningen och presentera föreningens arbete inom blyfrågan.

Sundsvalls vattenkvalitet

Vattnet i Sundsvall är särskilt aggressivt mot vattenledningar och blandare. Lågt pH (7,5) i kombination med låga salthalter och att vattnet är extremt mjukt gör att vattnet är aggressivt.

Sundsvall är det enda vattenverk i Sverige som inte efterbehandlar vattnet. Detta leder till avsevärt större mängd reklamationer för medlemmarna i Svensk Armaturindustri. Samtliga andra vattenverk

(7)
(8)

Svensk Armaturindustri uppdaterad prognos 2013 & budet 2014 Utfall 2012

Service Budget service

2013 Halvårsuppföljning

Jan-jun 2013 Service Prognos Service

2013 Prognos rev

Service 2013 Förslag Budget 2014 Kostnader

Sekretariat 125 823 155 000 92 737 120 000 120 000 155 000

Tid 122 881 150 000 74 217 115 000 115 000 150 000

Kostnader 1 042 5000 2388 5 000 5 000 5 000

Grundavgift 31 900 32262,5 16 132 32 263 32 263 33 000

Hänförligt till förening -30 000 -32 263 -32 263 -32 263 -33 000

Möten 107 476 100 000 63 317 100 000 100 000 100 000

Tid 70 316 55 000 54 449 90 000 90 000 55 000

Kostnader 37 160 45 000 8 868 10 000 10 000 45 000

Orwell 5 774 8 500 6 867 8 500 8 500 8 500

Tid 5 774 2 000 6 867 8 000 8 000 5000

Kostnader 270 840 6 500 500 500 3500

PROJEKT: Remiss Boverket/Blyfrågan 54 027 105 000 64 646 80 000 130 000 105 000

Tid 155 493 100 000 47 228 60 000 60 000 100 000

Kostnader 11 034 5 000 17 418 20 000 70 000 5 000

CEIR 0 20 000 24 888 55 000 55 000 20 000

Tid 0 20 000 21 560 30 000 30 000 20000

Kostnader 0 0 3 328 25 000 25 000 0

Standardisering 26 440 46 000 23 000 44 000 23 000 25 000

Tid 0 2 000 0 0 2 000

Kostnader 26 440 44 000 23 000 44 000 23 000 23 000

Hemsida 18 723 21 000 22 698 26 000 26 000 26 000

Tid 15 378 15 000 14 715 18 000 18 000 18 000

Kostnader 3 345 6 000 7 983 8 000 8 000 8 000

Övrigt 2 000 0 2 000 2 000 2 000

Totala kostnader 338 263 457 500 298 153 435 500 464 500 457 500

Intäkter 345 005 355140 354 996 354 996 484 996 460 000

Medlemsintäkter 0 0 0

Serviceintäkter 345 005 355140 354 996 354 996 354 996 355 000

Projektfinansiering Blyfrågan 130 000 105 000

Årets resultat 6 742 -102 360 56 843 -80 504 20 496 2 500

Ingående balans per 1/1 130 530 19 411 137 272 137 272 137 272 54 268

Utgående balans 137 272 -82 949 194 115 56 768 157 768 56 768

(9)

Standardinformation sammanställning CEN TC 164, TC 165, SIS TK198 inför höstmöte med Svensk armaturindustri 2031031

CEN TC 164/WG 14

Möte 20130611-12 Stockholm N411 (TC164 N3001)

Systematic review, decision 25/2013, preliminary work item

- EN 1488, Building valves - Expansion groups - Tests and requirements;

- EN 12729, Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B, type A;

- EN 13828, Building valves - Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings - Tests and requirements.

AHG D/DA, DB, DC, HA, HB, HD, HC, LA, LB – Ska revideras, möte ej bestämt AHG G – Två standarder borttagna (EN 13433, EN 13434)

Beslut om generell ordalydelse gällande material:

The following wording in relation to materials shall be used in FprEN 1487, Building valves – Hydraulic safety groups – Tests and requirements and prEN 12729, Devices to prevent pollution by backflow of potable water – Controllable backflow preventer with reduced pressure zone – Family B, type A:

- 4 Materials and surface finishes - 4.1 General

- The selection of materials is the responsibility of the manufacturer, provided they satisfy the following requirements:

- a) All materials coming into contact with water intended for human consumption shall present no health risk nor cause any change of the drinking water in terms of quality, appearances, smell or taste.; ((as a reminder to ourselves: delete this sentence here, but remember this sentence when drafting the clause "Technical documents" in the various WG 14 standards.))b) materials with inadequate corrosion resistance shall have additional protection;

- c) the materials used shall be suitable for the operating temperatures specified in the scope of this standard.

- 4.2 Materials

- Copper-zinc alloys containing more than 10% zinc are subject to dezincification when submitted to water capable of dezincification. In the countries where the use of products made of dezincification resistant materials is required, the products have to guarantee a dezincification depth less than 200 μm in any direction, they have to be tested in accordance with EN ISO 6509 and have to be marked in compliance with the indications according to Clause XY.

Planerat nytt möte 20140603-04 Zürich Alla TC 164/WG14 mötesbeslut i dok N422

AHG Polymer Housings – New leader of the group, Draft on new standard on Polymer Housings (N415) CEN TC 164/WG8

Möte 20130618-SVGW i Zürich, N644 (WG14 N403) CEN TC 164

Möte 20130619-20 i Zürich, Rapport N3027 (WG14 N405), Beslut 917-946 N3023 (WG14 N404),

WG8- En tappkran ska släppa ut mycket vatten ej i linje med vattensparkrav. Begär revision av tre standarder.

EN 15091 (Electronic opening and closing sanitary tapware) till Formal vote.

Beslut (urval):

- WG3 (Effects of materials in contact with drinking water) - CEN/TC 164 917/2003agrees with the new revised program of work of WG3 on test methods replying to M136rev2

- WG3 - CEN/TC 164 918/2013 - Adoption of a New Work Item

o Revision EN14718:2006 Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of the chlorine demand - Test method

(10)

- WG8 (Sanitary tapware)- CEN/TC 164 919/2013 - Adoption of a Preliminary Work Item

o Revision EN 246:2003 Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators - WG8 - CEN/TC 164 920/2013 - Adoption of a Preliminary Work Item

o Revision EN 200:2008 Sanitary tapware - Single taps and combination taps (PN 10) – General technical specification

- WG8 - CEN/TC 164 921/2013 - Adoption of a Preliminary Work Item

o Revision EN 817:2008 Sanitary tapware - Mechanical mixing valves (PN 10) - General technical specifications

- WG8 - CEN/TC 164 922/2013 - Adoption of a New Work Item

o Revision EN 113:2008+A1:2011 Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification

- WG14 (Valves and fitting for buildings and devices to prevent pollution by backflow ) - CEN/TC 164 942/2013 - Adoption of a New Work Item

o Revision EN 1488:2000

- WG14 - CEN/TC 164 943/2013 - Adoption of a New Work Item

o Revision EN 12729:2002 Devices to prevent pollution by backflow of potable water — Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B, type A - WG14 - CEN/TC 164 943/2013 - Adoption of a New Work Item

o Revision EN 13828:2003 Building valves — Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings — Tests and requirements

CEN TC 165/W11

Möte i Köpenhamn 20130502-03 Rapport N111

Möte i Jona/Switzerland hos Geberit 20131017-18, rapport ej klar

- Generellt mycket diskussioner om golvbrunnar EN 1253-1 tom 6, ny draft på del 6 om golvbrunn med mekanisk förslutning.

- Några standarder som gruppen försökt förnya utan att göra justeringar för CPR ej godkänt av CEN, måste revideras. Arbete planerat att påbörjas i och med senaste mötet.

- Röstning via SIS på Standard EN 1253-1,2. Serige ”JA” men med kommentarer SIS TK 198/AG164

Möte i Stockholm 20130610 Svarat på röstningar:

- EN 15091 Sanitary tapware – Electronic opening and clos… , klar för formal vote 2013-07-18 (röstning avslutades 20130925, Godkänndes)

- EN 15664-1:2008/FprA1 Influence of metallic materials… , klar för formal vote (röstning avslutades 20130911, Godkändes

Fastställande av standarder

- EN 16145:2012 Sanitary tapware – Extractable outlets for sinks…

- EN 16146:2012 Sanitary tapware – Extractable shower hoses…

Kontaktpunkt gällande CPR/CE hos Boverket ska vara uppe och fungerande, generellt gäller dock NANDO- listan (visar bla. harmoniserande standarder) vilken tyvärr är ganska svår att använda.

Hans Hansson, AB Duurgo

(11)

Orwell

International project by Valves & Fittings, Sweden

• Rapport Orwell projektgrupp okt 2013

Jan Nilsson

Nordic Brass Gusum AB

jan.nilsson@nordicbrass.se

www.nordicbrass.se

(12)

Orwell

International project by Valves & Fittings, Sweden

• Rapport Orwell, produkter och material oktober 2013

Jan Nilsson

Nordic Brass Gusum AB

jan.nilsson@nordicbrass.se

www.nordicbrass.se

(13)

Spånor från olika legeringar

(14)

Spånor från olika legeringar

(15)

5 5

CW602N, CW625N, CW626N några jämförelser

CW602N

EN

CW602N NBG

CW625N NBG och H CACL inom ()

Just efter 130524

CW626N HCACL

Cu 61,0-63,0 61,0-61,8 62,0-64,0 64,0-66,0 Pb 1,7-2,8 1,7-2,0 1,2-1,6 (1,5) 1,2-1,7 Sn max 0,1 max 0,1 max 0,3 max 0,3 Fe max 0,1 max 0,1 max 0,3 (0,1) max 0,3 Al max 0,05 max 0,05 0,5-0,7 (0,45-

0,6)

0,8-1,0 Ni max 0,3 max 0,1 max 0,2 max 0,2 Mn max 0,1 max 0,01 max 0,1 max 0,1

Si max 0,1

As 0,02-0,15 0,06-0,15 0,02-0,15 (0,12)

0,02-0,15

Sb max 0,01

B

Zn rest rest rest rest

(16)

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 6

Material

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 6

Avzinkningshärdighet Bearbetningsförmåga Bättre varmsmidningsförmåga

Baslegering – CW511-typ, Pb <0,2%

511P sänker skärkrafter med <10%, samt ger kortspånor istf långspånor . Testade hos: Esbe, Vola, MM, Ostnor, Gustavsberg, Chalmers.

Klarar DZR prover,

Mek.egenskaper likvärdig med vanlig 511.

(17)

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 7

Material

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 7

(18)

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 8

Produkter

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 8

Modulariserad, MFD, konstruktionsteknik

(19)

2

Bakgrund, vad är Orwell?

• Nordiskt projekt, startade 2011-05-01, för att klara godk. matrl den 1/12 2013 till Europeiska marknaden

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 2

Svensk Armaturindustri

AB Durgo ESBE AB

Mattson Metall AB Nordic Brass Gusum AB

Oras OY Ostnor AB

TA Hydronics AB Trio Perfekta AB

Villeroy & Bosch Gustavsberg AB

(20)

Skillnaden US kontra EU

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 5

Blyläckage till dricksvatten

EU (4 MS -> DWD) 10 µg/l (5+5)

Material enligt HCACL USA

15 µg/l

(kommer att sänkas till 5, troligen under 2013)

Material får innehålla max 0,25%

Pb, medelvikt Okt 2013.

15 µg/l kvarstår.

“Californiadirektivet” vidgas till

hela USA från den 4/1 2014

(21)

Spånor från olika legeringar

(22)

Spånor från olika legeringar

(23)

10 10

CW602N, CW625N, CW626N några jämförelser

CW602N

EN

CW602N NBG

CW625N NBG och H CACL inom ()

Just efter 130524

CW626N HCACL

Cu 61,0-63,0 61,0-61,8 62,0-64,0 64,0-66,0 Pb 1,7-2,8 1,7-2,0 1,2-1,6 (1,5) 1,2-1,7 Sn max 0,1 max 0,1 max 0,3 max 0,3 Fe max 0,1 max 0,1 max 0,3 (0,1) max 0,3 Al max 0,05 max 0,05 0,5-0,7 (0,45-

0,6)

0,8-1,0 Ni max 0,3 max 0,1 max 0,2 max 0,2 Mn max 0,1 max 0,01 max 0,1 max 0,1

Si max 0,1

As 0,02-0,15 0,06-0,15 0,02-0,15 (0,12)

0,02-0,15

Sb max 0,01

B

Zn rest rest rest rest

(24)

Vägen till godkänd legering

12

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25

Michael Scharf:

Remisstid på 6 månader, 4MS.

Remisstid 3 månader EU

26 veckor Tot 24 start rapport

Kund

Orwell

International project by Valves & Fittings, Sweden

(25)

Funktion av HCACL

14

DIN 50930-6

HCACL

Kostnad 10 kEuro/legering UBA

Definition av kategorier (grupper) tex CuZnAs (511L ingår) Referens material

B-faktor

Acceptans kriteria

Beräkning av kompositioner

testlegeringar, gränsvärden

DIN

(26)

Status för test av legeringar, HCACL

15

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Kategori 8 Kategori 9 Kategori 10

CuZn CuZnAs CuZnPb CuZnPbAS CuSnZnPb CuZnSi CuZnSi CuSnNi CuZnAsSb CuZnPbAsSb

godkända legeringar CW510L

CW617N CC752S CC499K CW724R

CW509L

CW612N (CW625N)

CW614N

CW603N

legeringar under test CW501L CC755S CW626N CuZn10Si4MnP 2 legeringar 1 legering CB752S-DW

CW506L CW600N CW725R under disk. under disk.

CW507L CW604N 751 SM-DW

CW508L CW606N

CW607N

CW608N

CW610N

CW611N

CW613N

Pb def på blyfritt = 0,2%

CW626N

CW625N CW511L

752 -> CC770S

(27)

16

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25

Product Group A,C

Product Group A,B

Orwell

International project by Valves & Fittings, Sweden

Product Group

A = rör och obehandlade system.

B = komponenter/ventiler inuti byggnader

C = komponenter/ventiler utanför byggnad

(28)

Projekt Orwell

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 17

Självklart är att Svensk Armaturindustri och hela Nordens aktörer är eniga om att bly skall utfasas,

… men vi måste göra det under kontrollerade former och tillsammans!

FoU / Tillverkning / Produktion

Råvaror

Myndigheter /

Marknad

(29)

• Vad händer framåt?

– Fortsatt arbete med HCACL och möten med HDG. Nästa möte 5 dec

– Skärbarhetsutvärderingar, forts.

– Rapportskrivning och projektbeslut 131031, Armatur/Mora – Support och hjälp

– Fortsatta myndighetskontakter

• Nordiskt samarbetsprojekt

• Nätverket under Sintef/Kimabs ledning

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 18

Orwell

International project by Valves & Fittings, Sweden

(30)

• BVB och Basta

– Arsenik

Basta ok. BVB, skrivelse för vägledning

– Pb < 0,1

Basta och BVB, skrivelse för vägledning. Pb utfasningskrav, (förslag) år 1=2%, år 2=1,2%, år 3=0,2%, tex att 2016 = Pb 0,2% .

– Komponent eller produkt

Där har man 2 olika synsätt och detta ligger fast. Konsekvensen blir att man vid de olika systemen får olika bedömningar.

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 19

Orwell

International project by Valves & Fittings, Sweden

(31)

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 20

Framtid…

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 20

Avzinkningshärdighet Bearbetningsförmåga Bättre varmsmidningsförmåga

Baslegering – CW511-typ, Pb <<0,2%

511P sänker skärkrafter med <10%, samt ger kortspånor istf långspånor . Testade hos: Esbe, Vola, MM, Ostnor, Gustavsberg, Chalmers.

Klarar DZR prover,

Mek.egenskaper likvärdig med vanlig 511.

(32)

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 21

Utbildning - information

©2010 Nordic Brass Gusum AB, Box 63, SE-610 40 Gusum TEL: +46 (0)123 541 00 FAX: +46 (0)123 201 25 21

• Informationstillfällen och viss typ av utbildning borde genomföras.

• Grundkurs i mässing nu tillgänglig. Ref Matson Metall. Nya beställda kurser av MM, Esbe, Holmgrens.

• Riktad produktionsutveckling genom Inge Svenningsson, till

medlemmar.

(33)

22

Utmaningar

• att nå alla berörda led och uppnå samverkan

Myndigheter Regelverk

Tillverkare Fabrikanter Försäljning

Konsumenten, Du och jag

Norden -> kommuner

(34)

Sammanfattning

Vad har Orwell uppnått till dags dato?

• Ett väl upparbetat kontaktnät, nationellt och internationellt

•Två gjutlegeringar i riggtest, cat 9 och cat 10

• Produktionstester hos kund samt riktad undersökning hos Chalmers

• Skapat en framkomlig väg hos Byggvarubedömningen och Basta

• Flera nya legeringasalternativ, både på den blyfria sidan, samt Pb över 0,2%.

• Startat Det Nordiska Samarbetet, genom 19 aprilmötet 2012 i Stockholm

• Skärdata inom vissa områden

• Påverkat vissa delar i Hygenic Copper Alloy Composition List

(35)

Sammanfattning

Vad har Orwell uppnått till dags dato?

• Framflyttade positioner för Sverige i internationella vattensammanhang, samt vill jag påstå, ett stort mervärde för Svensk Armatur som förening betraktat

(proj. ledarens egen kommentar)

• Gemensam databas för erfarenheter, prover och övrig information

• Publik information genom Svensk Armaturs hemsida

• Examensarbete på testmetoder. Ett underlag som har varit väsentligt i BBR- remissarbetet, och disk med myndigheter.

• Kunskapsbank och support för hela kundkedjan. (källa till utbildningsmatrl. t.ex.)

• Skapat förståelse för utfasning av 602 till 625 och 511.

(Riggtester av 602 hos TZW, Stockholm och Ljung skapade viss förståelse)

(36)

Imorgon?

Orwelluppdraget

• Uppdraget skall vara klart dec 2013, men…

dels är vi inte klara, flera är tveksamma till ett avslut, mycket är på gång.

1. Fortsätta som nu och slutar till midsommar 2014, men att måltavlan skrivs om till en mer aktuell.

2. Vi gör nu ett delavslut i december och gör en kort rapport, fortsätter till midsommar 2014 på ett antal fokuspunkter:

Avslutar testriggen hos TZW, slutför arbetet med BVB och BASTA, ser till att HL kommer balans med all frågor

3. Vi avslutar Orwell nu i december och kvarvarande frågor hanteras av resp företag.

Förslag på 2 (3) olika lösningar, (efter diskussioner med bl.a. Mårten och Berndt)

(37)

Imorgon?

Orwelluppdraget

• Oavsett vad som beslutas vill jag säga följande:

Ett fantastiskt roligt projekt.

Jag känner mig hedrad att få driva ett så viktigt projekt tillsammans med ett så engagerat och kunnigt branschfolk!

Tack för förtroendet !

Jan

(38)

PERSONLlGT ',,~,4<~ ' - ";""~"

Kungens ståthållare

Vårt framtida dricksvatten ligger under luppen och kungens ståthållare Gunnar Holmgren är utsedd till särskild utredare. Utredningen innehåller komplexa frågor och det är något som lockar Gunnar.

Catharina Eriksen

catharina.eriksen@svensktvatten.se

G

unnar Holmgren blev i somras utsedd av landsbygds minister Eskil Erlands- son till särskild utredare av den stat- liga utredningen om en tryggad dricksvatten- försörjning i Sverige.

Det är en utredning som ska identifiera nu- varande och kommande utmaningar för att vi ska klara att producera och leverera ett sä- kert dricksvatten. I uppgiften ligger också att lämna förslag på lämpliga kostnadseffektiva åtgärder.

Det är en utredning som på många sätt är viktig för alla som arbetar med dricks- vatten och ledningsnät. Material i kontakt med vatten och vattenskyddsområden är två av de områden som ska behandlas och som

Familj: Fyra barn mellan 22 och 32 år och ett barn- barn.

Utbildning: Ekonomie doktor vid Åbo akademi.

Anställningar: Ståthållare, G D för Försvarets ma- terielverk, chef för Regeringskansliets förvaltningsav- delning och finansråd i Finansdepartementet Hobby: Sin medeltida gård norr om Stockholm och att köra motorcykel.

Läser: Mycket kring jordbruk och medeltida historier.

6 Svenskt Vatten # 5 2013

Svenskt Vatten uppmärksammat som pro- blem eftersom ansvarsfrågan är oklar och det behövs tydligare råd och riktlinjer och bättre regelverk.

Vem är då Gunnar Holmgren? Gunnar be- skriver sig själv som en vanlig opolitisk stats- tjänsteman som arbetat många år i regerings- kansliet och som trivs med att ha mycket att göra. Han har varit finansråd på Finansde- partementet och chef för regeringskansliets förvaltningsavdelning som sköter allt det ad- ministrativa. Han har lett flera statliga utred- ningar och vet hur processen går till. I åtta år var han generaldirektör för Försvarets ma- terielverk, FMY. Han har flera examina och den högsta och senaste är en doktorsexamen i ekonomi vid Åbo universitet. Vid sidan av sin yrkeskarriär och sin utbildning kan sägas att han har fyra vuxna barn och en gård från medeltiden.

Ståthållare

Sedan årsskiftet har han ett helt annat upp- drag än de han haft tidigare. Han är anställd av kungen som hans ståthållare och slotts- fogde. Ståthållarens uppgift är att förvalta de kungliga slotten med omgivande parker och trädgårdar. Det är staten om äger slot- ten och parkerna, men kungen har vad som kallas för dispositionsrätt, vilket betyder att det är han som bestämmer hur slotten och markerna ska förvaltas. Så har det varit se- dan 1809 då regeringsformen drevs igenom och kungens uppdrag förändrades. Gunnar säger att han tycker att dåtidens politiker var framsynta som beslutade om en modell som har hållit under så lång tid.

Han tycker att det är ett ärofyllt uppdrag att få tjänstgöra som ståthållare och han har lärt sig mycket om slotten och den kungliga historien på den tid han haft sin tjänst.

- Man blir historiskt intresserad när man jobbar här på slottet, säger Gunnar.

Kungen har godkänt uppdraget

Gunnar är en person som tycker om att ha mycket att göra och när han fick frågan

om han ville leda dricksvattenutredningen tackade han ja. Ett skäl till att han har fått frågan om han vill leda utredningen är att han kan regeringskansliets ärendegång. Och så har han lett ett antal utredningar tidigare bland annat statistikreformen, arbetsgivar- reformen och en utredning om elberedskap.

Om den senaste nämnda säger han att den har en del likheter med den här utredningen.

Kungen har inte haft något att erinra emot att Gunnar tagit sig an uppdraget. Det kom- mer att ta en del tid i anspråk, speciellt i början, och det betyder att hans personal får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar.

Ibland är det bra, säger Gunnar. Folk växer när de får ta ansvar. Gunnar har 150 hel- tidsanställda personer under sig som arbetar med slotten och parkerna. Han berättar om en episod som han var med om tidigare i livet när han var vd på en branschorganisation.

Han stod och höll ett tal och senare kom en pensionär fram till honom och sa - Du är alldeles för ambitiös, spela mer golf.

Han har funderat en del på det där och kommit fram till att man som chef inte ser de stora sakerna om man lägger sig i detaljerna.

Vem deltar i utredningen

Utredningen är inte parlamentarisk, vilket betyder att det är en opolitisk utredning.

Som utredare är Gunnar den som organi- serar utredningen. Det första han fick ta itu med var att tillsätta sekretariatet. Det gjorde han tillsammans med en enhetschef på lands- bygdsdepartementet. De som sitter i sekreta- riatet kommer att arbeta heltid med utred- ningen och de har en placering i Garnisonen på Östermalm i Stockholm. Två av dem är klara och det är Folke Larsson från stats- kontoret och Ida Lindblad Hammar som är jurist på Jordbruksverket. Båda har lång erfarenhet av utredningar. Gunnar vill gärna ha en tredje person med i sekretariatet, Björn Hasselgren från KTH, som har bra kunskap om infrastruktur. Men det är inte klart än om det finns ekonomiskt utrymme för det.

Sekretariatet är på plats i oktober och då på-

(39)

Gunnar Holmgren st~r vid en brunn inne i ett valv p~ Stockholms slott. Brunnen är från mitten av 1700-talet och hit kom stadens dåtida befolkning och hämtade vatten.

börjas själva utredningsarbetet.

De som sitter på sekretariatet kommer att sammanställa allt material som ska ingå i utredningen. Gunnar kommer inte att skriva någonting själv i utredningen.

- En klok utredare skriver inte en rad själv, säger Gunnar.

En kommitte som består av experter och sakkunniga kommer att värdera det insam- iade materialet. Det är bland annat perso- nal och forskare från KTH och sakkunniga handläggare departement och myndighe- ter. Han förklarar att man i statliga utred- ningar får ett antal frågeställningar belysta framåt i tiden. Kommittemedlemmarna får svara på de frågor som ställs och tolkningen kan göras på olika sätt. Ytterst är det Gun- nars tolkning som redovisas. Han säger att det inte sällan är någon expert i gruppen som ger en varningsklocka för något. Det visar sig ofta vara rätt och blir en bra kvalitets- granskning.

Gunnar försöker samla in färdiga kunska- per från hela landet. Det tar lång tid i början att styra arbetet i rätt riktning. Utredningen är omfattande och tar upp många frågeställ-

ningar som till exempel material i kontakt med vatten, ledningsnätets status, materiaI- val, klimatförändringens framtida effekter, krisberedskap, havsnivåhöjning, ansvarsför- delning, risker och kostnader och förslag på nya ideer.

- Har man varit med länge blir man inte förskräckt, säger han om frågan om att det är så många frågor som ska besvaras i utredningen.

Utredningen ska vara klar om ett och ett halvt år och tidsbegränsningen gör att de får begränsa sig för att hinna med.

Slutrapportering

Rapporteringen ska göras i två delar. Redan nästa sommar den I juli ska en första rap- portering lämnas och den rapporten kallas för delbetänkande och publiceras i Statens offentliga utredningar, SOU. Delbetänkandet rör vattentäkternas skydd och ansvaret för frågan om material i kontakt med vatten.

Slutredovisningen av hela uppdraget ska göras senast den 30 juni 2015. I slutbetän- kandet ska det finnas ett förslag till riksda- gen och ett eventuellt regelförslag.

Han har själv inte några åsikter om kom- mande förslag, det vore fel, säger han. Men han berättar att en av de uppgifter som de troligen kommer att ge förslag på är tyd- liggörandet av ansvarsfördelningen mellan myndigheter och länsstyrelser.

De stora och svåra frågorna i utredningen är klimatförändringarnas effekter och grund- vattenfrågorna. Sverige är ett stort land med många olika förhållanden. I södra Sverige har man både temperaturökningar och höjda grundvattennivåer.

Gunnar tycker att frågan om klimatet är det svåraste, och det är bra att det ska ingå först i slu tredovisningen år 20 15. Skyddet a v grundvattnet tycker han är enklare. Där kan man prata om beredskapsåtgärder och regel- verk. Men det går inte när det gäller klimatet som vi inte kan styra och veta hur det kom- mer att bete sig.

- Jag gillar sådant här säger Gunnar, kom- plexa frågor som väder som är svårt att för- utspå.

Undviker helst offentligheten

Det som han däremot inte är så förtjust i är att synas offentligt, trots de olika roller han haft. Han säger att han tycker att det är bätt- re med en expert i TV-rutan än en chef. Han vill inte heller synas i rollen som ståthållare och berättar att han gärna tar bakvägen om han ser en fotograf. Och bakvägen kan han ta, som ståthållare och slottsfogde har han ju nycklar till alla dörrar i slottet.

Han ställer upp för att bli fotograferad av Svenskt Vatten, och föreslår att vi tar bil- derna vid vattenpumpen inne på slottet där stockholmare förr fick hämta sitt vatten.

Pumpen ligger strax intill de lokaler där han har sitt kontor. För att komma till hans lilla kontorsrum går vi igenom det rum där kung- en tidigare satt och tog beslut när han hade den makten. Rummen ser ut som de har gjort sedan slottet byggdes upp igen efter branden 1697, och detsamma gäller möblerna. Det är ingen underdrift att säga att Gunnars skriv- bord är för litet för honom och han har fått höja upp det med rejäla klossar. I rummet intill sitter riksmarskalken Svante Lindqvist, doktor i teknik, och som när han hör mitt ärende ber mig att inte skriva en alltför ut- spädd och urvattnad historia om Gunnar.

Gunnar ger intrycket av att han arbetar mycket och trivs med det. Men han har ett liv utanför arbetet och då vistas han gärna en gammal medeltida gård som han äger norr om Stockholm. Det ingår lite mark, som han än så länge inte har odlat något på. Han mekar hellre med gamla traktorer. Och så lä- ser han mycket litteratur om jordbruk, och en och annan roman som utspelar sig kring medeltiden som han tycker är en spännande tid.

Svenskt Vatten " 5 2013 7

(40)

Stora statliga utredningar om vatten

Vattenfrågorna är heta och ligger just nu på den politiska agendan. Inte mindre är fyra utredningar som påverkar vattentjänstbranschen är på gång, och de kan få stor betydelse för vårt sätt att arbeta de kommande åren.

8 Svenskt Vatten # 5 2013

I

mitten av september samlades Svenskt Vat- tens personal och de sex kommitteerna i Sig- tuna för att diskutera hur vi i branschen bästa sätt ska kunna mobilisera och kraftsam- Ia för att hantera branschens stora utmaning- ar, däribland de fyra statliga utredningarna.

Under dagen presenterades utredningarna och vilken betydelse de har för vattentjäns- terna. Det handlar om allt från material i kontakt med vatten, hur vi minimerar över- svämningsrisker till hur vi organiserar en bättre miljöövervakning och till frågan om hur vi återför fosfor till kretsloppet.

Den utredning som har kommit längst är den om hållbar återföring av fosfor och den över- lämnades till regeringen i september. De öv- riga utredningarna kommer att slutredovisas under 2014 och 2015. Svenskt Vatten och några av våra medlemmar är involverade i utredningarna och sitter bland annat med i expertkommitteer där vi kan föra fram vår kunskap och branschens åsikter.

- Det här är något som vi har efterfrågat, och vi har nått framgång när frågorna kom- mer upp på den politiska agendan, säger Lena Söderberg, Svenskt Vattens vd. Det är positivt att vi kan vara med aktivt och delta i arbetet med utredningarna och bistå med kunnande och underlagsmaterial.

De fyra statliga utredningarna Utredningen om en trygg dricksvattenför- sörjning

Hösten 2013 - Uppstart med organisation, bemanning och planering.

Juni 2014 - Delbetänkande om vattentäkter- nas skydd och material i kontakt med vatten.

Juni 2015 - Slutbetänkande.

Utredningen om en sammanhållen och håll- bar vattenpolitik

Juni 2014 - Slutbetänkande.

Utredningen om en långsiktigt hållbar markanvändning

November 2013 - Expertgruppen lämnar sin rapport till Miljömålsberedningen.

Juni 2014 - Slutbetänkande.

Uppdraget om hållbar återföring av fosfor till kretsloppet

September 2013 - Slutrapport lämnad.

Catharina Eriksen catharina.eriksen@svensktvatten.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :