• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

 

Sty

P R

yrels

R O T O K

en 0    

K O L L  

01 2

   18.1.2

011

2011 

 

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  1/2011 

 

Tid: 18.1.2011 kl.  15.00   

Plats:  Inveon kultur,  Lundagatan 8   

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER  5 §  ANDRA STADIET 2013 

6 §  KOMMANDE SAMMANTRÄDEN  7 §  INSPEKTIONSPROTOKOLL 

8 §  ARBETSDAGAR I INVEON LÄSÅRSEST 2011‐2012   

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

                     

   

(3)
(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

             

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

 

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Torolf Bergström och Nancy Lökfors utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 21.1.2011 på samkommunens of‐

ficiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 20.1.2011 på  samma tavla. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(5)

 

       Styrelsen 18.01.2011          s.5 

 

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

Beslutsförteckningen flyttas till en separat bilaga vilket gör det lättare att publicera nätversionen  av styrelsens protokoll då eventuella konfidentiella ärenden inte härefter syns ens som rubriker i  internet. 

   

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att  styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed  verkställas. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(6)

4 §  FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER   

 Ledningsgruppens medlemmars semestrar fastställs av styrelsen. Följande meddelanden om önskad  tidpunkt för semester har registrerats: 

 

Backman Frank    27.12.2010 ‐ 05.01.2011, 21.2. ‐ 27.2.2011; sammanlagt 13 dagar  Mickels Solveig    24.03.2011 ‐ 30.03.2011; sammanlagt 5 dagar 

Söderberg Johan  04.04.2011 ‐ 08.04.2011; sammanlagt 5 dagar  Björkstrand Alf    20.01.2011 ‐ 21.01.2011; sammanlagt 2 dagar   

JS  Förslag: Styrelsen fastställer semestrarna enligt önskemålen ovan. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

     

   

(7)

 

       Styrelsen 18.01.2011          s.7 

 

5 §  ANDRA STADIET 2013   

Styrelsen har vid sitt senaste möte 15.12.2010 framfört önskemålet att en grundlig diskussion gäl‐

lande andra stadiets framtida anordnarlösningar bör föras inom samkommunen. Diskussionen är bra  att föra just nu då det ännu är oklart om och hur samkommunen kommer att höras i ärendet. Också  för personalen är det viktigt att få styrelsens riktlinjer för samkommunens och Inveons framtid och  därmed beslutsunderlag för egna personliga ställningstaganden gällande bland annat eget anställ‐

ningsförhållande. 

 

Bakgrundsmaterialet (bilaga) har behandlats i samkommunens ledningsgrupp 7.1.2011, i yrkesinstitu‐

tets ledningsgrupp 12.1.2011 samt i samkommunens samarbetsorgan 15.1.2011. Samkommunens  ledningsgrupp har godkänt materialet medan behandlingen i institutets ledningsgrupp och samar‐

betsorganet genomförs efter det att föredragningslistan utsänds till styrelsen. Eventuella ändrings‐

förslag presenteras på styrelsens möte. 

 

Som bakgrund till samkommunens rekommendation för 2013 framförs med motiveringar som fram‐

går ur bilagan: 

 

1. Tryggandet av språkliga rättigheter 

Studerande har en subjektiv rätt att studera på sitt modersmål och det bör av jämlikhetsskäl finnas  ett tillräckligt stort utbud av utbildning att välja mellan. Arbetslivets behov av språkkunniga arbetsta‐

gare kan inte köra över den här rättigheten utan bör tillgodoses genom åtgärder via läroplanen. 

 

2. Tryggandet av regionalt inflytande 

Frågan är väsentlig för en framgångsrik yrkesutbildning i östra Nyland i samtliga alternativ. Viktigast  dock i sådana lösningar där ägandet och bestämmandet utlokaliseras utanför regionen. 

 

3. Tryggandet av yrkesutbildningens regionala utvecklingsarbete 

Genom att inleda service‐ och utvecklingsverksamhet som komplement till den yrkesinriktade till‐

läggsutbildningen kan vid behov anslutas service‐ och utvecklingsverksamhet på området. Möjlighet‐

erna till denna typ av verksamhet i östra Nyland är bättre i den regionala anordnarmodellen. 

 

4. Tryggande av tidsenliga utrymmen för svenskspråkig utbildning 

Oberoende av utbildningsanordnarlösningen borde frågan om tryggande av tidsenliga utrymmen för  svenskspråkig utbildning ha högsta prioritet och lösas innan man fattar beslut om utbildningsanord‐

naren. Man kan anta att kommunerna är mer intresserade att ordna utrymmesfrågan för den lokala  lösningen än de är att ordna den för den metropoldominerade lösningen. 

 

5. Tryggandet av den svenskspråkiga yrkesutbildningens ekonomi 

Resurstilldelningen bör oberoende av anordnarlösning språkligt och regionalt tryggas genom att  skapa ändamålsenliga modeller för beslutsrätten och beslutförhetsbegränsningar. Modellerna bör  skapas före anordnarbeslutet fattas. 

 

6. Tryggandet av den svenskspråkiga yrkesutbildningens framtid i Borgå 

Det väsentligaste är att välja en modell som gör utrymmesfrågan hanterbar och tryggar inflytandet i  lokaliseringsbeslut inom den nya utbildningsanordnaren. 

 

Med utgångsläge i ovanstående faktorer rekommenderar Samkommunen för yrkesutbildning i östra  Nyland följande rangordning av alternativen i Auros utredning : 

(8)

Bästa alternativet är det så kallade ”0‐alternativet” och i andra hand antingen Grundalternativ 1 eller  Grundalternativ 2a enligt motiveringar ovan. 

 

Det bästa alternativet om modeller utanför Auros rekommendationer kan undersökas ytterligare  torde vara skapandet av en stark samkommun i östa Nyland där utbildningen inom Borgå handels‐

läroverk, Porvoon kauppaoppilaitos, Porvoon terveydenhoito‐oppilaitos, Amisto och Inveon utgör  grundstenar med långt gående språklig, pedagogisk och ekonomisk självbestämmanderätt.  

Det är alltså fråga om en tvåspråkig utbildningsanordnarsamkommun med 4‐5 enspråkiga läroanstal‐

ter. 

 

Modellen skulle ha följande fördelar: 

• Utbildningsanordnaren fungerar enligt offentliga demokratiska kommunala spelregler 

• Delegering av beslutsrätter ökar flexibilitet och effektivitet 

• Ägarstyrningen kan garanteras i grundavtalet liksom de språkligt betingade beslutförhetsbe‐

gränsningarna 

• Rättelseyrkanden och besvär kan inlämnas mot besluten 

• Mervärdesskatteåterbäringsfördelen för Inveons del ca 200 000 €/år exkl byggnadskostna‐

derna 

• Tilläggskostnader på grund av överlåtelseskatt elimineras 

• Endast marginella ändringar i personalens anställningsförhållanden och pensionsförmåner 

• Enhetsprisenlig finansiering direkt till samkommunen som bör fungera inom ramen för  denna finansiering 

• Undervisningsverksamheten kan fungera utan störningar inom enheterna genom hela pro‐

cessen 

• Integreringen av läroanstalterna i den nya utbildningsanordnaren relativt problemfri 

• Inga ekonomiska resursminskningar beroende på mervärdesskatt, pensionsansvar 

• KSSR‐enliga anställningsskyddet lätt att förverkliga 

• Utrymmeslösningen för Inveons del ger mervärdesskatteåterbäring (7 M€) 

• Den östnyländska vuxenutbildningen och näringslivets utvecklingstjänster skulle koordinerat  kunna skötas för alla språkgrupper för hela regionen från en enda verksamhetspunkt 

 

Det mest kritiska för den svenskspråkiga yrkesutbildningen är allt detta till trots ändå kravet att den  valda modellen skall trygga tillgången på tidsenliga och ändamålsenliga utrymmen för all svensk yr‐

kesutbildning. Ett säkrat rationellt och ekonomiskt förverkligande av det planerade campuset för  svenskspråkiga andra stadiet i Kungsporten innebär att utbildningsanordnarfrågan till viss del kan ses  som sekundär. Om någon av modellerna säkerställer campusets förverkligande på ett för utbildning‐

en hållbart sätt kan den svenskspråkiga ungdomen, regionens näringsliv, samkommunens personal  säkert acceptera de nackdelar som ingår i den modellen. 

 

Utredningen om pensionsavgifter på samfundsnivå och pensionsföljder på individnivå presenteras  för styrelsen. 

 

Rapporterna som bilagts föredragningslistan har behandlats i samkommunens ledningsgrupp, Östra  Nylands yrkesinstitut Inveons ledningsgrupp och i samkommunens samarbetsorgan (lagstadgat, av‐

talsenligt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare). Samtliga organ har omfattat rapporterna  och stöder enhälligt de slutsatser som framkommit i dem.  

   

(9)

 

       Styrelsen 18.01.2011          s.9 

 

JS  Förslag: Om samkommunen i något skede av processen ges möjlighet att uttala sig skall uttalandet  baseras på åsikterna ovan enligt motiveringar i bifogad utredning.  

 

Beslut: Styrelsen omfattar inte till alla delar de i rapporterna framförda ställningstagandena. 

Rapporterna antecknas för kännedom. Styrelsen önskar bli hörd i ärendet i fortsättningen. 

       

   

(10)

6 §  KOMMANDE SAMMANTRÄDEN   

Samkommunens CGR‐revisor har planerat in slutrevisionen av 2010 års räkenskaper till 22‐23.3.2011  och revisionsnämndens möte till 23.3.2011 kl 16.30. 

 

För revisions genomförande bör ett av styrelsen godkänt bokslut finnas vilket leder till behov av sty‐

relsemöte senast vecka 10 eller i början av vecka 11. Om behov av möte uppstår mellan det första nu  den 18.1.2011 och ovan skisserade är vecka 7 lämplig tidpunkt. Det är inte uteslutet att bokslutet kan  behandlas redan vid ett möte vecka 7. 

   

JS  Förslag: Styrelsen sammanträder 18.2.2011 kl 14.00 och 15.3.2011 kl 15.00. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(11)

 

       Styrelsen 18.01.2011          s.11 

 

7 §  INSPEKTIONSPROTOKOLL   

Hälsoskyddet i Borgå stad har på begäran gjort en kontroll av Östra Nylands yrkesinstitut Inveons elevhem den  8.11.2010 och den 1.12.2010 utfört mätningar i två rum där studerande upplevt problem med inneluften. 

 

Enligt protokollet kändes vid tidpunkten för inspektionen inga främmande lukter i luften. Bristen på tilluftsven‐

tiler minskar ventilationen som helhet och ökar det okontrollerade luftflödet genom konstruktionerna vilket  kan medföra föroreningar till inomhusluften. Således rekommenderas kartläggning och genomförande av åt‐

gärder som förbättrar ventilationen. 

På basen av observationerna beslöts att utföra inomluftprov i två av rummen. Enligt rapporten är i det första  rummet till höger (2 våningen) mängden av strålsvamp högre än normalt. Halten av mögel är inte förhöjd men  förekomsten av sporer indicerar sanitär olägenhet av fukt eller fuktskada. Orsakerna och omfattningen bör ut‐

redas och avhjälpas.  

Bästa tidpunkten för reparationerna är under institutets sommarpaus och för planeringen av reparationen in‐

leds omedelbart. 

 

Studerande som bott i det första rummet till höger omplaceras i övriga rum och enheter. 

 

JS  Förslag: WJS Sanitation anlitas för sanering enligt sin patenterade metod, kostnad 138 500 €. Beslutet tillställs  hälsoskyddet i Borgå. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

(12)

8 §  ARBETSDAGAR I INVEON LÄSÅRET 2011‐2012   

Arbetsdagarna för läsåret 2011‐2012 bör fastställas för att planeringen skall kunna komma i gång. Arbetsåret  skall, som tidigare, omfatta 190 arbetsdagar. Inveons ledningsgrupp utarbetar ett förslag vid sitt sammanträde  onsdagen den 11 januari. Ledningsgruppens förslag delas ut vid styrelsens sammanträde. 

 

SM   Förslag: Arbetsdagarna för läsåret 2011‐2012 fastställs enligt den bilaga som delas ut vid sammanträdet. 

 

   Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(13)

 

       Styrelsen 18.01.2011          s.13 

 

 

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

Datum för sammanträdet 18.1.2011    Styrelsen   

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna 1,2,3 och 6   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 4, 5, 7 och 8   

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 4, 5, 7 och 8   

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet  Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

(14)

‐ vilket beslut som överklagas

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighet‐

ers prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

   

   

References

Related documents

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under