• No results found

professor, medicinska fakulteten prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "professor, medicinska fakulteten prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten professor, naturvetenskapliga fakulteten"

Copied!
6
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

B i b l i o t e k s s t y r e l s e n

Närvarande

Ledamöter

Eva Wiberg prorektor, stf. ordförande

Björn Bergenståhl professor, Lunds Tekniska Högskola Gudrun Edgren professor, medicinska fakulteten

Christofer Edling prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten Jan-Åke Nilsson professor, naturvetenskapliga fakulteten Vilhelm Persson prefekt, juridiska fakulteten

Angelica Kauntz studeranderepresentant (t o m punkt 28) Jens Nockert studeranderepresentant

Anders Törnkvist studeranderepresentant

Kristian Jensen Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot

Jenny Samuelsson chef universitetsbiblioteket/LRC, Luleå Tekniska universitet, extern ledamot

Ej närvarande ledamöter

Olov Sterner dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande Samuel Byrskog prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna Karin Johansson universitetslektor, konstnärliga fakulteten

Carl Hampus Lyttkens professor, Ekonomihögskolan

Agneta Olsson överbibliotekarie em., Göteborgs Universitet, extern ledamot

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen SACO

Övriga

Jette Guldborg Petersen universitetsbibliotekarie, UB Eva Nylander stf. Universitetsbibliotekarie, UB Gertrud Berger stf. avdelningschef, protokollförare, UB Kristoffer Holmqvist verksamhetsansvarig, UB (punkt 25) Emma Nolin verksamhetsansvarig, UB (punkt 27) Sammanträdesdatum 2015-04-08

(2)

§ Ärende Bilagor

Beslut Föredragande

18 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

19 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

20 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Jan-Åke Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Ledamöter, företrädare för de anställda samt övriga deltagare i Biblioteksstyrelsen presenterar sig kortfattat.

21 Protokoll från föregående sammanträde PM 8 april 2015, Ärende 21

[Bilaga Protokoll från föregående sammanträde i Biblioteksstyrelsen]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2015-02-10 till handlingarna.

22 Meddelanden

Information om höstens möten i Biblioteksstyrelsen och om ett brev till styrelsen från Lukasgillet

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen meddelar att höstens möten i Biblioteksstyrelsen förläggs till:

 Onsdag 23 september, kl 12:00-16:00

Måndag 7 december, kl 12:00-16:00

Jette Guldborg Petersen berättar även att ett brev ställt till Biblioteksstyrelsen inkommit från Lukasgillet som protesterar mot att samlingarna av elzevierer skänkta av Sten Broman tagits bort från Bromansalen, liksom ett porträtt av Broman. Förändringarna har gjorts för att åstadkomma säkrare förvaring för elzeviererna och svar har skickats till Lukasgillet.

23 Aktuella frågor

PM 8 april 2015, Ärende 23 [Bilaga Aktuella frågor]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

(3)

Styrelsen beslutar lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

24 Budgetäskande 2016

PM 8 april 2015, Ärende 24 [Bilaga Budgetäskande 2016]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar budgetäskande 2016. För UB äskas medel för papperskonservator, nytt magasin som ersättning för magasinet i Hög samt plattformen Alvin för det digitala kulturarvet. I äskandet flaggas också för aktiviteter som kan medföra nya/förändrade kostnader fr o m 2017: UB som studiecentrum, avtalslicenser för digitaliserade dagstidningar samt

arkivklassade magasin och tillbyggnad i nordost. För LUB äskas medel för e- medier, arbete med att sätta upp en struktur för forskningsdata, förstudie nytt bibliotekssystem och Projekt Medarbetarskap (kompetensåtgärd). Flaggor sätts för: införskaffande av nytt bibliotekssystem, statistikverktyg e-resurser samt RFID.

Diskussion: Styrelsen diskuterar möjligheter och behov att tydliggöra ansvarsdelningen i UBs uppdrag gällande pliktleveranser och andra uppdrag och om det skulle kunna användas som argument för att erhålla mer medel på nationell nivå. Styrelsen ifrågasätter om hyresvärden i Hög fullgjort sina skyldigheter givet lokalernas undermåliga skick och de skador materialet drabbats av. Styrelsen påpekar att äskandet för papperskonservator och nya lokaler i st f nuvarande magasin i Hög inkluderar bådadera och inte kan särskiljas. Vikten av att säkra e-media betonas. Styrelsen menar vidare att det, trots besparingskrav, krävs någon form av buffert för att kunna bedriva meningsfull verksamhet och arbeta långsiktigt – det är inte meningsfullt att äska små belopp.

Styrelsen beslutar ställa sig bakom budgetäskandet 2016 för UB och LUB.

För UBs del prioriteras äskandet av nya magasinslokaler i st f de i Hög, inklusive papperskonservator och att hyresvärdens i Hög fullgöranden granskas. För LUBs del prioriteras att e-media säkras och att medel för en driftbudget i form av en buffert är nödvändig.

25 Information om publiceringsfonden

Föredragande: Kristoffer Holmqvist

Publiceringsfonden var från början tänkt att täcka publiceringsavgifterna till 100%. Hösten 2012 gjordes reglerna om och täckningen ändrades till 50% för att få fler att publicera sig OA. Kristoffer Holmqvist presenterar

publiceringsfondens utveckling och konstaterar bl a att den totala kostnaden minskat trots att fonden fått fler användare som publicerar allt fler artiklar.

Medfak, LTH och N dominerar användningen av fonden. Han berättar också om medlemskapet i BioMedCentral (BMC) som ger 20% rabatt på

publiceringsavgiften och även reducerar mängden administrativt arbete.

(4)

Diskussion: Styrelsen ställer frågor om och diskuterar hantering av oseriösa förlag som bara tar emot pengar men inte publicerar, tidsåtgång liksom kostnader för att administrera fonden mm.

26 Beslut om publiceringsfonden

PM 8 april 2015, Ärende 26

[Bilaga Beslut om publiceringsfonden]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för den komplexa situationen jämte effekten av att reducera fonden – från att främja OA till att finansiera licensierade tidskrifter från kommersiella förlag.

Diskussion: Styrelsen diskuterar behov av resurser för att finansiera slutna medier och att fondens buffert inte behöver vara så omfattande som den är idag.

Styrelsen beslutar föreslå LUs ledning att fr o m budgetåret 2016 reducera publiceringsfonden från 2 750 tkr till 1 250 tkr och därmed omdisponera 1 500 tkr från fonden till löpande

kostnader för e-medier, vilket ger möjlighet att fortsätta medlemskapet i BMC. De 1 500 tkr föreslås användas till att öka den sk fakultetspotten, enligt alternativ 2.

27 Information om uppsägningar och förvärv av e-media

Föredragande: Emma Nolin

Emma Nolin redogör för hanteringen av inköp och uppsägning av e-media.

Inledningsvis en genomgång av antal e-media, budget, Arbetsgruppen för E- media och hur den arbetar, BIBSAM-konsortiet och den nya

finansieringsmodellen som BS beslutade våren 2014. Därefter presenteras olika flöden vid inköp av databaser, tidskriftspaket och enstaka e-böcker - allt från förslag till tillgängliggörande. Avslutningsvis presenteras former och processer i samband med att resurser sägs upp. De vanligaste anledningarna till att en resurs sägs upp är: dålig användning, prisökning, dåligt indexerad i våra system. Ett policydokument för uppsägningar av e-media finansierade av flera fakulteter är under utarbetande.

Diskussion: Styrelsen ställer frågor om förhållandet mellan inköp och uppsägningar, vart tar pengarna vägen när en resurs sägs upp samt diskuterar kopplingen mellan fjärrlån och inköpsförslag.

28 Beslut om översyn av UB:s nya organisation PM 8 april 2015, Ärende 28

[Bilaga Beslut om översyn av Universitetsbibliotekets nya organisation]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för bakgrund, nuläge, syfte, mål, avgränsningar och tidplan för en översyn av UBs organisation gällande nödvändiga justeringar. Utvärderaren ska rekryteras externt på förslag från universitetsbibliotekarien.

(5)

Diskussion: Styrelsen diskuterar de ursprungliga intentionerna med visionsutredningen och sammanslagningen av BD och UB men också

relationerna mellan UB och fakultetsbiblioteken samt föreslår att förslaget bör vara kostnadsneutralt.

Styrelsen beslutar att en organisationsöversyn enligt förslaget ska genomföras och uppdrar åt ordförande att i samråd med universitetsbibliotekarien anlita en utvärderare.

29 Omvärldsbevakning – Presentation av British Library

Föredragande: Kristian Jensen

Kristian Jensen, Head of Collections and Curation, British Library (BL), berättar om bibliotekets samlingar av dagstidningar som spänner över mer än tre århundraden och innehåller mer än 60 miljoner dagstidningar. Nya titlar tas omhand oavsett format och görs tillgängliga för samtida och framtida

forskare.

Dagstidningar trycks på papper med mycket dålig hållbarhet och 2001 konstaterades att dagstidningssamlingen på BL var den mest ömtåliga av alla BLs samlingar. 2008 konstaterades att mer än 15% av dagstidningarna var i så dåligt skick att de inte kunde plockas fram för läsning i läsesal. Ett år senare avsattes £33 miljoner för att flytta samlingen till Boston Spa, West Yorkshire.

I januari i år öppnades de nya lokalerna. Samtliga dagstidningsposter i katalogen uppdaterades och BL etablerade kontakter med DC Thomson Family History för att digitalisera 40 miljoner tidningssidor och göra dem tillgängliga online (10 miljoner är redan tillgängliga). De är fritt tillgängliga i BLs samtliga läsesalar, inklusive Boston Spa.

Det tog ett år att flytta dagstidningarna till Boston Spa med 167 gigantiska lastbilar. De nya lokalerna omfattar 2 200 m2 med 33 km dagstidningar eller 450 miljoner individuella tidningssidor. Temperaturen håller +14 grader, 55%

relativ luftfuktighet, det är mörkt och syret är reducerat till 14,6% för att eliminera brand. Åtkomsten är automatiserad med ett datorstyrt

framplockningssystem.

30 Övrigt

Jette Guldborg Petersen överlämnar en miniatyrkoffert med diverse

användbara reseattiraljer till Eva Wiberg och önskar lycka till både i det nya uppdraget som ny generaldirektör för Universitas 21 (U21) och i det fortsatta arbetet som prorektor.

31 Mötet avslutas

(6)

Vid protokollet

Gertrud Berger

Justeras

Eva Wiberg Jan-Åke Nilsson

References

Related documents

En plan för utvecklingen av Conservation Science formuleras utifrån institutionens långsiktiga utveckling och i samverkan med relevanta samarbetsparter.. Ett femårigt sparbeting

Problem och frågor för en breddad rekrytering och möjligheter till inkluderande studiemiljö har identifierats som grund för en institutionsbaserad strategi och

Fokus har ändrats till att bli mer av ett erfarenhetsutbyte, frågan har diskuterats vid internatet för utbildningsansvariga samt studierektorer. Ett arbete pågår dock ej med fokus

Ersätter tidigare kvalitetskriterier för anställning som professor, för sökande med generell examen, vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier fastställda 2017-12-13,

Esbjörnsson Cecilia -3 Kansli M, U utbildningsadminis Esfandyari Javanshir TCR, Bexell D biomedicinsk analy Esguerra Jonathan Endokrinologi forskare, biträdan Evans Axelsson

Tänk även på att exempelvis resebidrag, medel ur Forsknings- och stipendieförvaltningen Region Östergötland samt medel för gästforskare kan vara sökbara för

Ansvarig lärare för utbildningslokaler kan fördela specifika operativa uppgifter vidare till specialistfunktion (motsv) inom fakulteten för hantering. 4.4 ANSVARIG LÄRARE

Arbetsordning för Medicinska fakulteten. inklusive fördelning

1.9 LEDNING OCH LEDNINGSORGAN FÖR UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ Vid Medicinska fakulteten ska finnas utbildningsnämnder, inom vilka fakultetens.. utbildningsverksamhet

Fioretos Thoas 314212 Barnleukemi, professor/överläka Fischer Hans 314266 Med mikrobiol laboratorieforskar Flasch Alicia 314345 Neurologi, Lu biomedicinsk analy Flygare Johan

gastroenterology, hematologi, kardiologi, KUM, farmakologi, lung- &

Utbildningsstrategiska nämnden har till uppgift att följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildning på grund- och avancerad nivå samt att ta initiativ till

[r]

Återrapportering skall årligen ske till arbetsgruppen för jämställdhet som i sin tur återrapporterar till fakultetsledning/styrelse och till Lunds universitet. Arbetsgruppen leds

Styrelsen beslutar att lägga informationen om budgetprocessen för 2018 och riskvärderingen 2016 till handlingarna. 14 Bibsamavtalen

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 2 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation.. 38 Kostnader för den

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 1 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation som visar att det förs

Ordföranden ber LUB:s ledningsgrupp ta ställning i frågan skyndsamt eftersom Juridicum redan har avsatt medel för en övergång till RFID sommaren 2019 och det finns fördelar med

Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet – för helår 2017.. UB:s

Styrelsen tackar fakultetsbiblioteken för den tillfredsställande informationen om bibliotekens planer för verksamheten under 2018. Styrelsen beslutar att fastställa

Jette Guldborg Petersen påpekar att biblioteken supportar inom dessa frågor både på lokal och central nivå och uppmanar alla som har behov av publiceringsstöd att ta kontakt med sitt

Jette Guldborg Petersen går igenom utfallet för kvartal 2 för UB:s tre kostnadställen - E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer och UB:s övriga verksamhet - samt

Jette Guldborg Petersen redogör för verksamhetsplanerna. Många aktiviteter är klara, en del aktiviteter har inte kunnat göras färdiga beroende av annan organisation. Av de som