taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi avfallstaxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: a

Full text

(1)

. . . . Beslutat av: Kommunfullmäktige

Beslutandedatum: 2015-11-30 § 177a Ansvarig: Samhällsbyggnadschef Revideras: Vid behov

modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi

taxa

avfallstaxa 2016

(2)

Innehållsförteckning

Inledning ... 3

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ... 3

Grundavgift ... 3

Permanentbostadsabonnenter ... 4

Fritidsabonnenter ... 5

Övrigt ... 6

Latrin ... 6

Grovavfall... 6

Tillägg ... 7

Dålig sortering ... 7

Tillfälligt uppehåll – Permanentbostad ... 7

Tillfälligt uppehåll – Fritidsbostad ... 8

I övrigt gäller ... 8

Slam från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avloppsanläggningar ... 9

Avfall som lämnas till Änglarps återvinningscentral ... 11

Allmänna bestämmelser: ... 11

Behandlingsavgifter ... 11

Hushållsavfall ...11

Hushållsavfall till förbränning ...12

Verksamhetsavfall ... 12

Farligt avfall ...12

Specialavfall i mindre mängd från, handel, verksamheter och liknande, eller från hushåll ...13

Företagsavfall ...14

Abonnents åliggande ... 14

(3)

Inledning

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förändra taxan proportionellt vid en förändring av statliga avgifter, under löpande verksamhetsår.

För hämtning, borttransport och destruktion av hushållsavfall inklusive grovavfall, vilken enligt renhållningsordning för Svenljunga kommun skall utföras genom kommunens försorg, skall avgift erläggas enligt följande.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avgiften för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall är uppdelad på en fast del per lägenhet (eller företag) och en rörlig hämtningsavgift per behållare.

Grundavgift

Den fasta grundavgiften omfattar följande tjänster:

 tillgång till hämtsystem för hushållsavfall

 tillgång till återvinningscentral

 tillgång till Miljöbilen

 särskilt och miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall

 särskilt och miljöriktigt omhändertagande av batterier

 miljöriktig insamling och behandling av kylskåp och frysboxar

 insamling av elektronikavfall

 rådgivning och information om avfallshantering

Grundavgift per lägenhet Kr/år

fristående villor, parhus, radhus och kedjehus 804 hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus eller kedjehus

bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus

378*

378*

fritidshus som endast bebos maj – sep 483

förening med egna lokaler/område där verksamhet bedrivs 562**

företag 562**

* Dock minst 804 kr per bostadsenhet.

** Avgiften inkluderar ovan nämnda tjänster med undantag från omhändertagande av farligt avfall.

(4)

För företag utan anställd personal och där verksamheten bedrivs i ägarens bostad utgår ingen grundavgift utöver den grundavgift som utgår för bostaden.

För förskola, skola, äldreboende och/eller annan kommunal, statlig eller liknande verksamhet utgår en avgift om 804 kr per utställt kärl eller hushållsavfallscontainer.

Avgiften inkluderar ovan nämnda tjänster med undantag för farligt avfall och grovt hushållsavfall.

Grundavgift utgår även för abonnenter som av Samhällsbyggnadsnämnden beviljats dispens för hämtning av hushållsavfall eller totalbefrielse från hämtning.

Utöver den fasta avgiften erläggs en hämtningsavgift enligt följande:

Permanentbostadsabonnenter

Vid 7-dagarshämtning sker hämtning 53 ggr/år, vid 14-dagarshämtning sker hämtning 26 ggr/år och vid 4-veckorshämtning sker hämtning 13 ggr/år.

Rabatt vid kompostering

Abonnenter som väljer att kompostera sitt organiska avfall erhåller 60 % rabatt på hämtningsavgiften.

7-dagarshämtning utan kompost1 Kr/kärl, år Kr/kärl vid budning

370 l kärl 5 550 105

660 l kärl 9 897 187

14-dagarshämtning utan kompost

190 l kärl 1 398 54

370 l kärl 2 719 105

660 l kärl 4 858 187

14-dagarshämtning med kompost

190 l kärl 559 22

370 l kärl 1 088 42

660 l kärl 1 944 75

4-veckorshämtning utan kompost

190 l kärl 698 54

370 l kärl 1 363 105

660 l kärl 2 425 187

(5)

4-veckorshämtning med kompost Kr/kärl, år Kr/kärl vid budning

190 l kärl 280 22

370 l kärl 545 42

660 l kärl 971 75

Kvartalshämtning2

190 l kärl 87 22

17-dagarshämtning medges endast till verksamheter i tätort och efter särskild prövning.

2För erhållande av kvartalshämtning fordras:

att fastigheten ligger utanför tätort och de boende producerar en liten avfallsmängd.

att det komposterbara avfallet komposteras på fastigheten i godkänd behållare.

Delning av sopkärl tillåts endast för sopkärl av storleken 190 liter samt vid gemensamt hämtningsintervall för de delande abonnenterna. Varje abonnent betalar grundavgift + 50 % av hämtningsavgiften. För fritidsbostadsbebyggelse där en gemensam lösning är möjlig kan hushåll gå samman i en samfällighet och hålla gemensamma kärl, efter beslut av Vatten- och avfallsenheten. Samfälligheten betalar då hämtningsavgift och varje abonnent grundavgift.

Vid partiell hämtning betalar abonnenten 80 % av hämtningsavgiften. Gäller endast bostäder som ligger längre bort än 200 meter från ordinarie körväg.

Fritidsabonnenter

Vid 4-veckorshämtning sker hämtning 5 ggr under perioden maj – september och vid14- dagarshämtning sker hämtning 10 ggr under samma period. 14-dagarshämtning kan erhållas i fritidsområdena Revesjö, Sandsjön och Fäxhult samt övriga tätorter. Övriga fritidshus erhåller endast abonnemang med tömning var 4:e vecka.

14-dagarshämtning utan kompost Kr/kärl, år

190 l kärl 539

370 l kärl 1 049

660 l kärl 1 866

14-dagarshämtning med kompost

190 l kärl 216

370 l kärl 420

660 l kärl 747

(6)

4-veckorshämtning utan kompost Kr/kärl, år

190 l kärl 265

370 l kärl 524

660 l kärl 937

4-veckorshämtning med kompost

190 l kärl 106

370 l kärl 209

660 l kärl 374

Övrigt

Hämtning av hushållsavfall i container från skolor, servicehus mm.

Kunder, fastighetsägaren, med containerabonnemang debiteras dels av kommunen för fast avgift om 562 kr/år, dels månadsvis debitering av kommunens entreprenör för faktiska kostnader för hyra av container, för hämtningskostnad samt behandlingsavgift enligt gällande fastställd taxa. Observera att enligt lag får ingen förutom av kommunen utsedd entreprenör samla in och transportera hushållsavfall i container.

Latrin

Abonnenten beställer i förväg det antal latrinkärl man tror sig förbruka under det kommande året. Samtliga beställda latrinbehållare levereras vid ett tillfälle. Abonnenten ställer ut behållaren på hämtningsdagen på samma plats som sopkärlet.

Avgiften inkluderar kärl-, utkörnings-, hämtnings och behandlingsavgift.

Kärl 23 liter 500 kr/st, minsta antal 5 st. Vid efterbeställning 600 kr/st.

Grovavfall

Grovavfall, som t.ex. kasserade möbler, barnvagnar, tvättmaskiner, torktumlare, elspisar, cyklar mm, tas ej med i ordinarie sophämtning. Dessa lämnas sorterade på

återvinningscentralen, Änglarp.

De som inte har möjlighet att ordna egen transport kan beställa hämtning hos kommunens entreprenör, LBC Borås, 0320-141 07. Kostnaden är 1 500 kr/gång och omfattar sex kolli.

Till grovavfall räknas inte:

Trädgårdsavfall, köksavfall, återvinningsbart material, farligt avfall, avfall från handel, hantverk och industri mm.

Ovanstående gäller även för fritidshus under perioden maj - september.

(7)

Tillägg

Kärlet skall normalt placeras där sopbilen stannar. Önskas annan hämtning skall anmälan med uppgift om uppmätt gång eller köravstånd göras till Vatten- och avfallsenheten.

Tillägg för gång- eller köravstånd debiteras enligt följande:

Gångavstånd mellan bil och kärl medför ett tillägg på 6,70 kr/meter enkel väg och gång.

Exempel: Sopkärlet är placerat vid huset, 20 m från gatan. Gångväg = 40 m.

Tilläggsavgiften blir 6,70 kr/m * 40 m* 26 hämtningar = 6 968 kr/år.

Köravstånd utanför 200 m gränsen, medför ett tillägg på 66,50 kr/km körd väg och gång.

Exempel: Kärlet är placerat 1 km från ordinarie körlinje. Extra körväg utanför 200 m linjen blir därmed 1,6 km. Tilläggsavgiften blir då 1,6 km * 64,50 kr/km * 13 hämtningar

=

1 341,60 kr/år.

Öppning av soprum, grind eller bom med nyckel eller kod som abonnenten tillhandahåller kostar 26 kr/gång.

Upplåsning av sopkärl kostar 17 kr/gång och förutsätter att det lås som tillhandahålls av kommunen används.

Kombination av gångavstånd, köravstånd samt upplåsning kan förekomma.

Budning: Vid hämtning av hushållsavfall och latrin utöver ordinarie körtur, efter särskild budning, debiteras en avgift av 360 kr per tillfälle och hämtställe samt en avgift per kärl som framgår av tabell på sidan 2 i denna taxa.

Extra säckar. Extra säckar för hushållsavfall kan köpas hos Kundtjänst för vatten och avfall tfn 0325-18335. Priset är 73 kr/st. Priset inkluderar säck, hämtning och

behandlingskostnad och får väga max 15 kg.

Dålig sortering

Hushåll som anmält abonnemang med kompost och som befinns slänga väsentliga mängder komposterbart avfall i sopkärlet eller vid kontroll saknar eller ej nyttjar en godkänd kompostbehållare får betala taxa motsvarande abonnemang utan kompost.

Kontroll sker genom entreprenör, miljöinspektör eller av kommunen utsedd personal.

Tillfälligt uppehåll – Permanentbostad

Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan beviljas efter skriftlig ansökan från fastighetsägaren. För att ansökan skall beviljas får fastigheten inte bebos eller användas under en sammanhängande tid av minst 3 månader. Uppehåll i hämtning beviljas för högst ett år i taget samt hela kalendermånader. Ansökan skall vara Vatten- och avfallsenheten tillhanda senast två veckor före avsedd uppehållsperiod.

Vid sent inlämnad ansökan om förlängning av tillfälligt uppehåll kommer hämtning att startas upp och avgifter debiteras t.o.m. den dag då den nya ansökan beviljats. Minsta avgift är 200 kr.

(8)

Om kommunen får kännedom om att en permanentbostad varit bebodd under uppehålls- perioden debiteras fast avgift i efterhand för eventuellt nyttjande av återvinningscentral m.m.

Tillfälligt uppehåll – Fritidsbostad

Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid fritidsbostad kan beviljas efter skriftlig ansökan från fastighetsägaren. För att ansökan skall beviljas får fastigheten inte bebos eller användas under hela säsongen maj-september. Ansökan skall vara Vatten- och avfallsenheten tillhanda senast 15 april för att gälla hela säsongen.

Vid sent inlämnad ansökan om förlängning av tillfälligt uppehåll kommer hämtning att startas upp och avgifter debiteras t.o.m. den dag då den nya ansökan beviljats. Minsta avgift är 200 kr. Uppehåll i hämtning för fritidshus beviljas inte om ansökan inkommer efter 30 juni.

Om kommunen får kännedom om att ett fritidshus varit bebott under säsongen, debiteras fast avgift i efterhand för eventuellt nyttjande av återvinningscentral m.m.

I övrigt gäller

För renhållningstjänster, utöver vad som omfattas av renhållningsordningen och denna taxa, utgår en avtalad ersättning i varje enskilt fall som grundar sig på

självkostnadsprincipen.

Sopkärlsvolymen skall vara så tilltagen att avfallet ryms även vid större helger. Löst liggande avfall tas ej med vid hämtningen. Om kärlet är för litet med påföljd att den blir överfull, alternativ att löst avfall ligger utanför vid upprepade tillfällen (>3 ggr/12 mån), är abonnenten skyldig att byta till större kärlstorlek alternativt ha tömning med tätare intervall.

Vid byte av kärlstorlek eller vid ändring av antal kärl per abonnemang debiteras en avgift på 360 kr/behållare. Kostnaden omfattar leverans till/från fastigheten, uppmärkning av kärl samt administrativa kostnader. Dessutom tillkommer en rengöringsavgift på 360 kr om kärlet inte är ordentligt rengjort då det byts ut eller hämtas tillbaka. Ingen kostnad utgår vid leverans av kärl till nya anläggningar eller vid abonnemangsändringar i samband med ägarbyte.

Försäljning av fastighet skall snarast skriftligen anmälas till Vatten- och avfallsenheten. I denna skall anges den nya ägarens namn och adress samt den tidpunkt från vilken den nye ägaren skall debiteras renhållningsavgifter.

Vid försäljning av fritidsbostad under perioden maj-september återbetalar inte kommunen erlagda avgifter. Eventuell återbetalning regleras mellan ny och gammal ägare.

(9)

Slam från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avloppsanläggningar

Tömning efter körlista:

Tömningskostnad för avloppsanläggning < 4 m3 645 kr/st och tömning Tömning efter budning:

Tömningskostnad för avloppsanläggning < 4 m3

inom 3 arbetsdagar 1 150 kr/st och tömning

Tömningskostnad för avloppsanläggning < 4 m3

inom 5 arbetsdagar 1 000 kr/st och tömning

Tömningskostnad för avloppsanläggning < 4 m³ beställd senast 3 dagar innan med bokad

tid för utförande 1 300 kr/st och tömning

Akut tömning**

Tömningskostnad för akut tömning av

avloppsanläggning < 4 m³ 1 450 kr/st och tömning

Tömningskostnad för akut tömning av avloppsanläggning < 4 m³, med bokad

tid för utförandet 1 600 kr/st och tömning

Tilläggskostnader för avloppsanläggningar

Tillägg för volym utöver 4 m3 103 kr/m3 och tömning Tillägg för extra slang över 40 m 500 kr/påbörjad 10 meter

**Akut tömning

Akut tömning kan beställas mellan måndag kl 8:00 och fredag kl 12:00. Beställningen görs hos Svenljunga kommun tfn 0325-180 00.

BDT-avskiljare

Kostnad för tömning enl. körlista <2 m3 505 kr/st och tömning Kostnad för budad tömning <2 m3

inom 5 arbetsdagar 850 kr/st och tömning

Tillägg för volym över 2 m3 103 kr/ m3 och tömning

Tillägg för extra slang över 40 m 500 kr/påbörjad 10 meter

(10)

Fettavskiljare

Kostnad för tömning < 4 m³ 645 kr/gång

Tillägg för volym över 4 m³ 103 kr/m³

Tillägg för extra slang över 40 m 500 kr/påbörjad 10 meter

Bomkörning 260 kr/gång

(11)

Avfall som lämnas till Änglarps återvinningscentral

Allmänna bestämmelser:

Kunder på återvinningscentralen är skyldiga att förvissa sig om hur avfallet skall sorteras samt ansvarar för att sortering utförs.

Personal på återvinningscentralen skall ges möjlighet att avgöra vid vilken plats på anläggningen avfall skall avlämnas, samt fastställa volym för eventuell debitering.

Behandlingsavgifter

Hushållsavfall

Vid avlämning av grovavfall från hushåll till kommunens återvinningscentral på Änglarp utgår avgift enligt följande:

Privatpersoner samt företag med abonnemang i Svenljunga kommun:

Sorterat restavfall

Brännbart < 1m3 0

> 1m3 103 kr/m3

Skrymmande brännbart < 1m3 0

> 1m3 154 kr/m3

Ej brännbart < 1m3 0

> 1m3 144 kr/m3 Osorterat restavfall

Brännbart 315 kr/m3 (per påbörjad m3)

Ej brännbart 329 kr/m3 (per påbörjad m3)

Privatpersoner samt företag som saknar abonnemang i Svenljunga kommun:

Sorterat restavfall

Brännbart 142 kr/m3 (per påbörjad m3) Ej brännbart 193 kr/m3 (per påbörjad m3) Skrymmande brännbart 193 kr/m3 (per påbörjad m3)

(12)

Osorterat restavfall

Brännbart 315 kr/m3 (per påbörjad m3)

Ej brännbart 329 kr/m3 (per påbörjad m3)

Hushållsavfall till förbränning

Hushållsavfall, externt 822 kr/ton

Grovt hushållsavfall till krossning 1 226 kr/ton

Obs! Endast kommunen eller av kommunen utsedd entreprenör får samla in och transportera hushållsavfall. Avfallet vägs av insamlingsfordonet.

Verksamhetsavfall

Vid avlämnande av verksamhetsavfall till kommunens återvinningscentral Änglarp utgår avgift enligt följande:

Sorterat restavfall

Brännbart 103 kr/m3 (per påbörjad m3) Ej brännbart 144 kr/m3 (per påbörjad m3) Skrymmande brännbart 154 kr/m3 (per påbörjad m3) Osorterat restavfall

Brännbart 315 kr/m3 (per påbörjad m3)

Ej brännbart 329 kr/m3 (per påbörjad m3)

Farligt avfall

I grundavgiften för hushållen ingår kostnaden för omhändertagande av hushållens farliga avfall, vilket får avlämnas på särskild plats på återvinningscentralen, Änglarp.

Industrins farliga avfall skall enligt lag omhändertas av respektive industri.

Maximalt 10 l olja tas emot per gång.

Däck lämnas på bilskrot eller till däckfirma.

Ammunition, sprängämnen och fyrverkeripjäser lämnas till polisen.

(13)

Specialavfall i mindre mängd från, handel, verksamheter och liknande, eller från hushåll

Asbestavfall 300 kr/m3

Rent flisbart trä 25 kr/m3

Tryckimpregnerat virke, även kreosot 250 kr/m3 Kylmöbler och liknande som inte omfattas

av producentansvar, små* 350 kr/st

Kylmöbler och liknande som inte omfattas

av producentansvar, stora* 800 kr/st

Oljehaltigt avfall, spillolja 5,50 kr/l

Oljehaltigt avfall, fast 7,50 kr/kg**

Oljefilter 7,50 kr/st

Elektronikskrot som omfattas av

producentansvar 0 kr/kg

Elektronikskrot som inte omfattas av

producentansvar 5 kr/kg**

Lysrör 0 kr/st

Färg-, lack- och limrester 8,50 kr/kg (inkl. burk)

Värmepump, liten* 250 kr/st

Värmepump, stor* 700 kr/st

Metallskrot 0 kr

* Definition enligt El-kretsen AB.

** Uppskattad vikt vid vikt över 20 kg.

(14)

Företagsavfall

Enligt miljöbalken, kapitel 15, § 8 skall hushållsavfall och därmed jämförligt avfall hämtas av kommunen. Därför skall även företagen ha abonnemang för denna typ av avfall.

Verksamhetsutövaren ombesörjer sortering och borttransport av det avfall som verksamheten ger upphov till. Man ansvarar även för att avfallet hanteras och omhändertas på ett ur miljö- och hälsosynpunkt riktigt sätt.

Containrar för insamling av papper, glas-, pappers-, metall- och plastförpackningar som finns på återvinningscentralen i Änglarp får utnyttjas även av företagen om inte

olägenheter uppstår. Där finns containrar med större inkast för metall- och plastförpackningar. På återvinningscentralen kan även metallskrot, wellpapp och småbatterier upp till 3 kg lämnas kostnadsfritt.

Detta gäller för små mängder förpackningsmaterial. Är det frågan om större mängder, kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen tel. 0200 - 88 03 11 som hänvisar vidare till de av producentansvarsföreningen utsedda entreprenörer.

På Änglarps återvinningscentral får företagen lämna glödlampor, lysrör, lågenergilampor och elskrot utan kostnad.

Vatten- och avfallsenheten kan även, i mindre omfattning, erbjuda omhändertagande av färg och lackavfall samt övrigt farligt avfall.

Abonnents åliggande

Det åligger fastighetsägare (abonnent) att efterfölja de regler om avfallshantering som finns i Renhållningsordning för Svenljunga kommun (1995-03-02).

____________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :