• No results found

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Brandstationen, Tärnaby , kl Ajournering för partivisa överläggningar kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Brandstationen, Tärnaby , kl Ajournering för partivisa överläggningar kl"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Brandstationen, Tärnaby 2016-05-25, kl 09.00—13.50. Ajournering för parti- visa överläggningar kl 10.00—10.30.

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Christer Bergfors (M) Janne Ruonala (L)

Britt-Inger Ärlebrandt (KD) Harry Söder (S)

Mats Eliasson (V)

Lennart Cohen (S) tjänstgörande ersättare

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

May-Louise Nilsson socialchef Annika Mörtsell ifo-chef

Johan Karlberg enhetschef § 47 Jessica Boström ekonom § 48 Erika Lundberg kostchef § 55

Utses att justera Harry Söder

Justeringens plats och tid Storuman 2016-06-01

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 45 - 63 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Patrik Persson

Justerande ……….

Harry Söder

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Datum för anslags uppsättande 2016-06-01 Datum för anslags nedtagande 2016-06-22 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman

Underskrift

Ulla Olofsson

(2)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 45 ON/2016:21 - 000

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens protokoll 2016-03-02.

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol- let till handlingarna.

(3)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 46 ON/2016:11 - 700

Socialchefen informerar

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande:

 Information från Aktuell socialpolitik 2016-05-17—2016-05-19

 Stängning av Backens kök under semesterperioden sommaren 2016. Det har varit mycket svårt att rekrytera vikarier till köken.

Kostchefen anser att det bästa vore att koncentrera matlagningen till Sibyllagården för att säkra personaltillgången under semester- perioden.

 Vikariesituation inom äldre och handikappverksamheten. Återigen ser enhetscheferna ut att klara vikariesituationen. Det kommer att innebära att flertalet vikarier är outbildade. Det kommer att krävas en sjuksköterska från bemanningsföretag under sex veckor.

 Kommunals avtal är klart. Det innebär en klar differentiering mel- lan vårdbiträden och undersköterskor. Vårdbiträden garanteras 520 kronor för kollektivet. Undersköterskor garanteras 1020 kronor för kollektivet.

 Stängning akutplatser i sommar. I Storuman halvering av platser 4 stycken istället för 8 platser vecka 25—28. Stängt vecka 29—32.

I Tärnaby stängt vecka 28—31.

 Beläggningen på de särskilda boenden per 10 maj 2016.

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

(4)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 47 ON/2016:11 - 700

Redovisning från verksamheterna vid Vikbacka, Granhöjden, Stefansgården samt hemtjänsten i Tärnaby________________

Enhetschef Johan Karlberg redovisar från verksamheterna vid Vik- backa, Granhöjden, Stefansgården och hemtjänsten i Tärnaby, enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan.

 Händelser/förändringar av betydelse

 Ekonomisk uppföljning

 Verksamhetsutveckling

 Aktiviteter

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet

 Kvalitetssäkring

Omsorgsnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

(5)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 48 ON/2016:22 - 706

Tertialrapport januari-april 2016 med prognos

Ekonom Jessica Boström redovisar tertialrapporten för januari—april 2016.

Prognosen visar på ett minus -5 994 mkr. Verksamheterna med stora överskridanden är IFO, hemsjukvård samt rehabiliterande insat- ser/hjälpmedel. Även bostadsanpassning kommer att redovisa ett underskott.

Beredande organs förslag Tertialrapport januari-april 2016 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna tertialrapporten och skicka den till kommunstyrelsen.

(6)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 49 ON/2016:48 - 706

Investeringsbudget 2016

Under 2016 har omsorgsnämnden 750 000 kronor att fördela.

Verksamheterna har identifierat ett antal investeringsbehov.

 På Backen finns behov av att installera ett nytt trygghetslarm för patienterna. Landstinget sköter drift av kommunens korttidsplatser och personalen är anställda av landstinget. I avtalet mellan kommun och landsting finns angett att vid behov av investering ska kommu- nen och landstinget dela på kostnaden.

 Granhöjden och Stefansgården har behov av nya matsalsmöbler, bord och stolar. Borden ska vara höj- och sänkbara och stolarna ska vara försedda med hjul.

 Det finns mobila lyftar vid våra äldreboenden då många brukare har omfattande omvårdnadsbehov. Det är viktigt att följa vikt i syfte att minska risk för undernäring. För vissa är det svårt att sitta eller stå på en våg. Finns önskemål om att få inköpa ”viktgalgar” som till- behör till lyftar. Detta för att kunna väga brukare när de är place- rade i lyftskynke.

 Finns behov av en kombiugn till köket på Sibyllagården.

 Personalen på Tranan gör kvällsfika till de boende. Ur hygiensyn- punkt är det olämpligt att personal ska vara i köket. Finns möjlighet att nyttja ett rum i anslutning till köket där det går att inreda ett vårdkök. Till detta behövs kylskåp, mikrovågsugn och handfat samt ett antal skåp och bänkskiva.

 På grund av ombyggnad vid socialkontoret behöver ett antal nya skrivbord inköpas.

(7)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

§ 49 forts.

Larm sjukhemmet Backen 150 000 kronor Matsalsmöbler Granhöjden 70 000 kronor Lyfttillbehör 43 000 kronor Kombiugn 112 000 kronor Utrustning kök 42 000 kronor Höj och sänkbara skrivbord 41 060 kronor Totalt uppgår äskningarna till: 458 060 kronor

Beredande organs förslag

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-16.

Omsorgsnämnden beslutar

att bevilja investeringsmedel till en summa av 458 060 kronor.

(8)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 50 ON/2015:139 - 701

Remiss - Revidering av planen för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder

Syftet med denna plan är att strukturera, effektivisera och synliggöra kommunens arbete på det funktionshinderspolitiska området. Planen innehåller sju prioriterade målområden för som ska beaktas av alla kommunala verksamheter.

Programmet innehåller förslag på insatser men inga konkreta hand- lingsplaner. Sådana ska upprättas på verksamhetsnivå som en del av den kontinuerliga verksamhetsplaneringen. Mål och aktiviteter ska anges på ett tydligt sätt och verksamheterna ska systematiskt återrap- portera via verksamhetsplaner samt delårs- och årsredovisningar hur man arbetat, arbetar och planerar att arbeta med de funktionshin- derspolitiska frågorna.

En arbetsgrupp bestående av representanter för funktionshinderrörel- sen och kommunen har arbetat fram underlag till reviderad plan.

Materialet har komprimerats och namnet på planen och rådet kommer att förenklas.

Arbetsgruppen önskar svar på två frågor.

Vad ska planen ha för benämning? Vad ska Rådet för pensionärs- och funktionshinders- frågor ha för namn i fortsättningen?

Omsorgsnämnden har även möjlighet att lämna övriga synpunkter på planen.

Beredande organs förslag

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-13 Omsorgsnämnden beslutar

att förslag på benämning är funktionshinderpolitiskt program, samt att benämning av rådet kan vara detsamma som i dag.

I övrigt har inte omsorgsnämnden några synpunkter på innehållet.

(9)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 51 ON/2015:89 - 730

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad beman- ning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att för 1 juli-31 december 2015 fördela 995 000 000 kronor. För Storumans del innebär det 967 365 kronor för 2015. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav 2 miljarder årligen under åren 2016-2018.

Syftet med satsningen är att skapa ökad kvalitet och trygghet för den enskilde.

Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska- krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är rekommendationer.

Ska-kraven är följande:

 Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvud- man för sin egen och enskilda utförares verksamhet.

 Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 31 oktober 2015.

 Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genereras under perioden 1 juli-31 december 2015.

 Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finan- sierade vården och omsorgen av äldre.

 Personalkostnader får endast avse de personalkategorier som arbe- tar nära de äldre.

 Kommunerna ska informera enskilda utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen.

 Varje kommun ska senast den 8 februari 2016 återrapportera till Socialstyrelsen hur 2015 års medel använts.

 Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom angiven tid, eller som inte använts enligt villkoren.

(10)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

§ 51 forts.

Bör-kraven är följande:

 Stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister samt arbetsledare på verk- samhetsnivå.

 Stimulansmedlen bör användas för anställning av personal som har adekvat utbildning och erfarenhet.

 Vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren er- bjuda introduktion, handledning och en planering för utbildning av nyanställda för att säkerställa att personalrekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i socialtjänstlagen.

I Storumans kommun är det Vikbacka, Sibyllagården och Tranan som har lägst bemanning. Tranan och Sibyllagården har städning utlagt på entreprenad vilket ger mer tid till omvårdnadsarbete. Si- byllagården har en resurs för aktivering och på Tranan finns per- sonal och aktivitetslokal i källarvåningen.

Förvaltningen förslår att medlen för 2015 används till att anställa två heltider vid Vikbacka till en totalkostnad med 800 000 på årsbasis.

Då det inte hinner uppkomma lönekostnader för dessa tjänster för mer än drygt tre månader föreslås överskjutande medel användas för de resursförstärkningar som gjorts i verksamheterna efter 1 juli.

Beredande organs förslag

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-16 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna upprättad rekvisition av stimulansmedel för beman- ning inom äldreomsorgen

att medlen i huvudsak används till resursförstärkning med två hel- tider till Vikbacka.

(11)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 52 ON/2016:24 – 701

Revisionsrapport - uppföljning av granskningar 2011-2014

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört gransk- ningar under åren 2011-2014. En viktig del i revisorernas arbete är att följa upp de granskningar som tidigare genomförts. Syftet är dels att följa upp de åtgärder som styrelser och nämnder angett i sina svar på granskningsrapporterna och att de genomförs i praktiken.

Inom omsorgsnämnden har revisorerna genomfört granskning inom följande områden:

 Läkemedelsanvändning vid särskilda boenden 2014

 Anhöriga som ger omsorg till närstående 2014

 Kvalitetssystem inom äldreomsorgen 2013

 Omsorgsnämndens familjehemsverksamhet 2013

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att omsorgsnämnden i rimlig utsträckning har vidtagit de åtgärder som revisorerna föreslagit i tidigare granskningar.

Nämnden har i rimlig utsträckning lämnat uppdrag till förvaltningen att vidta åtgärder utifrån rekommendationer.

Nämnden har i rimlig omfattning fått återrapportering av de åtgärder som genomförts.

Beredande organs förslag Revisionsrapport april 2016

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-16 Omsorgsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

(12)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 53 ON/2016:40 – 774

Revisionsrapport - övertagande av hemsjukvård

På uppdrag av revisorerna i Storumans kommun har PwC genom- fört en granskning av kommunens övertagande av hemsjukvården från landstinget. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens hemsjukvård bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig internkontroll.

Den sammanfattande bedömningen är att hemsjukvården till över- vägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig.

Hemsjukvården bedöms dock bara i begränsad omfattning bedrivas på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.

PwC lämnar följande rekommendationer:

 Omsorgsnämnden bör besluta om strategier för framtida finansie- ring och kostnadsökningar.

 Omsorgsnämnden ska tillsammans med landstinget säkerställa att informationsöverföringen fungerar tillfredställande.

 Omsorgsnämnden ska beakta hemsjukvården i internkontroll- planen.

Beredande organs förslag Revisionsrapport april 2016

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-13 Omsorgsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de av PwC föreslagna förbättringsområdena, samt

att resultatet ska redovisas vid omsorgsnämndens sammanträde i oktober.

(13)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 54 ON/2016:33 – 734

Skrivelse från Storumans Kristna Råd angående hörslingor och ljudanläggningar m m vid äldreboenden

Skrivelse har kommit från Storumans Kristna Råd angående brist på hörslingor vid Blåsippan, Backen och Sibyllagården. Det finns inte heller fungerande instrument på Blåsippan och Backen.

Rådet önskar att omsorgsnämnden ska se till att det installeras fun- gerande hörslingor och ljudanläggningar där det saknas samt att det ska finnas fungerande instrument.

Omsorgsnämnden förstår problemet med att det inte finns instru- ment och att hörslingor saknas. Nämnden kommer att skicka be- ställning till fastighetsbolaget att det görs en översyn av befintliga hörslingor och att det installeras nya där det fattas.

Omsorgsnämnden har dock inte för avsikt att under detta år utrusta Blåsippan och Backen med piano eller orgel.

Beredande organs förslag

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-13 Omsorgsnämnden beslutar

att ge socialchefen i uppdrag att kontakta Fastighetsbolaget Um- luspen AB.

(14)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 55 ON/2016:47 - 737

Mathantering till hemtjänsten inom Storumans kommun

Kostchef Erika Lundberg redovisar ärendet. Vid livsmedelsinspektion under 2015 framkom brister i temperaturerna på matportioner i hem- tjänsten. Flera av de matlådor som vi idag skickar varma via hemtjäns- ten understiger +60°C som är den kritiska temperaturgränsen vid varmhållning av mat. Lägre temperaturer ökar risk för bakterietillväxt och matportioner som understigit +60°C ska därför slängas.

Rekommendationerna för varmhållning är max en timme för potatis, två timmar för övriga livsmedel. All varmhållning påverkar näringsin- nehåll, utseende och konsistens negativt, varför det är viktigt att i största möjliga mån korta ner tiden för varmhållning.

Kökspersonalen måste ha maten klar i tid för att hinna paketera och märka matlådorna innan hemtjänstpersonalen kommer och hämtar den. Detta innebär att paketering, märkning och hämtning är förlagt till en väldigt begränsad tidpunkt på dagen. Maten som ska levereras till mottagningsköken är färdig samma tid som maten till hemtjänsten och varmhålls fram till servering.

Kyld mat är att rekommendera till hemtjänsten för att åtgärda pro- blematiken med varmhållning samt minska tiden för varmhållning för att bibehålla så mycket näring som möjligt i maten. I dagsläget har vi ett antal matportioner som vi måste leverera kylda på grund av att transporten tar för lång tid. Maten kyls ned och levereras dagen efter, vilket innebär att det blir en dags förskjutning på dessa portioner jäm- fört med matsedeln.

Vidare kommer kylda matportioner ha positiv påverkan för brukarna.

De som kan värma maten själva kan välja när de vill äta sin mat, vil- ket de inte kan idag då varm mat ska ätas direkt vid leverans. Då kyld mat kommer att paketeras dagen innan leverans innebär det minskad tidspress för kökspersonalen. Hemtjänstpersonalen har betydligt större frihet i att kunna hämta matportionerna när det passar, istället för vid fasta tidpunkter. Maten som lagas i köken kan anpassas till att bli klar i anslutning till leverans till boendena istället för att hinna med pakete- ring av matlådorna till hemtjänsten, vilket minskar varmhållningstiden vilket i sin tur påverkar näringsinnehållet, utseendet och konsistensen positivt.

(15)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 55 forts.

Konsekvenser:

 Krävs mikrovågsugn hos de brukare som behöver hjälp att värma maten.

 Viss förändring i insatstiderna kan krävas.

Riskanalys har genomförts.

Beredande organs förslag

Kostchef Erika Lundberg och socialchef M-L Nilsson tjänsteutlåtande 2016-05-13.

Omsorgsnämnden beslutar

att matportionerna som hemtjänsten levererar till brukare i ordinärt boende ska vara kylda

att leverans av kylda matportioner startar första september 2016, samt

att brukare som har behov av hjälp att värma maten ska ha en mikrovågsugn i hemmet.

Samråd har hållits med de fackliga organisationerna.

(16)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 56 Meddelanden

ON/2016:26 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-09, § 5 om integrationsen- het.

ON/2015:18 700

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-02-23, § 14 om verksam- hetsplan 2016 för omsorgsnämnden.

ON/2016:27 700

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-02-23, § 18 om revidering av kommunstyrelsens och omsorgsnämndens reglementen – ansvar för vård av och boende för ensamkommande flyktingbarn.

ON/2016:9 730

Skrivelse från Arbetsmiljöverket 2016-04-18 om möjlighet till ytt- rande enligt 17 § förvaltningslagen, köket Vikbacka äldreboende.

2016/007275.

ON/2015:81 700

Skrivelse 2016-02-29 från deltidsbrandmän inom räddningstjänsten Storuman.

ON/2016:37 701

Mejl-meddelande 2016-03-31från Arbetsförmedlingen, Migrations- verket och Länsstyrelserna om förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning 2016.

ON/2016:36 701

Skrivelse från Migrationsverket om ny anvisningsmodell för ensam- kommande barn.

ON/2016:25 701

Kontrollrapport 2016-03-08 från miljö- och samhällsbyggnadsnämn- den för livsmedelsverksamhet, sjukhemmet Backen, Rådhuset 4.

ON/2016:28 701

Riktlinjer budget- och skuldrådgivare, socialsekreterare och godemän från samverkansnämnden LYST.

(17)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 56 forts.

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §.

Dom 2016-03-01 från Förvaltningsrätten i Umeå – Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Mål nr 173-16.

Dom 2016-03-02 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat be- slut om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Mål nr 523-15, 601-15, 1195-15.

Rättelse 2016-04-13 från Lycksele Tingsrätt av interimistiskt beslut 2016-04-13 – Vårdnad om barn m m: Nu fråga om interimistiskt beslut angående umgänge. Aktbilaga 23. Mål nr T 592-15.

Beslut 2016-04-11 från Förvaltningsrätten i Umeå – Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Mål nr 647-16.

Dom 2016-05-16 från Förvaltningsrätten i Umeå – Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Mål nr 647-16.

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

(18)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 57

Sekretessärende

(19)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 58

Sekretessärende

(20)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 59

Sekretessärende

(21)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 60

Sekretessärende

(22)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 61

Sekretessärende

(23)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 62

Sekretessärende

(24)

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign) Expediering

ON § 63

Sekretessärende

References

Related documents

Extra bistånd till julklappar för 2016 är totalt 1 400 kr Extra bistånd till matpengar för 2016 är totalt 4 000 kr Beredande organs förslag.. Ifo-chef Annika

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

Överenskommelsen för 2018 bygger på tidigare års överens- kommelser och är en fortsättning på det långsiktiga arbete som görs för att arbeta med psykisk hälsa ute i

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution att lämna ärendet till

Förslag till reviderade riktlinjer för försörjningsstöd Omsorgsnämnden beslutar. att anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd, samt att de gäller från och

att hos fastighetsbolaget Umluspen AB begära att 150 000 kronor, omfördelas från utredning av lokaler vid Vikbacka och Sibyllagården till att användas för förbättring av

Datum för anslags uppsättande 2014-10-22 Datum för anslags nedtagande 2014-11-13 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret,