• No results found

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl"

Copied!
21
0
0

Full text

(1)

Martin Johansen (fp)

Lars Thorsson (m) vice ordf Reidun Lorentzon (kd) tjg ers

Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef

Annika Funkqvist, sekreterare

Kristina Christiansson, samhällsbyggnadschef

Mats Mikulic, kommunjurist

Göran Engblom, IT-chef § 10

Ulrika Eriksson, personalchef §§ 14-15

Utses att justera Lars Thorsson (m)

Justeringens

plats och tid Kommunkontoret 2008-01-22

Underskrifter Sekreterare _________________________________________ Paragrafer §§ 1-19 Annika Funkqvist

Ordförande ________________________________________

Eva Bertilsson-Styvén (s)

Justerare _________________________________________

Lars Thorsson (m)

BEVIS

(2)

KS AU § 1

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Arbetsutskottets beslut:

Dagordningen fastställs med följande tillägg:

15. Avgift för pedagogiska måltider

16. Avgift för externa måltider vid kommunens institutioner 17. Försäljning av mark – del av Myggenäs 12:139

18. Uppdrag om ytterligare tjänstegarantier 19. Fråga om utbyggnaden av sagahuset.

20. Prissättning av tre tomter på fastigheten Tubberöd 1:46 (kyrktomten)

(3)

KS AU § 2 Dnr. 2007/327-170

ANTAGANDE AV TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS TILLSYN 2008

Ärendebeskrivning

Den 12 november 2003 antog riksdagen en ny Lag om skydd mot olyckor (LSO).

Lagstiftningen trädde i kraft vid årsskiftet 2003/2004 och omfattade en övergångstid på ett år. Med den tidigare gällande räddningstjänstlagen förtydligades från statligt håll var och hur ofta kommunen skulle utföra tillsyn.

Enligt den nya LSO skall istället kommunen, i sitt handlingsprogram, från och med 2005 ange hur man utifrån de nationella och regionala målen planerar förebyggande verksamhet, räddningstjänst och tillsyn.

Tillsyn enligt LSO, till skillnad från den tidigare lagstiftningen, är ej i lika hög grad bunden till anläggningens eller byggnadens storlek. Från och med 2005 anpassades tillsynstaxan för LSO att i högre grad utgå från tidsåtgången istället för den tidigare faktor- och objekttypsberoende taxan. Med en mer flexibel taxemodell möjliggjordes för ägare och nyttjanderättshavare som har ett bättre ordnat systematiskt

brandskyddsarbete att i högre grad gynnas.

Bastaxan á 1 500 kronor utgår från en timavgift för tillsynsmomentet och är

beräknad till 675 kronor/timme (tidigare 600 kr). Tillsynen omfattar tiden som åtgår för tidsbokning, administrativa förberedelser, resa, möte/kontroll och skrivtid.

Tidigare beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 071210, § 234.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag.

(4)

• Taxa för tillsyn enligt LBE utgörs av en bastaxa á 1 500 kronor.

De tillfällen då tillsynen enligt LBE omfattar mer än 1 timmar, skall även därpå påbörjad timme debiteras med timavgift á 700 kronor.

att vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE enligt nedan, debiteras förutom taxa

för LSO:

• Vid hantering av tillståndspliktig brandfarlig vara klass 1, 2a eller gas >250 liter debiteras med timavgift á 700 kronor

• Tillståndspliktig brandfarlig vara klass 2b, 3 samt övrig tillståndspliktig gashantering debiteras med timavgift á 700 kronor

• Taxa för övrig myndighetsutövning tim debiteras 700 kronor /påbörjad timme.

• Timtaxan indexregleras enligt kommunens indextal årligen samt

att taxan gäller från och med 2008-03-01

(5)

KS AU § 3 Dnr. 2007/321-458

REVIDERING AV TAXA FÖR MOTTAGNING AV SLAM

Ärendebeskrivning

Hanteringen av externslam vid Ängholmens reningsverk medför en ökad belastning och försvårad och fördyrad hantering med driften av reningsverket.

Inför 2008 är det nödvändigt att höja mottagningsavgiften för externslam vid kommunens avloppsreningsverk från bl a slambrunnar, septiktankar och minireningsverk.

Tidigare beslut

Teknik- och servicenämndens beslut 071128, § 108.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att kommunfullmäktiges beslut 2000-12-11, § 180 upphävs fr.o.m 080301

att ny mottagningsavgift för externslam vid kommunens avloppsreningsverk ska vara 145 kr per m3 exklusive moms samt

att avgiften gäller från och med 2008-03-01

(6)

KS AU § 4 Dnr. 2007/328-406

ANTAGANDE AV TAXA FÖR PRÖVNING AV OFFENTLIG KONTROLL INOM OMRÅDENA LIVSMEDEL OCH FODER

Ärendebeskrivning

Taxan för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder föreslås nu ändras i 6 § med höjning av timtaxan (timavgiften) från nuvarande 500 kr/h till 750 kr/h.

Tidigare beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 071210, § 235.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder ändras timtaxa (timavgift) från nuvarande 500 kr/h till 700 kr/h samt

att taxan gäller från och med 2008-03-01.

(7)

KS AU § 5 Dnr. 2007/322-341

INRÄTTANDE AV SKYDDSOMRÅDESFÖRESKRIFTER FÖR TOLLEBY VATTENVERK

Ärendebeskrivning

Vattentäkten i Tolleby har sedan tidigare skyddsföreskrifter med stöd av lokala hälsoskyddsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige 2002-03-11.

Teknik- och serviceförvaltningen har arbetat fram ett förslag till skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde i Tolleby med stöd av miljöbalkens 7 kapitel.

Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att minimera risken för påverkan av Tolleby vattentäkt så att man med normalt reningsförfarande kan använda vattnet för dricksvattenförsörjning.

Tidigare beslut

Teknik- och servicenämndens beslut 071128, § 109.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att inrätta vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Tolleby

vattenverksområde i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag samt

att vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter gäller från och med 2008-03-01.

(8)

KS AU § 6 Dnr. 2007/313-759

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAPITLET 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN – ANDRA KVARTALET 2007

Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet har införts i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL) som trädde i kraft 060701.

Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL.

Rapportering skall ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal.

Föreliggande rapport för andra kvartalet 2007 avser åtta fall (sju kvinnor, en man) som berörs inom äldreomsorgen.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att notera rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen avseende andra kvartalet 2007.

(9)

KS AU § 7 Dnr. 2007/314-759

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA GYNNANDE BISTÅNDSBESLUT ENLIGT 4 KAPITLET 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN – TREDJE KVARTALET 2007

Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet har införts i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL) som trädde i kraft 060701.

Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL.

Rapportering skall ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal.

Föreliggande rapport för tredje kvartalet 2007 avser tio fall (sju kvinnor, tre män) som berörs inom äldreomsorgen.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att notera rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen avseende tredje kvartalet 2007.

(10)

KS AU § 8 Dnr. 2007/164-261

ANSÖKAN OM ÖVERLÅTELSE AV BYGGNAD PÅ DEL AV FASTIGHETEN KLÄDESHOLMEN 1:1

Ärendebeskrivning

Ägaren till fastighet Klädesholmen 1:124 har för avsikt att överlåta sin fastighet till dottern. I direkt anslutning till fastigheten finns en bod som delvis står på

kommunens fastighet Klädesholmen 1:1.

I samband med överlåtelsen av fastigheten önskar också fastighetsägaren att överlåta boden, som är att betrakta som byggnad på ofri grund, till sin dotter.

Tidigare beslut

Arbetsutskottets beslut 070816, § 152 – återremiss.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 071115, § 215 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Kommunstyrelsens beslut 071129, § 189.

Tjänsteutlåtande

Kristina Christianssons, samhällsbyggnadschef, och Mari Giers, handläggare, gemensamma tjänsteutlåtande 071010.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att betrakta aktuell bod som komplement till bostadshus samt

att godkänna överlåtelse av arrendeavtalet.

(11)

KS AU § 9 Dnr. 2007/152-261

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV ARRENDEAVTAL PÅ DEL AV FASTIGHETEN KLÄDESHOLMEN 1:1

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till Klädesholmen 1:107 har en byggnad på kommunens fastighet Klädesholmen 1:1 i direkt anslutning till sin tomt vars upplåtelseform är ett

bostadsarrende.

Vid pågående tätortstudie och planarbete i området har sökanden ställt frågan och önskan om att få bostadsarrendet ändrat till ett lägenhetsarrende. Anledningen är att bygganden som stått där sedan slutet av 1800-talet alltid har används som uthus och sjöbod och saknar både vatten och avlopp.

Tjänsteutlåtande

Kristina Christianssons, samhällsbyggnadschef, och Jan Rydbergs, handläggare, gemensamma tjänsteutlåtande 070516.

Tidigare beslut

Arbetsutskottets beslut 070816, § 151 att avvakta tätortsstudien för Rönnäng/

Bleket/Klädesholmen innan slutligt ställningstagande.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

att medge ändring av avtal om bostadsarrende till ett sedvanligt avtal om lägenhetsarrende för uthus/sjöbod samt

(12)

KS AU § 10 Dnr. 2008/1-534

MOBIL VÄXEL FÖR TELEKOMMUNIKATION

Ärendebeskrivning

Tjörns kommun har sedan 1999 haft Telias Centrexlösning för samordning av kommunens fasta telefoni. Centrex är en lösning som innebär att vi inte har någon traditionell växelteknik lokalt utan kommunens samtal samordnas i en virtuell växel placerad i Kalmar.

Telenor används sedan några år som operatör både på den fasta och mobila

teletrafiken vilket innebär att en del av Centrex funktionalitet inte kan utnyttjas fullt ut. För att Centrex skall fungera optimalt krävs att Telia också är operatör för trafiken.

Tjörns kommun står inför ett vägskäl. Vi har under några års tid undersökt vilka möjligheter som finns för att utveckla telefunktionen i Tjörns kommun.

Centrexalternativet har funnits med under hela resan men kostnadsnivån och svårigheter att utveckla konceptet med andra operatörer än Telia har gjort att lösningen inte är lika intressant längre.

Det senaste halvåret har ett koncept baserat på mobil växel arbetats fram.

Diskussioner har förts med ett antal leverantörer/operatörer för att komma fram till det nya lösningsförslaget.

Föredragning

IT-chef Göran Engblom föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar:

att fatta inriktningsbeslut om ovanstående med syfte att ersätta dagens centrexväxel med en mobil växel samt

att kommunchef, IT-chef och ansvarig för informationsavdelningen ges i uppdrag att förbereda detta arbete.

(13)

KS AU § 11 Dnr. 2007/311-045

ANSTÅND MED BETALNING AV FORDRAN TILL KOMMUNEN - KLÄDESHOLMENS EKONOMISKA FÖRENING

Ärendebeskrivning

Ordföranden i Klädesholmens ekonomiska förening har i skrivelse, dat 071123, begärt att den fordran kommunen har på affärsföreningen omvandlas till ett ränte- och amorteringsfritt lån.

Tidigare beslut

Arbetsutskottets beslut 071206, § 241.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet beslutar:

att ge Klädesholmens ekonomiska förening anstånd till den 31 december 2008 med betalning av kommunens fordran.

(14)

KS AU § 12 Dnr. 2008/3-010

INFORMATION OM JÄMFÖRELSEPROJEKTET

Ärendebeskrivning

Jämförelseprojektet syftar till att ta fram effektiva arbetssätt där jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat leder till praktiska förbättringar av

verksamheterna. Inriktningen kommer att vara att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet.

Föredragning

Samhällsbyggnadschef Kristina Christiansson föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar:

att notera att en information om projektet kommer att hållas på Akvarellmuseet den 7 mars kl. 09.30-12.

(15)

KS AU § 13 Dnr. 2007/312-725

INFORMATION OM BETÄNKANDET UTJÄMNING AV KOMMUNERNAS LSS-KOSTNADER – ÖVERSYN OCH FÖRSLAG (SOU 2007:62)

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har remitterat rubricerade betänkande till, bland annat, ett antal kommuner. Till de kommuner som inte är remissinstans översänds betänkandet för kännedom.

Samtliga kommuner har dock möjlighet att lämna yttrande över betänkandet även om man inte är utsedd som remissinstans. Remisstiden går ut den 22 januari 2008.

Föredragning

Martin Johansen (fp) föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar:

att notera informationen.

(16)

KS AU § 14 Dnr. 2008/13-622

AVGIFT FÖR PEDAGOGISKA MÅLTIDER

Ärendebeskrivning

Riksskatteverkets huvudregel är att fri kost på arbetsplatsen ska förmånsbeskattas.

Undantag från förmånsbeskattning ska ske om måltiden är en så kallad pedagogisk måltid. Sådana måltider kan förekomma inom förskoleverksamhet, skola, särskilda omsorger och inom äldreomsorgens demensvård.

Förvaltningen har lagt fram ett förslag som innebär att kostnaden för en pedagogisk måltid för medarbetarna skulle kosta 25 kronor per portion inklusive moms.

Riktlinjerna föreslås vara:

• Varje verksamhet tydliggör behov av pedagogiska måltider

• Samma avgift ska gälla för pedagogiska måltider inom alla verksamheter

• Pedagogisk måltid ska intas på arbetstid

• Avgiften för måltid ska vara halva självkostnadspriset för en måltid i kommunen, dvs 25 kronor (2008 års pris)

Föredragning

Personalchef Ulrika Eriksson föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar:

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande samt

att ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över förslaget innan kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde 080131.

(17)

KS AU § 15 Dnr. 2008/12-706

AVGIFT FÖR EXTERNA MÅLTIDER VID KOMMUNENS INSTITUTIONER

Ärendebeskrivning

Pensionärer och andra externa gäster äter regelbundet lunch på kommunens institutioner.

Förvaltningen har lagt fram ett förslag som innebär att kostnaden för avgift för måltid som intas i skolmåltidssal skulle kosta 50 kronor per portion inklusive moms samt måltid som intas i äldreomsorgens matsalar skulle kosta 63 kronor per portion inklusive moms.

Föredragning

Personalchef Ulrika Eriksson föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar:

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

(18)

KS AU § 16 Dnr. 2008/9-253

FÖRSÄLJNING AV MARK – DEL AV MYGGENÄS 12:139

Ärendebeskrivning

Företaget Empomarin, som idag driver Myggenäs marin, har ansökt om att få köpa två markområden inom fastigheten Myggenäs 12:139. Avsikten är att utveckla verksamheten till ett marint centrum som även innefattar båthall samt utveckling inom områdena segling, fiske och vattensport.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att sälja ”område 1” av del av fastigheten Myggenäs 12:139 till Empomarin för 1000 kr/m2 exklusive anläggningsavgift för allmän VA-anläggning samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att värdera ”område 2” innan slutligt politiskt ställningstagande.

(19)

KS AU § 17 Dnr. 2008/14-109

UPPDRAG OM YTTERLIGARE TJÄNSTEGARANTIER

Ärendebeskrivning

Den 15 januari lanserades de sex första så kallade tjänstegarantierna, som tydliggör kommunens löften om service.

Martin Johansen (fp) föreslår nu att förvaltningarna får i uppdrag att snarast lämna in förslag på ytterligare tjänstegarantier i Tjörns kommun.

Arbetsutskottet beslutar:

att samtliga förvaltningar får i uppdrag att senast till kommunstyrelsen 31 mars redovisa förslag på ytterligare tjänstegarantier i Tjörns kommun.

(20)

KS AU § 18 Dnr. 2006/55-619

FRÅGA OM UTBYGGNADEN AV SAGAHUSET

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett Tjörns Bostadsbolag i uppdrag att skyndsamt utreda en lokalisering av gymnasieskolan vid SAGA-huset i Skärhamn samt att utreda övriga förutsättningar för ytterligare samlokaliseringar.

VD för Tjörns Bostads AB Berndt Grönlund och planarkitekt Tinna Harling lämnade vid arbetsutskottets sammanträde 071004, § 197 en lägesrapport om förslag till utbyggnad av det så kallade Sagahuset.

Lars Thorsson (m) efterfrågar vid dagens sammanträde en lägesrapport i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar:

att notera Martin Johansens (fp) svar om att arbetsutskottet inom kort kommer att inbjudas till en information i ärendet.

(21)

KS AU § 19 Dnr. 2007/305-253

PRISSÄTTNING AV TRE TOMTER PÅ FASTIGHETEN TUBBERÖD 1:46

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Tubberöd 1:46, även kallad kyrktomten, har vunnit laga kraft och innebär att tre kommunala tomter kan avstyckas samt gå ut till försäljning i

kommunens tomtkö.

En översiktlig värdering av tomternas marknadsvärde har gjorts av NAI Svefa 070417.

Tomterna behöver nu prissättas för att kunna erbjudas den kommunala tomtkön.

Tjänsteutlåtande

Kristina Christianssons, samhällsbyggnadschef, och Mari Giers, handläggare, gemensamma tjänsteutlåtande 071120.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att prissätta de tre tomterna på fastigheten Tubberöd 1:46 till 700.000 kronor per tomt exklusive VA-kostnad samt

att tomterna skall försäljas genom den kommunala tomtkön.

References

Related documents

Beträffande hur friktionsvärden specifikt hanterats vid modellering av viltstråk för Ostlänken, se rapport (Askling et al, 2015). Delsträckan Klinga-Bäckeby ingår i ett

För vidare förklaring kring metod och hur resultat tolkas se (Seiler et al., 2015a; Seiler et al., 2015b) Beträffande hur friktionsvärden specifikt han- terats vid modellering

Landstinget Blekinge beslu tar att inte verkställa beslutet att erbjud a sprutbyte utreda hur vi på bästa sätt i Blekinge kan hjälpa människor med ett drogberoende till e tt

Ordförande ställer proposition på Lars Karlsson (C) och Alexander Wendts (M) yrkande att bifalla motionen mot nämnden för psykiatri och habiliteringens förslag att avslå

Ordförande ställer proposition på Lars Karlsson (C) och Alexander Wendts (M) yrkande att bifalla motionen mot nämnden för psykiatri och habiliteringens förslag att avslå

På Kommunfullmäktige 2018-12-19 återremitteras ärendet angående skolstrukturen för att utreda ett förslag till en mer likvärdig Förskole- och grundskolestruktur för norra

Miljö- och byggnämnden avvaktar med vidare prövning av ärendet, tills ett informationsmöte hållits om hanteringen av ärenden, som rör master och apparatur för

Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Tjörns kommun ställer sig bakom förbundsfullmäktiges presidiums förslag till revisionsbudget för år

Björn Möller (M), Robert Johansson (MP) och Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till

Robert Johansson (MP) och Nils Lackfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts förslag till beslut... Justerandes

IT- och kvalitetsavdelningen har tillsammans med en politisk styrgrupp upprättat förslag till reviderad webbpolicy för Tjörns kommun.. Webbpolicyn gäller för samtliga webbplatser

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.. Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag

Louise Eklund Bergström (L) med instämmande av Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M), Jörgen Grubb (SD) och Ulf Blomström (SD) yrkar bifall till

Ewa Bertz (L) yrkar bifall till motionen med instämmande av Camilla Andersson (M) och Karin Olsson (M). Jan Olsson (S) yrkar bifall till det

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Ewa Bertz (L) muntlig gruppreservation till förmån för eget

Kommunstyrelsen har ingett framställning med förslag om antagande av en ny organisation för kommunalråden, vilken även innefattar förslag till reviderad instruktion för kommunalråd

Till vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter Jacob Branting (L) som avsagt sig uppdraget, Fredrik Sjögren (L)

Anders Skans (V) och Charlott Bossen (C) - framför att i förslaget som presenteras är det en för stor differens mellan ersättningen för kommunalråd och fritidspolitiker, och att

Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända förslag till lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun på remiss till samtliga nämnder och styrelsen för Björnekulla

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till liggande förslag med ett tilläggsyrkande:.. att parallellt arbeta för en anslutningsväg mellan

Att oavsett om Bromma läggs ner eller inte behöver möjligheten att resa till och från Arlanda stärkas, både för resenärer men också till de nya arbetsplatser som skapas, bland

är 10 från Sparres andra misslyckade för- sök, där alltså en av kvartsplåtarna sågats isär och återmonterats.. De resterande 10 kvarts- plåtarna innefattar de 8 från