110 Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län. 111 Vattenskydd Ignaberga, väg 21 m fl Arbetsplan för fastställelseprövning

Full text

(1)

Innehåll

§ 108 Lagstiftning: Arbetsmiljölagen

§ 109 Klimatkommunerna (info)

Energieffektiviseringsstöd (info)

§ 110 Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län

§ 111 Vattenskydd Ignaberga, väg 21 m fl Arbetsplan för fastställelseprövning

§ 112 Ignaberga 64:2

Anmälan om att ändra avloppsanordning

Underrättelse om betydande ändringar i verksamheten – dricksvattenanläggning

Förlängd yttrandetid

§ 113 Perstorps kommuns översiktsplan Tematiskt tillägg för vindkraft - samråd

§ 114 Uppföljning av verksamhetsplan 2011 Redovisning per den 30 juni

§ 115 Branschgenomgång –

butiker med förpackade livsmedel, riskklass 4B

§ 116 Branschgenomgång –

tillagningskök förskolor 2011

§ 117 Branschgenomgång –

kontroll av receptfria läkemedel

§ 118 Provtagning av mjukglass 2011

§ 119 Hästveda marknad 2011

§ 120 Blecket 1

Anmälan om att anlägga och driva miljöfarlig verksamhet – förbränningsanläggning

§ 121 Ekonomi

§ 122 Lagstiftning: Arkivlagen

§ 123 Personal

§ 124 Skrivelser för kännedom

§ 125 Delegationsbeslut

§ 126 Kurser, konferenser, sammanträden

§ 127 Övrig information

-- Uppvaktning

(2)

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1 kl 14.00-17.00

Beslutande Agne Nilsson (c), ordf ej § 119

ledamöter Camilla Lindoff (s), 2:e v ordf

Christer Jönsson (mp), 1:e v ordf ordf § 119 Inge Hallabro (kd)

Greger Johnsson (s)

Magnus Härbst (sd) Kristina Berglund (m)

Ann Olausson (s)

Bo Eklund (m)

Närvarande ersättare Anders Rongby (s)

Eskil Johannesson (fv) Mikael Strömberg (sd) Hans Werner (fp)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef

Johan Blom, miljöinspektör § 109 Ingrid Persson, miljöinspektör §§ 110-112 Carina Westerlund, tillsynschef § 114 Jan Rannek, miljöinspektör § 120 Lisbet Sällström, administrativ chef

Delar av övrig personal deltog som åhörare under § 108

Utses att justera Bo Eklund

Justeringens plats, tid Miljökontoret torsdagen den 25 augusti 2011 kl. 13.00

Justerade paragrafer §§ 108-127

Underskrifter

Sekreterare ………...……….

Lisbet Sällström

Ordförande ……….

Agne Nilsson / Christer Jönsson

Justerare ……….

Bo Eklund

(3)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-08-24

Datum då anslaget 2011-08-25

sätts upp

Datum då anslaget 2011-09-16

tas ned

Förvaringsplats Miljökontoret

för protokollet

Underskrift ……….

Lisbet Sällström

______________________________________________________________________

(4)

§ 108

Lagstiftning:

Arbetsmiljölagen

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna av arbetsmiljöcontroller Folke Lindgren lämnad information om nämndens ansvar i arbetsmiljölagstiftningen.

_____________________

(5)

§ 109

Klimatkommunerna

Energieffektiviseringsstöd

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna av Camilla Lindoff (s) lämnad information om arbetet i Klimatkommunerna.

Nämnden lägger till handlingarna av miljöinspektör Johan Blom lämnad in- formation om arbetet med Energieffektiviseringsstödet.

_______

(6)

§ 110

Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län Yttrande till Länsstyrelsen

Beslut

Miljönämnden framför synpunkter till Länsstyrelsen.enligt punkterna a) - n) i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-08-09.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ”Vattenförsörjningsplan Skåne län 2011”.

Miljönämnden bereds tillfälle att yttra sig över planen (remissversion

2011-04-20), synpunkter ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 1 juli 2011.

Länsstyrelsen har beviljat förlängd yttrandetid till den siste augusti 2011.

Samråd har skett med Utvecklings- och planeringsstaben på kommunlednings- kontoret, med stadsbyggnadskontoret och med Hässleholms Vatten AB.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-09.

_____________________

Sänt till:

Länsstyrelsen

(7)

§ 111

Vattenskydd Ignaberga, väg 21 m.fl.

Arbetsplan för fastställelseprövning Beslut

Miljönämnden framför följande synpunkter till Trafikverket, Juridik- och planprövningen i Borlänge:

Delsträcka 4 (väg 2010, Lommarp):

1. Täta diken bör ansluta tätt mot befintlig tätning som gjordes i samband med den planfria korsningen av väg 2010 och väg 21.

2. Oljeavskiljare bör finnas till fördröjningsdammen och oljeavskiljaren bör regelbundet kontrolleras. Rutin för skötsel, kontroll och tömning bör tas fram.

3. Skyddsåtgärderna bör samordnas med de fysiska skydd som ska göras vid återställandet av vägavsnittet över Vinnö å efter brobytet.

Delsträcka 1(väg 23, Röinge):

4. Vi anser det olämpligt att vattnet från vägens fördröjningsmagasin kopplas samman med kommunens utjämningsmagasin och leds in i skyddsområdet med risk för att vattnet infiltrerar i marken till grundvattnet. Marken är mycket genomsläpplig. Vattnet från fördröjningsmagasinet bör anslutas till ett ytvatten som leder vidare ut från vattenskyddsområdet.

Delsträcka 2 (väg 21):

5. Mycket viktigt att sträckan förses med skyddsåtgärder med det snaraste.

Delsträcka 3 (väg 1901):

6. Mycket viktigt att sträckan förses med skyddsåtgärder med det snaraste.

Miljönämnden upplyser Trafikverket om att vattentäkten är upptagen som en större vattenresurs och som en vattenresurs av regional betydelse för dricks- vattenförsörjning i en remissutgåva av ”Vattenförsörjningsplan Skåne län 2011”, framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län.

Beskrivning av ärendet

Trafikverkets Region Syd har lämnat in ”Arbetsplan för ombyggnad av väg 21, 23 och 2010, Vattenskydd Ignaberga och Vinslöv i Hässleholms kommun” för fastställelseprövning till Trafikverket. Trafikverket (Juridik- och planprövning- en) Borlänge ger miljönämnden möjlighet att lämna synpunkter senast den 15 augusti 2011. Förlängd yttrandetid har beviljats till den 31 augusti 2011.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-09.

_____________________

Sänt till:

Trafikverket

(8)

§ 112

Ignaberga 64:2

Anmälan om att ändra avloppsanordning

Underrättelse om betydande ändringar i verksamheten - dricksvattenanläggning

Beslut

Miljönämnden medger förlängning av yttrandetiden till 2011-10-31.

Miljönämnden konstaterar att ett möte mellan Hässleholms Vatten AB och Miljökontoret kommer att anordnas under september månad för att diskutera bedömningsskillnader i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Nordkalk AB har inkommit med information om att företaget kommer att avsluta vatten- och avloppstjänster till 18 fastigheter inom Ignaberga Stations- samhälle. Samtliga fastighetsägare har fått sina avtal skriftligen uppsagda för upphörande den 1 mars 2013. Fastighetsägarna har alltså två år på sig att på annat sätt ordna med dricksvattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten.

Ignaberga stationssamhälle har pekats ut i den av Kommunfullmäktige antagna planen ”Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun”.

Området är bedömt som ett prioriterat område för utbyggnad, där beslut om utbyggnad av allmänt VA ska tas inom 20 år. Förutsättningarna som låg till grund för denna bedömning har ändrats i och med Nordkalks uppsägning av vattentjänsterna.

Hässleholms Vatten AB har i juli månad yttrat att de förhandlar med Nordkalk AB och beräknar att uppnå resultat under september månad. Ytterligare yttran- de inkom 2011-08-24.

Kommunledningskontoret har 2011-08-09 gjort en förfrågan om Kommun- fullmäktiges svar, som skulle avlämnats 2011-08-30, kan anstå till efter sep- tember månads utgång.

_____________________

Sänt till:

Kommunledningskontoret Hässleholms Vatten AB

(9)

§ 113

Perstorps kommuns översiktsplan Tematiskt tillägg för vindkraft - samråd

Beslut

Nämnden yttrar följande till kommunstyrelsen:

Nämnden ser inga konflikter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt med Perstorps kommuns föreslagna tematiska tillägg om vindkraft.

Inga av Hässleholms kommuns utpekade områden för vindkraft gränsar till Perstorps kommun.

Samråd med grannkommun bör ske vid uppförande av vindkraftverk inom 5 km från kommungränsen.

Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har fått tematiskt tillägg för vindkraft till översikts- planen i Perstorps kommun för yttrande i samrådsskedet.

Ärendet har remitterats internt till miljönämnden och byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-04.

_____________________

Sänt till:

Kommunstyrelsen

(10)

§ 114

Uppföljning av verksamhetsplan 2011 Redovisning per den 30 juni

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen över verksamhetsuppföljning per den 30 juni till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen per den 30 juni omfattar följande delar:

1. Insatser i verksamhetsplanen 2. Tillsyn

3. Registrerade ärenden

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-17.

_____________________

(11)

§ 115

Branschgenomgång –

butiker med förpackade livsmedel, riskklass 4B

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort oanmälda inspektioner på butiker med mellanriskhan- tering. Med mellanriskhantering menas att butikerna har huvudsaklig försälj- ning av förpackade livsmedel men det förekommer även hantering och försälj- ning av oförpackade livsmedel. Exempel: hanteringen är återuppvärmning av färdigrätter och grillning av korv, avbakning av färdiga degämnen (bake off) och försäljning av mjukglass och kulglass.

Totalt besöktes 8 verksamheter. Det som kontrollerades vid inspektionerna var lokalerna, hantering och förvaring av avfall, skadedjursbekämpning, rengöring, temperaturer, personlig hygien samt information (märkning och intern spårbar- het). Resultatet varierade mellan 0 och 10 avvikelser. Vanligt förekommande avvikelser var brister i underhåll av lokalerna och för höga temperaturer i kylar och frysar. Även inom området rengöring fanns en del avvikelser.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-10.

_____________________

(12)

§ 116

Branschgenomgång –

tillagningskök förskolor 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av förskolor med tillagningskök i Hässleholms kommun. Totalt besöktes 35 tillagningskök. Vid revisionerna var det 20 verksamheter som inte hade några avvikelser, övriga 15 verksamheter hade mellan 1 - 8 avvikelser. Det var på kontrollpunkterna infrastruktur (lokalernas ut- formning) som det största antalet avvikelser fanns. Det var 32 verksamheter som fick Smiley, ytterligare 1 verksamhet har chans att få en Smiley om en åtgärds- plan lämnas in.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-01.

_____________________

(13)

§ 117

Branschgenomgång – kontroll av receptfria läkemedel

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort oanmälda inspektioner av detaljhandel med receptfria läkemedel i Hässleholms kommun. Totalt besöktes 26 verksamheter. 2 av dessa var endast apoteksombud där apoteket själv har tillsyn. Därför avbröts inspektionerna och verksamheterna avanmäldes hos Läkemedelsverket.

1 verksamhet hade upphört med sin försäljning av receptfria läkemedel och hade själv avanmält sig hos Läkemedelsverket.

Resultatet varierade mellan 0 och 5 avvikelser inom totalt 9 kontrollområden.

Vanligt förekommande avvikelser var brister i exponeringen och tillhanda- hållandet av läkemedlen. Bland annat saknades ofta skyltar som upplyser om 18-årsgräns vid köp av receptfria läkemedel samt förbudet mot langning av nikotinläkemedel. De receptfria läkemedlen exponerades ofta tillsammans med andra varor, till exempel hygienartiklar och tobaksvaror och vid exponeringen i butikerna saknades skyltar som upplyser om att det är läkemedel.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-12.

_____________________

(14)

§ 118

Provtagning av mjukglass 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret besökte under juni och juli månad 10 verksamheter som säljer mjukglass i kommunen. Sammanlagt uttogs 16 prov för analys. Av dessa be- dömdes 1 prov som otillfredsställande och 5 prov som godtagbart med an- märkning.

Resultatet av årets provtagning är jämfört med tidigare provtagningar sämre.

Det dåliga resultatet kan bero på att det varit liten åtgång av mjukglass hos verksamheterna.

Vid besöken kontrollerades även temperaturen i mjukglassmaskinerna samt rengöring av dessa.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-07-25.

_____________________

(15)

§ 119

Hästveda marknad 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Jäv

På grund av jäv har inte ordförande deltagit i handläggningen av detta ärende.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret besökte Hästveda marknad den 12-13 juli 2011 och gjorde till- syn av 74 livsmedelsknallar, 2 restauranger, 1 konditori och 1 mindre livs- medels- och tobaksbutik.

Renhållning, utslagsvaskar, hämtställen för vatten och toaletter kontrollerades.

Resultatet av marknaden var överlag bra.

6 livsmedelsverksamheter kunde inte visa upp en registrering för livsmedels- hantering från sin hemkommun vid miljökontorets första kontroll. Dock kunde den visas upp eller intygas av hemkommunen vid senare tillfälle. Det konsta- terades en del brister vid inspektionerna som i de flesta fall var åtgärdade på marknadens andra dag. Strul med strömtillförseln under marknadens första dag gjorde att det förekom en del brister i förvaringstemperaturer i kylar och frysar hos verksamheterna.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-08-10.

_____________________

Sänt till:

Hästveda marknad

(16)

§ 120

Blecket 1

Anmälan om att anlägga och driva miljöfarlig verksamhet – förbränningsanläggning

Beslut

1. Miljönämnden vidhåller sitt tidigare yrkande att riktvärdet 67,5 mg/m³ (ntg vid 13 % CO2), som inte bör överskridas avseende stoftutsläppet från Lantmännen Agrovärme AB:s fastbränslepanna på fastigheten Blecket 1 i Bjärnum, fastställs av Mark- och miljööverdomstolen.

2. Miljönämnden vidhåller i övrigt tidigare beslut i ärendet (2006-06-21 och 2009-10-01) med föreläggande om begränsning avseende rökgasutsläppen från anläggningen, dock med beslutade tillägg av mätnormer (3 % O2 för stoftutsläpp från oljeeldning och 13 % CO2 för fastbränslen).

Nämnden hänvisar också till tidigare yttrande till Mark- och miljööverdom- stolen i detta ärende. Beträffande de jämförelser med andra fastbränsleanlägg- ningar i kommunen som Lantmännen Agrovärme AB har åberopat för ett högre stoftutsläpp från sin anläggning har nämnden tidigare lämnat utförlig förklaring till sina ställningstaganden i varje ärende. Även om det nu inte finns skäl att föregripa en utlokalisering av anläggningen till fastigheten Bjärnum 206:11 ser miljönämnden dock detta som en möjlighet att kunna mildra utsläppskravet för bl a stoft.

Som sammanfattning av detta yttrande anser miljönämnden att Lantmännen Agrovärme AB inte har visat att begränsningen av stoftutsläppet till 67,5 mg/m³ (ntg vid 13 % CO2) från fastbränslepannan på fastigheten Blecket 1 i Bjärnum är orimlig eller oskälig i detta enskilda fall.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-08-15.

Beskrivning av ärendet

Lantmännen Agrovärme AB har efter prövning av länsstyrelsen (beslut 2010-10-04) och dom från miljödomstolen i Växjö (2011-02-28) överklagat denna till Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har begärt nämndens yttrande i målet senast den 29 augusti 2011.

_____________________

Sänt till:

Mark- och miljööverdomstolen

(17)

§ 121 Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 budgetuppföljning per 2011-08-24

 material inför delårsbokslutet 2011-08-31 (inkl uppföljning av kommunens övergripande mål)

________________

(18)

§ 122

Lagstiftning:

Arkivlagen

Beslut

Nämnden går igenom Arkivlagen genom att använda ett av miljökontoret framtaget verktyg ”20 frågor”. De närvarande svarar på var sin fråga genom att ange vilket av svarsalternativen 1, X eller 2, som är det rätta.

_____________________

(19)

§ 123

Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om

 aktuell personalsituation (bl a anställd administrativ chef per 1 september, avslut av tjänst som miljömålssamordnare per 31 juli, utökning under resten av 2011 med 10 % på handläggare på expeditionen)

_____________________

(20)

§ 124

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna bl a

 redovisning 2011-08-24 över inkomna skrivelser _____________________

(21)

§ 125

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-08-24 över fattade delegationsbeslut.

_____________________

(22)

§ 126

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a

 Tyréns: studieresa 22 september 2011

(C Jönsson, I Hallabro, H Werner deltager, utan arvode)

 FAH: Höstmöte 27-28 september 2011 (C Lindoff, C Jönsson och 2 tjänstemän deltager)

___________________

(23)

§ 127

Övrig information

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a följande:

 miljöchefen kommer att kontakta Hässleholm Miljö AB angående påtalade olägenheter vid tömning av sopkärl i bl a Tyringe

 artikel om livsmedelsföretag i tidskriften Filter

 kommande ev tillsynssamarbete med Osby och Ö Göinge kommuner

 förslag till mottagare av 2011 års Miljöpris ska vara inlämnat senast 31 augusti

___________________

(24)

Uppvaktning

Nämnden uppmärksammar med en mycket vacker och väldoftande blomster- uppsats avgående sekreterare Lisbet Sällströms 33 år i nämnden:

”Tack för gott arbete och lycka till med alla planer och tillvaron i framtiden”.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :