BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Full text

(1)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

KALLELSESIDA

Utfärdad 10.03.2016

Sammanträdestid ; 16.03.2016, kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva

§ 33. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.

§ 34. PROTOKOLLJUSTERARE.

§35. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS – LISTAN.

§ 36. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.

§ 37. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 17.02.2016.

§ 38. VAL AV KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER I ÖVRIGA ORGAN.

§ 39. UTLÅTANDE RÖRANDE FÖRSLAG TILL REFORMERING AV VALLAG- STIFTNINGEN OCH LAGSTIFTNINGEN OM RÅDGIVANDE KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR/ÅLR.

§ 40. DELTAGANDE I PROJEKT ”SMÅ ÖARS EKONOMI”/KÖKAR KOMMUN - ESIN .

§ 41. DELTAGANDE I PROJEKT ”INNOSEA” SOM PROJEKTPARTNER.

§ 42. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR/AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION/EGENTLIGA FINLANDS NTM CENTRAL.

§ 43. FLYKTINGMOTTAGNING; DIVERSE PRAKTISKT, DELEGERING M.M.

§ 44. ANLITANDE AV MÄKLARE FÖR MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV TOMTERNA PÅ BELLARSHAMN, BRÄNDÖ BY/BYTE AV MÄKLARE II.

§ 45. HÄVNING AV HYRESAVTAL/HEMGÅRDEN.

§ 46. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 23.03.2016, kl.17.00 på kommunkansliet i Åva Ordförande enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden 10 - 16.03.2016

Intygar John Wrede, kom.dir.

(2)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

Protokollssida

Sammanträdestid; 16.03.2016; kl.19.05 - 20.24.

Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden; §§ 33 – 46.

Ordinarie: Personlig ersättare Tommy Öström, ordf. Monica Englund Marja Tuomola,1 viceordf. Mikael Eklund Jörgen Gustafsson, 2 viceordf. Marianne Karlström

Mari Sjöman Peter Jansson

Mathilda Öström Stefan Blomqvist

Övriga:

Jonny Karlström, kfge ordf.

Thomas Sjöman, kfge viceordf.

John Wrede, KD

Susanne Öström, ekonomichef

Underskrift Tommy Öström John Wrede

Ordförande protokollförare

Marianne Karlström Marja Tuomola

Justering protokolljusterare protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende .2016 Kommunkansliet i Åva,

Intygar Utdragets riktighet intygar

John Wrede,

kommundirektör datum_______namn_____________________________

(3)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

33. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

34. PROTOKOLLJUSTERARE.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Marja Tuomola.

35. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS - LISTAN.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).

FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

36. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:

- Byggnadstekniskanämnden 08.03.2016.

- Socialnämnden 14.03.2016.

---

37. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET 17.02.2016.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Genomgång av Kfges protokoll i ärendet.

FÖRSLAG:

Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med kommunallagen.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(4)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

38. VAL AV KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER I ÖVRIGA ORGAN.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Enligt kommunens förvaltningsstadga, § 24, kan Kst. utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och yttranderätt vid organens sammanträden.

Också en ersättare i Kst. och KD kan utses till representant.

Kst. har under tidigare perioder haft representanter i samtliga nämnder.

Kst. beslöt enhälligt ta upp ärendet till behandling som brådskande (extra ärende).

FÖRSLAG (förslag på mötet av ordf.):

Kst. representanter mandatperioden 2016 - 2017 i övriga organ.

Förslag att Kst. representeras i övriga organ av:

Mathilda Öström i biblioteks- och kulturnämnden Jörgen Gustafsson i byggnadstekniskanämnden Marja Tuomola i närings- och utvecklingsnämnden Mari Sjöman i skolnämnden

Tommy Öström i socialnämnden Ärendet förklaras omedelbart justerat.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(5)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

39. UTLÅTANDE RÖRANDE FÖRSLAG TILL REFORMERING AV VALLAG- STIFTNINGEN OCH LAGSTIFTNINGEN OM RÅDGIVANDE KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR/ÅLR.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

ÅLR begär kommunens utlåtande rörande i rubriken nämnda förslag t.o.m. 2 maj 2016 när det gäller sänkning av åldern för rösträtt i kommunalval och i rådgivande kommunala folkomröstningar samt 1 juni 2016 när det gäller främjande av jämställdheten i valda organ, röstning per internet samt övriga förslag till förändringar.

ÅLR framför i begäran om utlåtande att kommunerna när det gäller sänkning av åldern för rösträtt m.m. i görligaste mån inbegriper särskilt de unga kommunmedlemmarna samt inväntar det rådslag (rörande sänkt rösträttsålder) som skall hållas preliminärt på Alandica 16.03.2016 kl.18.30.

FÖRSLAG:

Vad gäller sänkning av åldern för rösträtt m.m. inväntas utlovad bandning från rådslaget på Alandica (distribueras av KD) samt kontaktar KD elevrådet för träff och diskussion samt läggs frågan ut på kommunens facebook grupp för kommentarer, input m.m. (senast till fredagen 8 april).

Avsikten är att Kst. behandlar ärendet följande gång på mötet i april.

Vad gäller de övriga frågorna bereds ärendet till Kst:s möte i maj.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(6)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

40. DELTAGANDE I PROJEKT ”SMÅ ÖARS EKONOMI”/KÖKAR KOMMUN - ESIN . Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Projektpartner Kökar kommun (via Christian Pleijel, Kst. viceordf. Kökar kommunstyrelse och FS representant i ESINS styrelse) inbjuder härmed med Brändö kommun (även Kumlinge och Sottunga) att delta i projekt ”Små öars ekonomi” som subpartner.

Kommunens deltagande innebär närmast smärre insatser (modell bollplank) av KD. För kommunen uppstår det inte några andra kostnader för deltagandet i projektet. Bifogas projektplanen samt exemplet Ven.

FÖRSLAG:

Kommunen deltar som subpartner i projekt ”Små öars ekonomi”. KD rapporterar om projektets framskridande an efter till Kst./Närings- och utvecklingsnämnden. Deltagande förutsätter att kommunen inte påförs merkostnader utöver KD:s tid för ”bollplankande”. Innebär att om resekostnader motsvarande så täcks de av projektet.

Som motivering för deltagandet anförs att projektet tar fram diverse kostnader m.m. som kan användas i dialogen med ÅLR (ex. när det gäller avgifterna på färjorna), övriga myndigheter och media.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(7)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

41. DELTAGANDE I PROJEKT ”INNOSEA” SOM PROJEKTPARTNER.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

KD blev måndagen 29.02.2016 uppmärksammad av Ester Miiros (Ålands Central Baltic

koordinator/ÅLR) om möjligheten för kommunen att delta som projektpartner i projekt INNOSEA (CB 485) inom ramen för Central Baltic Programmet 2014-2020. Projektet går kort ut på att förbättra hanteringen av avloppsvatten (svartvatten) från gästhamnarna. Konstaterats att det finns behov av kompletteringar, förbättringar m.m. när det gäller avloppsvattenhanteringen i kommunens två

gästhamnar d.v.s. Jurmo och Lappo. Båda gästhamnarna har meddelat intresse av projektet d.v.s. att ta del av förbättringar m.m. som projektet kan bidrag med (bifogas PM på engelska om projektets innehåll).

Enligt överenskommelse per e-post (med bl.a. kfge.ordf. Karlström, kst.ordf. Öström och

näringsnämnds ordf. Bergendahl) och p.g.a. tidspressen om inlämnande av ansökan för nationell medfinansiering senast 01.03.2016 har KD lämnat in bifogade ansökan i Brändö kommuns namn till ÅLR.

Projektets huvudman (leadpartner) är Håll Skärgården Ren i Åbo men medlen för Brändös del av projektet, med en budget på max. 150 000 € ”passerar” kommunen. Innebär bl.a. att kommunen tidvis måste ligga ute med en del av bidraget som dock i slutändan erhålls till 100 % av Central Baltic och ÅLR. Uppstår m.a.o. inte några kostnader för kommunen utöver viss administration (inklusive bokföring, eventuell löneutbetalning för projektledaren) för kansliet och KD.

Projektet förverkligas, om det godkänns, tiden hösten 2016 – 2018.

FÖRSLAG:

Kommunen åtar sig att delta som projektpartner i INNOSEA (CB 485) medveten om att det innebär vissa smärre administrativa arbetsmoment för kommunens centralkansli (bokföring/löneutbetalning och KD) samt tillfällig finansiering av projektets kostnader för kommunens del (finns möjlighet att erhålla medel i förskott). Kostnaderna för kommunen blir marginella (utöver ovan nämnda

arbetsinsatser eventuellt en del arvoden för lokal arbetsgrupp, porton och liknande...avsikten är att också för dessa arbetsinsatser m.m. äska om bidrag från projektets finansiärer d.v.s. Central Baltic och ÅLR).

Som motivering framförs att projektet inte bör kosta kommunen något utöver en begränsad arbetsinsats för kansliet och KD och att kommunens gästhamnar (Jurmo och Lappo) i gengäld får moderna och ”hållbara” förbättringar för hantering av respektive hamns avloppsvatten. Innebär för kommunen en grönare status och ett bidrag för ett renare Östersjön och Skärgårdshav.

Finansieringen upptas i samband med tilläggsbudget 1 (inom maj ref. till budgeten för 2016).

Närings- och utvecklingsnämnden (med KD som ansvarig tjänsteman m.m.) ges i uppdrag att vidare administrera projektet för kommunens del.

Innebär bl.a. uppgörande av detaljerad budget, undertecknande av diverse avtal (med Leadpartern och Jurmo/Lappo) , tillsättande av arbetsgrupp för projektet samt anställande av projektledare. Projektet som sådant delegeras till Närings- och utvecklingsnämnden.

Projektets förverkligande sker i samarbete med gästhamnarna i Jurmo och Lappo.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(8)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

42. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR/AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION/EGENTLIGA FINLANDS NTM CENTRAL.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Ref. till Kfges beslut § 39/04.11.2015 om mottagande av flyktingfamilj.

NTM centralen i Egentliga Finland (kontaktperson Kalle Myllymäki) önskar att kommunen godkänner och undertecknar bifogade avtal rörande mottagande av flyktingar. Enligt Myllymäki kan det bli aktuellt med en familj syrier som då troligtvis anländer tidigast augusti 2016.

FÖRSLAG:

Kommunen godkänner och KD undertecknar bifogade förslag till ”avtal om anvisande till kommun och främjande av integration”.

I kfges beslut anges att kommunen tar emot en (1) familj. I avtalet preciseras antalet till 4-6 personer.

BESLUT:

Enligt förslag ---

(9)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

43. FLYKTINGMOTTAGNING; DIVERSE PRAKTISKT, DELEGERING M.M.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

Ref. till Kfges beslut om mottagande av flyktingar samt avtalet med NTM-centralen (se föregående ärende).

Bifogas de ansvars- och arbetsuppgifter m.m. som erhållits av ÅLR:s integrationssamordnare Johanna Fogelström och som kommunen bör ta sig an i samband med mottagandet av flyktingar.

Uppgifterna är många och kräver i praktiken att uppgifterna delegeras till tjänstemän och arbetsgrupp för snabba beslut och dito verkställighet.

Ärendet, hur förbereda sig för mottagandet i praktiken (efter antagande av program och avtal), har diskuterats av skol.dir. Julia Grünewald, socialchef Niklas Feiring samt KD. Folkhälsan har också blivit aktivt informerad via ordf. Marja Tuomola. Ytterligare har ÅHS, AMS samt Röda korsets lokal- avdelning blivit informerade om Kfges beslut att ta emot flyktingar och att det kan bli aktuellt med mottagande fr.o.m. tidigast augusti 2016 (enligt Kalle Myllymäki på Egentliga Finlands NTM central i Åbo som i sin tur informerat Migrationsverket i H:fors).

FÖRSLAG:

En arbetsgrupp för mottagandet av flyktingar tillsätts. Medel för arbetsgruppen finns under RO

Tillfälliga verksamhetsorgan (se budget 2016). Till medlemmar i arbetsgruppen väljs: KD John Wrede ordf./sammankallare, skol.dir. Julia Grünewald, socialchef Niklas Feiring, representant för Folkhälsan i Brändö, representant för Röda korsets lokalavdelning i Brändö och Brändö-Kumlinge församling.

Arbetsgruppen väljer sekreterare inom sig.

Arbetsgruppen tillträder omedelbart och får följande uppdrag i samband med mottagandet av flyktingfamilj i enlighet med Kfge:s beslut:

- framtagande av åtgärdsplan m.m. så att kommunen står beredd när flyktingfamiljen anländer (bör tas fram inom maj månad 2016 och ligga som grund för budget) d.v.s. hur mottagandet rent praktiskt skall ske (vem som involveras och den interna ansvarsfördelningen. Kommunens tjänstemän men också tredje sektorns åtaganden m.m.).

- framtagande av budget, se ovan, för ”projektet” som behandlas i samband med tilläggsbudget I (inom maj 2016). Budgeten inbegriper samtliga åtgärder som behövs för mottagandet d.v.s. medel för lokalt anställd flyktingkoordinator (bör anställas minst någon månad före flyktingarna anländer till kommunen), hyra för bostad, kostnader för köp av diverse tjänster (närmast i form av samarbete med andra kommuner i landskapet men också utbildning av kommunens anställda m.m.) samt kostnader för de åtgärder som handhas internt inom kommunen (administration typ löneutbetalningar m.m. samt rekvisition av ersättning från NTM centralen och Keha keskus...m.m.). Ytterligare även de ersättningar som kommunen erhåller från Migrationsverket m.m.

- framtagande och tecknande av avtal ÅHS (torde gå att kopiera i det stora hela).

Arbetsgruppen rapporterar månatligen till Kst. samt övriga inblandade d.v.s. närmast Folkhälsan och Röda korset men också till övriga involverade nämnder d.v.s. i första hand skolnämnden och

socialnämnden.

Ansvarig myndighet tillsvidare för projekt mottagande av flyktingar är Kst.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(10)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

44. ANLITANDE AV MÄKLARE FÖR MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV TOMTERNA PÅ BELLARSHAMN, BRÄNDÖ BY/BYTE AV MÄKLARE II.

Kommunstyrelsen 16.01.2014;

För att få bättre synlighet m.a.o. marknadsföring av tomterna på Bellarshamn bostadsområde i Brändö by har KD diskuterat samarbete med Fastighetskonsult Ab i Mariehamn/Markus Fellman. Orsaken varför Fastighetskonsult Ab kontaktats är att bolaget har en del objekt just i Skärgården.

Fastighetskonsult Ab (FK i texten) erbjuder följande: FK kommer att göra följande marknadsföring;

en stor informationsskylt på området/centralt (inkl. tomtkarta, kontaktuppgifter), annonser i

lokaltidningarna + (eventuellt reportage), marknadsföring av tomterna via FK:s hemsida, i skyltfönster i Mariehamn, på facebooksida. Detta mot ett arvode som är 2 % exklusive moms på alla försäljningar som sker på området (exklusive de tre tomter som kommunen sålt ref. till beslut 28.11.2013).

Överenskommelsen gäller tillsvidare dock minst fram till 31.12.2015. Om någondera parten önskar bryta överenskommelsen bör det ske med två månaders varsel (per e-post räcker) varvid arvoden betalas för de köpebrev som undertecknats fram tills överenskommelsen bryts. De av FK utlovade marknadsföringsåtgärderna är i kraft lika länge (minimun; tomterna synliga i skyltfönster, på facebooksidan och hemsidan).

FÖRSLAG:

Kommunen ingår överenskommelse med Fastighetskonsult Ab i enlighet med ovan nämnda villkor etc.

Precisering: Om Fk önskar handha försäljningsformalia m.m. så bör de av kommunen antagna köpebreven, prislistor m.m. följas/visas.

KD undertecknar överenskommelse enligt beslutet.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

Kommunstyrelsen 19.11.2015:

KD har efterhört intresse försäljning av kommunens bostadsobjekt d.v.s. Bellarshamns bostadsområde samt Lappo skolbyggnad. Orsaken är att avtalet med Ålands fastighetskonsult Ab (Fk) fr.o.m.

31.12.2015 med två månaders varsel kan säga upp. Under de snart två år som kommunen anlitat Fk har ingen tomt sålts. Försäljningen av Lappo var nära men stupade just före i.o.m. att köparen med kort varsel backade ur (april-maj 2015). Inget direkt missnöje med Fk förutom då att de (tillsammans med kommunen i praktiken) inte lyckats med att sälja framförallt någon av tomterna på Bellarshamns bostadsområde. Kommunen är medveten om att tomterna är rätt svåra att sälja mycket beroende på lågkonjunkturen. Dock kan det vara orsak att pröva om annan mäklare bättre lyckas nå kunderna framförallt på fastlandet. KD varit i kontakt med Mäklarhuset som kan åta sig försäljningen av Bellarshamns tomter utan ersättning och Lappos skolbyggnad för engångsersättning (fast summa) 1500 € när objektet sålts. För båda gäller synlighet på Mäklarhusets hemsidor (torde ha minst samma synlighet som Fk).

FÖRSLAG:

Avtalet med Ålands fastighetskonsult Ab sägs upp fr.o.m. 01.03.2016.

Som motivering till uppsägningen anförs att Fk inte har lyckats locka köpare (Kst. medveten om utmaningen d.v.s. svårigheten att sälja tomter i kommunen, generellt) och att kommunen, om tomt (på Bellarshamns) säljs, via Mäklarhuset inte behöver erlägga provision (2%). KD ges i uppdrag att teckna Forts.

(11)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

44. ANLITANDE AV MÄKLARE FÖR MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV TOMTERNA PÅ BELLARSHAMN, BRÄNDÖ BY/BYTE AV MÄKLARE II. Forts....

överenskommelsen för tomterna på Bellarshamn och Lappo skolbyggnad med Mäklarhuset Ab.

Mäklarhuset lovar synlighet (se bifogade erbjudande) utan att uppbära annan provision än en engångs- provision för Lappos skolbyggnad och tomt.

Mäklarhuset förbinder sig m.a.o. att presentera Bellarshamns tomter inkl. Lappo skolbyggnad/tomt på sin hemsida. Mäklarhuset meddelar med två månaders varsel om man inte längre avser att synliggöra kommunens objekt. Kommunen håller Mäklarhuset uppdaterad om försäljningen samt handhar försäljning, presentation m.m. och material rörande objekten.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

Kommunstyrelsen 16.03.2016:

Konstaterats att Mäklarhuset inte kommer att kunna marknadsföra kommunens objekt på fastlandet (ref. till dialog med Mäklarhusets Robert Gustafsson). Och eftersom de flesta intresserade köparna, framförallt när det gäller Bellarshamn, är från fastlandet så är det av största vikt att samarbeta med en fastighetsmäklare som har intresse av att marknadsföra sig på fastlandet.

KD har varit i kontak med Lyyskis fastigheter (träffat Lyyskis företrädare i Mariehamn 03.03.2016) som meddelat att de kan marknadsföra, via olika ”portaler”, objekten också på fastlandet samt att de har samarbetspartners på fastlandet. Ytterligare kan Lyyskis, vid behov, ge service på finska vilket kan behövas i det första skedet av kontakten (när fastighetsförmedlaren agerar första kontakten).

Lyyskis har skickat bifogade offert. Offerten innehåller fast provision och månatlig avgift för synlighet på landets största portaler för fastigheter.

FÖRSLAG:

Lyyskis offert omfattas.

Konstateras att det tillkommer en månatlig avgift på 100 € för synlighet på fastlandet.

Kostnaden för synligheten (april-september) på fastlandet (700 €/år) påförs Närings- och

utvecklingsnämnden (nämnden ansvarar för marknadsföringen av Bellarshamn). Nämnden bör ge utrymme för kostnaden inom ramen för befintliga anslag (nämnden måste oberoende göra

omdisponeringar och anta en ny detaljbudget för 2016 eftersom anslagen minskades av Kst. och Kfge jfr. nämndens budgetförslag).

Avtalet träder i kraft fr.o.m. 01.04.2016.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(12)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

45. HÄVNING AV HYRESAVTAL/HEMGÅRDEN.

Kommunstyrelsen 16.03.2016:

Hyresgäst i Hemgården, fr.o.m. 1 september 2014, har senast erlagt hyran för augusti 2015. Kansliet har skickat hyrorna för september-december 2015 till Ålands tingsrätt för domslut för att kunna driva in hyresfordran (totalt 1180 €) via landskapsfogdeämbetet.

Hyresgästen har erhållit räkning + påminnelse för de obetalda hyrorna (inte ansetts lönt att skicka påminnelse för de tre senaste obetalda hyrorna som innebär en avgift om + 5 € för varje påminnelse och m.a.o. ytterligare ökar kommunens fordran på hyresgästen). Samtidigt som ansökan om att få domslut för september-december hyrorna skickades till Tingrätten erhöll hyresgästen ett brev där det påpekades att de obetalda hyrorna har skickats till Tingsrätten och att hyresgästen ännu har en möjlighet att ”stoppa processen” för att sålunda besparas bl.a. kostnaderna för behandlingen i

Tingsrätten (”extra” kostnad på dryga 200 €). Hyresgästen har varken reagerat på påminnelserna eller förvarningen om att de obetalda hyrorna, september-december, förts till Tingsrätten för domslut.

Kommunen (kansliet) har som kutym att om det finns rimliga orsaker lägga upp en plan för avbetalning av utestående hyror eller senarelägga betalningen av en – max. tre hyror.

Kansliet har inte ännu erhållit beslut från Ålands tingsrätt d.v.s. domslut i ärendet.

Kommunen har med hänvisning till Hyreslagen för Åland 119/19, 7 kap. rätt att säga upp hyresavtalet om hyresgästen inte betalat hyran inom utsatt tid (i hyresavtalet den 5 respektive månad). Hyresavtalet med hyresgästen kan m.a.o. med hänvisningen till lagen (52 § ) sägas upp ensidigt av hyresvärden d.v.s. kommunen.

FÖRSLAG:

Hyresavtalet med hyresgästen i Hemgården i Brändö by sägs upp fr.o.m. 01.05.2016 (innebär alltså att hyresgästen per 1 maj bör ha lämnat bostaden).

Om dock hyresgästen senast per 05.04.2016 har erlagt samtliga förfallna hyror (september 2015 – april 2016) inklusive påminnelseavgifter och avgifter m.m. påförda av Ålands Tingsrätt så förfaller

uppsägningen d.v.s. hävningen av hyresavtalet. Beslutet meddelas hyresgästen skriftligen per rekommenderat brev så fort som möjligt efter att beslutet fattats.

Framöver uppmanas kansliet och KD Wrede (genom tjänstemannabeslut..om KD inte på plats fattas beslutet av ekonomichefen) att häva hyresavtal när hyresgästen har 3 obetalda hyror. När det konstateras att den tredje hyran (övriga följs alltid upp av påminnelser) inte har erlagts (per den 5) skickas ett brev med varning om att hyresavtalet kommer att hävas om de obetalda hyrorna (samtliga inkl. påminnelseavgifter m.m.) inte betalas inom 10 dagar från det att brevet skickats från kansliet.

Hävningen träder alltid i kraft fr.o.m. följande månadsskifte (vilket också bör framgå i brevet) om hyresgästen inte erlägger samtliga förfallna hyror m.m. Vid behov befullmäktigas KD att vidta nödvändiga åtgärder för vräkning av hyresgästen m.m.

Som motivering för att hyresgästens namn inte skrivs ut hänvisas till Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 samt god förvaltningssed.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(13)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

46. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 16.03.2016;

KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:

- Teemu Kiviniemi som kommunen tecknat förköpsavtal med rörande tomt 2 kvarter 9 på

Bellarshamns bostadsområde har erhållet jordförvärvsrätt. När beslutet har erhållit laga kraft d.v.s. i slutet av mars kommer det egentliga köpebrevet att undertecknas.

- Kick-offen med Kumlinge och Lars Losvik på Lappo torsdagen 7 april 2016 kl.16 – 20 är spikad och inbjudningarna gått ut, via nämnderna, till samtliga förtroendevalda.

- rapport från KD träffen i Finström 7 mars rörande framförallt KST reformens framskridande samt dito gällande landskapsandelarna. Skickats separat e-post med förklaring m.m.

- ÅLR tillsatt medlemmarna i Ålands skärgårdsnämnd t.o.m. 31.12.2017. För Brändös del de förslag till medlemmar som kommunen föreslog (kfge 21.01.2016) d.v.s. Jörgen Gustafsson och Margaret Lundberg. Nämnden kallas till sitt första möte tisdagen 5 april 2016.

- Fastighets Ab Krusäng (Sven Sjöblom)/Asterholma har kommit med anhållan om att kommunen skall delta med aktier för byggande av radhus med tre bostäder (ref. till anslaget på 150 000 € i budget 2016 för köp av aktier 30% i fastighetsbolag).

- KD har förlängt (muntlig överenskommelse tillsvidare) garantitiden för Bellarshamns entreprenad med N.Häggbloms Åkeri fram till 26.8.2018. Orsaken är att garantitiden löpt ut 26.8.2015 men att det inte går att kontrollera arbetena vad gäller framförallt vatten och avloppsinfrastrukturen förrän tomt/fastighet har börjat använda nämnda infrastruktur. Förlängningen sker genom tecknande av kompletterande avtal.

---

(14)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR Kommunstyrelsen 16.03.2016. §§ 33 - 46.

Förbud att söka rättelse och besvärsförbud jämte grunder

Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 §

kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer:

§§ 39

Annan grund för besvärsförbud, vilken:

gäller §§

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.

(i allmänhet de tre första §§)

§§ 33,34, 35, 36 och 46, Rättelseyrkande

Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa paragrafer:

§§ 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 och 45.

Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.

Kommunstyrelsen i Brändö kommunkansliet

AX-22940 Åva

På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under

fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid.

Framställan om rättelseyrkande skall innehålla

- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress - det beslut i vilken rättelse yrkas

- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas - motiveringar till yrkandet

Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person som befullmäktigats härtill.

Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

(15)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av

rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer:

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250

€ (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till

besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka ändring yrkas

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.

Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:

1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,

2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:

(16)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

Ålands förvaltningsdomstol Torggatan 16

PB 31

22101 Mariehamn.

Obs!

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och

ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning.

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN Paragrafer:

§§

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt

kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

(17)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

Avgift för besvär till domstol.

Obs!

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

---

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :