Välkommen till Mariehemsvägen 31 33

Full text

(1)

Välkommen till

Mariehemsvägen 31 – 33

2010-06-14

(2)

Styrelsen Storspoven, juni 2010

Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem i vår förening. En bostadsrätt innebär att Du kan påverka Ditt boende på ett helt annat sätt än om Du endast hyr Din lägenhet.

Ansvaret för föreningens egendom (ekonomi och förvaltning) och skötsel är gemensam! Bostadsrättsföreningen (Brf) har en styrelse bestående av sex föreningsmedlemmar samt en representant från Riksbyggen. Styrelsen

beslutar om allt som rör föreningen, exempelvis avgiften, utemiljön, underhåll av fastigheten osv. Förslag som rör fastigheternas skötsel kan lämnas till styrelsen. Föreningen har avtal med Riksbyggens Fastighetsservice, vilket innebär att personal anställd av Riksbyggen sköter det dagliga underhållet.

En gång per år kallas Du till årsstämma som hålls i november-december, då årsredovisningen för det avslutade verksamhetsåret presenteras och

godkänns, samt val till styrelsen sker. Då väljs representanter till styrelsen och inkomna motioner från medlemmarna behandlas på stämman. Motioner ska vara inlämnade senast vid juni månads utgång. Det är vi medlemmar som bestämmer vad vi skall satsa våra pengar på. Mer information finns på vår hemsida www.storspoven.se och i vår årsredovisning.

Föreningen äger fastigheten Flyttfågeln 3, Umeå kommun (Mariehemsvägen 31 och 33). På fastigheten uppfördes under år 1968 åtta flerfamiljshus (170

lägenheter) och garagebyggnader (2 st varmgarage). Senare har byggts kallgarage (byggt i två omgångar).

Eget engagemang

Det unika med bostadsrätt är just att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.

Vi i styrelsen är givetvis intresserade av vad medlemmarna har för synpunkter och åsikter. Det är vi tillsammans som skapar förutsättningar till att trivas, bo bra, utvecklas och nå ett gemensamt mål tillsammans, både privat och

kollektivt, som boende här på Brf Storspoven. Styrelsen tror och vet att bland våra boende har vi en väldigt stor kunskapsbank som vi vill ta tillvara inom vår förening.

Är Du villiga att engagera Dig så är Du hjärtligt välkomna att ta kontakt med styrelsen, valberedningen eller någon arbetsgrupp. Anslag finns uppslaget i trappuppgångar på oss som är förtroendevalda inom vår förening eller besök vår hemsida – www.storspoven.se. Är Du intresserad av att arbeta i styrelsen så finns det möjligheter. Du rekommenderas/erbjuds gå utbildningar för att förkovra Dig i vad det innebär att arbeta inom en förening och det bekostas utav din Brf.

Styrelsen uppmuntrar också till arbetsgrupper av olika slag – kom med idéer/

förslag/ synpunkter – allt som vi tillsammans kan ha stor nytta utav!

VÄLKOMMEN!

Styrelsen för Brf Storspoven

(3)

Allmän information

Felanmälan

Uppstår något fel i Din lägenhet eller i fastigheten går du alltid in på hemsidan http://www.riksbyggen.se/ och vidare under Felanmälan (formulär).

Alternativt ringer Riksbyggens Dag&Natt, tfn 0771-860860 (lokal samtalstaxa).

Mer information finns anslaget i trappuppgången.

Anmäl omedelbart om ohyra förekommer i lägenheten. Lägenheten skall hållas tillgänglig för inspektion och eventuella desinfektionsåtgärder.

Hyresfrågor

Riksbyggen Dag&Natt tfn 0771-860 860. E-post: boa@riksbyggen.se har hand om uthyrning av garage, skärmtak, P-platser, kylrum, uttag repfond, överlåtelser m.m. Diverse blanketter finns nedladdningsbara från www.riksbyggen.se.

Bostadsföreningen Storspoven

Vår förening äger fastigheten Flyttfågeln 3, Umeå kommun. 1968 uppfördes 8 fler- familjshus med 170 lägenheter enligt nedan:

Lägenhetstyp Antal 1 rum och kök 21 2 rum och kök 27 3 rum och kök 70 4 rum och kök 26 5 rum och kök 26

I källaren i hus 31 D-F finns fastighetsskötarens lokal, kylda matförråd, cykelrum, förråd och bastu.

I hus 31A och 33A finns hobbyrum, cykelrum, tvättstuga och skyddsrum.

I källaren 33 D-F finns förutom förråd och cykelrum även en övernattningslägenhet som också fungerar som styrelserum.

Försäkring och eget ansvar

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador som uppkommer på byggnader, markanläggningar m.m. vid t.ex. brand eller vattenskada. Denna försäkring gäller inte skador på de boendes egendom i lägenhet och förråd. Därför at det viktigt att du själv tecknar en egen hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt.

En särskild bostadsrättsförsäkring finns att teckna hos alla försäkringsbolag.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som exempelvis gäller för akvarium. Är Brh försumlig så att exempelvis vattenskada uppstår, får Brh själv betala för den förhöjda självrisken.

Förutom det gemensamma ansvaret är det individuella ansvaret för den egna lägen- heten kännetecknande för bostadsrätter. Varje medlem måste se till att lägenheten hålls i bra skick. Du bör t.ex. rengöra golvbrunnarna regelbundet. Detta är särskilt viktigt om lägenheten står oanvänd längre tid. När vitvaror måste bytas ut står bostadsrättshavare för den kostnaden själv, se stadgarna.

Styrelsen Storspoven, juni 2010

(4)

Styrelsen Storspoven, juni 2010

Bastu

Bastu finns i källaren 31 D-F. Bokning av bastun finns på uppsatt lista utanför.

Tänk på att städa efter Dig när Du använt detta utrymme. Tack!

Badrumsrenovering

Har du planer på att bygga om i ditt badrum ska du kontakta med Åke Abrahamsson, Riksbyggen. Tel 090-15 96 28, 070-328 96 28.

Kabel-TV

I föreningen finns ett nät för kabel-tv med både analoga och digitala kanaler. Vid problem eller frågor kontakta SVESAT 031-771 94 40 Öppettider alla dagar från 08:00 till 22:00.

Internet

Varje lägenhet har ett uttag för Ethernet (TCP/IP) och innehavaren har därmed möjlighet att ansluta en dator och använda nätet, efter att ha tagit del av regler för användning av Internetanslutning och skrivit på beställningsblankett. För anslutning kontakta Elisabeth Bååth 31A, tel 073-6205300. Ingen support finns för tillfället, föreningen ska upphandla detta. Mer information kommer hösten 2010.

Parkering

Boende med bil ska hyra p-plats, man välja mellan att hyra motorvärmarplats eller skärmtak/garageplats (speciell kö). Bostadsrättsinnehavare och/eller deras gäster, kan korttidsparkera på skyltad plats vid parkeringen vid kallgaragen med P-kort.

2 st P-kort är utlämnat till varje lägenhet. Dessa P-kort är värdehandlingar och återlämnas till Riksbyggens kontor. Förlorat kort ersätts mot en avgift på 100 kr.

Besöksparkeringen närmast infarten och vid gångbanan är för tillfälliga besökare max 24 tim!

Cykelbodar finns för cyklar som brukas, cykelförråd finns för förvaring.

Service

Närmaste livsmedelsbutik är ICA Supermarket, Mariehems centrum. Där finns också kiosk- och spelbutik med posthantering, restauranger, klippsalong m.m.

Närmaste hälsocentral är Mariehems hälsocentral, där finns också ett apotek.

Sophantering

Vår förening källsorterar. I vårt soprum har vi olika kärl för matavfall,

tidningspapper, kartong, plast etc. Grovsopor får inte lämnas i soprum utan fraktas av medlemmarna själva till kommunens återvinningscentral.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i källarplan i hus 31 A och 33 A. Bokning sker på bokningstavla med personlig bokningscylinder (2 per lägenhet) i tvättstugorna. Tänk på att städa efter Dig/Er när Du använt tvättstugan. Regler finns i tvättstugan.

Övernattningslägenhet

En övernattningslägenhet med 4 sängplatser finns att hyra inom föreningen, 33 F.

Bokas via Birgitta Andersson, 33A, e-post: gitta_asson@hotmail.com, bostadstfn 136961. Kostnad 100 kr/dygn. Dispositionsavgift 300 kr. Mer information finns på hemsidan.

(5)

Allmänna ordningsregler

Att bo i flerfamiljshus ställer höga krav på att man visar hänsyn, samtidigt som man också får tolerera vissa störningar. För att undvika onödig irritation finns det några allmänna regler som är lätta att följa. Bostadsrättshavare/boende skall rätta sig efter föreningens stadgar och de särskilda regler som bostadsrättsföreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Dessa regler finns på hemsidan, men också uppsatta i respektive trappuppgång.

Ordningsföreskrifterna gäller inte bara för dem som bor i fastigheten, utan även för gäster och övriga som tillfälligt vistas här (se även stadgarna) En bostadsrätts- havare ansvarar även för sina gästers ev. skadegörelse. Vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt i våra lokaler och i vårt område för allas trevnad!

Det gäller särskilt höga krav på att grannar inte får störas mellan kl 22-06. Visa hänsyn när det gäller TV, musikspelare, tvättmaskiner, etc!

Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma lokaler, trapphus, hissar etc. Tänk på att det finns personer som har t ex astma och allergier, visa hänsyn! Om du eller dina gäster röker ute på balkongen - släng inte ner fimpar på marken! Ta rätt på ditt eget skräp!

Håll ordning i källare och övriga gemensamma utrymmen. Tänk på brandfaran! Trapphus får inte användas för förvaring av leksaker, sparkar, cyklar, skor, m.m. Torkmattor eller liknande får inte heller läggas/ställas ut i trapphus eller trappuppgångar. Trapphusen är utrymningsväg – absolut inga föremål får ställas vid trapporna!

Trappuppgångar och källare får inte användas som lekplatser. Källardörrar skall vara låsta pga inbrottsrisk. Se till att ingen inte gör någon åverkan på föreningens egendom, ritar på väggarna eller förstör planteringar och dylikt. Skyltning och anslag på fastighetens

ytterväggar, trapphus och trappuppgångar tillåts inte utan allmän anslagstavla ska användas.

Paraboler och antenner för radio eller TV får endast sättas upp efter särskilt tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse. Blomlådor bör hängas på insidan av räcket.

Inglasning av balkong kräver byggnadslov, kontakta Riksbyggen!

Om djur finns i lägenheten ska ägarna noga övervaka att djuren inte för oljud, smutsar ner i fastigheterna och inte släpps lösa i trappor eller på gården. Mata inte småfåglar, duvor, kråkor, skator, etc..

Inom området är biltrafik och parkering förbjuden, med undantag för i- och urlastning av tyngre gods samt transport av rörelsehindrade. Det är viktigt att hålla gårdarna bilfria för att garantera framkomlighet för utryckningsfordon, snöröjning m.m.

Parkering får endast ske på avsedd plats. Det gäller för alla fordon inklusive cyklar. Se efter på skyltarna vad som gäller. Lämna ej lösa elsladdar i uttag för motorvärmare. Tänk på olycksrisken!

I cykelbodarna ska förvaras cyklar som används. De som inte använder sin cykel ska ställa den i cykelförråden i källarna (höghusen, skogshus 33D-F och huset 31 D-F mot

parkeringen). Dessa förråd är till för långtidsförvaring av cyklar, sparkar, etc.

Styrelsen Storspoven, juni 2010

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :