Dendritcellsterapi DCT. Besegra cancer inifrån

Full text

(1)

Besegra cancer inifrån

Dendritcells- terapi

DCT

(2)

Välkommen till Immucura

Immucura grundades 2014 med syftet att hitta de bästa möjliga cancerbehandlingarna.

Med stolthet kan vi idag erbjuda dig, och andra som drabbats av cancer, till de effektivaste inte- grativa cancerbehandlingarna. De utvecklas och administreras av etablerade medicinska experter som är ledande inom sina fält.

Immucura bygger vidare på den Nobelprisbelönta upptäckten av dendritcellsbehandling för cancer- vård och har utvecklat ytterligare en behandling, IMT (Immune Memory Transmitter), som bygger upp ett starkt immunförsvar och stöttar DCT.

Istället för att blända dig med forskning förklarar vi i den här broschyren hur DCT och IMT fungerar i grunden, och varför vi – och allt fler yrkesmedic- inare – tror på immunterapi som framtidens can- cervård.

Med vänlig hälsning Johannes Schumacher VD, Immucura Limited

Johannes Schumacher VD, Immucura

Innehåll

Välkommen till Immucura –––––––––––––––––––––––––––3 DCT: Dendritcellsterapi ––––––––––––––––––––––––––––4 IMT: Immune Memory Transmitter ––––––––––––––––7 Cancerbekämpning steg för steg –––––––––––––––––––9 Kontakta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––12

(3)

– 4 – – 5 –

Hur fungerar DCT?

Konventionella cancerbehandlingar behandlar ofta symtomen men inte alltid orsaken. Här skiljer sig immunterapi åt, och där- för ses immunterapi som framtidens vapen mot cancer.

Vid cellgiftsbehandling, strålbehandling och kirurgi ligger fokus på att behandla tumörer och metastaser, men i DCT (dendritcellsbehandling) stärks kroppens eget immunförsvar på naturlig väg genom att det förses med vapen för cancer- bekämpning. Dendritceller är ett slags instruktörer.

De stärker immunförsvaret och lämnar information till naturliga mördarceller och T-celler (NK-T-celler) som ger dem förmåga att identifiera cancercellerna – som hittills varit osynliga för im- munförsvaret – och senare förstöra dem, cell för cell.

Aktiverat dend- ritcellsmedierat immunsvar (CD 86+)

DCT : Dendritcell- sterapi

De senaste två Nobelprisen i fysiologi eller medicin delades ut för genombrott inom immunterapi (2011 och 2018). Den vik- tigaste upptäckten – som nu är basen för en av de viktigaste cancerbehandlingarna – är dendritcellsbehandling.

Vad är dendritceller?

De senaste två Nobelprisen i fysiologi eller medicin delades ut för genombrott inom immunterapi (2011 och 2018). Den vik- tigaste upptäckten – som nu är basen för en av de viktigaste cancerbehandlingarna – är dendritcellsbehandling.

Vad är dendritceller?

Dendritceller, DC, är antigenpresenterande celler som kan kommunicera direkt eller indirekt med T-celler och reglerar vårt adaptiva immunsvar på cancerceller och tumörer.1

Lite förenklat hjälper dendritcellerna immunförsvaret att känna igen och angripa abnorma celler, exempelvis cancerceller.

Syftet med dendritcellsbehandling är att mogna ut och för- bereda dendritcellerna så att de identifierar cancerceller och aktiverar specifika immunceller – naturliga mördarceller (NK-T- celler) och T-celler – som förstör dem.

Dendritceller är unikt mångsidiga och kapabla att styra, aktive- ra och reglera immunförsvaret, både genom adaptiva (speci- fika) och medfödda (ospecifika) immunsvar. Dendritceller är i grund och botten de potentaste antigenpresenterande cel- lerna. De kan aktivera både medfödda och lagrade immun- svar och bibehåller den viktiga balansen mellan immunitet och tolerans.2

1 “Regulatory Dendritic Cell, T Cell Tolerance, and Dendritic Cell Therapy for Immunologic Disease” by Sara Ness, Shiming Lin and John R. Gordon; Front Immunol. 2021; 12: 633436; published on 10 March 2021 2 “Directing dendritic cell immunotherapy towards successful cancer treatment” by Rachel Lubong Sabado and Nina Bhardwaj; PMC US National Library of Medicine – National Institutes of Health; PMCID:

PMC2867472; published on 1 January 2021

Stamceller

Fagocytos

Antigenbehandling Immune Memory Transmitter

Eliminering av

tumörceller Cirkulation av

NK-T-celler Priming av

NK-T-celler

Aktivering av NK-T-celler

Ofullständigt aktiverade NK-T-celler

(4)

Dendritcellsbehandling är en av världens mest avancerade cancerbehandlingsmetoder och kan ge tre till fem gånger bät- tre resultat än konventionella cancerbehandlingar.3

IMT : Immune Memory

Transmitter

Som Les Goldman, vice VD för NWBO säger: ”Immunförsvaret är vårt bästa vapen vid försvar mot invasioner av våra kroppar.”

När det gäller DCT så är det patientens blodvärde som gör störst skillnad. En del mycket specifika immunceller (exempelvis CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56) uppmärksammas sällan, men för DCT är de primära indikatorer – särskilt hos immunsupprim- erade patienter.

Immucura mäter dessa specifika blodvärden, men tillför också vissa naturliga tillskott som justerar blodmarkörerna som stärker immunförsvaret. Då får DCT en bättre grund att stå på.

Ju starkare immunförsvaret är, desto bättre blir resultatet

Tänk dig en byggnad utan fundament. Den kanske står upp men är i grunden svag. Samma sak gäller immunförsvaret. Im- munterapiserum kan aktivera immuncellerna, men om immun- systemet är i dåligt skick fungerar de inte så bra. Immucura har lanserat IMT (Immune Memory Transmitter) med syftet att skapa ett starkt immunförsvar som stärker cellerna och understödjer DCT-behandlingen.

3 “Effectivity of Long Antigen Exposition Dendritic Cell Therapy in the Palliative Treatment of Pancreatic Cancer” by F. Gansauge, B. Poch, R. Klee and M. Schwarz; Current Medicinal Chemistry, pages 4827-4835;

published in 2013

Vem kan få behandling med DCT?

Dendritcellsbehandling är effektiva mot alla cancer som bil- dar vävnadsstrukturer som tumörer, karcinom, melanom och sarkom. Alla cancerpatienter kan behandlas utom vissa pa- tienter med leukemi (för dessa typer använder vi separata cell- baserade immunterapier).

Behandlingen är naturlig och kan användas ensamt eller till- sammans med andra cancerbehandlingar. I motsats till cell- giftsbehandling är cellbaserad immunterapi en primär behan- dling och inte bara komplementär.

Fördelar med DCT

• DCT är en minimalt invasiv behandling utan kemikalier, strål- ning eller ingrepp

• Den har inga oönskade biverkningar eftersom kroppes natur- liga läkningssystem utnyttjas

• Den kan vara effektivare än konventionella behandlingar eft- ersom tumören behandlas direkt – inte bara symtomen

• Kostnadseffektiv jämfört med konventionella cancerbehan- dlingar

• Behandlingen är smärtfri

(5)

– 8 – – 9 –

Immunminnet är en unik egenskap hos immunsystemet. Det kan ”lagra” information om ett stimulus, så att svaret blir effek- tivare nästa gång samma stimulus ges.5

IMT har en immunreglerande effekt som orsakar en mängd förändringar i immuncellerna, så att aktiviteten hos vita blodk- roppar kan öka och hyperaktiva immunceller kan nedregleras, och därmed minskar risken för allergiska reaktioner och auto- immuna sjukdomar.

Den viktiga IMT-behandlingen som kombineras med DCT finns bara hos Immucura.

Så fungerar DCT och IMT

Alla bär på cancerceller som begränsas naturligt av immun- systemet i form av svaret från T-, B- och NK-celler.

Cancer utvecklas om immunförsvaret försvagas och inte kan bekämpa cancercellerna.

I syfte att stärka immunförsvaret använder Immucura IMT, som bygger upp det och baseras på dendritcellsbehandling.

5 “Immunological memory cells” by Weronika Ratajczak, Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Beata Tokarz- Deptuła and Wiesław Deptuła; Cent Eur J. Immunol. 2021, 43 (2): 194-203; published on 30 June 2018

Vad är IMT?

IMT, eller immunminnesproteiner, är messengerproteiner som tillverkas av immunminnesceller, för närvarande T- och B-lym- focyter samt naturliga mördarceller (NK-celler). IMT skapar ett snabbt och effektiv svar nästa gång samma antigen identifi- eras.4

De överför immunitet från aktiverade T-lymfocyter (ett slags vita blodkroppar) till nybildade lymfocyter.

T-lymfocyter har förmågan till snabba svar efter stimulans med virala antigen.

4 “Immunological memory cells” by Weronika Ratajczak, Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Beata Tokarz- Deptuła and Wiesław Deptuła; Cent Eur J. Immunol. 2021, 43 (2): 194-203; published on 30 June 2018

Etablera kontakt

med Immucura Dela medicinsk

historik och journaler Bedöm lämplighet

för aktiv DCT Lägg upp en

behandlingsplan IMT: Immun-

minnesproteiner har visat sig vara en kritisk del av pusslet som får immunterapi att fungera

(6)

Emma* (Nederländerna) Adenokarcinom och blåstumör

DCT & IMT

*Namnet är påhittat för att patien- ten ska förbli anonym

Cancerbekämpning steg för steg:

Steg 1

Konsultation med våra immunologer som diskuterar ditt fall

Steg 2

Ett blodprov tas och skickas till labbet för framställning av ett skräddarsytt DCT-vaccin.

Steg 3 - valfritt

Integrativ kompletterande behandling med exempelvis nu- trition, stödsamtal och fysioterapi

Steg 4

En omfattande blodtestning genomförs

Steg 5

En skräddarsydd IMT förbereds baserad på patientens personliga behov efter mottagna resultat

Steg 6

Det skräddarsydda serumet med dendritceller administre- ras och förblir aktivt i 6 till 9 månader

Steg 7

Patienten får IMT

”Mamma gör fina framsteg och DCT-behandlingen räddade hennes liv. Resultatet av den första skanningen var otroligt.

Nästan alla metastaser i kroppen hade försvunnit – lever, lungor, lymfknutor och skelett. Hon kombinerade inte DCT-behandlin- gen med andra behandlingar, så vi är säkra på att det fungerade utmärkt!”

Hur lång tid tar DCT?

Det tar ett par veckor innan resultatet av blodtestningen finns.

Under tiden har DCT-åtgärderna vidtagits.

DCT-serumet administreras mellan 9 och 14 dagar efter den första blodprovstagningen.

IMT ges därefter till patienten.

En aktiv DCT är verksam i 6 till 9 månader. Dendritcellerna lär upp immunförsvaret och hjälper kroppen att bekämpa cancer.

Vad kostar DCT?

Alla cancerbehandlingar är dyra, men DCT är mycket kostnad- seffektivare än konventionella behandlingar.

Be om ett individuellt förslag utifrån ditt hälsotillstånd.

(7)

Viktig information: Innehållet i den här broschyren är enbart allmän information. Den ska inte under några omständigheter användas som grund för åtgärder innan expertråd har inhämtats från yrkesmedicinskt personal som känner till din egen medicinska situa- tion och historik och kan anpassa behandlingen därefter.

Immucura Limited strävar efter att bli ledande inom avancerade behandlingar som förbättrar tillvaron och överlevnaden hos personer med cancer.

Spanien

Avenida Playas del Duque, Local 1 y 2, 29660 Marbella,

Malaga

Tyskland

Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

Spanien

Edif. Golden

Avenida Ricardo Soriano 72, A, 2B 29600 Marbella, Malaga

Storbritannien

2 Frederick Street, WC1X 0ND London

Storbritannien

Regal House, Queensway Rd, GX11, 1AA, Gibraltar

Kontakta oss

+44 20 7660 1406 info@immucura.com www.immucura.com

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :